İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı’nın Görev, Yetki ve Sorumlulukları

a) Kanunlarla Büyükşehir Belediyesine iklim değişikliği ile mücadele ve sıfır atık kapsamında verilmiş görev ve hizmetlerin gerektirdiği her türlü görevleri, yönetmelik, tebliğ, genelge, vb. mevzuata göre yerine getirmek, 2872 sayılı Çevre Kanunu ile bu kanuna dayanılarak çıkarılan yönetmelik ve ilgili hükümlerine ilişkin tebliğlere, genelgelere, vb. mevzuata göre göre verilen görevleri yapmak,  

b) Konya İli Sera Gazı Emisyon Envanteri Raporunu ve Konya İli Sera Gazı Azaltım Eylem Planını hazırlamak/hazırlatmak,

c) Konya İklim Değişikliği Eylem ve Uyum Planlarını hazırlama/hazırlatmak ve paydaşlarla gerekli koordinasyonu sağlamak,

ç) İklim değişikliği ile mücadele kapsamında sürdürülebilir yeşil kalkınma ilkesine uygun su, atıksu, hava, tarım, enerji, atık, yeşil binalar konularında araştırma, veri analizi, fizibilite, proje, planlama, yapım, uygulama, işletme, vb. yapmak/yaptırmak,

d) Hava kalitesinin iyileştirilmesi ve karbon salımının azaltılmasına yönelik çalışmalar yapmak/yaptırmak, 

e) Çevresel gürültünün değerlendirilmesi ve yönetimine ilişkin proje, uygulama, denetim, vb. çalışmalar yapmak/yaptırmak,

f) Yenilenebilir enerji kaynaklarından faydalanmak amacıyla Yeşil Enerji Yönetimi konularında çalışmalar yapmak/yaptırmak,  

g) İklim değişikliği ile mücadele kapsamında uygulamalarda kullanılmak üzere yeşil finansman olanaklarını araştırmak,

ğ) Döngüsel Ekonomi Modeli kapsamında ilgili kurum/kuruluşlarla çalışmalar yürütmek,

h) Büyükşehir sınırları içerisinde çevrenin korunması, geliştirilmesi, atıkların azaltılmasına ilişkin etüt, plan, proje ve laboratuvar çalışmaları yapmak/yaptırmak ve uygulanması ile ilgili görev ve çalışmaları yürütmek,

ı) Büyükşehir entegre atık yönetim planı yapmak/yaptırmak; atıkların kaynakta toplanması ve aktarma istasyonuna kadar taşınması hariç evsel nitelikteki atıkların yeniden değerlendirilmesi, depolanması, bertaraf edilmesi, atıklardan enerji üretilmesine ilişkin hizmetleri yerine getirmek, bu amaçla tesisler kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek; yetki alanındaki tüm atıklara ilişkin hizmetleri yürütmek, hizmetler kapsamında ihtiyaç duyulacak tesislerin kurulmasını ve işletilmesini sağlamak,  

i) Hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atıkları yönetim sistemini oluşturmak ve uygulanmasını sağlamak, bu atıkların yeniden değerlendirilmesi ve depolanmasına ilişkin hizmetleri yerine getirmek, bu amaçla tesislerin kurulması ve işletmesini yapmak/yaptırmak,  j) Evsel atık düzensiz depolama sahaları ve hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atıkları depolama sahaları ile ilgili rehabilitasyon çalışmalarını yürütmek,

k) Tıbbi atık yönetim sistemini oluşturmak, uygulamak/uygulatmak, toplanması ve bertaraf edilmesine ilişkin hizmetleri yerine getirmek, bu amaçla tesisler kurmak/kurdurmak, işletmek/işlettirmek,

l) Belediyenin sıfır atık faaliyetlerini belirlemek, halkın sağlıklı bir çevrede yaşaması için çalışmalar yapmak,

m) İklim değişikliği, sera gazı ve karbon azaltımı, doğal kaynakların ve enerjinin verimli kullanılması, atık oluşumunun kaynağında azaltılması ve atıkların geri kazanılması konularında eğitimler yapmak/yaptırmak,  

n) Farklı türdeki atıkların kaynağında ayrı toplanması için İlçe Belediyeleri tarafından yürütülen çalışmalarda koordinasyonu sağlamak ve desteklemek, sorumluluk verilen taraflarla birlikte eğitim faaliyetleri yapmak veya katkıda bulunmak,  

o) İklim değişikliği ile mücadele ve sıfır atık kapsamında yerel çalışmaların takibini ve koordinasyonunu gerçekleştirmek,  

ö) İklim değişikliği ile mücadele ve sıfır atık konularında kamuoyunun bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesine yönelik çalışmalar yapmak/yaptırmak,

p) İklim değişikliği ile mücadele ve sıfır atık konularında yapılan uygulamalara yönelik izleme ve raporlama yapmak veya yaptırmak,

r) Ulusal ve uluslararası kurum/kuruluşlar ile sorumluluk sahasına giren konularda teknik işbirliği, eğitim, vb. çalışmalar yapmak,

s) Görev alanına giren konularda üniversite ve özel sektör ile birlikte bilimsel ve teknolojik çalışmalar yürütmek;

ş) Daire Başkanlığının görev alanına giren konularda planlama, etüt, fizibilite, proje, yapım işi ve danışmanlık ihaleleri, vb. faaliyetleri yapmak veya yaptırmak, ulusal ve uluslararası proje ve Ar-Ge çalışmalarını yürütmek, iklim değişikliği ile mücadele ve sıfır atık konularında araştırma ve incelemelerde bulunmak, faaliyet alanlarına ilişkin istatistiki bilgileri toplamak, analiz etmek, raporlar hazırlamak, envanterler oluşturmak, brifing dosyaları oluşturmak, Daire Başkanlığını ulusal veya uluslararası platformlarda temsil etmek, akademik çalışmalara katılmak,

t) Gerektiğinde MÇK toplantılarına katılım sağlamak, ilgili kararları uygulamak, uygulattırmak veya uygulanmasını denetlemek,  

u) Stratejik plan, yıllık hedef ve yatırım programı hazırlamak, bu doğrultuda bütçe hazırlamak, üst yönetime sunmak ve Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esaslara göre harcama yapmak,  

ü) Faaliyet raporunu ve performans programını hazırlamak, v) Daire Başkanlığına bağlı şube müdürlüklerinin çalışmalarını ilgili mevzuatlar çerçevesinde denetlemek, yönlendirmek,

y) Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen tüm işler ile ilgili gerekli denetimleri yapmak/ yaptırmak,

z) İdare tarafından verilen diğer görevleri yapmak,  

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanının Görev, Yetki ve Sorumlulukları

a) Belediye Başkanı, Genel Sekreter ve Genel Sekreter Yardımcıları tarafından verilen emir ve talimatları yerine getirmek, Meclis ve Encümen kararlarını uygulamak,

b) Bu yönetmeliğin 6. maddesinde yazılı görev, yetki ve sorumlulukları bizzat yapmak veya yaptırmak, bu görevlerle ilgili konularda, müdürlükler arası koordineyi sağlamak, müdürlüklerin çalışmalarını denetlemek, müdürlere emir ve talimat vermek,

c) Daire Başkanlığına gelen evrakları ilgili müdürlüklere havale etmek, takibini yapmak, Daire Başkanlığı tarafından yapılan yazışmaları imzalamak,

ç) Disiplin amiri olarak ilgililer hakkında disiplin amirliği görevini yürütmek,

d) Daire Başkanlığının bütçesini hazırlamak, etkin ve verimli olarak kullanmak,

e) Harcama yetkilisi görevini ifa etmek,

f) İhale yetkilisi olarak Daire Başkanlığı bünyesinde yapılan ihalelerde ihale onay belgesini düzenlemek, ihaleleri onaylamak,

g) Daire Başkanlığı faaliyet raporunu hazırlattırmak,

ğ) Daire Başkanlığının stratejik plan ve performans programı çalışmalarını yaptırmak,

h) Daire Başkanlığının iş akış şemalarını oluşturmak, birim faaliyetlerinin periyodik olarak raporlanmasını sağlamak, üst yönetim tarafından istenen raporların hazırlanıp sunulmasını temin etmek,

ı) Daire Başkanlığı arşivini oluşturmak, arşiv çalışmalarını yaptırmak,

i) Daire Başkanlığını ilgilendiren konularda Meclis ve Encümene teklifte bulunmak,

j) Bilgi edinme başvurularını ilgili müdürlüklere göndermek ve takibini yapmak,

k) Faaliyet alanıyla ilgili konularda projeler üretmek, takip etmek ve uygulamak,

l) Mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.