Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü’nün Görev, Yetki ve Sorumlulukları

a) 2872 sayılı Çevre Kanunu ile bu kanuna dayanılarak çıkarılan Atık Yönetimi Yönetmeliği, Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik, Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmelik, Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği, Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği’nin ilgili hükümlerine, tebliğlere, genelgelere, vb. mevzuata göre verilen görevleri yapmak/yaptırmak,

b) Mer’i mevzuatlarda belirlenen görev, yetki ve sorumluluklar kapsamında iş ve işlemleri yürütmek,  

c) Müdürlük tarafından gerçekleştirilen hizmetler ile ilgili işlerin yürütülmesi için ihale mevzuatına göre Başkanlık Olur’u, Yaklaşık Maliyet, Bütçe Onayı, Teknik Şartname, Proje, vb. belgelerinin hazırlanmasını sağlamak, sözleşmesi imzalanan yapım işi, mal alımı ve hizmet alımı işlerinin, işin başlangıcından sonuna kadar sözleşmesine uygun olarak yürütülmesi için takibini ve kontrolünü sağlamak, ödemeye ilişkin gerekli evrakın düzenlenmesini sağlamak,

ç) Atıkların kaynakta toplanması ve aktarma istasyonuna kadar taşınması hariç evsel nitelikli atıkların ve hafriyatın yeniden değerlendirilmesi, depolanması ve bertaraf edilmesine ilişkin hizmetleri yerine getirmek, bu amaçla kurulan tesisleri işletmek/işlettirmek,

d) Aktarma istasyonları kurmak/kurdurmak, işletmek/işlettirmek,

e) Daire Başkanlığının hizmet alanına giren yerleşim yerlerine ilişkin Entegre Atık Yönetim Planını yapmak/yaptırmak,

f) Hafriyat toprağı ve inşaat/yıkıntı atıklarının yeniden değerlendirilmesi, depolanması ve bertaraf edilmesine ilişkin hizmetleri yerine getirerek bu amaçla, tesisler kurulmasını ve işletilmesini sağlamak,

g) Hafriyat toprağı ve inşaat/yıkıntı atıkları yönetim planını hazırlamak/hazırlatmak,

ğ) Hafriyat toprağı ve inşaat/yıkıntı atıklarının dökümü yapılan alanları kontrol etmek, kaçak döküm, vb. uygunsuzluk tespiti halinde kişi, kurum veya kuruluşlar hakkında yetki çerçevesinde gerekli yasal ve idari işlemleri uygulamak,

h) Hafriyat toprağı ile inşaat/yıkıntı atıklarını taşımak/taşıttırmak isteyen kişi veya kuruluşlara “Hafriyat Toprağı, İnşaat/Yıkıntı Atıkları Taşıma İzin Belgesi” düzenlemek ve hafriyat araçları takip sistemi (GPS) taktırılmasını sağlamak,

ı) Atık düzensiz depolama sahaları ve hafriyat toprağı, inşaat/yıkıntı atık depolama sahalarının rehabilitasyon çalışmalarını yürütmek,

i) Atık bertaraf ücretleri ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisine teklifte bulunmak,

j) Tıbbi atıkları geçici atık depolarından alarak bertaraf sahasına taşımak/taşıttırmak,  

k) Tıbbi atık sterilizasyon/yakma tesislerini kurmak/kurdurmak, işletmek/işlettirmek,

l) Tıbbi Atık Yönetim planını hazırlamak,

m) Kompost ve geri kazanım tesisi, vb. atık bertaraf tesisleri kurmak, işletmek/işlettirmek,

 n) Atıktan enerji geri kazanım tesisleri kurmak/kurdurmak, işletmek ve işlettirmek,

o) Şube Müdürlüğünün görev alanına giren konularda planlama, etüt, fizibilite, proje, yapım, vb. faaliyetleri yapmak/yaptırmak,

ö) Başkanlık tarafından verilen diğer görevleri yapmak,