Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının görev, yetki ve sorumlulukları  

a) Belediye birimlerinin ihtiyacı olan bilgisayar, yazıcı, tarayıcı ve bunlar gibi elektronik cihazları temin etmek, bu cihazların bakım ve onarımlarının yapılmasını sağlamak,

b) Belediyenin ağ ve internet sistemlerinin, sunucu ve yedekleme sistemlerinin kurulmasını ve işletilmesini sağlamak,

c) Toplu Ulaşım Elektronik Ücret Toplama Sisteminin kurulmasını ve işletilmesini sağlamak,

d) Belediye birimlerinin ihtiyacı olan yazılımların, web sayfalarının ve mobil uygulamaların temin edilmesini veya geliştirilmesini, kurulmasını sağlamak,

e) Belediye birimlerinin talep ettiği güvenlik kamerası ve alarm sistemlerinin kurulmasını ve işletilmesini sağlamak. 

Bilgi İşlem Dairesi Başkanının görev, yetki ve sorumlulukları  

a) Başkan, Genel Sekreter ve Genel Sekreter Yardımcıları tarafından verilen emir ve talimatları yerine getirmek, Belediye Meclisi ve Belediye Encümeni kararlarını uygulamak,  

b) Bu yönetmeliğin 6. maddesinde yazılı görev yetki ve sorumlulukları bizzat yapmak veya yaptırmak, bu görevlerle ilgili konularda, müdürlükler arası koordineyi sağlamak, müdürlüklerin çalışmalarını denetlemek, müdürlere emir ve talimat vermek,  

c) Daire Başkanlığına gelen evrakları ilgili müdürlüklere havale etmek, takibini yapmak, Daire Başkanlığı tarafından yazılan yazışmaları imzalamak,  

d) Disiplin amiri olarak ilgililer hakkında disiplin amirliği görevini yürütmek,  

e) Daire Başkanlığının bütçesini hazırlamak, etkin ve verimli olarak kullanmak,  

f) Harcama yetkilisi olarak Daire Başkanlığı bütçesinden harcama yapmak,  

g) İhale yetkilisi olarak Daire Başkanlığı bünyesinde yapılan ihalelerde ihale onay belgesini düzenlemek, ihaleleri onaylamak, sözleşmeler imzalamak,  

h) Daire Başkanlığı faaliyet raporunu hazırlamak, hazırlattırmak,  

i) Daire Başkanlığının Stratejik Plan çalışmalarını yapmak, yaptırmak,  

j) Daire Başkanlığı arşivini oluşturmak ve arşiv çalışmalarını yürütmek,  

k) Daire Başkanlığını ilgilendiren konularda Belediye Meclisi ve Belediye Encümenine teklifte bulunmak,  

l) Bilgi edinme başvurularını ilgili müdürlüklere göndermek ve takibini yapmak,  

m) Faaliyet alanıyla ilgili konularda projeler üretmek, takip etmek ve uygulamak.