Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığının görev, yetki ve sorumlulukları  

a. Dairesine bağlı birimlerin çalışmalarını Stratejik Plan ve Performans Programı çerçevesinde koordine etmek.

b. Biriminde yapılan iş ve işlemlerin hazırlanan iş süreçlerine uygun olarak yapılmasını sağlamak.

c. Harcama yetkilisi olarak her yıl iş ve işlemlerin amaçlara, iyi malî yönetim ilkelerine, kontrol düzenlemelerine ve mevzuata uygun bir şekilde gerçekleştirmek ve iç kontrol güvence beyanını düzenleyerek birim faaliyet raporlarına eklemek.

ç. Yıllık çalışma programlarını ilgili birimlerle işbirliği yaparak hazırlamak ve bağlı bulunduğu makama sunmak, astların belirlenen politikaları anlamalarını ve belirlenmiş faaliyetlerin uygulanmasını, yerine getirilmesini sağlamak.

d. Birim faaliyetlerinin yürütülmesi, yönlendirilmesi ve değerlendirilmesi için, bağlı birimlere tahsis edilen personel, yer, malzeme ve diğer kaynaklarla geleceğe yönelik olarak hedefler ve standartlar belirlemek, kaynakları verimli ve doğru işlerde kullanmak.

e. Temel fonksiyon olarak belirlenen faaliyetlerin etkin, verimli, ekonomik ve nitelikli olarak yerine getirilebilmesi için kendinin ve astlarının faaliyetlerini programlamak ve uygulamak.

f. Başkanlığın hizmet kapsamında yer alan faaliyetler ile ilgili, Daire Başkanlığı personelinin görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemek, denetlemek, görev ve sorumluluklarının yürütülmesini sağlamak.  

g. Gider bütçe taslağını, performans programı, faaliyet raporu ve stratejik planını hazırlayıp başkanlığa sunmak.

ğ. Birimle ilgili mevzuatı, yenilikleri, teknik gelişmeleri takip etmek ve uygulanmasını sağlamak.

h. İç ve dış denetçilere bilgi ve belge akışını sağlamak.

ı.  Birim faaliyetlerinin periyodik olarak raporlanmasını sağlamak.

i. Üst yönetimce istenen ve mevzuat ile öngörülen kurul ve komisyonlara katılmak ve/veya talep edilen personelin görevlendirilmesini sağlamak.

j. Birimini temsilen toplantılara katılmak, birim içinde düzenli ve planlı toplantılar yapılmasını sağlamak.

k. Görevlerini yerine getirirken birim içinde ve diğer birimlerle işbirliği ve uyum içinde çalışılmasını sağlamak.

l. Yeterli sayı ve nitelikte personel istihdamını, personelin görev dağılımını, personelin hizmet içi eğitimini ve görev niteliklerine uygun olarak yetiştirilmelerini sağlamak.

m. Astlarının performansını periyodik olarak değerlendirerek biriminde moral, motivasyon ve performansı artırıcı çalışmalar yapmak.

n. İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun olarak çalışılmasını sağlamak.

o. Üstü tarafından verilecek benzer nitelikteki diğer görevleri yerine getirmek. 

ö. Daire Başkanlığına bağlı Şube Müdürlüklerinin yapması gereken görevlerin takibini yapmak; ihale mevzuatına göre ihale yetkililiği ve harcama yetkililiği görevlerini yürütmek. 

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanının görev, yetki ve sorumlulukları  

a. Başkan, Genel Sekreter ve Genel Sekreter Yardımcıları tarafından verilen emir ve talimatları yerine getirmek, Belediye Meclisi ve Belediye Encümeninin kararlarını uygulamak.  

b. Müdürlükler arası koordineyi sağlamak; müdürlüklerin çalışmalarını denetlemek; müdürlere emir ve talimat vermek.

c. Daire Başkanlığına gelen evrakları ilgili müdürlüklere havale etmek, takibini yapmak, Daire Başkanlığı tarafından yapılan yazışmaları imzalamak.  

ç. Daire Başkanlığının bütçesini hazırlamak, etkin ve verimli olarak kullanmak.  

d. Harcama yetkilisi görevini ifa etmek.  

e. İhale yetkilisi olarak Daire Başkanlığı bünyesinde yapılan ihalelerde ihale onay belgesini düzenlemek, ihaleleri onaylamak.  

f. Daire Başkanlığı faaliyet raporunu hazırlamak, hazırlattırmak.  

g. Daire Başkanlığının stratejik plan ve performans programı çalışmalarını yapmak, yaptırmak.

ğ. Daire Başkanlığı arşivini oluşturmak, arşiv çalışmalarını yapmak, yaptırmak.  

ı. Daire Başkanlığını ilgilendiren konularda Belediye Meclisi ve Belediye Encümenine teklifte bulunmak.  

i. Bilgi edinme başvurularını ilgili müdürlüklere göndermek ve takibini yapmak.  

j. Faaliyet alanıyla ilgili konularda projeler üretmek, takip etmek ve uygulamak.  

k. Mevzuatın öngördüğü diğer işleri yapmak. Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.