Zabıta Dairesi Başkanlığının kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları

a) Belediye sınırları içinde beldenin düzenini, belde halkının huzurunu ve sağlığını sağlayıp korumak amacıyla kanun, tüzük, yönetmelik ve mevzuatlarla belediye zabıtasınca yerine getirileceği belirtilen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

b) Büyükşehir belediyesi sorumluluk alanlarında; seyyar satıcılık, işportacılık yapanları kaldırmak, izinsiz işgalleri önlemek ve işgal edenler hakkında yasal işlem başlatmak,

c) İzinsiz hafriyat çalışması yapanlar ve hafriyat döküm sahalarının dışında malzeme dökenlere mani olmak, yasal işlem yapmak, yaptırmak,

ç) Belediyenin mülkü olan gayrimenkullerle, park, bahçe ve mezarlıkların işgallerine mani olmak, özelliğini, intizamını bozanlar hakkında yasal işlem yapmak, yaptırmak,

d) Halkın duygularını istismar ederek dilencilik yapanlara mani olmak, yapanlar hakkında yasal işlem yapmak, yaptırmak,

e) Çevre sağlığını koruma çalışmalarına katılmak, çevreyi her ne suretle olursa olsun kirletenler hakkında tutanak tanzim etmek, ettirmek,

f) Büyükşehir Belediyesinin yetkisi bulunan kamuya açık olan yerlerin temizliğini, düzenini ve sağlık koşullarının uygunluğunu denetlemek, bulunan eksikliklerin tamamlanması amacıyla her türlü yasal önlemi almak, aldırmak,

g) Şehir Estetiği Yönetmeliği’ne göre İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı personeli ile birlikte denetim yapmak, yönetmeliğe aykırı konan reklam unsurlarını kaldırarak ilgililer hakkında yasal işlem yapmak, yaptırmak,

ğ) İzinsiz konulan bez ve kâğıt afişleri kaldırmak, izinsiz dağıtılan el ilanlarına el koyarak ilgililer hakkında yasal işlem yapmak, yaptırmak,

h) Hava kirliliğine sebep olan işyerleri, kurum, kuruluş ve konutlara yasal işlem yapmak, yaptırmak,

ı) İşyeri, kurum, kuruluş ve konutlarda gürültüye neden olan kişilere yasal işlem yapmak, yaptırmak,

i) Her türlü görüntü kirliliği oluşturan unsurlara müdahale etmek, ilgililer hakkında kanuni işlem yapmak, yaptırmak,

j) Şehirlerarası otobüs terminalinde zabıta tarafından yapılması gereken denetimleri yapmak, yaptırmak,

k) Her türlü toplu taşıma araçlarının güzergâh, ruhsat ve fiyat denetimlerini yapmak, yaptırmak,

l) Yetkili mercilerin kararları doğrultusunda belirlenen yerler dışında kurban kesilmesini önlemek,

m) 5326 Sayılı Kabahatler Kanununa göre iş ve işlemlerde bulunmak,

n) Belediye Zabıta Teşkilatı’nın düzen ve gelişimini sağlamak, zabıta mesleğini geliştirmek amacıyla; özel yada resmi eğitim kuruluşları ve üniversiteler ile hizmet içi eğitim faaliyetleri düzenlemek, panel, konferans, sempozyum, toplantı, sergi, gösteri ve benzeri çalışmaları organize etmek, personeli çağın gereklerine uygun teçhizatla donatmak, yenilikçi uygulamaları hayata geçirmek,

o) Vatandaşın zabıta hizmetleri hakkında bilgi edinmesini sağlamak amacıyla; vatandaşa ve meslek gruplarına tanıtım faaliyetlerinde bulunmak,

ö) Yıkım ve tahliye kararı alınmış yapıların yıkım ve tahliye işlemlerinde belediyenin diğer birimlerine yardımcı olmak, gerekli yasal işlemleri yapmak ve yaptırmak,  

p) 11.04.2007 tarih ve 26490 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Belediye Zabıta Yönetmeliğinde belirtilen görevler başta olmak üzere diğer kanun, yönetmelik ve mevzuatların vermiş olduğu görevler ile mülki idare amiri, belediye başkanı veya yetkili kıldığı amirlerin hizmetle ilgili emirlerini yerine getirmek.

Zabıta Dairesi Başkanının görev, yetki ve sorumlulukları

a) Başkan, Genel Sekreter ve Genel Sekreter Yardımcısı tarafından verilen emir ve talimatları yerine getirmek, Belediye Meclisi, Belediye Encümeni kararlarını uygulamak,  

b) Bu yönetmeliğin 6. maddesinde yazılı görev, yetki ve sorumlulukları bizzat yapmak, yaptırmak, bu görevlerle ilgili konularda şube müdürlükleri arası koordineyi sağlamak, müdürlere emir ve talimat vermek,  

c) Personelini kanun, yönetmelik, yönerge ve emirlere göre görevlendirmek. Personelin planlama ve koordinesini yapmak, disiplini sağlamak, denetim yapmak ve personelin eğitilmesini sağlamak,  

ç) Daire başkanlığını ilgilendiren mevzuatı takip etmek, görev ve çalışma usullerini gözden geçirerek daireye bağlı birimlerin görevlerini etkin bir biçimde yerine getirilmesi için gerekli önlemleri almak,  

d) Daire başkanlığına bağlı birimlerin çalışma saat ve şekillerini belirlemek,  

e) Suç ve kabahatin niteliğine göre takibinde belirli veya tüm personele sivil olarak çalışma talimatı vermek,  

f) Daire başkanlığının faaliyetleri hakkında istenilen raporları, incelemeleri, stratejik plan ve performans programı çalışmalarını yapmak, yaptırmak,  

g) Daire başkanlığının bütçesini hazırlamak, harcama yetkilisi olarak etkin ve verimli kullanılmasını sağlamak,  

ğ) İhale yetkilisi olarak daire başkanlığı bünyesinde yapılan ihalelerde ihale onay belgesi düzenlemek, ihaleleri onaylamak,  

h) Daire başkanlığını ilgilendiren konularda belediye meclisi ve belediye encümenine teklifte bulunmak,  

ı) Kanun ve yönetmeliklerin verdiği kontrol, cezalandırma, sanat ve ticaretten men ile yetkili mercilerin kararlarını, Belediye Başkanı adına uygulamak,  

i) Daire başkanlığına gelen evrakların ilgili şube müdürlüklerine havale etmek, takibini yapmak, daire başkanlığı tarafından yapılan yazışmaları imzalamak,  

j) Disiplin amiri olarak disiplin suçu işleyen personeline, mevzuatta öngörülen disiplin cezalarını vermek, ilgili mercilere bildirimde bulunmak,

k) Belediyemiz veya diğer kamu kurum ve kuruluşları bünyesinde yapılacak toplantılara daire başkanlığını veya belediyemizi temsilen katılmak,

l) 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve 3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun kapsamında yapılan başvuruları ilgili müdürlüklere göndermek ve takibini yapmak,  

m) Zabıta hizmetlerinde memnuniyeti arttırıcı çalışmalar yapmak. Halkı bilgilendirmek, zabıta ile ilgili mesleki alanda faaliyetler organize etmek eğitim çalışmalarında bulunmak, meslek gruplarına yönelik eğitim faaliyetleri düzenlemek,  

n) Çağın gereklerine göre zabıta teşkilatını teçhiz etmek, vatandaş memnuniyetini arttırıcı yenilikçi uygulamaları hayata geçirmek,  

o) Daire başkanlığı arşivini oluşturmak, arşiv çalışmalarını yapmak, yaptırmak,  

ö) Mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak, yaptırmak.