Zabıta Şube Müdürünün görev, yetki ve sorumlulukları

a) Şube Müdürlüğünce kanun, tüzük ve yönetmeliklerde belediye zabıtasınca yerine getirileceği belirtilen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,  

b) Daire başkanı tarafından verilen emir ve talimatları yerine getirmek, daire başkanının bulunmadığı zamanlarda vekalet etmek, daire başkanlığının yazışmalarında 2. derece imza atmak,

c) Başkanlık veya daire başkanlığı onayı ile belirlenen görev dağılımına göre kendisine bağlı bulunan amirlikler ve birimlerin sevk ve idaresini yapmak, amirlikler ve birimler arası koordineyi sağlamak, çalışmalarını denetlemek, bağlı personele emir ve talimat vermek,

ç) Belediyemiz veya diğer kamu kurum ve kuruluşları bünyesinde yapılacak toplantılara, resmi bayram ve günlerde düzenlenecek programlara daire başkanlığını veya belediyemizi temsilen katılmak, belediyemizin düzenlediği tören ve programlara iştirak etmek, program ve törenlerde personelin görevlendirilmesi ile sevk ve idaresini sağlamak,

d) Suç ve kabahatin niteliğine göre takibinde belirli veya tüm personele sivil olarak çalışma talimatı vermek,

e) Yetki alanı içerisindeki bütün araç-gereç, makine ve tesislerin işçi sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uygun olarak çalışmasını temin etmek, sorumluluk sahasındaki tesislerin, araç ve gereçlerin sabotajlara karşı korunması için gerekli önlemleri almak,

f) Şube müdürlüğü ve bağlı birimlerinde kullanılan makine, araç gereç, teçhizat, motorlu ve motorsuz taşıtların her türlü bakım ve onarımları, yasal yükümlülükleri, temizlik ve bakımını sağlamak, kontrollerini yaptırmak, göreve hazır bulunup bulunmadığını denetlemek, uygunsuzlukları gidermek,

g) Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanı içindeki cadde, sokak ve meydanlarda belediye hizmetlerinin sağlıklı verilmesini takip etmek aksaklıkların giderilmesi hususunda ilgili birimlerle koordineyi sağlamak düzenleyici ve önleyici faaliyetlerde bulunmak,

ğ) Halka açık alanların amacı dışında kullanılmaması için stratejiler belirlemek, belediye hizmetleri ile ilgili vatandaş algısını ölçmek ve ölçtürmek, sonuçlarını ilgili birimlerle paylaşmak,

h) Görev alanı ile ilgili bilimsel çalışmaları takip etmek, uygulanabilir gelişmeleri daire başkanına bildirmek, faaliyet ve görev alanıyla ilgili konularda projeler üretmek, takip etmek ve uygulamak.

ı) Faaliyet ve uygulamalar ile ilgili istatistik tutmak, stratejik planlama başta olmak üzere yapılacak çalışmalarda istatistiksel verilerden faydalanarak planlama yapmak, zabıta faaliyetlerini tanıtan her türlü bilgilendirme materyalini hazırlamak, bastırmak, dağıtımını sağlamak,

i) Daire başkanlığının stratejik plan faaliyetlerini yürütmek,  

j) Büyükşehir Belediyesi tarafından restorasyon ve sağlıklaştırma ve benzeri çalışmalar sonucunda ortaya çıkan yeni mekanlarda, muhatapları belediye hizmetleri konusunda bilgilendirmek, yönetim hizmetlerine katkı sağlamak,

k) Büyükşehir belediyesi birimleri ve ilçe belediyeleri, kamu ve özel kuruluşlar ile işbirliği yaparak uygulama ve denetimlerde bulunmak,  

l) Bilişim teknolojileri ve mobil iletişim sistemi uygulamalarını oluşturmak, tüm personel tarafından görev gereği olarak kullanımını sağlamak,  gerekli araç ve ekipmanlar temin etmek, çağın gereklerine göre sistem için gerekli yenilikçi uygulamaları hayata geçirmek,  

m) Kendisine verilen görevleri titizlikle ve eksiksiz olarak yerine getirmek, görevlerin zamanında ve eksiksiz yerine getirilmesi için gerekli tedbirleri almak, görevleri ile ilgili mevzuat değişikliklerini izleyip uygulanmasını sağlamak, görevleriyle ilgili konularda daire başkanını sürekli bilgilendirmek,  

n) Büyükşehir Belediyesi ve daire başkanlığını ilgilendiren konularda medya takibi yapmak, daire başkanlığı bünyesindeki ilgili birimlerle sonuçları paylaşmak,

o) Görev verilmesi halinde, seminer, kurs, konferans ve diğer hizmet içi eğitimlere katılmak, mesleki bilgisini geliştirmek.

ö) Sorumluluğunda bulunan bölgelerde Şehir Estetiği Yönetmeliği hükümlerince izinsiz veya yönetmeliğe aykırı konulan totem-tabelalarla ilgili yasal işlem başlatmak,  

p) Meydan, bulvar, ana arter ve caddelerde yapılan her türlü kazıları denetlemek, ruhsatsız ve izinsiz olanlar hakkında tutanak düzenleyerek kanuni işlem başlatmak,  

r) İlgili mevzuat hükümleri doğrultusunda, görev yetki ve sorumluluk alanlarında fiyat, tarife ve etiket denetimi yapmak,  

s) Daire başkanlığı sorumluluğu altında bulunan bölgelerde seyyar satıcılık, dilencilik, yaya kaldırımı işgalleriyle ilgili çalışmalarda bulunmak,

ş) Çalıştırılan personelin takip ve kontrollerini yapmak, yaptırmak, puantaj ve hak edişlerini hazırlamak, hazırlatmak,

t) Personelin yıllık izinlerini düzenlemek ve daire başkanının onayına sunmak, personel arasında görev dağılımı yapmak, personelle ilgili özlük işlerini takip etmek,

u) Müdürlüğü ile ilgili bilgi edinme başvurularını cevaplamak ve takibini yapmak, süreli, günlü, acele ve ivedi yazıların gereğini süresinde yerine getirmek, yazışmalar yapmak, raporlar hazırlamak, arşiv çalışmalarını ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütmek,

ü) Belediyemize bağlı garaj ve terminaller ile haller ve pazar yerlerinde gerekli çalışmaları yapmak, kapalı ve açık otoparkları denetlemek

v) Mevlana Kültür Vadisi’nde yabancı dil bilen personel, uygun teçhizat ve materyalle Turizm Zabıtası faaliyetlerini yürütmek,