Ulaşım Dairesi Başkanlığının görev, yetki ve sorumlulukları  

a) Konya ilinin mevcut ve gelecekteki ulaşım politikalarını belirlemek, ulaşım taleplerinin gerektirdiği önlem ve yatırımlara yön verecek politika, etüt, plan ve hizmet düzeyini yükseltmeye yönelik projeleri yapmak, yaptırmak,

b) Konya ili nazım planı ve temel kentsel ulaşım ilkeleri çerçevesinde, arazi kullanım kararları ile uyumlu Ulaşım Ana Planını hazırlamak / hazırlatmak, onaylamak / onaylatmak, uygulamak / uygulatmak ve zaman içerisinde uygulamaların etkilerini de gözeterek planları değerlendirmek ve geliştirmek,

c) Toplu ulaşım hizmetlerinde sürekli kaliteyi arttırmak amacıyla oluşturulan Sürekli Eğitim Merkezi bünyesinde; kaptan şoförler ile vatmanlar ve idari personele yönelik mesleki, sosyal ve kültürel alanlarda, kamu ve özel sektör kuruluşlarıyla işbirliği yaparak eğitim programları planlamak, organize etmek, eğitim materyali, simülatör vs. makine ve teçhizatı satın alıp kullanılır hale getirmek.  

ç) Plan ve projelerin hazırlanması ve uygulamaya geçilmesi aşamalarında ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği içinde çalışmak,  

d) Yetkili organların kararı uyarınca belirlenen kara, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksilerin sayılarını, bilet ücret ve tarifeleri ile zaman ve güzergâhlarını belirlemek,

e) Ulaşım hizmetlerinin geliştirilmesi, disiplin altına alınması ve korsan taşımacılığın önlenmesi amacıyla, Büyükşehir Belediye sınırları içerisinde faaliyet gösteren ticari taksilerin, umum servis araçlarının ve yolcu taşımacılık faaliyetinde bulunan diğer araçların, trafik, ulaşım, uygunluk ve faaliyet alanlarının, ilgili kanun ve mevzuatlar çerçevesinde oluşturulacak denetim ekibiyle denetimlerini yapmak, 

Ulaşım Dairesi Başkanının görev, yetki ve sorumlulukları  

a) Belediye Başkanı, Genel Sekreter ve İlgili Genel Sekreter Yardımcısı tarafından verilen emir ve talimatları yerine getirmek, Belediye Meclisi, Belediye Encümeni kararlarını uygulamak,  

b) Bu yönetmeliğin 6. maddesinde yazılı görev, yetki ve sorumlulukları bizzat yapmak yaptırmak, bu görevlerle ilgili konularda, müdürlükler arası koordineyi sağlamak, müdürlüklerin çalışmalarını denetlemek, müdürlere emir ve talimat vermek,  

c) Daire Başkanlığına gelen evrakları ilgili müdürlüklere havale etmek, takibini yapmak, Daire Başkanlığı tarafından yapılan yazışmaları imzalamak,

ç) Disiplin amiri olarak ilgililer hakkında disiplin amirliği görevini yürütmek,  

d) Daire Başkanlığının bütçesini hazırlamak, etkin ve verimli olarak kullanmak,  

e) Harcama yetkilisi görevini ifa etmek gerektiğinde bu yetkisini makam onayı ile devretmek,  

f) İhale yetkilisi olarak Daire Başkanlığı bünyesinde yapılan ihalelerde ihale onay belgesini düzenlemek, ihaleleri onaylamak,  

g) Daire Başkanlığı faaliyet raporunu hazırlamak, hazırlattırmak,  

ğ) Daire Başkanlığının stratejik plan ve performans programı çalışmalarını yapmak, yaptırmak,  

h) Daire Başkanlığı arşivini oluşturmak, arşiv çalışmalarını yapmak, yaptırmak,  

ı) Daire Başkanlığını ilgilendiren konularda Belediye Meclisi ve Belediye Encümenine teklifte bulunmak,  

i) Bilgi edinme başvurularını ilgili müdürlüklere göndermek ve takibini yapmak,  

j) Faaliyet alanıyla ilgili konularda projeler üretmek, takip etmek ve uygulamak,  

k) Mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.