Ulaşım Planlama Şube Müdürlüğü’nün görev, yetki ve sorumlulukları  

a) 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 Sayılı Belediyeler Kanunu, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu ile ilgili yasalar ve mevzuat hükümleri kapsamında verilen görev, yetki ve sorumlulukları yerine getirmek, gerekli iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak.

b) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7. ve 9. maddesine göre hazırlanan Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliği kapsamında Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) hizmetlerinin yürütülmesi ile yönetmeliğin 18’inci maddesinde belirtilen iş ve işlemlerin takip edilerek yerine getirilmesini sağlamak,  

c) Konya Nazım İmar Planı çerçevesinde Konya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Ana Planını yapmak veya yaptırmak, uygulamak ve zaman içerisinde uygulamaların etkilerini de gözeterek planları değerlendirmek ve geliştirmek,

ç) Ulaşım ve trafik planlama çalışmaları kapsamında; trafik sirkülasyon projeleri, yol geometrik düzenleme projeleri, hemzemin kavşak düzenleme projeleri, her türlü farklı düzey köprülü kavşakların fikir projeleri ile yaya ve bisiklet ulaşımına yönelik projeleri yapmak, yaptırmak ve uygulanması konusunda koordinasyon sağlamak,

d) Karayolu kenarında yapılacak ve açılacak tesislere, “Karayolu Kenarında Yapılacak ve Açılacak Tesisler Hakkında Yönetmelik” hükümleri ile imar mevzuatı kapsamında geçiş yolu izin belgesi düzenlenmesine esas görüş bildirmek,

e) Büyükşehir Belediye Meclis Kararları ve imar mevzuatı çerçevesinde verilen görev ve yetkiler doğrultusunda, imar plan tadilatı tekliflerine, açılacak işletmelere ve yeni yapılacak projelere ilişkin ulaşım talebi, çekeceği trafik yükü ve trafik güvenliğine yönelik görüş bildirmek,

f) Ulaşım Ana Planı kararları doğrultusunda yapımına karar verilen “Hafif Raylı Sistem” ve “Metro” hatlarının geçtiği güzergâhlarda, bu hatlardan etkilenen parsellere yapılacak her türlü inşai faaliyetlere ilişkin hazırlanan projelere görüş vermek üzere ilgili Bakanlık veya birimlerle gerekli koordinasyonu sağlamak,

g) Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde faaliyet gösteren “Ticari Taksi”, “Ticari Hatlı MinibüsOtobüs”, “Servis”, “İl içi Toplu Taşıma” araçları ile ilgili çalışma ruhsatı,  tahsis ve izin belgesi düzenlemek, sicil bilgilerini tutmak, ücret ve gelir tarifelerini takip etmek ve tahakkukunu yapmak,

ğ) Ulaşım hizmetlerinin disiplin altına alınması ve korsan taşımacılığın önlenmesi amacıyla, Büyükşehir Belediye sınırları içerisinde faaliyet gösteren “Ticari Taksi”, “Ticari Hatlı MinibüsOtobüs”, “Servis”, “İl içi Toplu Taşıma” araçlarının, ilgili kanun ve mevzuatlar çerçevesinde oluşturulan denetim ekibiyle denetimlerini yapmak ve gerektiğinde cezai işlem uygulamak,

h) Planlama Şefliği, Ticari Araçlar Şefliği, UKOME Şefliği, Denetim Şefliği idari yapılanma içerisinde Ulaşım Planlama Şube Müdürlüğünün alt birimlerini oluşturmaktadır