Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığının Görev, Yetki ve Sorumlulukları  

a) Konya Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda bulunan tüm alanlar; Parklar, Bahçeler, Yeşil Alanlar, Rekreasyon Alanları, Yollar, Refüjler ve Ağaçlandırma sahalarının tespiti, düzenlenmesi, çimlendirme, çiçeklendirme ve bu alanların periyodik bakım kapsamına giren sulama, gübreleme, budama, ilaçlama, hasar gören bitkilerin değişimi, gerekli görülen noktalarda yeni düzenlemeler yapma, birim bünyesindeki sera ve fidanlıklarda mevsimlik çiçek, kalıcı bitki, ağaç ve çim üretiminin devamını sağlamak,

b) İmar planlarında yeşil alan olarak ayrılmış alanların peyzaj projelerinin oluşmasını sağlamak,

c) Başkanlık makamının görevlendirme yazısı ve yatırım planlamasında yer alan projeler doğrultusunda, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'na göre İhale İşleri Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilecek ihalelerin ihale kanun, yönetmelik dahilinde ihale dosyasının hazırlanmasını sağlamak, Harcama Belgeleri yönetmeliğinde belirtilen usul ve esaslara göre ödeme emri belgesini hazırlamak, 

ç) Konya Büyükşehir Stadyumu ve Kayacık Antrenman Sahalarının çim alanlarının spor müsabakalarına hazırlanması ve bakım çalışmalarının günlük, haftalık, aylık ve yıllık olarak planlayarak gerekli bakımları yapmak,

d) Huzur Bahçelerinin kullanımı ve yönetilmesi ile ilgili Yönetmelik ve diğer işleri yapmak,

e) Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığınca, yürütülmekte olan bütün hizmetlerin kanun, tüzük ve yönetmeliklere uygun olarak yürütülüp, sonuçlandırılmasını sağlamak, 

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanının Görev, Yetki ve Sorumlulukları

a) Başkan, Genel Sekreter ve Genel Sekreter Yardımcısı tarafından verilen emir ve talimatları yerine getirmek, Belediye Meclisi ve Belediye Encümeninin kararlarını uygulamak,

b) Harcama yetkilisi görevini ifa etmek,

c) Daire Başkanlığına bağlı müdürlükler arası koordineyi sağlamak, müdürlüklerin çalışmalarını denetlemek, müdürlere emir ve talimat vermek,

ç) Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığına bağlı birden fazla şube müdürlüğünü ilgilendiren iş veya görev söz konusu olduğunda görevlendirme yapmak,

d) Daire Başkanlığına gelen evrakları ilgili müdürlüklere havale etmek, takibini yapmak ve Daire Başkanlığı tarafından yapılan yazışmaları imzalamak,

e) Daire Başkanlığının bütçesini hazırlatmak, etkin ve verimli olarak kullanmak,

f) İhale yetkilisi olarak Daire Başkanlığı bünyesinde yapılan ihalelerde ihale onay belgesini düzenletmek, ihaleleri onaylamak,

g) Daire Başkanlığı faaliyet raporunu hazırlamak, hazırlattırmak,

ğ) Daire Başkanlığının Stratejik Plan ve Performans programlan çalışmalarını yapmak, yaptırmak,

h) Daire Başkanlığı arşivini oluşturmak ve arşiv çalışmalarını yapmak, yaptırmak,

ı) Daire Başkanlığını ilgilendiren konularda Belediye Meclisi ve Belediye Encümenine teklifte bulunmak,

i) Bilgi edinme başvurularını ilgili müdürlüklere göndermek ve takibini yapmak,

j) Faaliyet alanıyla ilgili konularda projeler üretmek, takip etmek ve uygulamak,

k) Mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.