Çevre Koruma Ve Kontrol Dairesi Başkanlığının Görev, Yetki ve Sorumlulukları  

a) 2872 sayılı Çevre Kanunu ile bu Kanuna dayanılarak çıkarılan yönetmelik ve ilgili hükümlerine ilişkin tebliğlere, genelgelere vb. mevzuata göre göre verilen görevleri yapmak,  

b) 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliği, Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Kurban Hizmetlerinin Diyanet İşleri Başkanlığınca Yürütülmesine Dair Yönetmelik, Yurt İçinde Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürünlerin Nakilleri Hakkında Yönetmelik, Hayvan Satış Yerlerinin Ruhsatlandırılma ve Denetleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Küçük Kapasiteli Kesimhanelerin Genel ve Özel Hijyen Kurallarına Dair Yönetmelik, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu, 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, 5326 Sayılı Kabahatler kanunu, 4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu, 2678 Sayılı Özel Kombinalar Yasası ve Yönetmeliği, 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu, Pandemi Yönetim Planları, TSE mecburi standartlarına ilişkin tebliğlere, genelgeler, vb. diğer ilgili mevzuata göre gerekli iş ve işlemleri yapmak veya yaptırmak,  

c) Mahalli Çevre Kurulu, İl Hayvan Sağlığı Zabıtası Komisyonu, İl Kurban Hizmetleri Komisyonu ve İl Hayvan Koruma Kurulu gibi mevzuatın öngördüğü kurul ve komisyon toplantılarına katılımını sağlamak, ilgili kararları uygulamak, uygulattırmak veya uygulanmasını denetlemek,  

ç) 3572 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanuna ilişkin yönetmeliklere, tüzüklere, tebliğlere ve genelgelere vb. mevzuata göre gerekli iş ve işlemleri yürütmek,  

d) Ruhsat müracaatlarını değerlendirmek ve sonuçlandırmak amacıyla Başkanlık Onayı ile oluşturulan İnceleme Kurulunun sekretaryasının yürütülmesini sağlamak,  

e) 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, 3998 sayılı Mezarlıkların Korunması Hakkında Kanun, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 27467 sayılı Mezar Yerlerinin inşası ile cenaze nakil ve defin işlemleri hakkındaki yönetmelik, Konya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Mezarlıklar Yönetmeliği, 11410 sayılı Mezarlıklar hakkında nizamnameye ilişkin Bakanlar Kurulu kararı hükümlerine ilişkin tebliğlere, genelgelere vb. ilgili diğer mevzuata göre uygun olarak verilen görevleri yerine getirmek,  

f) Daire Başkanlığı’nın görev alanına giren konularda planlama, etüt, fizibilite, proje, yapım vb. faaliyetleri yapmak veya yaptırmak, ulusal ve uluslararası proje ve Ar-Ge çalışmalarını yürütmek, çevre sorunları ile ilgili araştırma ve incelemelerde bulunmak, faaliyet alanlarına ilişkin istatistiki bilgileri toplamak, analiz etmek, raporlar hazırlamak, envanterler oluşturmak, brifing dosyaları oluşturmak, daire başkanlığını ulusal veya uluslararası platformlarda temsil etmek, akademik çalışmalara katılmak,  

g) Daire başkanlığının görev alanına giren konularda fizibilite, planlama, proje, yapım, işletme vb.  faaliyetleri yapmak veya yaptırmak,

ğ) Pandemi Yönetim Planlarını yürütmek,

h) Mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.  

Çevre Koruma Ve Kontrol Dairesi Başkanının Görev, Yetki ve Sorumlulukları  

a) Belediye Başkanı, Genel Sekreter ve Genel Sekreter Yardımcıları tarafından verilen emir ve talimatları yerine getirmek, Meclis ve Encümen kararlarını uygulamak,  

b) Bu yönetmeliğin 6. maddesinde yazılı görev, yetki ve sorumlulukları bizzat yapmak veya yaptırmak, bu görevlerle ilgili konularda, müdürlükler arası koordineyi sağlamak, müdürlüklerin çalışmalarını denetlemek, müdürlere emir ve talimat vermek,  

c) Daire Başkanlığına gelen evrakları ilgili müdürlüklere havale etmek, takibini yapmak, daire başkanlığı tarafından yapılan yazışmaları imzalamak,  

ç) Disiplin amiri olarak ilgililer hakkında disiplin amirliği görevini yürütmek,  

d) Daire Başkanlığının bütçesini hazırlamak, etkin ve verimli olarak kullanmak,  

e) Harcama yetkilisi görevini ifa etmek,  

f) İhale yetkilisi olarak Daire Başkanlığı bünyesinde yapılan ihalelerde ihale onay belgesini düzenlemek, ihaleleri onaylamak,  

g) Daire Başkanlığı faaliyet raporunu hazırlattırmak,  

ğ) Daire Başkanlığının stratejik plan ve performans programı çalışmalarını yaptırmak,  

h) Daire Başkanlığı arşivini oluşturmak, arşiv çalışmalarını yaptırmak,  

ı) Daire Başkanlığını ilgilendiren konularda Meclis ve Encümene teklifte bulunmak,  

i) Bilgi edinme başvurularını ilgili müdürlüklere göndermek ve takibini yapmak,  

j) Faaliyet alanıyla ilgili konularda projeler üretmek, takip etmek ve uygulamak,  

k) Mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.