Ruhsat ve Denetim Şube Müdürlüğünün Görev, Yetki ve Sorumlulukları  

a) 3572 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanuna ilişkin yönetmeliklere, tüzüklere, tebliğlere ve genelgelere vb. mevzuata göre gerekli iş ve işlemleri yürütmek,  

b) Gayrisıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak,  

c) Gıda ile ilgili olanlar dâhil birinci sınıf gayrisıhhî müesseseleri ruhsatlandırmak ve denetlemek,  

ç) Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan veya işletilen alanlardaki işyerlerine Büyükşehir  Belediyesinin sorumluluğunda bulunan alanlarda işletilecek yerlere ruhsat vermek ve denetlemek,  

d) Her türlü akaryakıt ile sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) istasyonlarına nazım imar ve uygulama imar planına uygun olmak kaydıyla çalışma ruhsatı vermek ve denetlemek,  

e) Yolcu ve yük terminallerine, kapalı ve açık otoparklara ruhsat vermek,  

f) Mülkiyeti Belediyeye ait işyerleri ve işletmesi Belediyece yapılan sıhhi ve gayri sıhhi müesseselerin işyeri açma ve çalışma ruhsatlarını vermek,  

g) Her çeşit toptancı hallerini ve mezbahaları ruhsatlandırmak ve denetlemek,  

ğ) Mevzuata uygun çalışmayan işletmelerin ruhsat iptali işlemlerini yürütmek,  

h) Ruhsatla ilgili şikâyetlerin yerinde tetkiki ve gereğinin yapılmasını sağlamak,  

ı) Ruhsat müracaatlarını değerlendirmek ve sonuçlandırmak amacıyla Başkanlık Onayı ile oluşturulan İnceleme Kurulunun sekretaryasını yürütmek,  

i) İşyeri açma ve çalışma ruhsatı verilen işyerlerinin denetimlerini yapmak,  

j) Çevre sorunları ile ilgili araştırma ve incelemelerde bulunmak.