Müzeler Şube Müdürlüğünün Görev, Yetki ve Sorumlulukları

a. Vatandaşların bilgilerini artırmak ve zamanlarını değerlendirmek için tarihi, doğal, kültürel materyal ve eserleri ile müzeler ve sergi salonları kurmak, gerekli alanlarda sergiler açmak.  

b. Müzeleri zenginleştirmek ve koleksiyonlarını güçlendirmek için eserler almak.  

c. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı devlet, özel müzeler ve koleksiyonerler ile ortak sergiler açmak ve iş birlikleri yapmak.

ç. Müze ve sergi salonlarından ziyaretçilerin haberdar olması ve bu alanların daha etkin kullanılması için etkinlikler düzenlemek.

d. Müze ve sergi salonlarında yer alan eserler için 2863 sayılı ‘Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun hükümlerine göre gerekli olan bakım, onarım, koruma ve iyileştirme çalışmaları yaptırmak.

e. Depo ve sergilerde yer alan eserler için ihtiyaç duyulabilecek atölye ve laboratuvarları kurmak ve gerekli hallerde laboratuvarı bulunan kurum ve kuruluşlarla protokoller ve iş birlikleri yapmak.  

f. Müze ve sergi salonlarında çalışan personellerin kendilerini geliştirmesi için eğitimler aldırmak.

g. Müze ve sergi salonlarımızın hizmet kalitesini artırmak için panel, çalıştay, konferans, sempozyum düzenlemek ve bunlara katılmak.

ğ. Müzelerimizde ve sergi salonlarımızda yer alan eser ve sergilerin tanıtılması ve ilgilileriyle buluşturmak için kitap, afiş, broşür vb. materyaller hazırlatmak, basmak ve dağıtmak. Bu tesislerimiz içerisinde dijital sunumlar gerçekleştirmek ve ihtiyaç duyulacak görsellerin hazırlatılmasını sağlamak.

h. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na denetim bakımından bağlı müzelerimizde gerçekleştirilecek denetim altyapılarını sağlamak, denetmenler tarafından düzenlenen raporlar sonucu ihtiyaç duyulacak iyileştirme çalışmalarını yapmak.

ı. Şehrimizin kültür, tarih ve doğasını tanıtmak için yurtiçi ve yurtdışında sergiler açmak, deneysel ve uygulamalı faaliyetlerle tanıtıcı ve öğretici etkinlikler düzenlemek.

i. Şehrimizde gerçekleştirilen, bilimsel ve kurtarma kazılarına destek vermek amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı ve bağlı birimleri ile diğer kurum ve kuruluşlarla protokollerle iş birlikleri yapmak.  

j. Müze çalışmaları kapsamındaki konular ile ilgili yurtiçi ve yurtdışı platformlara katılmak.

k. Unesco Dünya Mirası listesine girmiş olan alanlarda izleme sürecini yönetmek, alanlara yönelik onaylanmış olan yönetim planı çerçevesinde yapılacak eylemlerin içeriğine göre belediyemizde yer alan ilgili daire başkanlıkları ve çeşitli kurumların iş birliğiyle, protokol vb. çalışmalar, mal ve hizmet alımı, etkinlikler, uluslararası iş birlikleri, toplantılar vb. düzenlemek, bu etkinliklere katılım sağlamak.

l. Müze olarak fonksiyon verilecek taşınmaz kültür varlığı yapıların, teşhir ve tanzim projelerinin hazırlatılmasını sağlamak.