Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının görev, yetki ve sorumlulukları 

a) İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek.

b) Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak.

c) Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile malî istatistikleri hazırlamak.

ç) Kanunda vergi ve harç konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı olarak Belediyece ifa edilecek her türlü hizmet için Belediye Meclisince belirlenecek ücret tarifelerine ait teklifleri hazırlayıp Meclise sunar.

d) İlgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütmek.

e) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 61. Maddesi doğrultusunda muhasebe hizmetlerini yürütmek.

f) Gerekli yatırımların yapılabilmesi için öz kaynakların yeterli olmadığı durumlarda alınacak iç ve dış kredilerle ilgili kredi ve finans çalışmalarını yürütmek.

g) Yerel ve uluslararası hibe kaynaklarınca yayınlanan proje teklif çağrılarına proje başvuruları yapmak, proje kabul edildiği takdirde projenin uygulaması ve yürütülmesi işlemlerini tamamlamak.

ğ) Uluslararası kredi kuruluşlarınca sağlanan fon ve kredileri temin etmek, gerekli alanlarda kullanılmak üzere iş ve işlemleri yapmak.

h) Belediyenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken malî iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak.

ı) Malî kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak.

i) Ön malî kontrol faaliyetini yürütmek.

j) Malî konularda üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmak. 

k) Daire Başkanlığına bağlı Şube Müdürlüklerinin yapması gereken görevlerin takibini yapmak.

l) Sayıştay tarafından yapılan denetim sonuçlarını inceleyerek, sorgu yazılarını cevaplamak ve takibini yapmak, uygulamadaki sorunları tespit etmek ve gerekli düzeltmelerin yapılmasını sağlamak. 

BANKA ADI: VAKIFBANK KONYA TİCARİ ŞUBESİ
ŞUBE KODU: 1228
HESAP NUMARASI: 00158007290051109
IBAN NUMARASI: TR 880001500158007290051109
VERGİ DAİRESİ: MERAM
VERGİ NUMARASI: 5770008497
POSTA ÇEK HESAP NUMARASI: 234967