İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının görev, yetki ve sorumlulukları 

a) Büyükşehir Belediye Başkanlığı personelinin kadro düzenlemelerini yapmak,

b) Personel mevzuatı ile ilgili değişiklikleri uygulamak ve izlemek,

c) Büyükşehir Belediye Başkanlığı personelinin atama, asalet tasdiki, aylık derece, kademe ve kıdem terfilerini yapmak,

ç) Büyükşehir Belediye Başkanlığı personellerinin yetiştirilmesini sağlamak, verimliliği artırmak, daha ileriki görevlere hazırlamak ve hizmete ilgisini en yüksek seviyeye çıkarmak için yıllık hizmet içi eğitim planları yapmak ve bu programları takip etmek,

d) Büyükşehir Belediye Başkanlığı personelinin liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak, görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları düzenlemek,

e) Sendikalar ile toplu iş sözleşmesi işlemlerini yürütmek,

f) Büyükşehir Belediyesinin insan gücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalışmaları yapmak, personel sisteminin geliştirilmesi ve performans ölçütlerinin oluşturulması ile ilgili tekliflerde bulunmak,

g) Personel ihtiyaçlarını tespit etmek, personel kaynaklarının etkin ve verimli şekilde kullanılmasını sağlamak, belediyeye ait kadroların dağıtım ve tahsis işlemlerini yapmak,

ğ) Belediye Başkanlığının uygulamış olduğu personel istihdamı politikasını en iyi ve en verimli şekilde gerçekleştirmek,

h) Birimlerin personel ihtiyacını; en kısa sürede ve bütçeye en az yük getirecek şekilde gerçekleştirmek,

ı) Belediyenin belirlenmiş veya belirlenecek olan politikaları doğrultusunda plan ve programlar geliştirmek,

i) Hizmet ve faaliyetlerin ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi için personel kaynaklarının verimli kullanılması için plan ve programlar yapmak.

j) Güvenlik Hizmetleri Personelinin iş ve işlemlerini takip etmek,

k) Belediye Şirketleri ile personel işlemleri yönüyle koordinasyonun sağlanması,

l) Başkanlık Makamının vermiş olduğu diğer görevleri yapmak ve yaptırmak,

m) Belediyemiz Kariyer Merkezine iş müracaatına gelen vatandaşlarımızın İŞKUR işbirliği ile kayıtlarını almak ve eleman ihtiyacı olan işverenlerle iş ihtiyacı olan vatandaşlarımızın buluşturulmasını sağlamak,

İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanının görev, yetki ve sorumlulukları

a) Başkan, Genel Sekreter ve Genel Sekreter Yardımcısı tarafından verilen emir ve talimatları yerine getirmek, Belediye Meclisi ve Belediye Encümeni kararlarını uygulamak,

b) Bu yönetmeliğin 6. maddesinde yazılı görev yetki ve sorumlulukları bizzat yapmak yaptırmak, bu görevlerle ilgili konularda, müdürlükler arası koordineyi sağlamak, müdürlüklerin çalışmalarını denetlemek, müdürlere ve personele emir ve talimat vermek,

c) Daire Başkanlığına gelen evrakları ilgili müdürlüklere havale etmek, takibini yapmak, Daire Başkanlığı tarafından yazılan yazışmaları imzalamak,

ç) Disiplin amiri olarak ilgililer hakkında disiplin amirliği görevini yürütmek,

d) Daire Başkanlığının bütçesini hazırlamak, etkin ve verimli olarak kullanmak,

e) İhale  yetkilisi  olarak  Daire  Başkanlığı  bünyesinde  yapılan  ihalelerde  ihale  onay belgesini düzenlemek, ihaleleri onaylamak, sözleşmeler imzalamak,

f) Daire Başkanlığı faaliyet raporunu hazırlamak, hazırlattırmak,

g) Daire Başkanlığının Stratejik Plan ve Performans programları çalışmalarını yapmak, yaptırmak,

ğ) Daire Başkanlığı arşivini oluşturmak ve arşiv çalışmalarını yürütmek,

h) Daire Başkanlığını ilgilendiren konularda Belediye Meclisi ve Belediye Encümenine teklifte bulunmak,

ı) Bilgi edinme başvurularını ilgili müdürlüklere göndermek ve takibini yapmak,

i) Faaliyet alanıyla ilgili konularda projeler üretmek, takip etmek ve uygulamak,

j) Etik Kurulu Üyeliği ve Kurula intikal eden şikayet ve müracaatları cevaplandırmak,

k) Disiplin Kurulu toplantılarını koordine etmek ve sekretaryalığını yürütmek,

l) İşçi personelin Sendikal faaliyetlerini takip etmek ve toplu iş sözleşmesi imzalamak, İşçi – İşveren ilişkilerinin başlangıcı olan hizmet akdinin sonlandırılması ile hizmet ilişkisinin devamı sürecinde uyulması ve uygulanması gereken kuralları Disiplin Kurulu aracılığı ile tatbik ve takip etmek,

m) Birimler arası personel planlaması yapmak,

n) Hususi ve hizmet pasaport taleplerini yerine getirmek,

o) Mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.