İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının görev, yetki ve sorumlulukları  

a) 1/100.000 ölçekli İl Çevre Düzeni Planını yapmak, yaptırmak ve onaya sunmak,  

b) Büyükşehir belediyesi sınırları içinde 1/5.000 ile 1/25.000 arasındaki her ölçekte nazım imar planını yapmak, yaptırmak, onaya sunmak ve uygulamak,  

c) Büyükşehir belediyesi sınırları içindeki ilçe belediyelerin nazım plana uygun olarak hazırlayacakları uygulama imar planlarını, bu planlarda yapılacak değişiklikleri, parselasyon planlarını onaya sunmak ve uygulanmasını denetlemek; ilçe belediyelerinin imar uygulamalarını denetlemek,  

ç) Nazım imar planının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde uygulama imar planlarını ve parselasyon planlarını yapmayan ilçe belediyelerinin uygulama imar planlarını ve parselasyon planlarını yapmak, yaptırmak ve onaya sunmak, 

d) Kanunlarla büyükşehir belediyelerine verilmiş görev ve hizmetlerin gerektirdiği proje, yapım, bakım ve onarım işleriyle ilgili her ölçekteki imar planlarını, parselasyon planlarını ve her türlü imar uygulamasını yapmak, onaya sunmak ve ruhsatlandırmak,  

e) Düzenli kentleşmeyi sağlamak, beldenin konut, sanayi ve ticaret alanı ihtiyacını karşılamak amacıyla belediye sınırları içinde, özel kanunlarına göre korunması gerekli yerler ile tarım arazileri hariç imarlı ve alt yapılı arsalar üretmek,  

f) Konya Büyükşehir Belediyesi mülkiyetine yapılacak yatırımların ruhsat verme işlemlerini yapmak,  

g) 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında alışveriş merkezlerine yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi vermek,

ğ) Afet riski taşıyan veya can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturan binaları tahliye etme ve yıkım konusunda ilçe belediyelerinin talepleri hâlinde her türlü desteği sağlamak,

h) Büyükşehir Belediyesinin yetki alanındaki mahalleleri ilçe merkezine bağlayan yollar, meydan, bulvar, cadde ve ana yollara cephesi bulunan yapılara kentsel tasarım projelerine uygun olarak yükümlülükler koymak; İlan ve reklâm asılacak yerleri ve bunların şekil ve ebadını belirlemek; reklâm panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek,  

ı) Meydan, bulvar, cadde, yol ve sokak ad ve numaraları ile bunlar üzerindeki binalara numara verilmesi işlerini gerçekleştirmek,  

i) Büyükşehir Belediyesi sınırları dâhilindeki imar mevzuatına aykırı, ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapılarla ilgili, 3194 sayılı İmar Kanunu hükümlerine göre İlçe Belediyeleri ile koordineli çalışmalar yapmak, gerekli hallerde 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 11. maddesi gereği yetkilerini kullanmak,

j) Coğrafi ve kent bilgi sistemlerini kurmak,  

k) 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ile belediyeye verilen görevleri yürütmek, yönetmelikler çerçevesinde KUDEB’e verilen görevleri yerine getirmek,

l) Kanunlarla Büyükşehir Belediyelerine verilen yetkiler çerçevesinde yönetmelik hazırlamak, plan kararı almak ve alınan bu kararların uygulanması ile uygulamasının denetimini yapmak,  

m) İmar uygulamalarında ilçe belediyelerince tereddüde düşülen konularla ilgili olarak “İmar Yönetmeliği” ve diğer ilgili mevzuat doğrultusunda inceleme yaparak görüşlerini bildirmek,  

n) Kent bütününe yönelik imar planlarına esas jeolojik ve jeoteknik haritaları hazırlamak veya hazırlatmak,  

o) 3194 sayılı İmar Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, diğer ilgili kanunlar ve yönetmeliklerde Büyükşehir Belediyesinin görevlerinden olduğu belirtilen konularda ve Büyükşehir yetki alanlarında harita ve kadastro iş ve işlemlerini yapmak,

ö) Mevzuatın öngördüğü kurul ve komisyon toplantılarına katılmak, ilgili kararları uygulamak ve uygulanmasını denetlemek.  

İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanı’nın görev, yetki ve sorumlulukları  

a) Başkan, Genel Sekreter ve Genel Sekreter Yardımcıları tarafından verilen emir ve talimatları yerine getirmek, Belediye Meclisi, Belediye Encümeni kararlarını uygulamak,  

b) Bu yönetmeliğin 6 ncı maddesinde yazılı görev, yetki ve sorumlulukları bizzat yapmak, yaptırmak, bu görevlerle ilgili konularda, müdürlükler arası koordineyi sağlamak, müdürlüklerin çalışmalarını denetlemek, müdürlere emir ve talimat vermek,  

c) Daire Başkanlığına gelen evrakları ilgili müdürlüklere havale etmek, takibini yapmak, Daire Başkanlığı tarafından yapılan yazışmaları imzalamak,  

ç) Disiplin amiri olarak ilgililer hakkında disiplin amirliği görevini yürütmek,  

d) Daire Başkanlığının bütçesini hazırlamak, etkin ve verimli olarak kullanmak,  

e) Harcama yetkilisi görevini ifa etmek,  

f) İhale yetkilisi olarak Daire Başkanlığı bünyesinde yapılan ihalelerde ihale onay belgesini düzenlemek, ihaleleri onaylamak,

g) Daire Başkanlığı faaliyet raporunu hazırlamak, hazırlattırmak,

ğ) Daire Başkanlığının stratejik plan ve performans programı çalışmalarını yapmak, yaptırmak,

h) Daire Başkanlığı arşivini oluşturmak, arşiv çalışmalarını yapmak, yaptırmak,  

ı) Daire Başkanlığını ilgilendiren konularda Belediye Meclisi ve Belediye Encümenine teklifte bulunmak,  

i) Bilgi edinme başvurularını ilgili müdürlüklere göndermek ve takibini yapmak,  

j) Faaliyet alanıyla ilgili konularda projeler üretmek, takip etmek ve uygulamak,  

k) Mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.