Fen İşleri Daire Başkanlığının Görev, Yetki ve Sorumlulukları

a) Kanunlarla Büyükşehir Belediyesine verilmiş görev ve hizmetlerin gerektirdiği her türlü yol, köprü, hemzemin, kavşak ve yaya geçidi projeleri yapmak, yaptırmak; projelerin tanıtımını sağlamak, inşa ve yapı denetim hizmetlerini yürütmek,

b) Büyükşehir Belediyesi yetki alanındaki meydan, bulvar, cadde ve ana yolları yapmak, yaptırmak, bakım ve onarımlarını sağlamak,

c) Belediye Meclis kararı üzerine yapacağı anlaşmaya uygun olarak Mahalli idareler ile diğer Kamu kurum ve kuruluşlarına ait yol yapım, bakım ve onarım işlerini yapmak, yaptırmak,

ç) Kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlar tarafından büyükşehir sınırları içinde yapılacak alt yapı yatırımları ile ilgili koordinasyonu sağlamak, kalkınma planı ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak ve kesin programları hazırlamak, Aykome onayına sunmak, ortak veya münferit programları uygulamak, denetlemek, kazı ruhsatlarını hazırlamak, altyapı yatırım hesabı gelir ve giderlerinin takibini yapmak, yapılan her türlü tranşe ve kaplama tamirlerini yapmak, yaptırmak, arazide denetlemek ve Aykome sekretaryasını yürütmek.  

Fen İşleri Dairesi Başkanının Görev,  Yetki ve Sorumlulukları

a) Başkan, Genel Sekreter ve Genel Sekreter Yardımcıları tarafından verilen emir ve talimatları yerine getirmek, Belediye Meclisi, Belediye Encümeni kararlarını uygulamak,

b) Bu yönetmeliğin 6’ncı maddesinde yazılı görev, yetki ve sorumlulukları bizzat yapmak yaptırmak, bu görevlerle ilgili konularda, müdürlükler arası koordineyi sağlamak, müdürlüklerin ve Bölge Şefliklerinin çalışmalarını denetlemek, Müdürlere ve Bölge Şeflerine emir ve talimat vermek,

c) Daire Başkanlığına gelen evrakları ilgili müdürlüklere havale etmek, takibini yapmak, gerekli arşiv ve kayıtları muhafaza etmek, Daire Başkanlığı tarafından yapılan yazışmaları imzalamak,  

ç) Disiplin amiri olarak ilgililer hakkında disiplin amirliği görevini yürütmek,

d) Daire Başkanlığının bütçesini hazırlamak, etkin ve verimli olarak kullanmak,

e) Harcama yetkilisi görevini ifa etmek,

f) Daire Başkanlığı faaliyet raporunu hazırlamak, hazırlattırmak,

g) Daire Başkanlığının stratejik plan ve performans programı çalışmalarını yapmak, yaptırmak,

ğ) Daire Başkanlığı arşivini oluşturmak, arşiv çalışmalarını yapmak, yaptırmak,

h) Daire Başkanlığını ilgilendiren konularda Belediye Meclisi ve Belediye Encümenine teklifte bulunmak,

ı) Bilgi edinme başvurularını ilgili müdürlüklere göndermek ve takibini yapmak,

i) Faaliyet alanıyla ilgili konularda projeler üretmek, takip etmek ve uygulamak,

j) Mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.