Altyapı Koordinasyon Şube Müdürlüğünün Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Altyapı Koordinasyon Şube Müdürlüğü’nün görev, yetki ve sorumlulukları yetki devri protokolü yapılan İlçe Belediyeleri de dahil olmak üzere şunlardır: a) Kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlar tarafından Büyükşehir içinde yapılacak alt yapı yatırımları ile ilgili koordinasyonu sağlamak, Altyapı Koordinasyon Merkezi’nin sekretaryasını yapmak,

b) Günlük, aylık, yıllık ve 5 yıllık programlar yapmak, tahmini ihale ve diğer maliyetleri belirlemek, şartnameler hazırlamak, onaylanan programlar dâhilinde çalışmaları yürütmek,

c) Taslak programları birleştirip kesin program taslağı yapmak ve AYKOME’ nin onayına sunmak,  

ç) Büyükşehir’e ait cadde, sokak ve meydanlarda, yetki devri protokolü yapılan İlçe Belediyeleri de dahil ruhsatsız kazı yapılmasını önlemek, yapıldığı durumlarda tespit yapıp kaçak kazı yapanlar hakkında gerekli işlemlerin yapılmasını sağlamak,

d) Özel kişi ve kuruluşların Büyükşehir’e ait cadde, sokak ve meydanlarda, yetki devri protokolü yapılan İlçe Belediyeleri de dahil kazı taleplerini değerlendirmek, gerekirse ruhsatlandırmak ve bedeli mukabilinde yaptırmak ve kontrol etmek,

e) Ortak programa alınmayan altyapı yatırımları için Büyükşehir’e ait cadde, sokak ve meydanlarda, yetki devri protokolü yapılan İlçe Belediyeleri de dahil hazırlanan programlara uygun ruhsat verilmesini sağlamak,

f) Ortak programa alınan altyapı yatırımları için, tranşe, galeri, tünel gibi inşaat tipini belirlemek proje ve ihale dosyasının hazırlanmasını sağlamak,

g) Ortak programa alınmayan kurumların kendilerine yapılan altyapı yatırımlarının Büyükşehir’e ait cadde, sokak ve meydanlarda, yetki devri protokolü yapılan İlçe Belediyeleri de dahil AYKOME programına ve kararlarına uygun yapılıp yapılmadığını izlemek ve kontrol etmek,

ğ) Doğal afet, güvenlik, sağlık gibi önceden belirlenemeyen zorunlu hallerde kazı izni vermek, yapılan kazıların her aşamasını denetlemek,

h) Altyapı yatırım hesabının gelirlerinin tahsilini sağlamak, Altyapı Yatırım hesabında toplanan gelirlerin, yol ve asfalt işleri için harcanmasını sağlamak,

ı) Büyükşehir’e ait cadde, sokak ve meydanlarda, yetki devri protokolü yapılan İlçe Belediyeleri de dahil altyapı kazı işlerinden dolayı yol ve meydanlarda meydana gelen sıcak asfalt, sathi kaplama, beton parke, doğal taş kaplama gibi zemin tahriplerini bedeli mukabilinde yapmak, yaptırmak veya altyapı kurumlarınca teminat karşılığı yapılan tamiratları denetlemek, uygunluk belgesi vermek.