Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığının Görev, Yetki ve Sorumlulukları  

A) Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü

1) İlgili Bakanlıklarımızın görüş ve olurları doğrultusunda yerli ve yabancı ülke belediyeleri ile ekonomi, ticaret, eğitim, turizm, bilim ve teknoloji konularında alışverişi geliştirmek, işbirliği faaliyetleri gerçekleştirmek.

2) Kentsel, Ulusal ve Uluslararası etkinliklere katılmak, müştereken veya münferiden bu tür etkinlikler düzenlemek.

3) Konya ile dünya şehirleri arasında Kardeş Şehir ilişkisi kurulması ve mevcut ilişkilerin geliştirilmesinde öncülük etmek, gereği halinde yurtdışındaki belediyelerle bazı konularda iyi niyet ve işbirliği protokolleri imzalanmasını koordine etmek ve uygulamasını takip etmek.

4) Kardeş Şehir uygulamaları ile farklı kültürlerin birbirlerini tanıması ve yakınlaşmasını temin etmek, halklar arasında kardeşlik duygusunu geliştirecek etkinlikler düzenlemek.

5) Belediyemiz personeli, bağlı kuruluş ve belediye şirket personellerinin yurtdışı görevlendirmeleri organize etmek ve vize başta olmak üzere görevlendirmelerle ilgili gerekli işlemleri takip etmek.

6)  Belediyemize intikal eden çeşitli dillerdeki yazı, belge ve dokümanların incelenip gerekli görülenlerin tercümesi ile birlikte ilgili birimlerimize ve ilgili kurumlara ulaştırılmasını sağlamak.

7) Uluslararası kuruluş, Kardeş Şehir ve diğer dünya şehirlerinden gelecek misafirleri ağırlamak, gerekli programları yapmak, Belediye yetkilileri ile görüşmelerini sağlamak.

8) Konya’ya gelen üst düzey yöneticilerin karşılanma, ağırlanması ve uğurlanması iş ve işlemlerinin takibi, ülkemizde mukim diplomatik misyon temsilcilerinin ve şehrimizi çeşitli nedenlerle ziyaret eden yabancı konukların belediyemiz üst düzey temsilcileri ile yaptıkları görüşmelerde tercümanlık hizmetlerini sağlamak.

9)  Belediyemizce yapılan çalışmaların yabancı misyon temsilcilerine tanıtılması, yurt içinde ve yurt dışında düzenlenen çeşitli toplantılarda sunulmasını teminen, yazılı ve görsel materyal geliştirmek.

10)  Hemşerilerimizin ilgi ve bilinç seviyesini yükseltmek için; yerli ve yabancı, yerel, ulusal, uluslararası basın yayın araçlarından istifade etmek, her dilden broşür, dergi, kitap ve benzeri yayınlar yapmak, yaygınlaşmasını sağlamak.

11) Dış ülkelerdeki şehircilik yapısını ve insan kaynaklarının incelenmesini sağlamak, birikimlerin aktarılmasına zemin hazırlamak.

12) Yerel yöneticilik alanında yapılacak gezi, gözlem ve dokümantasyon incelemelerinde gerekli altyapıyı hazırlamak.

13) Yerel yönetimler alanında faaliyet gösteren uluslararası kuruluşların çalışmalarına aktif bir şekilde katılmak, bu kuruluşların faaliyetlerinin planlanması ve yürütülmesine katkı sağlamak; uluslararası kurum ve kuruluşlara üyelik konusunda ön inceleme yapmak, gerekli çalışmaları yaparak Belediye Meclisinin onayına sunmak.

14) Dış medyada Konya’yı takip etmek, ettirmek; elde edilen bilgileri ilgili makamlara ileterek Konya’nın yüksek imaj ve saygınlık sahibi yerini korumasını sağlamak için gerekli her türlü çalışmayı yapmak.

15) Avrupa Birliği Bakanlığı, bölgesel kalkınma ajansları ve diğer ilgili kurumlarla yakın temas kurarak fonlara ilişkin hazırlanabilecek projeler üzerinde diğer daire başkanlıkları ile koordineli çalışmalar yapmak. 

16) AB’ye üye ülkelerin yerel yönetimleri ile Belediyemiz arasında dostane ilişkiler çerçevesinde karşılıklı bilgi ve proje paylaşımı konularında çalışmalar yapmak, bu çalışmaları ilgili birimlere sunmak.

17) AB yerel idareler ile ilgili seminer, konferans vb. toplantılara katılımı sağlamak için çalışmalar yapmak.

18) AB’nin yerel idarelerle ilgili fonlarının araştırılması, ilgili daire başkanlıklarına duyurulması, hazırlanan başvuruların uygun format haline getirilmesi ve fonlarla ilgili lobi çalışmaları yapılmasını sağlamak.

19)  AB müktesebatının özellikle Belediyelerle ilgili olan konularda tüm belediye mevzuatının AB mevzuatına uyum sağlaması konusunda gerekli çalışmaları yapmak ve ilgili daireleri bilgilendirmek.

20) Belediyemiz faaliyetleri kapsamında ve ilgili birimlerle koordineli olarak, diğer ulusal, uluslararası kuruluşlar ve devletler nezdinde açılan fonlardan istifade etmek amacıyla projeler hazırlamak, süreci takip etmek ve sonuçlandırmak. 

Dış İlişkiler Dairesi Başkanının Görev, Yetki ve Sorumlulukları  

1) Başkan, Genel Sekreter ve Genel Sekreter Yardımcıları tarafından verilen emir ve talimatları yerine getirmek, Belediye Meclisi ve Belediye Encümeninin kararlarını uygulamak.

2) Müdürlükler arası koordineyi sağlamak; müdürlüklerin çalışmalarını denetlemek; müdürlere emir ve talimat vermek.

3) Daire Başkanlığına gelen evrakları ilgili müdürlüklere havale etmek, takibini yapmak, Daire Başkanlığı tarafından yapılan yazışmaları imzalamak.

4) Daire Başkanlığının bütçesini hazırlamak, etkin ve verimli olarak kullanmak.

5) Harcama yetkilisi görevini ifa etmek.

6) İhale yetkilisi olarak Daire Başkanlığı bünyesinde yapılan ihalelerde ihale onay belgesini düzenlemek, ihaleleri onaylamak.

7) Daire Başkanlığı faaliyet raporunu hazırlamak, hazırlattırmak.

8) Daire Başkanlığının stratejik plan ve performans programı çalışmalarını yapmak, yaptırmak.

9) Daire Başkanlığı arşivini oluşturmak, arşiv çalışmalarını yapmak, yaptırmak.

10) Daire Başkanlığını ilgilendiren konularda Belediye Meclisi ve Belediye Encümenine teklifte bulunmak.

11) Bilgi edinme başvurularını ilgili müdürlüklere göndermek ve takibini yapmak.

12) Faaliyet alanıyla ilgili konularda projeler üretmek, takip etmek ve uygulamak.

13) Mevzuatın öngördüğü diğer işleri yapmak