Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığının görev, yetki ve sorumlulukları

a) Belediye birimlerinin ihtiyaç duydukları yapım ve uygulama işleri ile danışmanlık, mal ve hizmet alımlarına ait talepleri; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa, ilgili diğer kanun ve kararlara, yönetmelik, tebliğ ve genelgelere uygun olarak neticelendirmek,  

b) İhalelerin mevzuata uygun bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamaya yönelik olarak ihalesi talep edilen alımlara ait evrakların intikalinden, ihale sonucunun ihale yetkilisinin onayına sunulması ve sözleşmenin imzalanmasına kadar olan süreci yürütmek.  

c) Satın alma işlemlerinde ortaya çıkan sorunların çözümlerine ilişkin gerekli iletişim ve koordinasyonu sağlamak,  

ç) Belediye birimlerinin ihtiyaç duydukları doğrudan temin ya da ihale kapsamında alınan ve zamanla kullanılması öngörülen malzemelerin muhafazasını, korunmasını ve dağıtımını sağlamak,  

d) Merkez ambarlarında bulunan kırtasiye, temizlik malzemesi, hırdavat ve büro malzemelerinin Taşınır Mal Yönetmeliği çerçevesinde giriş ve çıkış hareketlerini izleyerek kayıtlarının düzenli yapılmasını sağlamak,  

e) Belediyeye verilen görev ve hizmet alanlarında faaliyet göstermek amacıyla, ilgili mevzuatta belirtilen usullere göre sermaye şirketleri kurmak,  

f) 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun, belediye veya bağlı kuruluşlarının %50’sinden fazlasına ortak olduğu şirketler ile bu şirketlerin %50’sinden fazlasına ortak olduğu şirketler eliyle yürütülmesine cevaz verdiği, mülkiyeti veya tasarruf yetkisi Belediyeye ait işletmelerin ilgili şirketler kanalı ile işletilmesi için Meclise teklif sunmak,  

g) Şirketlerin Belediyenin görev ve hizmet alanlarında faaliyet göstermesini sağlamak,  

ğ) Belediyenin % 50’sinden fazlasına ortak olduğu şirketler ile bu şirketlerin % 50’sinden fazlasına ortak olduğu sermaye şirketlerini koordine etmek, Türk Ticaret Kanunu’na göre olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını yapmak,  

h) Toptancı hallerinin yönetimine ilişkin tüm hizmetleri yürütmek,

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanının görev, yetki ve sorumlulukları

a) Başkan, Genel Sekreter ve Genel Sekreter Yardımcısı tarafından verilen emir ve talimatları yerine getirmek, Belediye Meclisi ve Belediye Encümeninin kararlarını uygulamak,  

b) Bu yönetmeliğin 6’ncı maddesinde yazılı görev, yetki ve sorumlulukları bizzat yapmak yaptırmak, bu görevlerle ilgili konularda, müdürlükler arası koordineyi sağlamak, müdürlüklerin çalışmalarını denetlemek, müdürlere emir ve talimat vermek,  

c) Daire Başkanlığına gelen evrakları ilgili müdürlüklere havale etmek, takibini yapmak, Daire Başkanlığı tarafından yapılan yazışmaları imzalamak,  

ç) Sicil amiri olarak Daire Başkanlığına bağlı personelin sicil raporlarını düzenlemek,  

d) Disiplin amiri olarak ilgililer hakkında disiplin amirliği görevini yürütmek,  

e) Daire Başkanlığının bütçesini hazırlamak, etkin ve verimli olarak kullanmak,

f) Harcama yetkilisi görevini ifa etmek,  

g) İhale yetkilisi olarak Daire Başkanlığı bünyesinde yapılan ihalelerde ihale onay belgesini düzenletmek, ihaleleri onaylamak,  

ğ) Daire Başkanlığı faaliyet raporunu hazırlamak, hazırlatmak,  

h) Daire Başkanlığının stratejik plan ve performans programı çalışmalarını yapmak, yaptırmak,    

ı) Daire Başkanlığı arşivini oluşturmak, arşiv çalışmalarını yapmak, yaptırmak,

i) Daire Başkanlığını ilgilendiren konularda Belediye Meclisi ve Belediye Encümenine teklifte bulunmak,  

j) Bilgi edinme başvurularını ilgili müdürlüklere göndermek ve takibini yapmak,  

k) Faaliyet alanıyla ilgili konularda projeler üretmek, takip etmek ve uygulamak,  

l) Mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak. 

İhaleleri Listelemek için Tıklayınız.