Levazım ve Ayniyat Şube Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları

a) Belediye birimlerinin ihtiyaç duydukları doğrudan temin ya da ihale kapsamında alınan ve zamanla kullanılması öngörülen malzemelerin muhafazasını, korunmasını ve dağıtımını sağlamak,  

b) Birimlere dağıtılmak üzere Müdürlüğümüz tarafından doğrudan temin ya da ihale kapsamında alınan malzemelerin giriş ve çıkış işlemlerini yapmak, muayenesi ve kabulişlemleri yapılan malzemelerin satın alma evrakının Taşınır Mal Yönetmeliği çerçevesinde her türlü kayıt işlemlerini yapmak, ödenmesi için ilgili birime ulaştırmak,  

c) Taşınır Mal Yönetmeliği çerçevesinde merkez ambarlarında bulunan kırtasiye, temizlik malzemesi, hırdavat ve büro malzemelerinin giriş ve çıkış hareketlerini izleyerek kayıtlarının düzenli yapılmasını sağlamak,  

ç) Belediyenin her bir harcama biriminde taşınır kayıt yetkilisi ve kontrol yetkilisi oluşturulmasını sağlamak ve bu kişilerin taşınır kayıtlarını usulüne uygun olarak yapabilmeleri için gerekli desteği vermek,  

d) Belediye birimleri uhdesinde kullanılan eskimiş, solmuş, yırtılmış ve kullanılamayacak duruma gelmiş bayrakların Türk Bayrağı Tüzüğünün 38 inci maddesi uyarınca çıkarılan Eskimiş, Solmuş, Yırtılmış ve Kullanılamayacak Duruma Gelmiş Bayrakların Yok Edilmesi Usul ve Esaslarını Gösterir Yönetmelik hükümleri gereğince ilgili yerlere teslim edilmesini sağlamak

e) Birimlerce kullanımına ihtiyaç kalmayan taşınırların ihtiyaç olması durumunda bu taşınırlara ihtiyaç duyan diğer birimlere tahsis ve teslimini sağlamak,