YAZILIM, ANALİZ VE RAPORLAMA DEPARTMANI

       Kent Bilgi Sistemi Şube Müdürlüğü bünyesinde 2006 yılından itibaren resmi olarak yürütülen Kent Bilgi Sistemi çalışmalarında gerekli yazılım ve analiz ihtiyaçlarını karşılayan Yazılım, Analiz Ve Raporlama Departmanı; Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) analizleri, veritabanı yönetimi ve yazılım geliştirme konularında uzman personellerin istihdamından oluşmuştur. Yöneticilerden ve Kent Bilgi Sistemi kullanıcılarından gelen yazılım ve analiz isteklerine cevap veren departman aynı zamanda gerçekleştirmiş olduğu çapraz analiz ve yazılım çözümleri ile farklı resmi kurumlara da CBS tabanlı çözümler sunmakta ve CBS veritabanın sahip olmuş olduğu güncel veriler ışığında kentin gelişimine ve yönetimine katkıda bulunacak analiz ve sentezler üretmektedir.

Yazılım, Analiz Ve Raporlama Departmanı Yapısı ve Görev Başlıkları

1. Veritabanı

       Kent Bilgi Sistemi yazılımı ve kullanıcılarına hizmet eden veritabanı Oracle 10G Standart Edition üzerine kurulmuş mekansal tabanlı ilişkisel modelden oluşmaktadır. 690 adet tablodan oluşan Konya Kent Bilgi Sistemi veritabanı topolojik ilişki kuralları dahilinde 7 gün 24 saat hizmet vermektedir. Mekansal işlemler için bünyesinde topolojik kuralları barındıran veritabanı 56 adet ilişki fonksiyonundan oluşmuş olup mekansal ilişki düzeni Oracle Spatial sorgu kuralları ile sağlanmaktadır.

 

       Sözel ilişki modelinin de yer aldığı veritabanı güncel indeks yapıları ve Web servislerinin desteği ile check-in check-out mekanizmasına göre anlık işlemleri yürütmektedir. Adres temelli olarak çalışan veritabanı ilçe-mahalle-cadde/sokak-dış kapı numarası-iç kapı numarası obje hiyerarşisine dayalı olarak Ulusal Adres Veritabanı (UAVT) ve Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) ile bütünleşik olarak web servisleri üzerinden çalışmaktadır.

       Kurumlar arası web servis protokolleri ile veri sunma/alma olanaklarını barındıran KBS veritabanı adres deseni üzerinden resmi protokoller dahilinde süreli güncelleme yapısı ile ada-parsel ve tapu başlıkları ile TAKBİS projesi ile entegreli çalışmaktadır.

       Veri çeşitliliği açısından geniş içeriğe sahip veritabanına yönelik olarak tablo, fonksiyon, tetikleyiciler, paketleri, prosedürler v.b. veritabanı bileşenlerine yönelik güncelleme, bakım, performans işlemleri departman bünyesinde yürütülmektedir.

2.Yazılım

       Konya Kent Bilgi Sistemi Projesi ihalesi kapsamında yüklenici firma tarafından gerçekleştirilen yazılım ve kaynak kodları 2008 yılında firmadan devralınarak ve sorumlu personellere gerekli yazılım ve veritabanı eğitimlerinin sağlanması ile yönetim ve müdahale süreci başlamıştır.

       KBS yazılımı; .Net C# kodlama dili, Mapxtreme kütüphanesi ve web servisi altyapısına dayalı olarak kullanıcı bazlı yetkilendirme dahilinde 650 kullanıcı da, çeşitli kurum ve kuruluşlarda hizmet vermektedir. Teknik içerik bakımından; 24 adet proje kod sınıfından, 33 web servisinden oluşan kodlama yapısı harita altyapısı olarak Mapxtreme kütüphanesi üzerinden çalışma alanı mantığı üzerinden 17 modül ile birlikte kullanıcılara hizmet vermektedir.

 

       Departman bünyesinde; yazılıma yönelik olarak bire-bir iletişim yoluyla kullanıcılardan gelen ve gelebilecek ihtiyaçlar iş çalışma prensiplerinin çözümlenmesi ile kodlanarak yazılım ortamında derlenmektedir.

3. Analiz

       İlişkisel veritabanı bünyesinde bulunan verilerden hareketle mekansal analizler Mapinfo ve ArcGIS yazılımları kullanılarak gerçekleştirilmektedir. Analiz türü bakımından kernel, interpolasyon ve sınıflama temeline dayalı gerçekleştirilen analizler mekansal doğrulama yöntemleri ile karşılaştırılmaktadır.

       Veritabanı kapsamındaki verilerin çeşitli olması beraberinde gerçekleştirilen analizlerin çaprazlama metotları ile kesin sonuçlara ulaşılmasını beraberinde getirmektedir. İstatistiksel modeller kapsamında analizler gerçekleştirilmekte ve sentez sonuçlarına gidilmektedir.

       Kurum içi hizmet veren analiz altyapısı kurum dışından gerekli ve gerekçeli resmi belgelerin tamamlanması ile kurum dışına da belirli koşullar ve başlıklar dahilinde departman tarafından hizmeti verilmektedir.

4. Eğitimler

       Kent Bilgi Sistemi çalışmaları Kapsamında Yazılım, Analiz Ve Raporlama Departmanı’nın ihtiyaç duyduğu başlıklar dahilinde yüklenici firma destekli kurum içi eğitimler gerçekleştirilmiştir.

       Eğitimler kapsam olarak sistemin ihtiyaç duymuş olduğu başlıklar dahilinde; departmanda ve birim bünyesinde görev alan personelin eğitimine ve kariyerine yönelik gerçekleştirilmiştir. Kent Bilgi Sistemi Şube Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirilen eğitimler;

a. Mapinfo Temel ve İleri Seviye
b. Mapbasic Temel ve İleri Seviye
c. Mapxtreme Temel Seviye
d. ArcGIS Temel ve İleri Seviye
e. ArcGIS 3D ve Spatial Analiz
f. ArcGIS Server Temel Seviye
g. ArcGIS Network Analiz h. Oracle Veritabanı ve PL/SQL
i. .Net CSharp ve ASP .Net
j. KBS Yazılımı Kod Eğitimi

5. Personel yapısı

       Yazılım, Analiz Ve Raporlama Departmanı üstlenmiş olduğu görev yapısı gereği; yazılıma müdahale edebilir, veritabanını yönetebilir, mekansal tabanlı analiz gerçekleştirebilir nitelikte personel yapısı üzerinde oluşturulmuştur. Bu oluşum bünyesinde şehir plancısı, harita mühendisi, harita teknikeri, inşaat teknikeri, bilgisayar teknikeri ve matematik meslek gruplarından oluşmuş olup toplamda 10 personel ile hizmet vermektedir. Meslek gruplarının dağılımı aşağıdaki grafikte ifade edilmiştir;