YANGIN SİGORTASI VERGİSİ

Belediye Sınırları ve mücavir alanlar içindeki menkul ve gayrimenkul mallar için yapılan yangın sigortaları dolayısıyla alınan primler, yangın sigortası vergisine tabidir. (2464 sayılı kanun md.40)

VERGİNİN MÜKELLEFİ: Sigortayı yapan sigorta şirketleri yangın sigortası vergisini ödemekle mükelleftir. Konya ili Belediye Sınırları ve mücavir alanlar içinde yapılan yangın sigortaları dolayısıyla bu vergi Konya Büyükşehir Belediyesine ödenecektir.

VERGİNİN MATRAHI: Yapılan yangın sigorta muameleleri dolayısıyla alınan primlerin tutarıdır. Vergilendirme dönemi içinde iptal edilen yangın sigorta muamelelerine ait primlerin, iptalin vuku bulduğu döneme ait matrahtan indirilmesi mümkündür.

VERGİNİN NİSBETİ: Yangın sigortası vergisi nisbeti % 10’ dur.

VERGİ NEREYE VE NASIL ÖDENECEKTİR: Mükellefler , bir ay içindeki vergiye tabi muamelelerini ertesi ayın 20 nci günü akşamına kadar bir beyanname ile Konya Büyükşehir Belediyesine bildirecek ve hesaplanan vergi aynı süre içinde aşağıdaki ödeme seçeneklerinden herhangi birisi ile ödenecektir.

  1. Konya Büyükşehir Belediyesi veznesine nakden ödenebilir.
  2. Vakıfbank Konya Merkez Şubedeki TR 880001500158007290051109 nolu hesabımıza ödenebilir.
  3. 234967 nolu Posta Çeki Hesabımıza ödenebilir.

BEYANNAME ŞEKLİ VE NEREYE NASIL VERİLECEĞİ: Beyanname, aşağıdaki örneğe göre düzenlenecektir. Konya Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Daire Başkanlığı, Gelir Şube Müdürlüğüne elden verilebileceği gibi, posta ile YENİŞEHİR MAH. VATAN CAD. BELEDİYE SARAYI NO:2 SELÇUKLU/KONYA adresine gönderilebilir.

Beyanname için tıklayınız

BEYANNAME ÖRNEĞİ

YANGIN SİGORTA

VERGİSİ BEYANNAMESİ

 

Konya Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Gelir Müdürlüğüne/Şefliğine

KONYA (İl veya İlçe)

TABLO 1. KİMLİK BİLDİRİMİ

M Ü K E L L E F İ N

 

Soyadı, Adı : .......................................................................................................................

(Tüzel Kişilerde Ünvanı)

İkâmetgâh Adresleri :

İş Merkezi: .......................................................................................................................

İşyeri: .......................................................................................................................

Gelir veya Kurumlar Vergisi Bakımından Bağlı Bulunduğu :

Vergi Dairesi : ........................................................ Sicil No : ..................................................

Telefon Numaraları: İkâmetgâh :.....................................İş Merkezi:....................................

İşyeri:.......................................

 

TABLO 2. VERGİNİN HESAPLANMASINA İLİŞKİN BİLDİRİM

Yangın Sigortasına tabi malın nev’i

(1)

Dönem İçinde Alınan Prim Tutarı

(2)

Dönem İçinde İptal Edilen Muamelelere Ait Prim Tutarı (3)

Vergiye Tabi Prim Tutarı

(2-3)

(4)

Nisbet

%10

(5)

Ödenecek

Vergi

(6)

Menkul

 

 

 

 

 

Gayrımenkul

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPLAM

 

 

 

 

 

 

TAHAKKUK

 

FİŞİNİN

TARİHİ

......../........./200...

 

 

Tarih ve İmza

Beyannamenin Alındığı Tarih

(Belediye tarafından doldurulur)

NO.

 

 

Elden : ......./......../200...

 

Postadan : ......./......../200...

İZAHAT

TABLO-I. Bu bölüm kimlik bildirimine aittir. İlgili Sigorta Şirketinin veya prim tahsil edilen (A) Acentasının ünvanı, adı, soyadı, adresleri, Gelir veya Kurumlar Vergisi bakımından bağlı oldukları Vergi Dairesinin adı ve sicil numarası ile mükellefin telefon numaralarının bu bölüme yazılması gerekir.

TABLO-II. Bu bölüm verginin hesaplanması ile ilgili beyan ve bildirimlere mahsustur. Dönem içinde alınan prim tutarı, dönem içinde iptal edilen muamelelere ait prim tutarı, vergiye tabi prim tutarı ve ödenecek vergi menkul ve gayrimenkul mallarla ilgili olanlar ayrı ayrı olmak üzere bu tabloya yazılacaktır.