AÇILMA RUHSATI İÇİN İSTENEN BİLGİ VE BELGELER

1. SINIF GSM

• Başvuru Formu

• İtfaiye Raporu

• Sorumlu Müdürün adı,soyadı,TC Kimlik Numarası ve sorumlu müdür sözleşme tarihinin beyanı

• Yapı Kullanma İzin Belgesine erişim içim kimlik paylaşım sistemi bilgisi,

• Kira Kontratı,

• Yerleşim Planı ve İş Akım Şeması, 

• ÇED olumlu belgesi ve raporu.

• Çevre izin ve lisans belgesi,

• Kapasite raporu.

• İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi Sözleşmesi (İşyeri tehlike sınıfına göre),

• Tehlikeli maddeler zorunlu sorumluluk sigortası. (Yanıcı parlayıcı patlayıcı maddelerle çalışan işyerleri)

• Geçiş yolu izin belgesi (İlçe Belediyesi İmar Md.lüğünden/Karayolları İl Md.lüğünden alınacak).

• Sanayi siciline kayıt olduğuna dair yazı(Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünden alınacak)

• Çalışan Sayısını belirtir sigorta işe giriş bildirgesi.(firma yetkilisi tarafından kaşelenerek imzalanacaktır.)

• Hijyen belgesi    

• Tank Test Raporu (LNG, LPG ve akaryakıt depo/tankları olan firmalar için)   

• Biosidal İşlem Formu(gıda işletmeleri için)

 

NOT : Müracaatlar firma yetkilisi veya vekili tarafından yapılacak ve yürütülecektir.