İLAN VE REKLAM VERGİSİ

2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 12 nci maddesine göre, Belediye sınırları ile mücavir alanları içinde yapılan her türlü ilan ve reklam,ilan ve reklam vergisine tabidir.

 

VERGİNİN MÜKELLEFİ

İlan ve Reklamı kendi adına yapan veya yaptıran gerçek veya tüzel kişilerdir.

İlan ve Reklam işlerini mutad meslek olarak ifa edenler başkaları adına yaptıkları ilan ve reklamlara ait vergileri mükellefler adına ilgili belediyeye yatırmaktan sorumludurlar.

 

TARİFE VE NİSBET

            2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 15. maddesinde yer alan İlan ve Reklam vergileri 26.02.2014 tarihli 6527 sayılı Kanun gereği aşağıdaki şekilde belirlemmiştir. 01 Mart 2014 tarih ve 28928 saylı Resmi Gazetede yayınlanarak 01.03.2014 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir.

            1- Dükkan, ticari ve sınai müessese ve serbest meslek erbabınca çeşitli yerlere asılan ve takılan her çeşit levha yazı ve resim gibi sabit bütün ilan ve reklamların beher m²’sinden yıllık olarak (ışıksız levhalardan) : 20 TL.

            2- Motorlu taşıt araçlarının içine ve dışına konulan ilan reklamların beher m²’sinden yıllık olarak: 12 TL.

            3- Cadde, sokak ve yaya kaldırımlar üzerine gerilen binaların cephe ve yanlarına asılan bez veya sair maddeler vasıtasıyla yapılan geçici mahiyetteki ilan ve reklamların m²’sinden haftalık olarak: 10 TL.

            4- Işıklı veya projeksiyonlu ilan ve reklamlardan her m² için yıllık olarak: 30 TL

            5- İlan ve Reklam amacıyla dağıtılan broşür, katalog, duvar ve cep takvimleri, biblolar veya benzerlerinin her biri için: 0,06 TL.

 

            6- Mahiyeti ne olursa olsun yapıştırılacak çeşitli afişler vb. beher m²’sinden: 0,10 TL

 

VERGİ TARİFESİNİN UYGULANMASINDA UYULACAK ESASLAR

a-      m² üzerinden yapılan hesaplamalarda yarım m²’ye kadar olan kesirler yarım m², yarım m²’yi aşanlar ise tam m²’ye tamamlanır.

b-      Herhangi bir yüzeye yazılmak, takılmak veya çizilmek suretiyle yapılan ilan ve reklamlarda yazı ve resimlerin kapladığı alanın yüzölçümü esas alınır.

c-       Çok cepheli ilan ve reklamlarda m² hesabı her cephe için ayrı ayrı dikkate alınır.

d-      Işıklı reklamlar, ışıksız reklam tabelaları ve motorlu araçların üzerine konan reklamların süreleri 6 aydan az olursa verginin yarısı alınır. 6 ayı geçerse verginin tamamı alınır. 6 aydan çok süreler ise bir yıl kabul edilir.

e-      Bez afişlerde süre haftadan az olursa vergi miktarının yarısı alınır. Hafta kesirleri tam hafta sayılır.

f-        Meydan, Bulvar veya Cadde üzerlerinde cephesi bulunan binaların üzerine asılan ilan ve reklamların vergileri, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 23. maddesi gereğince Büyükşehir Belediyesine aittir.

 

VERGİNİN TARHI VE ÖDENMESİ

İlan ve Reklam işinin mükellefçe yapılması halinde ilan reklam işinin yapılmasından önce beyanname verecek ve vergisini beyanname verdikleri sırada ödeyeceklerdir.

İlan ve Reklam işini mutad meslek olarak ifa edenler ise ilan ve reklamın yapıldığı ayı takip eden ayın 20 nci günü akşamına kadar verilecek beyanname üzerine tarh ve tahakkuk ettirecektir.

Tahakkuk eden vergi, Belediye Meclisimizin kararı gereğince mükellefin isteği halinde Ocak ve Temmuz aylarında iki taksit halinde ödenebilir.

 

İLAN VE REKLAM VERGİSİNDE İSTİSNA VE MUAFLIKLAR

1.   Türkiye Radyo Televizyon Kurumu tarafından yayınlanan ve yapılan ilan ve reklamlar,

2.   Her türlü gazete, dergi ve kitaplarda yapılan ilan ve reklamlar,

3.   Gerçek kişilerin ikametgahlarının iç veya dış kapılarına konan ve kimliklerini gösterir levhalar,

4.   İşletmelerin işgal veya imal konusu maddelerinin ambalajları üzerinde bulunan ve kendi işlerine ait ilan ve reklamları ile ambalaj muhtevasından olan prospektüs ve tarifnameler,

5.   Gerçek veya tüzel kişilere ait işyerlerinin içine veya dışına asılan, iş sahibinin kimliği ile işin mahiyetini gösteren ve alanı ½ m²’ yi aşmayan ışıksız levhalar, (Alanı ½ m²’yi aşan levhalar aşan kısım üzerinden vergiye tabidir)

6.  Genel ve Katma bütçeli idareler ile il özel idarelerinin, belediyelerin, köylerin ve bunların kuracakları birliklerin ve Posta Telgraf Telefon ve T.C. Devlet Demiryolları İşletmelerinin yapacakları her türlü ilan ve reklamlar,

7.   Siyasi Partiler Kanununa göre siyasi partilerin siyasi faaliyet sınırları içinde yapacakları ilan ve reklamlar,

8.   Altıncı bentte yazılı idarelerle, kooperatifler ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları tarafından ülke ürünlerinin ve turizminin reklamını yapmak ve herhangi bir ticari ve sınai kuruluşa ait olmamak üzere hazırlanan her türlü levha ve afişlerle, aynı kuruluşlar tarafından Türkiye’deki ticaret, sanayi, tarım ve mesleki müesseselerinin isim ve ticaret ünvanları ile ad ve adreslerini ihtiva etmek üzere yayınlanacak kitap, broşür, katalog ve dergiler,

9.   Umumi mahallere reklam amacı ile konulacak sıra, bank ve benzeri gereçler üzerindeki ilan ve reklamlar,

10. Sinema ve tiyatroların kendi programlarına ilişkin olarak gösterinin yapıldığı binanın içinde ve dış yüzünde yaptıkları ilan ve reklamlar