GÜNCEL VERİ VE ADRES BİLGİ BÜROSU

· Kent Bilgi Sistemleri ilk hedef, kente ait Mülkiyet Bilgi Sistemi, Adres Bilgi Sistemi, Sosyal Doku Haritası ve Bilgi Sistemi, Afet ve Acil Müdahale Bilgi Sistemi kurulmasını, işlerlik ve güncelliğin sağlanması için faaliyet göstererek yöneticilerin bilgiye hükmederek Kent’e- Hâkim olmasını sağlamaktır.

· Bu amaçla İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığının bünyesinde Bilgi İşlem Müdürlüğü ile de paralel olarak çalışması öngörülen merkezi güncelleme unsurları düşünülerek daha önce Şehir Merkezi Müdürlüğü adı altında var olan Müdürlüğün kaldırılarak merkezi Numarataj olan Kent Bilgi Sistemi Şube Müdürlüğünün ihdas edilmesine karar verilmiştir.

· İlçe Belediyelerinin yürütmeye çalıştıkları vergi takibi yöntemlerinde özellikle numaratajın problemli olması nedeni ile sonuca ulaşmakta zorluk çektikleri tespit edilmiştir. 5216 sayılı yasanın 7/g maddesi ile belediyemiz numaratajdan sorumlu olup bu yetkinin ilçe belediyelerine devri uygun değildir. Şehir genelinde bir adres standardının olmadığı görülmüş, numaratajın mülkiyet temelli olarak yeniden ele alınması, adresin düzgün ve sürekli değişmeyen bir unsur haline getirilmesinin sağlanması, bu maksatla numaratajı sürekli güncel tutulmasını sağlayacak bir sistemin kurulması gerekmektedir. Yeni açılan sokak ve caddeleri sistemde tanımlamak ve yeni isimler vermek bu konuda DİE ile ortak çalışmak, acil yardım ekiplerinin ihtiyaç duyulan adresi ihbar telefonu edilen yerin konumsal bilgisini sayısal şehir haritaları üzerinde görmesini sağlayarak ani müdahale hızını artırmak. 

· Numarataj Bilgilerinin DİE standartlarına göre toplanması, güncellenmesi, sayısallaşması ve KBS‘ne entegrasyonu

Konya da bir veri tabanı şeklinde numarataja dayalı olan şehre ait güncel bir döküm yoktur. Zaman zaman postacılar serzenişte bulunmakta numaraların oldukça karışık ve tekrarlı olduğundan bahsedilmektedir. Yine ilçe belediyeleri özellikle vergilendirme işlemlerinde kişilere tebligat yapar iken zorlanıldığı ve vergi borçlarını ödemeyen mükelleflere gönderilen tebligatların adreslerin birçoğunun yanlış olması nedeni ile geri döndüğünden bahsetmişlerdir.

Bu durumlar ve arazide yapılan tespitler Numaratajın Konya da sıfırdan ele alınması gerektiği fikrini oluşturmuştur. Numarataj mülkiyet tabanlı olarak yapılmadığı için oluşan her türlü sorun farklı şekillerde kişilere has yöntemlerle çözümlenmektedir. Arazide yönetmeliğe(eski numarataj yönetmeliği) uyulmamış olsa da mantıklı ve tutarlı bir model bulunamamıştır. Bu nedenle numaratajın yeniden kurgulanması, mevcuttaki numaraların mümkün mertebe değiştirilmeyeceği ama aykırı bir durum var ise de değiştirilmesinin gerekeceği, Yol orta çizgilerinin nasıl çizileceği nasıl bir kodlama sistemine sahip olacağı, kadastro olmadan numarataj yapılmayacağı ve önceliğin kadastro çalışmalarına verilmesi gerektiğine karar verilmiştir. Sokakların başlangıç ve bitişlerinin belirleneceği ve bazı sokak ve caddelerin iptal edileceği belirtilmiştir. Bütün çalışma bittikten sonra da DİE ye ait Form A,Form1A güncellemesi de yüklenici firmadan istenmiştir.

Bütün bu maddeler Kent Bilgi Sisteminin kendi kurgusu içinde yazılan unsurlar olup yasal dayanak olarak eski Numarataj Yönetmeliği mevcuttur. İhale sonrasında 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu çıkarılmış akabinde 31 Temmuz 2006 da Adres ve Numaralamaya dair yönetmelik çıkarılmıştır. Bu yeni durum ile şartname asla çelişmediği gibi bir nevi şartnamenin teyidi de alınmıştır (her ne kadar çıkan yönetmelikler TEXT tabanlı bir veri modelini ön görüyor olsa da ). Sonraki etaplarda numarataj Konya da %50 değiştirilmiş ama kanun ve yönetmelik ile de bu istendiğinden halk tarafında oluşan direnç yasal dayanaklar gösterilerek kırılmıştır.

Numarataj çalışması sadece cadde sokak envanterinin kapı numaralarının elden geçirileceği ve düzenleneceği bir çalışma olması yeterli değildir. Çalışmalarla tüm saha gezildiğinden kendi özelindeki detay olmaksızın iş yeri sınıflandırması, sanayi envanteri, esnaf sanatkar envanteri, resmi kurum envanteri, sağlık birimleri envanteri, eğitim tesisleri envanteri, dini tesis envanteri, binaların inşaat tipleri kerpiç, betonarme, yığma vb.,bina niteliği (ticari, mesken, eğitim vb), sığınak olup olmadığı, yangın merdiveni olup olmadığı, su kuyusu var olup olmadığı, binanın ısınma tipi(merkezi,bireysel), bina fiziksel durumu, cephe durumu, çatı durumu, vb bilgiler envanter olarak toplanması öngörülmüş mümkün mertebe daha sonraki aşamalarda güncellenmesi ön görülemeyen veri araziden toplanmamış, mümkün mertebe kendiliğinden güncellenebilir ve analiz çalışmalarında bir değer ifade edecek verilerin toplatılmasına gayret edilmiştir. Bina fotoğrafı, yol fotoğrafı, barkotlama işlemleri de bu kısımda tanımlanmıştır. 

15 Mayıs 2006 tarihinde Kent Bilgi Sistemi ve GIS yazılım hizmet alım ihalesi sözleşmesi imzalanmış ve yer teslimi yapılmıştır. Analiz ve Tasarım çalışması akabinde, hızlı bir veri toplama ve değerlendirme aşamasına geçilmiştir

1. Ortofotonun üzerinde sokak, bina envanterinin çıkarılması

a. Mahalle Sınırları Değişimi ve kodlanması
b. Cadde Sokak başlangıç ve bitişleri ve kodlanması
c. Bina Sicillenmesi (Bina ve Yol Fotoğraflarının Çekilmesi)
d. Barkotlama ve Kontrol
e. Sosyal Doku Anket çalışması

NUMARATAJ ÇALIŞMASININ YAPILDIĞI PROJE SAHASI

Konya Büyükşehir Belediyesinin 2100 km2 olan Mücavir Sahasını kapsamaktadır. Bu saha içinde 293 adet sistem içinde mahalle olarak tanımlanmış yerleşim bölgesi mevcuttur. Buna göre aşağıda yerleşim yerlerinin nitelikleri belirtilmiştir.(Şekil 1)

 NUMARATAJ ÇALIŞMASINA BAŞLANGIÇ

Başlangıç aşamasında çalışma, Konya da bir veritabanına konu olabilecek şekilde sağlıklı bir numaratajın olmaması nedeni ile numarataj, bina envanteri üzerinde yoğunlaşmıştır. Bu amaçla öncelikle elde bulunan sayısal imar planları, İmar uygulamaları o güne kadar elde edilen sayısal bina ve mülkiyet haritalarından, Gaznet A.Ş’nin elinde bulunan bina verilerinden faydalanılmaya çalışılmış, ancak bu bilgilerin sağlıklı bir numarataj için yeterli olmadığı görülmüştür. Bu nedenle sağlıklı bir numarataj için gerekli olan

· Mülkiyet(Kadastro)

· Güncel Hâlihazır Harita veya Yüksek çözünürlüklü Ortofoto görüntü

· İmar Planı

· Cadde Sokak adlarının yazdığı mümkün mertebe güncel olan sayısal altlık

“Bu 4 verinin olmaması ve güncelliğinin sağlanmaması halinde sağlıklı bir numarataj sisteminin oluşturulmasından bahsedilemez” 

 

İller Bankası Fotogrametik Hâlihazır Harita Yapımı işinden Ortofoto haritalar iş her ne kadar teslim edilmese de iller bankasından istenmiş, bu temel ve ham ortofoto görüntüleri üzerinde çalışmalara başlanmıştır. Yine paralel bir çalışma olan Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemine ait kadastro verileri, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile yapılan protokol ile parça parça alınarak çalışmalara hız verilmiştir. Bir yandan da planlama ile ilgili daha önce belediyenin elinde var olan planın eksikleri tamamlanmış ve bu sürece dahil edilmiştir.

MAHALLE SINIRLARININ DEĞİŞTİRİLMESİ VE MAHALLELERE KOD VERİLMESİ

Buna göre öncelikle mahalle sınırlarında düzenleme yapmak gerekmektedir. Mahalle sınırları bir taşınmazı veri tabanına tekrarsız şekilde kayıt edebilecek durumda değildir. Bu konuda ilçe belediyelerine yazılar yazıldı konunun önemine binaen İlçe Belediyelerimiz gerekli sınır değişikliklerini yapmışlardır. Bu çalışmalar ile 292 olan mahalle sayısı 205 e düşürülmüştür. Mahalle sınırlarının değişimi birinci önemli unsurdur. Daha önceki yapıda bozan bir mahalle sınırı bir binayı ikiye bölmekte ve binanın bir yarısı bir mahallede diğer kısmı başka bir mahallede kalabilmekte idi. Düzgün bir sistemin oluşturulabilmesi için sınırları müphem olmayan, hem fiiliyatta hem de imar planında var olan yollardan geçirilen sınırlar belirlenmesi gerekmektedir. Daha sonraki aşamada ise belirlenen sınırların mümkün mertebe değişmemesi uygulanabilirlik açısından önem arz etmektedir.

Adres ve Numaralamaya dair yönetmelik maddelerine bağlı kalınmaya çalışarak mahalle kodlaması yapılmış bu mahalle kodlamasında yönetmelikte ilçe bazlı yöntem yerine il bazlı merkezden saat yönü istikametinde uzaklaşarak kodlama yapılmıştır. Kodlama yapar iken 5272 sayılı yasa ile mahalle tüzel kişilikleri ilk yerel seçimlerde değişecek iptal edilen ve yeni oluşan mahaller dikkate alınmış eski mahalleler her ne kadar merkeze yakın olsa da ileride iptal edileceği netleştiğinden son numaralar verilmiştir.


CADDE VE SOKAKLARIN BAŞLANGIÇ VE BİTİŞLERİNİN KONTROLÜ VE KODLANMASI

Sistemde 12058 sokak 535 cadde ve 1 bulvar bulunmaktadır. Cadde ve Sokaklar numaratajın dayandığı Adres bileşenlerinden biridir. Bu nedenle kesinlikle şehre hâkim tabiri caiz ise şehri elinin içi gibi bilen personellere ihtiyaç bulunmaktadır. Bu çalışmada cadde ve sokakların mümkün mertebe uzun olmamasına dair çalışma felsefesi benimsenmiş, genel de bir cadde başka bir cadde ile sonlandırılmıştır. Sokakların bir caddeyi aşması engellenmeye çalışılmıştır. Cadde ve sokakların uzun tutulmamasının nedeni yönetmelik şartlarına göre ileriki günlerde baştan sona değişecek bir numarataj faktörü oluşur ise (Mülkiyetin numarataj tahsisi sırasında öngörülmeyen ifraz tevhidi, ön görülmeyen plan tadilatları ile değişen yapı nizamı, 10 numara tahsis edilen yere 3 bina yapılması vb) numarataj silsilesi içinde çok fazla bina etkilenmemesini sağlamaktır.

Her şeye rağmen cadde ve sokakların başlangıç ve bitiminde” her ne kadar uygulayıcıya yönetmelik ile yetki verilse de” vatandaşların adreslerinin değişmesine müteakip vereceği tepki düşünülmek zorunda kalınmış, özellikle iş yeri olan yerlerde sokak temelli değişiklikler yapılmamaya çalışılmıştır. Ayrıca bir yerleşim yerinde aynı sokak adının bir kere daha tekrar etmemesi şeklinde getirilen kural masa başında alınan bir karar olup esnafın faturası, esnafın sicili, vergi kaydı vb adres değişince maliyetle yeniden resmi işlem yapılması gereken ülkemizde oldukça sıkıntılara yol açmıştır.

Bir sistem açısından (kullanım açısından değil) sokağın adı TEXT bir bilgidir. Sokağın adının ne olduğunun hiçbir önemi yoktur. İsterse 10 kere tekrar etsin. Önemli olan tanıtım no (sokak kodu) farklı olmasıdır. Yönetmelikte bundan sonraki süreçte sokak isimleri verilirken aynı isimler verilmesinin engellenmesi daha uygun olacaktır. 

 

Açık mavi çizgiler imar planında var olan ancak henüz açılmamış olan pasif yolları, kırmızıçizgiler ise gerçek yolları göstermektedir. KBS de açık mavi çizgilere bakılarak geniş bir referans numara aralığı içinde pasif yollara kod verilmekte, Ulusal Adres Veri Tabanında ise reel sokakların (kırmızıçizgi) kapatılması/değişmesi düşünülmeden (reel de bütün yolların imara uygun olduğu varsayımı/zannı nedeni ile) yeni oluşan pasif yollar (mavi çizgi) en yakın sokağın kod numarasının sonuna nokta “.” konduğu bir veri modeli tercih edilmiştir. Yeşil çizgi mahalle sınırıdır. Koyu Mavi Çizgiler İmar Adalarını göstermektedir.

Akabinde sokakların kodlanmasına geçilmiş kodlama sisteminde Adres ve Numaralama yönetmeliğindeki yöntemler CBS temeline ters olduğundan başka bir kodlama sistemi tercih edilmiştir. Yönetmelik ile belirlenen kodlama sisteminde; örneğin yeni bir sokak oluşsun bu sokak daha önce tanıtım numarasını 102 vermiş olduğunuz sokağa en yakın olduğunu düşünülsün! Ve oluşan yeni sokağın tanıtım numarasına 102 sonuna bir adet “.” nokta koyulmaktadır. Yine yönetmelikte bu husus yeni oluşan sokağın 10 dan fazla olması 10 dan az olmasına göre bir şekil değişikliği getirmektedir. Bir veri tabanı modelinde böyle bir kural (kuralsızlık) olmamalıdır. (Şekil 3)

KONYA KBS de mahalledeki tüm sokaklara kod numarası verildi arkasından da imar planına bakılarak mahallede ki açılabilecek sokak sayısı incelendi örneğin bu sokak sayısı 50 olsun sizde 1 den başlayıp fiili açılmış sokaklara 30 a kadar numara vermiş olun. Bu durumda aralığı biraz geniş alarak bu mahalleye 1-100 arası revize sokak numarası ayırarak ikinci mahalledeki sokak 101 den başlatılmıştır. Bir sokak birden fazla mahalleye giriyor veya sınırda ise kodlama sisteminin yönetmeliğin mantığına ters gelmemesi için yönetmeliğe uygun hareket edilmiş, başka bir mahallede kod değiştirilmiştir.

KONYA KBS de cadde sokaklara her ne kadar kendine mahsus kodlama olsa da her sokağın bulunduğu tablo yapısı içinde TUİK Tanıtım No şeklinde karşılıkları da işlenmiştir. (bu şekilde NVİ nin sağladığı Web servisinden anlık olarak T.C kimlik sorgulamasının harita ortamına geçişi sağlanmıştır-ADNKSGIS)

BİNA SİCİLLENMESİ VE NUMARATAJ

Konya KBS içinde 100.352 adet bina (konut amaçlı) 81.096 adet işyeri (sanayi - konut altı ticaret-depolar – ardiyeler - boş işyerleri dâhil) bulunmaktadır. Binalar veritabanında taşınmaz tablosu şeklinde adında bir tabloda temsil edilmiştir. Numarataj öncesinde araziye gidilerek her binaya bir daha tekrar etmeyecek şekilde sicil numaraları verilmiştir. Taşınmaz niteliği farklı olan her bina sicillenmiştir, bu numara KBS no değildir, çünkü henüz numarataj yapılmamıştır, binanın hangi yoldan cephe aldığı, hangi yola kapılarının olduğu, bina ile ilgili aşağıda gösterilen Bina Bilgi Formundaki (BBF) bilgiler ile birlikte ortofoto pafta üzerine işaretlenmekte, binaya dair fotoğraf, yola dair fotoğraf çekilerek araziden büroya gelinmesi sağlanmaktadır. (Şekil 4)

Haddi zatında numarataj da arazide yapılsa çok iyi olacaktır, ancak bu konuda yeterli nitelikte personel olmaması ve numaratajın bazı yerlerde imarlaşmadan mütevellit yorum gerektirmesi nedeni ile mümkün olmamıştır. Büroda kadastro, imar planı, saha bilgisi eşiğinde yönetmelik hükümlerine de elden geldiğince sadık kalınarak sayısal veri üzerinde doğrudan numarataj yapılarak bina ile ilgili diğer bilgiler veri tabanına girilerek bu en zahmetli aşama bitirilmiştir. Yeni numarataj verilir iken eski numaralar arazide belli ise o numaralarda yeni numaranın karşısına yazılarak numarataj tarihçesi veri tabanında tutulmuştur. Konya da numaratajı değiştirilen bina mevcudun %70’i olarak değerlendirilebilir. Bu aşamada her şey kolay olmamış, genellikle insan istismarı veya yeterli eğitim alınmaması/verilmemesi nedeni ile tekrarlar yaşanmıştır. %70 oranında değiştirilen numaratajın araziye uygulanması, ihale şartnamesi hazırlık aşamasında öngörülse de başkanlık nezdinde psikolojik maliyet fazlalığı oluşturmaması mantığıyla, sonuçlar ortaya çıkması sonrasına bırakılmıştır. Ancak burada da proje başlangıç aşamasında öngörülemeyen TUİK nüfus sayımı projenin dengelerini alt üst etmiştir.

Konya Kent Bilgi Sistemi Çalışmaları ile konut sayıları net olarak elde edilmiştir.Yukarıda 2000 Nüfus sayımında TUİK kayıtlarındaki konut verileri görülmektedir.2007 yılındaki sayı ile 2000 yılındaki sayıların karşılaştırması.2000 Nüfus Sayımının esas aldığı numarataj-konut bilgisinin aslında sağlıklı olmadığını göstermektedir. Düzgün bir adres yapısına dayalı olamayan nüfus sayım mantığının, sadece Konya Büyükşehir Belediyesinin 7 yıl içinde merkezi hükümetten alması gereken(ancak alamadığı) gerçek hakkın 150Trilyon T.L olduğu tespit edilmiştir. Nüfus Sayımının Adrese Bağlı olması, TUİK in Konya da nüfus sayım yöntemini dışarıdan içeriye doğru yapması ve Kent Bilgi Sistemi verileri sayesinde Konya Büyükşehir Belediyesinin nüfusa bağlı merkezi hükümetten gelen gelirleri %20 artmıştır.  

BARKOTLAMA (KENT BİLGİ SİSTEMİ NUMARASININ HANELERE UYGULANMASI) VE ENVANTERİN VERİFİYE EDİLMESİ

Konya Kent Bilgi Sisteminde Ekim 2008 itibarı ile 291507 konut amaçlı bağımsız bölüm bulunmaktadır. Bina sicillenmesinde anlatıldığı üzere, TUİK çalışması öncesinde normalde sahada sağlıklı bir numarataj olmaması nedeni nitelik ve içerik olarak farklı olan her binaya tekrar etmeyen bina sicil no şeklinde numaralar verilmektedir. Bu arazi çalışmalarının CBS ye ilk entegrasyonu açısından da gerekli bir çalışmadır. Ancak sahada numaratajın uygulanması ile birlikte bu numaranın sistemde temsil edilmesinin Taşınmaz REF olarak sistem tarafından üretilen bir numara olarak üretilmesi ile bina sicil numaraları arazi çalışmalarının entegre edilmesi dışında bir esprisi kalmamıştır.

Sistem tarafından üretilen REF ler in üretilmesinde normalde sistem analiz ve tasarımın da öngörülen ilçe kod+mahalle kod+sokak kod+kapı no şeklinde ifade edilen ve numarataja referans edilen sicil numarası (Şekil6), levha ihalesini alan firma tarafından yapılan kontroller, sistemde kayıtlı olmayan ancak arazide var olan binaların olduğunu göstermiştir. Taşınmaz ref alanı dışında KBS numarası şeklinde ifade edilecek Kapı Unsuru+Mahalle Kod+Mahalle Bağımsız Bölüm No şeklinde ifadelendirilen (Şekil 7) ve bu sayede araziye gidildiğinde, sistemde olmayan bir bina/bağımsız bölüm ile karşılaşıldığında fazladan üretilmiş sicil numaraları üreterek(tekraren büroya gelmemek için) bu numaralar ilgili bağımsız bölümlerin kapılarına iliştirilmiş, daha önemlisi geri dönüşler yaparak veri tabanının gerekli güncellemesi yapılmıştır. Ancak analiz ve tasarımdaki kodlama sistemine de her an geçilebilecek bir yapıda arka tarafa kurgulanmış durumdadır. Açıkçası bunun kullanım kolaylığı dışında da bir esprisi de bulunmamaktadır.

Numarataj sağlıklı ve veri tabanına moda mod uyan bir yapıda olsa idi barkotlama yapmaya gerek kalmayacak veya sistem tarafından üretilen KBS no, bina sicil numarası olarak kullanılabilir, bu sicil sistemine bağlılık oluşturarak ilişkilendirme yapılabilirdi. Ancak Barkotlama yolu ile daha önce yapılan numarataj çalışması verifiye edilmiş, bu aşamadan sonra yapılacak anket çalışmasına, abone kurumlarının bu numarayı bağımsız bölümlerde görebileceği, ortak sicil olarak kullanabileceğine yöntemlere, yine abone kurumlarının endeksçilerinin ilgili bağımsız bölümlere gerçekten ulaşıp ulaşmadıklarını kontrol edilen bir unsur olması için gerekli saha ve veri alt yapısı hazırlanmıştır.

Tüm iş yeri, konut ve binalara barkot yapıştırılmış, bu barkodlar sisteme girilmiş, güncelleme süreci içinde de aynı barkodun üretilmesine de davam edilmektedir. Barkodu olmayan, yani CBS tabanında üretilmeyen bir bağımsız bölümün numarataj levhası çıkmamaktadır. Daha ilerisi konutlardaki bağımsız bölüm barkotları TUİK veritabanında bağımsız bölümü sicille yen FSIRAKODU ile aynı bağımsız bölüm tablosu içinde tutulmuş, FSIRA kodu şeklinde ifade edilen unsurda ADNKS de CBS entegrasyonu sağlanmasına vesile olmuştur. FSIRA kodu KBS veri tabanınca üretilmediğinden yeni adres kayıtlarında bu ilişki mahalle-cadde-sokak kodlarının çift taraflı olarak tutulması ile sağlanmaktadır.

 

SOSYAL DOKU ANKETİ

Barkotluma çalışması akabinde ayrı bir ekip ile daha çok aileyi hedef alan sosyal doku haritasına esas teşkil edecek anket çalışmaları başlatılmıştır. Çalışma temelinde Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi ile entegreli olarak T.C no kişi/aile ve adresi sistemde önceden ilişkilendirilmiş anketler sahaya çıkılarak 289000 haneye birebir gidilmesi hedeflenen bir çalışmadır. Her ev aileyi temsil eden kişi ile Ailenin Ortalama Geliri, Ailede Öğrenim gören olup olmadığı, Şehir dışında öğrenci olup olmadığı, Aile reisinin sosyal güvencesi, Ailede çalışabilir durumda olan işsiz sayısı, Kronik Hasta varlığı ve kronik hastalık türü, özürlü varlığı ve türü, araç sahipliliği, internet varlığı, yardıma ihtiyacının bulunup bulunmadığı ve hangi konuda yardıma ihtiyacı olduğu, mahallede talep edilen en önemli üç ihtiyaç, su abone no, elektrik abone no, telefon no soruları yöneltilmiştir. Ankette her evin zili çalınmış, anket yapılmak istenmişse yapılmış yapılamış ise kapıda yazılı ise su ve elektrik abone numaraları da toplanmıştır.(Abone numaraları ilgili kurumlarda bulunan eski adres verisini güncellemek amacı ile toplanmıştır). Ankette 300 e yakın personel çalışmıştır. Anket usulünde her haluklarda kapı üzerinde yazan KBS no istenmiş, Anket başına ücret politikası güdülmüş, KBS no yazılmayan anketler için anketçilere ücret verilmemiştir. Sürekli anketçi sayısı 100 civarında kalmıştır. Anket işlemlerinde titiz davranıldığından hedeflenen süreç uzamış çalışma 1 yıl sürmüştür. Sonucunda Türkiye de ilk defa Konya Büyükşehir Belediyesi mücavir saha içinde Sosyal Doku Haritası çıkarmış bu harita akabinde ikinci çalışma başlatılarak sorunlu bölgelere CBS teknolojilerde kullanılarak sağlık, sosyal, kültürel, ekonomik ve teknik sorunlara çözüm üretecek bir çalışma zemini elde edilmiştir.

GÜNCELLEME POLİTİKASI

Türkiye de CBS çalışmalarının muhatapları genellikle “Çalışmaların büyük bir heves ile başladığı başlangıçta büyük bir veri yığılmasının yapıldığı sonrasında ise verilerin güncellenmemesi nedeni ile sistemlerin ölü doğduğundan“ bahsederler. Bu yorum CBS nin ülke genelinde öneminin ülke genelindeki yönetim anlayışlarında gelişmemesi, CBS harflerinin sonu olan “S” Sistem kelimesinin alışkanlık ve anlayışlarda getireceği kültürel ve eğitimsel devrimi gerektirdiğinden doğru bir yorumdur.

Konya Kent Bilgi Sistemi yapısı kurgulanmadan önce Konya da 10 yılı aşkın süredir konuşulan başlamadan 2 yıl öncesinde Coğrafi Bilgi Sistemi koordinasyon kurullarında irdelenip, tartışılan en önemli sorun, sistem güncelleme sorunudur. Çalışma başladıktan sonra sistem avantajları kısmında da belirtildiği üzere Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi projenin dayandığı ve hayat damarı olarak baktığı en önemli unsur olmuştur. (Şekil 8) Çalışma başlarken muhtarlıkları kullanarak insanı kayıt alma yöntemi mevcut yapı nedeni ile yeterince tatminkâr sonuçlar üretmemektedir. Çalışma başlangıcında Anket çalışması kişi bazlı yapılacağı tasarlandığından ankete destek a,olma düşüncesi ile Emniyet Müdürlüğü ile işbirliği içinde tüm sayısal muhtarlık kayıtları ve kayıtlarda olamayan Form5 (300000 adet ) sisteme girilerek yaklaşık 800000 kişinin kaydı sisteme girilmiştir. (Bu veriler ADNKS ve GIS entegrasyonuna katkı sağlamıştır).

Güncelleme konusunda KONYA tüm kurumları el ele vermiş ve Kent Bilgi Sistemini benimsemiş, katkı sağlamıştır. Konya Kent Bilgi Sistemi başarısını, iradeli ve ne istediğini bilen bir yönetim anlayışına, tüm Konya kurumlarının katılımına, idealist öz verili çalışma anlayışına borçludur.