1. Başvuru Formu (Başvurular https://www.konya.bel.tr/ adresinden online olarak yapılabilmektedir.)

 2. İlgili elektrik dağıtım şirketinin olumlu görüşü

 3. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan alınan şarj ağı işletmeci lisansı

 4. Şarj istasyonunun kurulacağa yere ait vaziyet planı (araç park mesafelerinin ve şarj cihazının ölçülerinin belirtilmesi 1/50 veya 1/100 ölçekli olacak) mimar veya harita mühendisi onaylı,

 5. İstasyonun kurulu bulunduğu toplu yapılarda Kat Mülkiyeti Kanunu uyarınca yönetim kararı veya kat maliklerin muvafakatı,

 6. Lokasyonun kurulu bulunduğu alana ait mevcut binanın vaziyet planı ve yapı kullanma izin belgesi (ilçe belediyesi onaylı)

 7. Yapı kullanma izin belgesi (Yapı tanımı kapsamına giren unsurların bulunması durumunda),

 8. İmar durum belgesi (gerektirmesi durumunda),

 9. Sertifika (Şarj ağı işletmecisi ile şarj istasyonu işletmecisinin farklı olması durumunda),

 10. İstasyonun kurulu bulunduğu işyerinin işyeri açma ve çalışma ruhsatı (işyeri kapsamında ise),

 11. Vaziyet planı ile beyan edilen araç şarj ünitesi yerlerinin buralarda bırakılacak araçlar nedeniyle araç ve yaya trafiğini güçleştirici ve engelleyici durumunun değerlendirilmesi işlemleri birimimizce yapılacaktır,

 12. Şarj ünitesini kullanan park halindeki araçlar için her türlü hasara karşı mali mesuliyet sigortası yaptırılması,

 13. İtfaiye Raporu işlemleri birimimizce yapılacaktır,

 14. Tapu (mülk sahibi ise),

 15. Kira sözleşmesi,

 16. İmza sirküleri ve vekâletname (şirketler için),

 17. Kesin adres tespit yazısı,

 18. Faaliyet konularıyla ilgili mevzuat hükümlerine uygun çalışma yapılacağının işletmenin sorumluluğunda olduğuna dair taahhütname alınması,

 19. Oda kayıt belgesi;

Ticaret Odası ise; Ticaret sicil tasdiknamesi ve oda sicil faaliyet belgesi

Esnaf Odası ise; Esnaf ve Sanatkâr sicil tasdiknamesi ve mesleki faaliyet belgesi

 

NOT: İşlemler firma yetkilisi veya vekili tarafından yürütülecektir.

 

Konevi Mah. Millet Cad. C Blok No:126                           

Meram / KONYA  

[email protected].  Elektronik Ağ: www.konya.bel.tr