Atıksu Bedelleri ile ilgili DUYURU

Atıksu Bedelleri ile ilgili DUYURU

Son günlerde, nerden ve nasıl ortaya çıktığı belli olmayan ?Atıksu bedelinin alınması uygulamasının kaldırıldığı? yönünde internet ortamında bir takım haberler yayınlanmakta, konuya ilgi duyan abonelerimizin dilekçe ile idaremize müracaat etmeleri hususunda yönlendirme yapılmaktadır.

Son günlerde, nerden ve nasıl ortaya çıktığı belli olmayan 'Atıksu bedelinin alınması uygulamasının kaldırıldığı' yönünde internet ortamında bir takım haberler yayınlanmakta, konuya ilgi duyan abonelerimizin dilekçe ile idaremize müracaat etmeleri hususunda yönlendirme yapılmaktadır.

KOSKİ Genel Müdürlüğü, atıksu bedelinin alınmaması ve tahsil edilen atıksu bedelinin ise iade edilmesi hususunda yapılan müracaatlar sebebiyle şu açıklamayı yapmıştır:

1- 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'nun 5035 sayılı Kanunla değişik mükerrer 44. maddesinde, ÇTV(Çevre Temizlik Vergisi) düzenlenmiş olup bu maddede, atık su bedelini kaldırır mahiyette herhangi bir hüküm bulunmadığından 2560 sayılı kuruluş kanunumuzun 6/f, 9/k, ll/e, 13/a ve 23. maddeleri gereğince tahsil edilen atık su bedelinin iadesi veya bundan sonra alınmaması, mevcut mevzuata göre mümkün bulunmamaktadır.

2- Anayasa'nın 73. maddesinin 3. fıkrasına göre, bir kanun hükmünün değiştirilmesi, ancak başka bir kanunla mümkün olabilmektedir. 5035 sayılı yasayla değişik mükerrer 44. madde de, 2560 Sayılı İSKİ Kanunun'da yer alan atık su bedeline ilişkin hükümlerin kaldırıldığını gösteren, herhangi bir ibare bulunmadığından, atık su bedelinin kaldırıldığını ileri sürmek Anayasa'nın 73. maddesine de, uygun düşmemektedir.

3- 3914 sayılı kanunla getirilen ÇTV'nin niteliği ve atık su bedeli ile ilişkileri hususunda çıkan ihtilaflar nedeniyle, konu yargıya intikal etmiş olup, Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları, Sayıştay İçtihadı Birleştirme Genel Kurul Kararı ve çok sayıda Yargıtay Kararları ile, ATIK SU BEDELİNİN, ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ OLMADIĞI HUSUSU KESİNLİK KAZANMIŞTIR.

19/12/2003 tarih ve 6/2003-6 nolu Maliye Bakanlığı Sirküleri ile de, atık su bedelinin ÇTV olmadığı hususu kamu oyuna duyurulmuştur.

5035 sayılı yasayla değişik mükerrer 44. madde yürürlükte iken, Maliye Bakanlığı'nca yayınlanan 17/01/2005 tarih ve 25/2005-4 nolu başka bir sirkülerin 11. maddesi ile, yine atık su bedelinin ÇTV olmadığı hususu açıklanmıştır.

Diğer taraftan, 5035 sayılı yasayla değişik mükerrer 44. maddenin, 2560 sayılı Kanun gereğince tahsil edilen atık su bedelini kaldırıp kaldırmadığı hususundaki ihtilaf, idari yargıda incelenmiş olup, 25/10/2004 tarih ve E.2004/107-K.2004/77 sayılı Kocaeli Vergi Mahkemesi kararında, 5035 sayılı yasayla değişik mükerrer 44. maddenin, 2560 sayılı kanun gereğince tahsil edilen atık su bedelini kaldırmadığına, hükmedilmiştir.

İstikrar bulmuş yargı kararları ve Maliye Bakanlığı sirküleri gereğince, mükerrer 44. madde de, 5035 sayılı Yasa ile değişiklik yapılmış olup, Çevre Temizlik Vergisi'nin atık su bedelinden farklı olduğu hususuna açıklık getirilmiştir.

Dolayısıyla, 5035 sayılı Yasa ile yapılan değişiklik atık su bedelini kaldırmamış, tam aksine, atık su bedelinin ÇTV olmadığını ortaya koymuştur.

4- 20/11/1981 tarih ve 2560 sayılı kuruluş kanunumuzun 6/f, 9/k, 11/e, 13/a ve 23. maddeleri gereğince tahsil edilen atık su bedeli, bütçenin gelir kalemlerinden olup, idaremiz kayıtlarına girdiği halde, 5035 sayılı yasayla değişik mükerrer 44. madde ile tahsil edilen ÇTV'nin % 20'si Büyükşehir Belediyesine, % 80'i ilgili ilk kademe veya ilçe belediyesine gönderilmektedir.

Dolayısıyla, ÇTV'nin tahsilatı kanunla idaremize verilen bir görev olup bu vergiden, idaremize kalan herhangi bir pay bulunmamaktadır.

Bu yönüyle de atık su bedelinin kaldırıldığını ileri sürmek mevzuata uygun düşmemektedir.

AÇIKLANAN NEDENLERLE, ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ VE ATIK SU BEDELİ İLE İLGİLİ OLARAK, İDAREMİZCE GERÇEKLEŞTİRİLEN İŞLEMLER, TAMAMEN HUKUKA UYGUN BULUNMAKTADIR.

Kamuoyuna duyurulur.

Basın Kuruluşları için;