Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığının görev, yetki ve sorumlulukları

a) Kanunlarla Büyükşehir Belediyesine verilmiş görev ve hizmetlerin gerektirdiği her türlü bina, hemzemin ve katlı kavşak, yaya geçidi, yolcu ve yük terminalleri, kapalı ve açık otoparklar, toptancı halleri ve benzeri projeleri yapmak, yaptırmak; projelerin maket, 3 boyutlu model gibi yöntemlerle tanıtımını sağlamak, inşa ve yapı denetim hizmetlerini yürütmek,

b) Büyükşehir Belediyesi yetki alanında ve yürürlükteki İmar Planlarına uygun olarak, park, yeşil alan ve çocuk oyun alanları yapmak, yaptırmak,

c) Her türlü kent mobilyaları tasarımı ve imalatını yapmak, yaptırmak,

ç) Belediye Meclis kararı üzerine yapacağı anlaşmaya uygun olarak Mahalli idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait yapım, bakım ve onarım işlerini yapmak, yaptırmak,

d) Büyükşehir Belediyesi yetki alanındaki yeşil alan olarak ayrılan yerleri düzenlemek yol, meydan, kavşak, refüj, kaldırım gibi alanların bitkisel düzenlemelerini yapmak, park, çocuk bahçesi, spor sahaları, piknik ve rekreasyon alanları, yaya alanları, meydan ağaçlandırmaları, ağaçlandırma sahaları oluşturmak, mevcut yeşil alanların bakımını, onarımını ve korunmalarını sağlamak,

e) Gerektiğinde sağlık, eğitim ve kültür hizmetleri için bina ve tesisler yapmak, yaptırmak; kamu kurum ve kuruluşlarına ait bu hizmetlerle ilgili bina ve tesislerin her türlü bakım ve onarımını yapmak ve gerekli malzeme desteğini sağlamak,

f) Kültür ve tabiat varlıkları ile tarihi dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların bakım ve onarımını yapmak, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa etmek, ettirmek,

g) İdari büro hizmetleri ve evrak kalemi hizmetlerini yapmak, yaptırmak,

h) Ödeme Emirleri için tahakkuk ve tediye işlemlerini yapmak, yaptırmak,  

Yapı Kontrol Dairesi Başkanının görev, yetki ve sorumlulukları

a) Başkan, Genel Sekreter ve Genel Sekreter Yardımcıları tarafından verilen emir ve talimatları yerine getirmek, Belediye Meclisi, Belediye Encümeni kararlarını uygulamak,

b) Bu yönetmeliğin 6. maddesinde yazılı görev, yetki ve sorumlulukları bizzat yapmak yaptırmak, bu görevlerle ilgili konularda, müdürlükler arası koordineyi sağlamak, müdürlüklerin çalışmalarını denetlemek, müdürlere emir ve talimat vermek,

c) Daire Başkanlığına gelen evrakları ilgili müdürlüklere havale etmek, takibini yapmak, Daire Başkanlığı tarafından yapılan yazışmaları imzalamak,  

ç) Disiplin amiri olarak ilgililer hakkında disiplin amirliği görevini yürütmek,

d) Daire Başkanlığının bütçesini hazırlamak, etkin ve verimli olarak kullanmak,

e) Harcama yetkilisi görevini ifa etmek,

f) İhale yetkilisi olarak Daire Başkanlığı bünyesinde yapılan ihalelerde ihale onay belgesini düzenlemek, ihaleleri onaylamak,

g) Daire Başkanlığı faaliyet raporunu hazırlamak, hazırlattırmak,

ğ) Daire Başkanlığının stratejik plan ve performans programı çalışmalarını yapmak, yaptırmak,

h) Daire Başkanlığı arşivini oluşturmak, arşiv çalışmalarını yapmak, yaptırmak,

ı) Daire Başkanlığını ilgilendiren konularda Belediye Meclisi ve Belediye Encümenine teklifte bulunmak,

i) Bilgi edinme başvurularını ilgili müdürlüklere göndermek ve takibini yapmak,

j) Faaliyet alanıyla ilgili konularda projeler üretmek, takip etmek ve uygulamak,

k) Mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.