Sosyal Destekler Şube Müdürü’nün görev, yetki ve sorumlulukları

a) Daire başkanı tarafından verilen emir ve talimatları yerine getirmek, bağlı personele görev, yetki ve sorumlulukları ile ilgili konularda emir ve talimat vermek.

b) İdari büro iş ve işlemlerinin denetimini yapmak,  şube müdürlüğünün iç ve dış yazışmalarını yürütmek.  

c) Şube müdürlüğü ile ilgili ihale işlem dosyalarını, ihale onay belgelerini ve harcama belgelerini hazırlamak, daire başkanının onayına sunmak.

ç) Şube müdürlüğü ile ilgili arşiv çalışmalarını ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütmek.

d) Şube müdürlüğüne bağlı personelin yıllık izinlerini düzenlemek ve daire başkanının onayına sunmak.

e) Şube müdürlüğü ile ilgili bilgi edinme başvurularını cevaplamak ve takibini yapmak.

f) Faaliyet alanıyla ilgili konularda projeler üretmek, takip etmek ve uygulamak.

g) Başkanlık makamınca oluşturulan Sosyal Destekler Komisyonu Yönetim Kurulu’nun iş ve işlemlerini yürütmek ve komisyona her türlü bilgi ve belge verilmesini sağlamak, komisyon tarafından belirlenen yardımları ilgililere ulaştırmak.

ğ) Sosyal Destekler Komisyonu Yönetim Kurulu tarafından belirlenen öksüz, yetim, şehit ve gazi çocukları, anne babası resmi olarak ayrılmış öğrenciler, %40 ve üzeri engeli olan öğrenciler ile başarılı öğrencilere ve ihtiyaç sahibi öğrencilere eğitim desteği hizmetlerini yürütmek.

h) Sosyal Destekler Komisyonu Yönetim Kurulu tarafından belirlenen; öksüz, yetim, şehit yakını, gazi, gazi yakını, hasta, yolda kalmış, düşkün, engelli, yaşlı, yoksul, muhtaç, dar gelirli, afetzede, şiddete maruz kalmış gibi tüm dezavantajlı ihtiyaç sahipleri ile öğrenci ve amatör sporculara ayni ve nakdi destek hizmetlerini yürütmek.

ı) Yardım için başvuruda bulunan ailelerin ikamet yerlerinde sosyal inceleme raporlarının hazırlanmasını, verilerin bilgisayar ortamına aktarılmasını sağlamak, yardım alan ailelerin sosyal inceleme raporlarının her yıl güncellemelerinin yapılmasını sağlamak.

i) Yetişkinler, yaşlılar, kadınlar, gençler, çocuklar gibi dezavantajlı gruplara yönelik yapılacak her türlü sosyal, kültürel hizmetleri düzenlemek, organize etmek ve yürütmek.

j) Gıda bankacılığı yapmak, gıda bankasına yapılan bağışları organize etmek, ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı yapmak. Bunlarla ilgili veri tabanı oluşturmak ve her türlü teknolojik altyapıyı kullanmak.

k) Belediyeden yardım alan ihtiyaç sahiplerinden yardımlarını teslim almaya gelemeyenlerin yardımlarını ulaştırmak, sosyal kartlarını kullanamayanların alışverişlerini yapmak.

l) Sosyal kart ile ilgili her türlü iş ve işlemleri yürütmek, her türlü teknolojik altyapıyı kullanmak.  

m) Başkanlık makamının kamu yararına hizmet veren sivil toplum kuruluşları ve diğer kamu kuruluşları ile yaptığı protokoller kapsamında her türlü iş ve işlemleri yürütmek.

n) Hava şartları nedeniyle özellikle kış mevsimlerinde dışarda veya yolda kalmış, kimsesiz, evsiz vatandaşlara barınma hizmeti vermek.

o) Müdürlüğe bağlı personele ihtiyaç duyulması halinde eğitim hizmetleri almak ya da aldırmak. Moral ve motivasyonu artırıcı sosyal etkinlikler düzenlemek.  

ö) İlgili mevzuat dâhilinde daire başkanlığının diğer iş ve işlemlerini yürütmek.