Kaynak Geliştirme Şube Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları

a) 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun, belediye veya bağlı kuruluşlarının %50’sinden fazlasına ortak olduğu şirketler ile bu şirketlerin %50’sinden fazlasına ortak olduğu şirketler eliyle yürütülmesine cevaz verdiği, mülkiyeti veya tasarruf yetkisi Belediyeye ait işletmelerin ilgili şirketler kanalı ile işletilmesi için Daire Başkanlığına teklif sunmak,  

b) Belediyeye verilen görev ve hizmet alanlarında faaliyet göstermek amacıyla, ilgili mevzuatta belirtilen usullere göre sermaye şirketleri kurulması ve kurulmuş olan şirketlere ortak olunması ile ilgili gerekli çalışmalar yapmak,  

c) Belediyenin sermayesine iştirak ettiği şirketler üzerinde pay sahipliğinden doğan yasal haklarının korunmasını sağlamak,  

ç) Şirketlerin, belediyenin görev ve hizmet alanlarında faaliyet göstermesini sağlamak,  

d) Belediyeye bağlı şirketlerin standardizasyon ve birbirleriyle koordinasyonu ile bunların kamu kuruluşları arasındaki koordinasyonunu sağlamak,  

e) Şirketlerin Türk Ticaret Kanunu’na göre olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarının yapılmasını sağlamak,  

f) Şirketlerin sermaye artırımı, hisselerinin devri, devralınması, satışı veya ortaklığın tasfiyesinin söz konusu olduğu hususlara ilişkin çalışmaları yürütmek.