Hukuk İşleri Şube Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları

Hukuk Müşavirliğinde; 1. Hukuk Müşavirine bağlı olarak, Hukuk İşleri Şube Müdürlüğü olmak üzere (1) adet müdürlük bulunmaktadır.

a) Gelen ve giden evrakları, dava ve icra dosyaları ile müşavirliğin her türlü iş ve işlemlerinin düzenli olarak yapılmasını sağlamak,

b) Dava ve icra takip dosyalarının, esas defterlerine, fihrist defterine ve bilgisayar ortamına düzenli olarak kayıt işlemlerinin yapılmasını sağlamak. Bu dosyalara ilişkin gelen evrakların kayıt ve havale işlerini yürütmek,

c) Dava ve icra takipleriyle ilgili gerek belediye birimlerinden gerekse mahkemelerden ve icra dairelerinden gelen dava dilekçesi, cevap dilekçesi, bilirkişi raporu, mahkeme kararı, haciz ihbarnameleri, duruşma günü, keşif günü, mütalaa, müzekkere gibi her türlü bilgi ve belge ile hakemlerden, arabuluculardan ve İdare birimlerinden gelen evrakları 1.Hukuk Müşavirine ulaştırmak, 1.Hukuk Müşaviri tarafından Hukuk Müşavirlerine veya Avukatlara havale edildikten sonra ilgililere dağıtımını sağlamak,

ç) Duruşma ve keşif günlerini düzenli olarak tutmak, duruşma ve keşif gününden bir gün öncesinde dava dosyasını ilgili Hukuk Müşavirine ve Avukata ulaştırmak,

d) Avukatlar duruşmadan geldiği anda bir sonraki duruşma ve keşif gününün kaydının yapılmasını sağlamak,

e) 1. Hukuk Müşaviri, hukuk müşavirleri ile avukatlar tarafından tevdi edilen işleri, bu Yönetmelik ve ilgili mevzuatta belirtilen usul ve esaslara göre plan ve programa bağlayarak yapmak. Hukuk Müşavirliğini ilgilendiren konularda raporlar ve yazışmaları hazırlamak,

f) İhale işlem dosyalarını, İhale onay belgelerini ve harcama belgelerini hazırlamak, 1. Hukuk Müşavirinin onayına sunmak.