BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 12.10.2012 TARİHLİ TOPLANTISINA AİT KOMİSYON RAPORLARI

1- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

    Tarih :  10.10.2012

    Sayı    :   2012/68

              Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığına; İlgili kurumla protokol yapma yetkisi verilmesi uygun görülmüştür.

2- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

  Tarih :  10.10.2012

  Sayı   :   2012/69

              Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığına; İlgili kurumla protokol yapma yetkisi verilmesi uygun görülmüştür.

3- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

  Tarih:   10.10.2012

   Sayı  :    2012/70

   Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.10.2012 günlü birleşiminde Komisyonumuza intikal eden yazı ekindeki kadroların “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik” gereğince ekli cetvelde belirtilen bazı memur kadroların iptal-ihdası ile teşkilat şeması uygun görülmüştür.

4- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

  Tarih :   10.10.2012

  Sayı   :   2012/71

  Selçuklu Belediyesinin 2012 Mali Yılı Bütçesine ek ödenek kaydı uygun görülmüştür.

5- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

  Tarih :   10.10.2012

  Sayı   :   2012/544

  İmar planının tahakkukunu sağlamak Belediyemizin başlıca görevleri arasında bulunduğundan, mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda tapu kaydı ve niteliği yazılı gayrimenkullerin 5393 sayılı Belediye kanununun 18.maddesi (e) ve (j) fıkrası gereği satılabilmesi, en fazla 10 yıl süreyle kiralanması, trampa edilebilmesi, kat karşılığı verilmesi için Encümenimize yetki verilmesi uygun görülmüştür.

6-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :   10.10.2012

   Sayı    :   2012/545

   Sözkonusu gayrimenkuller, Bosna Hersek Mahallesi, 3 Nolu Gece Kondu Önleme Bölgesi kapsamı içerisinde olduğundan, 17900 ada 6 ve 7 nolu  parsellere, 775 sayılı Gece Kondu Önleme Bölgesi Yasası ve Uygulama Yönetmeliği kapsamında  " 775 sayılı yasa ile takyitlidir. " şerhinin konulması uygun görülmüştür.

          7- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih :  10.10.2012

     Sayı   :   2012/546

     Yapılan incelemede; teklifte belirtilen ilgili gayrimenkulün hissesinin, 9. İcra Dairesi marifetiyle 2009/12522 esas ile satışa çıkarılması, takdir edilen bedelin %20 oranında pey akçesinin ödenebilmesi ve  ihaleye girilebilmesi için Emlak Kamulaştırma Şube Müdürü Mehmet Fatih SERT, Av. Hasan EROĞLU ve Av. Rafet BULUT 'un müşterek veya ayrı ayrı yetkilendirilmesi hususunda encümenimize yetki verilmesi uygun görülmüştür.

8- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih :  10.10.2012

     Sayı   :   2012/547

              Yapılan incelemede; Aşağıda belirtilen yerde  imar planında, kısmen imar yolu ve Park-Meydan alanına isabet eden gayrimenkulün  kamulaştırılması yapılacak yerin ve tahmini kamulaştırma bedelinin uygun olduğu cihetle 9 ncu 5 yıllık imar proğramına ek proğram olarak alınması uygun görülmüştür.

          9- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih :  10.10.2012

     Sayı  :   2012/548

     Yapılan incelemede; Aşağıda belirtilen yerlerde imar planında, Otopark alanı ve İmar yoluna  ihtiyaç olduğu, aşağıda kamulaştırması yapılacak yerlerin ve tahmini kamulaştırma bedellerinin uygun olduğu cihetle 9 ncu 5 yıllık imar proğramına ek proğram olarak alınması uygun görülmüştür.   

10- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  11.10.2012

       Sayı  :   2012/549

                  Karatay İlçesi, Erler Mahallesi, M29A18C1C ve M29A18C1D paftalar, 5737 ada, 10 nolu parselin Besi ve Tavuk Çiftliği Alanı olan imarının yapılaşma şartlarının yeniden belirlenmesi ile ilgili imar plan tadilatı uygun görülmüştür.

11- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  11.10.2012

       Sayı :   2012/550

                Karatay İlçesi, Yeni Mahalle, M29A11C1A pafta, 19879 adanın Mesken Sahası olan imarının Mesken Sahası ve Eğitim Tesisleri Alanı olarak planlanması ve yapılaşma şartlarının belirlenmesi ile ilgili nazım imar plan tadilatı ve uygulama imar planı uygun görülmüştür.

12- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  11.10.2012

       Sayı :   2012/551

                Karatay İlçesi, Erenler Mahallesi, M29A11A2D pafta, 19552, 19553 ve 19554 adalara isabet eden imar planlarının yeniden düzenlenmesi, Kuşadalı İbrahim Sokağın 15 metre genişliğinde Fetih Caddesine bağlanması ile ilgili nazım imar plan tadilatı ve uygulama imar planı uygun görülmüştür.

13- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  11.10.2012

       Sayı :   2012/552

                Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, M29A06B2B, M29A06B2C, M29A07A1A ve M29A07A1D paftalar, 854 nolu parselin Fuar Teşhir Toplantı Salonu, Sanayi, Spor Vb. Tesisleri Alanı olan imarına “Zeminde 1500 m², toplamda 3000 m², Maksimum 2 Kat, Sosyal Tesis ve Ticaret yapılabilir. Parseldeki diğer tesisler ile arasındaki mesafe 15 metreden az olamaz.” plan notu ilave edilmesi ile ilgili imar plan tadilatının incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

14- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  11.10.2012

       Sayı :   2012/553

                Karatay İlçesi, Küçükkumköprü Mahallesi, M29A11D3D pafta, 25768 ada, 2, 3 ve 4  nolu parsellerin E: 1.20, Hmax: Serbest, Maximum Taks: 0.25, olan imarındaki tek cephe işaretinin kaldırılarak parsellerin bağımsız inşaat yapabilmesi ile ilgili imar plan tadilatı uygun görülmüştür.

15- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  11.10.2012

       Sayı :   2012/554

      Karatay İlçesi, Akabe Mahallesi, M29A11C3A, M29A11C3D, M29A11C4B ve M29A11C4C paftalar, 5389 ada, 7, 8 ve 54 nolu parsellere isabet eden 2 Kat Ayrık, 3 Kat Ayrık Mesken ve Cami Alanı  imarlı adaların Mesken Sahası, Cami Alanı ve Park Alanı olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili nazım imar plan tadilatı ve uygulama imar planının incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

16- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  11.10.2012

                 Sayı   :   2012/555

                Meram İlçesi, Doğu Hadimi Mahallesi, 14-L-II pafta, 17259 ada, 1 No.lu parsel, 17728 ada, 2 ve 3 No.lu parsel, 17271 ada, 2 No.lu parsel, 17260 ada, 12 No.lu parselde düzenli yapılaşmayı teşvik amacıyla konut alanını büyütmeden söz konusu parsellerin yeniden düzenlenerek kat ve yapılaşma şartlarının belirlenmesi ile ilgili nazım imar plan tadilatı ve uygulama imar planının incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

17- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  11.10.2012

       Sayı :   2012/556

    Meram İlçesi, Kozağaç Mahallesi, 11-H-III pafta, 14986 ada, 10 No.lu parsel  konut alanına isabet etmektedir. Söz konusu parsel yapılaşmaya uygun olmadığından ön bahçe mesafelerinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatı uygun görülmüştür.

18- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  11.10.2012

                Sayı :   2012/557

                Meram İlçesi, Karahüyük, Harmancık, Beybes, Kozağaç (Güney Meram İmar Planı) Mahalleleri’nde imar planında A2, B, C1, C2, D ve E şartlarına tabi konut alanlarında yapılaşma koşullarının belirlendiği plan notlarının 6. maddesinin çatı katı ile ilgili hükmünün iptal edilerek, Konya Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği’nin çatı katı katları ile ilgili hükmünün geçerli olması ile ilgili imar plan tadilatı uygun görülmüştür.

          19- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  11.10.2012

       Sayı :   2012/558

                Meram İlçesi, Yaka Mahallesi, (Köyceğiz tapulaması), 17-H-II pafta, 13661 ada, 3 No.lu parseldeki konut alanı ve güneyindeki park alanının yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatı uygun görülmüştür.

20- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  11.10.2012

       Sayı :   2012/559

                Meram İlçesi, Arif Bilge Mahallesi, 16-K-III ve 15-K-II pafta, 3901 ada, 2, 4, 5, 6, 20 ve 21 No.lu parsellerdeki dini tesis kısmen yola isabet etmesi nedeniyle dini tesis alanının  Belediye hizmet alanının düzenlenmesi,  3903 ada, 1 No.lu parselin imarının Belediye Hizmet Alanından  Dini Tesis Alanı ve Çocuk Parkına dönüştürülmesi ile ilgili nazım imar plan tadilatı ve uygulama imar planı uygun görülmüştür.

          21- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  11.10.2012

       Sayı :   2012/560

                Meram İlçesi, imar planında sosyal tesis, kültürel tesis ve otopark alanında kalan Hacı İsa Efendi Mahallesi, 16-K-I pafta, 763, 26771 ve 37361 No.lu adalarda, Konya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 17/08/2012 tarih ve 551 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına göre hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı uygun görülmüştür.

          22- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  11.10.2012

       Sayı :   2012/561

                Meram İlçesi, Harmancık Mahallesi, 14-J-III ve 14-J-IV pafta, 27866, 27868 ve 27869 No.lu adalarda daha düzenli yapılaşma yapılabilmesi için mevcut yolların korunarak konut alanı ve yolların yeniden düzenlenmesi, Yol, konut ve oyun alanında kalan 14-J-III pafta, 27867 ada, 28 ve 78 No.lu parseller ve çevresinde mevcut yapıya göre yol, konut ve oyun alanının yeniden düzenlenmesi, ile ilgili plan tadilatı uygun görülmüştür.

23- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  11.10.2012

       Sayı :   2012/562

    Meram İlçesi, Hatıp Mahallesi, Konya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13/07/2012 tarih ve 453 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına yapılan itirazların değerlendirilmesinde, Hatıp Mahallesi, 27652 ada, 113 ve 114 No.lu parsellerin içinden geçen 7 metrelik imar yolunun kısmen iptal edilerek yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatı uygun görülmüştür.

24- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  11.10.2012

       Sayı :   2012/563

                Meram İlçesi, Gödene Mahallesinde, Konya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13/07/2012 tarih ve 452 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına yapılan itirazların değerlendirilmesinde, Gödene Uygulama imar planı içinde olan ve Belediye hizmet alanında kalan, Çayırbağı Tapulaması, 369 ada, 1 No.lu parselde Belediye hizmet alanının kısmen spor tesisi alanı olarak yeniden düzenlenmesi, ile ilgili nazım imar plan tadilatı ve uygulama imar planı uygun görülmüştür.

25- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  11.10.2012

       Sayı :   2012/564

            Meram İlçesi, Çayırbağı Mahallesinde Konya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13/07/2012 tarih ve 451 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına yapılan itirazların değerlendirilmesinde, a-) 316 ada, 1 No.lu parseldeki mevcut yapının yolda kalması nedeniyle imar yolunun yeniden düzenlenmesi, b-) 212 ada, 9 ve 10 No.lu parsellerin içinden geçen imar yolunun mevcut kuyuya göre yeniden düzenlenmesi, c-) 365 ada, 1 No.lu parselin kuzeyindeki imar yolunun iptal edilmesi, d-) 321 ada, 32 ve 41 No.lu parsellerin içinden geçen imar yolunun iptal edilmesi, e-) 328 ada, 4 nolu parselden geçen yolun yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatları uygun görülmüştür.

26- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  11.10.2012

       Sayı :   2012/565

                Meram İlçesi, Orgeneral Tural Mahallesi, 17-J-II pafta, 17037 ada, 1 ve 14 No.lu parsellerde, Meram Belediye Meclisi’nin 06/04/2012 tarih ve 2012/96 sayılı kararı ile uygun görülmüş ve Konya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 18/05/2012 tarih ve 300 sayılı kararı ile konut alanının sosyal tesis alanına dönüştürülmüştür. Tadilata yapılan itiraz sonucu sosyal tesis alanının mevcut kullanımdaki gibi konut alanına dönüştürülmesi ile ilgili nazım imar plan tadilatı ve uygulama imar planı uygun görülmüştür.

          27- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  11.10.2012

       Sayı :   2012/566

                Meram İlçesi, Çaybaşı ve Hacıfetteah Mahallelerinde bulunan Tescilli yapı ve koruma alanlarını kapsayan alanda 18. maddesine uygulamasına ilişkin, Konya Kültür Varlıklarının Koruma Bölge Kurulunun 13. 09.2012 tarih ve 796 sayılı kararı ve imar planı ile ilgili 12.10.2012 tarih 881 sayılı kararı doğrultusunda Meram Belediyesince yapılan imar plan tadilatı uygun görülmüştür.

          28- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  11.10.2012

       Sayı :   2012/567

                Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi, 21 K I pafta, 17438 ada, 1 parselin, Resmi Kurum olan imarının bir kısmına, Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 13/07/2012 gün ve 480 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının, Yurt Alanı, E:0.90, Hmax:3 Kat, yapı yaklaşma mesafeleri ile birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar planı uygun görülmüştür.

29- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  11.10.2012

       Sayı :   2012/568

                Selçuklu İlçesi, Meram Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin 30/07/2012 gün ve 66264 sayılı yazısına istinaden, Şeker Murat Mahallesi, 18 K II paftaya isabet eden alanda 28800 adanın güneyinde kalan Çocuk Bahçesi Alanının bir kısmına Trafo Alanı ayrılması ile ilgili plan tadilatı uygun görülmüştür.

30- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  11.10.2012

       Sayı :   2012/569

                Selçuklu İlçesi, Özlem Mahallesi, 19 K I pafta, 28971 ada, 4 parselin, Mesken Alanı olan imarının bir kısmına Trafo Alanı ayrılması ile ilgili plan tadilatı uygun görülmüştür.

          31- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  11.10.2012

       Sayı :   2012/570

      Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 26 K III pafta, 15454 ada, 12 parselin, 5 Kat 15*35 ebatlı Blok Mesken Alanı, 15454 ada, 13 parsel ve 15455 ada, 3 parselin 5 Kat 20*40 ebatlı Blok Mesken Alanı olan imarlarının birleştirilerek yoğunluk artışı yapılmadan, Mesken Alanı, E: 1.97, Max TAKS: 0.40, Hmax: 5 Kat, ‘Kapalı Çıkma Yapılamaz’, ‘Zemin Kat Hariç Açık Çıkmalar Emsale Dahildir’ plan notları eklenmesi, yapı yaklaşma mesafeleri ve çevresiyle birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatı uygun görülmüştür.

          32- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  11.10.2012

       Sayı :   2012/571

                Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi, 25 M I pafta, 20548 ada, 1 parselin, Mesken Alanı olan imarının, mülkiyet sınırlarının batıya doğru kaydırılarak çevresiyle birlikte yeniden düzenlenmesi ve “Çekme Mesafesi İçerisinde Açık Çıkma Yapılabilir, Bahçe Duvarı Yapılamaz” plan notları eklenmesi ile ilgili plan tadilatı uygun görülmüştür.

          33- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  11.10.2012

       Sayı :   2012/572

                Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 22 L II pafta, 7616 parselin, 2 Kat Blok Mesken Alanı olan imarının, Eğitim Alanı olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili, Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 15/06/2012 gün ve 419 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına; parsele“Özürlü Rehabilitasyon Merkezi Olarak Kullanılacaktır’ plan notu eklenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          34- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  11.10.2012

       Sayı :   2012/573

                Selçuklu İlçesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 18/06/2012 gün ve 20020, 09/07/2012 gün ve 22348, 22/08/2012 gün ve 28962 sayılı yazılarına istinaden, Dokuz ve Ardıçlı Mahalleleri, 452, 498, 620 ve 646 parsellerin bir kısmına Eğitim Tesisi Alanı (Kampüs) için yer ayrılması ile ilgili plan tadilatı uygun görülmüştür.

35- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  11.10.2012

       Sayı :   2012/574

                Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi, 21 K II pafta, 14386 ada, 1 parselin, Cami olan imarının, Dini Tesis Alanı, E:1.50, Hmax:15.50m, ‘Kur'an Kursu ve Sosyal Tesis Yapılabilir’ plan notu eklenmesi, yapı yaklaşma mesafeleri ile birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatının incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

36- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  11.10.2012

       Sayı :   2012/575

                Karatay  İlçesi, Tarihi Kent Merkezi Koruma amaçlı imar planı içerisinde Mevlana Meydanı plan notlarında yer alan ticari alanın parselasyona esas olacak şekilde plana işlenmesi uygun görülmüştür.

37- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  11.10.2012

       Sayı :   2012/576

                Konya Büyükşehir Belediye sınırları içerisinde, 1/25000 ölçekli nazım imar planı plan notlarına parsel büyüklükleri ile ilgili plan notu ilave edilmesi hususunun incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

38- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  11.10.2012

       Sayı :   2012/577

                Karatay  İlçesi, Saraçoğlu Caddesi, 5740 ada, 85 nolu parselden geçen mevcuttaki yolun imar planın yapılması ile ilgili Ayşe AK’ın teklifi uygun görülmüştür.

          39- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  11.10.2012

       Sayı :   2012/578

                Karatay  İlçesi, Hacı Yusuf Mescit Mahallesi, 2494 ada, 6 nolu parselde bulunan, Transfer İstasyonu ve ayrıştırma Merkezi alanının 1/1000 ölçekli uygulama imar planının yapılması ve Ömrünü Tamamlamış Lastik Geçici Depolama sahasının (B.H.A.) yeniden düzenlenmesi ile ilgili Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının plan teklifi uygun görülmüştür.

          40- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  11.10.2012

       Sayı :   2012/579

                Karatay  İlçesi, Tatlıcak Mahallesi, 5752 ada, 2 parsel ve 5751 ada, 12 parselin nazım imar plan tadilatı ve ilavesi yapılması ile ilgili Zenkar Tarım Tic. Ltd. Şti teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          41- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  11.10.2012

       Sayı :   2012/580

                Karatay  İlçesi, Şemsi Tebrizi Mahallesi, 916 ada, 57 parselde imar plan tadilatının uygun görülmüştür.

          42- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  11.10.2012

       Sayı :   2012/581

                Selçuklu İlçesi, Tapunun Sarayköy Mahallesi, 19 H III, 19 İ IV pafta, 1716 parselde Fen Lisesi yapılması ile ilgili imar planı düzenlemesi uygun görülmüştür.

          43- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  11.10.2012

       Sayı :   2012/582

                Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 29 N I pafta, 18032 ada, 3 nolu parsel konut alanına isabet etmektedir. Söz konusu parselin Ticaret alanına dönüştürülmesi ile ilgili Akona Plastik Tic. Ltd. Şti nin nazım imar plan tadilatının, incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

44- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  11.10.2012

       Sayı :   2012/583

                Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 18097 ada, 3 parsel konut alanına isabet etmektedir. Söz konusu parselin Yurt ve Eğitim Tesisleri alanına dönüştürülmesi ile ilgili Aydınlıkeevler Eğitim ve Kültür Derneğinin nazım imar plan tadilatı telifi uygun görülmüştür.

45- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  11.10.2012

       Sayı :   2012/584

                Selçuklu İlçesi, Şeyh Şamil Mahallesi, 24 L III pafta, 14474 ada, 1 nolu parsele isabet eden Dini Tesis alanın, 13446 ada ve çevresinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatı uygun görülmüştür.

46- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  11.10.2012

       Sayı :   2012/585

                Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 12194 ada, 2 nolu parsel imar planında Ticaret Alanına isabet etmektedir. Söz konusu parselin Resmi Kurum Sahası (Emniyet Hizmet Alanı) na dönüştürülmesi ile ilgili Emniyet Müdürlüğünün 16.08.2012 tarih ve 522 sayılı yazıları ile teklif edilen imar plan tadilatının incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

47- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  11.10.2012

       Sayı :   2012/586

                Selçuklu İlçesi, Musalla Bağları Mahallesi, 19 L II (kad:160) pafta, 2681 ada, 52 parsel imar planında Hafif Kimya Endüstri Sanayi Sahasına isabet etmektedir. Söz konusu parselin Ticaret alanı olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili Sebahattin ERGÜLÜ’nün nazım imar plan tadilat teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          48- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  10.10.2012

       Sayı :   2012/587

                Yapılan incelemede; teklifte belirtilen Sarıyakup Mahallesi, 22585 ada, 12 parsel nolu  taşınmazın ilgili kanun kapsamında satın alınması hususunda encümenimize yetki verilmesi uygun görülmüştür.

          49- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

      Tarih :  10.10.2012

       Sayı :   2012/72

      Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığımıza ait Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği hakkında yazışmaların devam ettiği ve gerekli çalışmaların yapılması için bir sonraki Meclis Toplantısına kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          50- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

      Tarih :  10.10.2012

       Sayı :   2012/73

       07–10 Kasım 2012 tarihleri arasında Fransa’nın Nantes kentinde düzenlenecek olan 2012 Eurocıtıes yıllık genel toplantısına ve ödül törenine katılmak üzere; Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir AKYÜREK, Genel Sekreter Yardımcısı Ercan USLU, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Dr. Mücahit Sami KÜÇÜKTIĞLI, Özel Kalem Müdürü Galip MARLALI, Çevre Koruma- Kontrol Daire Başkanlığı personeli Veteriner Nevzat DEMİRCİ ve Kültür ve Sosyal İşler Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü personeli Selçuk RUSCUKLU’ nun 06–11 Kasım 2012 tarihleri arasında harcırahlı olarak görevlendirilmelerine ve banka havale masrafları dâhil olmak üzere katılım bedellerinin karşılanması uygun görülmüştür.

51- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

      Tarih :  10.10.2012

       Sayı :   2012/74

                Büyükşehir Belediyemizin iştirakleri olan şirketlerden;  Konbeltaş Konya İnşaat Taşımacılık Hizmet Danışmanlık Park İşletmeciliği ve Elektrik Üretim Anonim Şirketi için 4.000.000,00-TL (dörtmilyontürklirası) , Konya Sanat Kültür ve Spor Faaliyetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi için 1.000.000,00-TL (birmilyontürklirası) , Konya Bilim Merkezi İşletme Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi için 1.000.000,00-TL (birmilyontürklirası) teminat mektubu limiti oluşturulması, ayrıca bu iştiraklerin kurmuş oldukları;  Konya Güvenlik Hizmetleri ve Sistemleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi için 2.000.000,00-TL ( ikimilyontürklirası ) Konya Ağaç Park Bahçe ve Peyzaj Hizmetleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi için 1.000.000,00-TL        (birmilyontürklirası) , Konbelspor Spor Faaliyetleri ve İşletmeciliği Ticaret Anonim Şirketi için 1.000.000,00-TL (birmilyontürklirası) olmak üzere toplam 10.000.000,00-TL (onmilyontürklirası)’nın Büyükşehir Belediyesi kefaleti ile Türkiye Vakıflar Bankası Anonim Ortaklığı Konya Şubesinden teminat mektubu limiti oluşturulması talebi uygun görülmüştür.

52- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

      Tarih :  10.10.2012

       Sayı :   2012/75

                Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.08.2012 tarih ve 502 sayılı kararında aşağıdaki değişikliklerin yapılarak;

A-8 maddesinin ‘Belediyemize ait toplu ulaşım araçlarında Elkart ile 60 dk. İçerisinde yapılacak ikinci seyahate % 40 indirim uygulanır.’ olarak değiştirilmesini.

G-3 maddesinin ‘Aylık Sınırsız tam abonman Elkart bedeli 75.-TL.dir.’ olarak değiştirilmesini,

G-4 maddesinin ‘Aylık Sınırsız indirimli abonman Elkart bedeli 50.-TL.dir.’ olarak değiştirilmesi uygun görülmüştür.

          53- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

      Tarih :  10.10.2012

       Sayı :   2012/76

                İlimiz Konya ile Irak’ın Kerkük şehri arasında Kardeş Şehir ilişkisinin başlatılması uygun görülmüştür.

          54- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  11.10.2012

       Sayı :   2012/588

                Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığının 10.02.2012 tarih ve 145 sayılı yazısında Mevlana Kültür Merkezi önünde bulunan Aslanlı Kışla Caddesinin MEVLANA KÜLTÜR Caddesi olarak değiştirilmesi talepleri, ve Mahalle Muhtarı ve ilgili kişinin oğlu Yakup TEKİN’in 20.01.2012 tarihli dilekçesi Arif Bilge Mahallesi Saime Sokak ile Küçük Kovanağzı Caddesini birbirine bağlayan 3911 ada, 46 parselin İmar uygulamaya göre yolu açılmasına müsaade eden arsa sahibi Karadiğin Kuran Kursu Yaptırma ve Yaşatma Derneği kurucusu: vefat eden HACI KEMAL TEKİN’in isminin bu sokağa verilmesi talepleriyle ilgili çalışmalar yapılarak ileriki Meclis dönemlerinde değerlendirileceğinden iade edilmesine uygun görülmüştür.

          55- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  11.10.2012

       Sayı :   2012/589

                Karatay İlçesi sınırları içerisinde, Mevlana Kültür Vadisi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim proje Alanı kapsamında Üçler Mezarlığı ve Mevlana Kültür Merkezinin cephe aldığı Aslanlı Kışla caddesinden başlayarak kuzey yönünde Mevlana Kültür Vadisi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim proje Alanı sınırına kadar olan bölgenin 5393 sayılı Belediye Kanununun 73. Maddesine istinaden Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projeleri uygulamasının Karatay Belediyesince yapılması ile ilgili Karatay Belediye Başkanlığı’nın 05.03.2012 tarih ve 555 sayılı yazısı ile yapılan teklifin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 

 

 

          56- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  11.10.2012

       Sayı :   2012/590

                Meram İlçesi sınırları içerisinde, Abdülaziz, Sahibiata, Şükran, Pirebi, Öğretmenevleri, Hacıfettah, Aksine, Saadet, Çaybaşı, Kurtuluş, Mehmet Vehbi, Fahrünnisa, Gazanfer, Zafer, Dr. Ziya Barlas, Uluırmaksaka, Uluırmakalihoca, Mahallelerinde; 5393 sayılı Belediye Kanununun 73. Maddesine istinaden Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı ilan edilmesi uygulamasının Meram Belediyesince yapılmasına ilişkin 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7-c maddesindeki yetkinin Meram Belediyesine devredilmesi ile ilgili Meram  Belediye Başkanlığı’nın 28.05.2012 tarih ve 1252/4237 sayılı yazısı ile yapılan teklifin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          57- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  11.10.2012

       Sayı :   2012/591

                Meram İlçesi sınırları içerisinde, Muradiye, Tırılırmak, Uzunharmanlar, Kalfalar, Büyükaymanas, Küçükaymanas, Turgutreis Batıhadimi, Doğuhadimi, Ekmekkoçu ve Alpaslan Mahallelerinde; 5393 sayılı Belediye Kanununun 73. Maddesine istinaden Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı ilan edilmesi uygulamasının Meram Belediyesince yapılmasına ilişkin 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7-c maddesindeki yetkinin Meram Belediyesine devredilmesi ile ilgili Meram  Belediye Başkanlığı’nın 28.05.2012 tarih ve 1252/4237 sayılı yazısı ile yapılan teklifin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          58- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  11.10.2012

       Sayı :   2012/592

                Belediyemiz sorumluluğunda bulunan ve ekteki krokilerde ada ve parsel numaraları belirtilen yeşil alanlara isim verilmesine ihtiyaç duyulmasından dolayı ek’li listede belirtilen isimlerin bu yeşil alanlara verilmesi ile ilgili çalışmalar yapılarak ileriki meclis dönemlerinde değerlendirileceğinden iade edilmesi uygun görülmüştür.

          59- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  11.10.2012

       Sayı :   2012/593

                Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği’nin bazı maddelerindeki değişiklikler görüşüldü; yönetmelikle ilgili yeni çalışmalar yapıldıktan sonra önümüzdeki meclis dönemlerinde değerlendirileceğinden teklifin iade edilmesi uygun görülmüştür.

          60- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  11.10.2012

       Sayı :   2012/594

                Karatay İlçesi, Aziziye Mahallesi, M29A11D1A imar paftasında, 144, 145 ve 30991 adaların Mesken Sahası imarlı alanlarının Ticaret Alanına dönüştürülmesi ile ilgili imar plan tadilatının incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          61- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  11.10.2012

       Sayı :   2012/595

                Karatay İlçesi, Karaciğan Mahallesi, M29A11A1D ve M29A11A4A imar paftalarında, 25996 ada, 1 nolu parselin Resmi Kurum (Köy Hizmetleri) olan imarının Konaklama Tesisi Alanına dönüştürülmesi ve E: 1.60, Taks: 0.30, Maksimum 6 Kat yapılaşma şartı getirilmesi ile ilgili imar plan tadilatının incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

           62- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  11.10.2012

       Sayı :   2012/596

                Meram İlçesi, Süleymanşah Mahallesi ve kısmen Dedekorkut Mahallesi’ni kapsayan 19-İ-II, 18-İ-II, 19-J-IV, 18-J-I imar paftalarında Konya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13/07/2012 tarih ve 474 No.lu kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına göre hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı uygun görülmüştür.

          63- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  11.10.2012

       Sayı :   2012/597

                Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 27 K III pafta, 20863 ada, 1 parselin, Spor Tesisleri olan imarının, Emsal ve Hmax yapılaşma şartları getirilerek, Emsal :0.05 ve Hmax:13.50, ‘Kapalı Spor Alanlarında Yüksekliği 13.50m’yi geçmeyen Çelik Taşıyıcılı, Üzeri Branda vb. Örtülü Kapalı Halı Saha Yapılabilir. Bu Alanlar Emsale Dahil Değildir.’ plan notu eklenmesi, yapı yaklaşma mesafeleri ile birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatı, incelendi. Plan notuna “E: 0,05 inşaat yoğunluğu spor tesisine ait müştemilatlar için kullanılacaktır.” maddesi ilave edilmesi, diğer maddenin de “kapalı spor alanlarında yüksekliği 13.50m’yi geçmeyen sökülüp takılabilen Çelik Taşıyıcılı, Üzeri Branda vb. Örtülü Kapalı Halı Saha Yapılabilir, Bu Alanlar Emsale Dahil Değildir” şeklinde düzeltilerek uygun görülmüştür.

          64- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  11.10.2012

       Sayı :   2012/598

                Karatay İlçesi, Hacı Yusuf Mescit Mahallesi, M29A12A pafta, 2494 ada ve 3-5 nolu parseller ile ilgili  Taç Turizm Seyahat Acenteliği'nin Nazım Plan değişikliği teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          65- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  11.10.2012

       Sayı :   2012/599

                Selçuklu İlçesi, Büyükkayacık Mahallesi, 22410 ada, 13 nolu parselin bir kısmının Eğitim Kampüsü alanı olarak düzenlenmesine dair Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün Nazım Plan tadilatı teklifi incelendi; Selçuklu İlçesinde başka bir bölgede Eğitim Kampüsü Alanı planlandığından teklifin iade edilmesi uygun görülmüştür.

          66- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  11.10.2012

       Sayı :   2012/600

                Meram İlçesi, Topraksarnıç Mahallesi,  17 J IV, 17 K IV, 16 J II ve 16 K I paftalarına isabet eden bölgede Meram Belediyesi'nin Nazım İmar Plan tadilatı teklifinin, incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          67- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  11.10.2012

       Sayı :   2012/601

                Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi, 26 L 3 pafta, 28410 parselde mevcuttaki park alanının bir kısmının cami olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatı uygun görülmüştür.

          68- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  11.10.2012

       Sayı :   2012/602

                Selçuklu İlçesi, Kayacık Mahallesi, 30 N 2 pafta, 29248 ada, 1 nolu parselin Emsal= 1.05, Hmax:7 kat olan imarının hava mania kriterlerine uygun şekilde bir kısmının benzin istasyonu, kalan kısmının ticaret olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili  Fehmi Öztaşbaşı'nın nazım imar plan tadilatı teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          69- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  11.10.2012

       Sayı :   2012/603

                Selçuklu İlçesi, Büyük Kayacık Mahallesi sınırı içerisinde; Konya Garı ile Pınarbaşı İstasyonu arasında Hızlı Tren Setlerinin dönebilmesi amacı ile Armut Hattındaki alanın yapılaşma şartlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünün 30.04.2012 tarih ve 10307 sayılı yazıları ile teklif edilen imar planı tadilat teklifi uygun görülmüştür.

          70- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  11.10.2012

       Sayı :   2012/603

                Meram İlçesi, Çomaklı Mahallesi, 7 pafta, 528, 704 ve 705 parseller, 1/25000 ölçekli nazım imar planında Organize Tarım ve Hayvancılık Sahası Alanına isabet etmektedir. Söz konusu parselin yeniden düzenlenmesi ile ilgili Özel Çikolata ve Şekerleme Gıda San.’nin nazım imar plan tadilatı teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          71- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  12.10.2012

       Sayı :   2012/603

                Karatay İlçesi, Keçeciler Mahallesi, M29A11A pafta, 5008 ada, 11 nolu parsele isabet eden İlköğretim  ve Spor Tesis Alanının  Ortaöğretim Tesis Alanına dönüştürülmesi ile ilgili Karatay Belediyesi Başkanlığının nazım imar plan tadilatı ve uygulama imar planı uygun görülmüştür.