BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 13.07.2012 TARİHLİ 
TOPLANTISINA AİT KOMİSYON RAPORLARI

 

1- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

    Tarih :  12.07.2012

    Sayı    :   2012/41

   18.11.2011 tarih ve 615 sayılı Meclis Kararının E maddesinin 1. fıkrasının “Yurt içinden alınan heyet raporu ile (Serbest ve kontörlü) Elkart düzenlenecek özürlüler” şeklinde değiştirilmesine karar verilmiştir.

2- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

  Tarih :  12.07.2012

  Sayı   :   2012/42

              Karatay İlçe Belediyesinin 2012 yılı gider bütçesinde aktarma yapılması uygun görülmüştür.

3- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

  Tarih:   12.07.2012

   Sayı  :    2012/43

              Vatandaşlarımızın ev ve işyerinde yapmış oldukları küçük çaplı tadilat sonucu ortaya çıkan inşaat yıkıntı atıklarının adreslerinden alınarak hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atığı depolama sahasına taşınması karşılığında;

          - 1 tona kadar: 20,00.-TL.

- tondan sonraki her ton başına 10,00.-TL. ücret alınması uygun görülmüştür.

4- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

  Tarih :   12.07.2012

  Sayı   :   2012/44

              Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığına bağlı birimlerde kullanılmak üzere; 2 (iki) yenipick-up alınması uygun görülmüştür.

5- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

  Tarih :   12.07.2012

  Sayı   :   2012/45

  Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığınca yapılmakta olan “Şoförlük, Vatmanlık, Tamir ve Bakım Hizmetleri” İhalesinin 15 ayı geçmeyecek şekilde yapılması uygun görülmüştür.

6-  Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

   Tarih :   14.06.2012

   Sayı    :   2012/46

   5393 Sayılı Belediye Kanununun 67. maddesine uygun olmadığından teklifin ilgili birime iadesi uygun bulunmuştur.

          7- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

    Tarih :  12.07.2012

     Sayı   :   2012/47

              Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği uygun bulunmuştur.

8- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

    Tarih :  12.07.2012

     Sayı   :   2012/48

              Konya Büyükşehir Belediyesi ile TÜRKSAT Uydu Haberleşme ve Kablo TV İşletme A.Ş. arasında protokol imzalanması uygun bulunmuştur.

          9- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih :  11.07.2012

     Sayı  :   2012/359

     İmar planının tahakkukunu sağlamak Belediyemizin başlıca görevleri arasında bulunduğundan, mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda tapu kaydı ve niteliği yazılı gayrimenkulün 5393 sayılı Belediye kanununun 18.maddesi (e) ve (j) fıkrası gereği satılabilmesi, en fazla 10 yıl süreyle kiralanması, trampa edilebilmesi, kat karşılığı verilmesi, noktasında Encümenimize yetki verilmesi uygun görülmüştür.     

10- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  11.07.2012

       Sayı  :   2012/360

      Yapılan incelemede; aşağıda belirtilen yerlerde imar planında, Çocuk Bahçesi Alanı, ağaçlandırılacak alan ve imar yoluna ihtiyaç olduğu, aşağıda kamulaştırması yapılacak yerlerin ve tahmini kamulaştırma bedellerinin uygun olduğu cihetle 9 ncu 5 yıllık imar proğramına ek proğram olarak alınmasıuygun görülmüştür.

11- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  12.07.2012

       Sayı :   2012/361

      Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği’nin bazı maddelerindeki değişikliklerin görüşülmesi hususunun incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süreverilmesi ve Zemin Etüt Şartnamesi'nin ekteki şekilde yeniden düzenlenmesi uygun görülmüştür.

12- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

        Tarih         :  12.07.2012

         Sayı          :   2012/362

                  Karatay İlçesi, Aziziye Mahallesi, M29A11D1A ve M29A11D1B paftalarına isabet eden alanda, Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 13.01.2012 tarih ve 43 sayılı kararı ile onaylanan ve Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun da 17.02.2012 tarih, 331 sayılı kararı ile uygun görülen, Mevlana Külliyesi ve Sultan Selim Camisi Çevre Düzenlemesi, nazım imar planına göre hazırlanan uygulama imar planı uygun görülmüştür.

13- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  12.07.2012

       Sayı :   2012/363

      Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, M29A07D1A ve M29A07D1B paftalar, 2492 ada, 29nolu parsele isabet eden alanda imar planının yeniden düzenlenmesi ve yapılaşma şartlarının değiştirilmesi ile ilgili imar plan tadilatı uygun görülmüştür.

14- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  12.07.2012

       Sayı :   2012/364

      Karatay İlçesi, Akabe Mahallesi, M29A11C4C pafta, 31517 ada, 1 nolu parselin Eğitim Uygulama Okulu ve İş Eğitimi Merkezi olan imarının bir bölümünün Temel Eğitim Öncesi Öğretim Alanı olarak ayrılması ile ilgili imar plan tadilatı uygun görülmüştür.

15- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  12.07.2012

                 Sayı   :   2012/365

               Karatay İlçesi, Sarıyakup Mahallesi, M29A11D1C pafta, 5199 ada, 168 nolu parselin Mesken Sahası olan imarının, Yurt Sahası olarak değiştirilmesi ile ilgili nazım imar plan tadilatı ve uygulama imar planı uygun görülmüştür.

16- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  12.07.2012

       Sayı :   2012/366

      Karatay İlçesi, Saraçoğlu Mahallesi, M29A18D1C ve M29A18D1D paftalar, 25945 ada, 1 ve 2nolu parsellerin Mesken Sahası olan imarının Park Alanına,  25945 ada ile 24658 ada arasındaki Park Alanın, Sosyal ve Kültürel Tesis Alanına dönüştürülmesi ile ilgili nazım imar plan tadilatı ve uygulama imar planı uygun görülmüştür.

17- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  12.07.2012

                Sayı :   2012/367

                İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 12.07.2012 gün ve 2012/367 sayılı raporunda Karatay İlçesiŞeyh Ulema Çavuşoğlu Mahallesi, M29A11D2A pafta, 5080 ada, 2 nolu parselin Ağaçlandırılacak Alan olan imarının, Dini Tesis Alanına dönüştürülmesi ile ilgili nazım imar plan tadilatı ve uygulama imar planı, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

          18- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  12.07.2012

       Sayı :   2012/368

      Karatay İlçesi, Fetih (Mezbaha) Mahallesi, M29A12C1C ve M29A12C1D paftalar, 2354 ada, 41 nolu parselin Akaryakıt İstasyonu – Lpg ve Servis Alanları olan imarının yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden belirlenmesi ile ilgili imar plan tadilatı uygun görülmüştür.

19- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  12.07.2012

       Sayı :   2012/369

      Karatay İlçesi, Hacıveyiszade Mahallesi, M29A11A1C ve M29A11B4D paftalar, 3253, 3268, 3269, 23787 ve 23788 adalara isabet eden alana ait imar planı düzenlemesi uygun görülmüştür.

          20- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  12.07.2012

       Sayı :   2012/370

      Karatay İlçesi Fevzi Çakmak Mahallesi, M29A02C4C, M29A02C4D, M29A07B1A paftalar, 26309 ada, 3 nolu parselin Ticaret Sahası (Ticaret Borsası) olan imarında parselin kuzeyinde kalan Aksaray Yoluna cephe kısmında 10.00 metrelik imar yolunun 15.00 metreye, parselin güneyinde kalan 15.00 metrelik imar yolunun 20.00 metreye çıkarılması ve parselin içerisinden geçen drenaj kanalı (taşkın kanalı) dikkate alınarak yapı yaklaşma mesafelerinin değiştirilmesi ile ilgili imar plan tadilatı uygun görülmüştür.

            21- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  12.07.2012

       Sayı :   2012/371

      Meram İlçesinde, Gödene Mahallesi, 6-G-II pafta, 27318 ada4 No.lu parselin konut alanı olan imarının eğitim tesisi alanına dönüştürülmesi  ile ilgili nazım imar plan tadilatı ve uygulama imar planı uygun görülmüştür.

          22- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  12.07.2012

       Sayı :   2012/372

Meram İlçesinde, Kürden Mahallesi, 17-İ-I pafta, 18725 ada, 11 No.lu parselde imar planında III. derece doğal sit alanı içerisinde kaldığından Konya Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu’nun uygun görüşü alınması şartıyla yapılaşma mesafesi içerisinde kalan alanların tabi zemin altının açılması ile ilgili plan tadilatı uygun görülmüştür.

         23- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  12.07.2012

       Sayı :   2012/373

                Meram İlçesinde, Hacı Fettah Mahallesi, 17-L-II pafta, 110 No.lu adada mevcut Hacı Fettah Mezarlığı’nın batıya doğru genişletilmesi ile ilgili Konya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16/03/2012 tarih ve 173 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına göre hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı uygun görülmüştür.

24- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  12.07.2012

       Sayı :   2012/374

       Meram İlçesinde Çayırbağı Mahallesi yerleşik alan ve çevresinde mevcut yollara göre imar yollarının düzeltilmesi, bazı yolların iptali, mevcut yapılara göre yolların kaydırılması, kısmen yolların genişletilmesi veya daraltılması ile ilgili talepler, planın bütünü kapsamında değerlendirilip düzeltmelerinin yapılarak itirazlara göre yeniden düzenlenen nazım imar planı tadilatı ve uygulama imar planı uygun görülmüştür.

          25- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  12.07.2012

       Sayı :   2012/375

Meram İlçesinde Gödene Mahallesi yerleşik alan ve çevresinde mevcut yollara göre imar yollarının düzeltilmesi, bazı yolların iptali, mevcut yapılara göre yolların kaydırılması, kısmen yolların genişletilmesi veya daraltılması ile ilgili talepler, planın bütünü kapsamında değerlendirilip düzeltmelerinin yapılarak itirazlara göre yeniden düzenlenen nazım imar planı tadilatı ve uygulama imar planı uygun görülmüştür.

          26- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  12.07.2012

       Sayı :   2012/376

      Meram İlçesinde Hatıp Mahallesi yerleşik alan ve çevresinde mevcut yollara göre imar yollarının düzeltilmesi, bazı yolların iptali, mevcut yapılara göre yolların kaydırılması, kısmen yolların genişletilmesi veya daraltılması ile ilgili talepler, planın bütünü kapsamında değerlendirilip düzeltmelerinin yapılarak itirazlara göre yeniden düzenlenen nazım imar planı tadilatı ve uygulama imar planı uygun görülmüştür.

          27- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  125.07.2012

       Sayı :   2012/377

      Meram, Karahüyük Mahallesi, 13-İ-IV paftada mevcut eğitim ve spor tesisi alanının güneyindeki park alanında daha düzenli bir tesis alanı oluşturulabilmesi için eğitim ve spor tesisi alanı ile park alanının açık, kapalı spor alanı ve eğitim alanı olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili nazım imar plan tadilatı ve uygulama imar planı uygun görülmüştür.

          28- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  12.07.2012

       Sayı :   2012/378

      Selçuklu İlçesi sınırları içerisinde, Meram Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin 14 adet trafo yeri ayrılması ile ilgili imar plan tadilatı uygun görülmüştür.

          29- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  12.07.2012

       Sayı :   2012/379

       Selçuklu İlçesi, Sille Işık  Mahallesi, 21LI, 26LIII-IV pafta, 19529 ada, 1 nolu parsel; 2840 ada, 118 nolu parsel; 29199 ada, 1 nolu parselde kadastro boşluğunun düzenlenmesi ve ortaöğretim imarlı alanın bir kısmının kreş olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatları uygun görülmüştür.

         30- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  12.07.2012

       Sayı :   2012/380

      Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 24 I IV, 23 I I paftalarına isabet eden 29434 ada, 1 nolu parsel ve 29437 ada, 1 nolu parsele isabet eden alanda ticaret, dini tesis, ilköğretim, sosyokültürel tesis, sağlık tesisi olarak düzenlenmesi ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 15.06.2012 tarih ve 397 sayılı kararı ile onaylanan nazım imar planına göre uygulama imar planı uygun görülmüştür.

          31- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  12.07.2012

       Sayı :   2012/381

                Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mehmet Akif Mahallesi 21 K II paftaya isabet eden alanda park alanının bir kısmının Belediye Hizmet Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 15.06.2012 tarih ve 397 sayılı kararı ile onaylanan nazım imar planına göre uygulama imar planı uygun görülmüştür.

          32- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  12.07.2012

       Sayı :   2012/382

       Selçuklu İlçesi, Küçük İhsaniye Mahallesi, 18 K II-III paftalar, 410 ada, 38 parselin batısı ve güneyinde kalan taşıt yolunun genişletilerek çevresiyle birlikte yeniden düzenlenmesi  ile ilgili plan tadilatı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun da uygun görüşü alınması kaydıyla uygun görülmüştür.

          33- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  12.07.2012

       Sayı :   2012/383

      Selçuklu İlçesi, Yazır Dikilitaş Mahallesi, 26 M II, 27 M II-III paftalara isabet eden Veysel KaraniCaddesi ve Dr.Sıddık Özmerzifonlu Caddesi alt geçit ve bağlantı yollarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili nazım imar planı tadilatı ve uygulama imar planı uygun görülmüştür.

          34- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  12.07.2012

       Sayı :   2012/384

      Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi, 29 M II pafta, 29228 ada, 1 nolu parselin güneybatısındaki köşesine yer altı dozlama ünitesi yapılması ile ilgili imar plan tadilatı uygun görülmüştür.

          35- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  12.07.2012

       Sayı :   2012/385

       Selçuklu İlçesi, Sancak Dikilitaş Mahallesi 26 N IV paftaya isabet eden Çiçeklibahçe Sokağın batısında kalan park alanına trafo yeri ayrılması ile ilgili plan tadilatı uygun görülmüştür.

          36- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  12.07.2012

       Sayı :   2012/386

      Selçuklu İlçesinde, Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 17/02/2012 gün ve 100 sayılı kararı ile onaylanan, 1/1000 ölçekli Demiryolu Caddesi Güzergâhı Yol Düzenlenmesi Uygulama İmar Planına askı süresi içinde 13088 ada ve muhtelif yerlerle ilgili yapılan itirazlar incelendi; İmar Kanunun 3. madde tanımlar bölümünde “6) Plan Değişikliği: (Değişik:RG-17/3/2001-24345) Plan ana kararlarını, sürekliliğini, bütünlüğünü, teknik ve sosyal donatı dengesini bozmayacak nitelikte, bilimsel, nesnel ve teknik gerekçelere dayanan, kamu yararının zorunlu kılması halinde yapılan plan düzenlemeleridir.”şeklinde tanımlanmıştır. Yüksek Hızlı Tren  hattının tesis edilmesinden dolayı demiryoluna paralel caddelerin düzenlemesinin zorunlu olması nedeniyle itirazların reddi uygun görülmüştür.

        37- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  12.07.2012

       Sayı :   2012/387

      Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 26 L I pafta, 16205 ada, 6 nolu parsel konut imarlı olup güneybatısında kalan park, otopark cephesindeki 10 metre olan yapı yaklaşma mesafesinin 5 metre olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatı uygun görülmüştür.

          38- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  12.07.2012

       Sayı :   2012/388

       Selçuklu İlçesi, Sancak Mahallesi, 29 N 1 pafta, 23943 ada 1 nolu parseldeki Temel Eğitim Alanının İlköğretim Alanı olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar planı tadilatı uygun görülmüştür.

          39- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  12.07.2012

       Sayı :   2012/389

      Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, M29A06A pafta, 20426 ada, 1 ve 2 nolu parsellerde Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 13.04.2012 tarih ve 271 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım Plan Tadilatına uygun hazırlanan uygulama imar planı uygun görülmüştür.

          40- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  12.07.2012

       Sayı :   2012/390

      Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, M29A06C pafta, 16309 ada, 1 nolu parsele isabet eden sanayi alanının Cami ve Ticaret Alanı olarak yeniden düzenlenmesine dair Makparsan Sonbirlik Camii ve Kuran Kursu Yaptırma ve Yaşatma Derneği'nin  1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği teklifi incelendi; sanayi alanının dini tesis alanına dönüştürülmesi şekliyle uygun görülmüştür.

          41- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  12.07.2012

       Sayı :   2012/391

      Karatay İlçesi, Nakipoğlu Mahallesi, M29A11D pafta, 516 ada, 47 parselin konut alanı olan imarının ticaret alanı olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili Ahmet PAMUK' un Nazım İmar Plan tadilatı teklifinin reddi uygun görülmüştür.

          42- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  12.07.2012

       Sayı :   2012/392

       Karatay İlçesi, Saraçoğlu Mahallesi, M29A17D2A imar paftası, 5710 ada, 5 nolu parselin park alanı olan imarının ağaçlandırılacak alan olarak  düzenlenmesi ile ilgili Karatay Belediyesi'nin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı teklifi uygun görülmüştür.

          43- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  12.07.2012

       Sayı :   2012/393

       Karatay İlçesi, Fevziçakmak Mahallesi, 851 nolu parselin BHA olan imarının ağaçlandırılacak alan olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili Karatay Belediyesi'nin  1/5000 ölçekli nazım plan tadilatı teklifiuygun görülmüştür.

          44- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  12.07.2012

       Sayı :   2012/394

      Karatay İlçesi,  20N4 pafta, 30738 ada, 3 nolu parselde bulunan Aliye Hüseyin Tekbaş İlköğretim Okulu ile 16N2 pafta 25680 adada bulunan Müslime Ali Yaman İlköğretim Okuluna; Meram İlçesi, 13J2 pafta, 23819 ada, 1 nolu parselde yer alan Harmancık Toki Ziya Nur Aksun İlköğretim Okulu;Selçuklu İlçesi, Mehmet Akif Mahallesi 21K3, 21K2, 21K1 paftalar, 14140 ada, 7 nolu parselde yer alan Vali İhsan Dede İlköğretim Okulu bahçelerine spor salonu yapılması için yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı'nın plan tadilatı teklifi uygun görülmüştür.

          45- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  12.07.2012

       Sayı :   2012/395

      Meram İlçesi, Boyalı Mahallesi, M28C2 pafta, 914 nolu parselin mevcutta sera alanı olan imarının besihane olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili Salih Tosun'un 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı tadilatı teklifi uygun görülmüştür.

          46- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  12.07.2012

       Sayı :   2012/396

      Meram İlçesi, Gödene Mahallesi,  4785 nolu parsele isabet eden  alanın Eğitim Kampüs'ü olarak düzenlenmesi ile ilgili Meram Belediyesi'nin nazım imar plan tadilatı teklifi incelendi; ilgili resmi kurum görüşleri alınması kaydıyla uygun görülmüştür.

          47- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  12.07.2012

       Sayı :   2012/397

      Meram İlçesi, Süleymanşah ve Dedekorkut Mahalleleri, 18,19,I-J paftalarına isabet eden alanın Konya 1. İdare Mahkemesinin 2010/867 esas sayılı kararı ile iptal edilen imar planının yeniden yapılması ile ilgili Meram Belediyesinin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan tadilatı teklifi uygun görülmüştür.

          48- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  12.07.2012

       Sayı :   2012/398

                Meram İlçesi, Küçükaymanas Mahallesi 16 M III-IV ve 15 M I-II paftalara isabet eden bölgede Meram Belediyesince hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan tadilatı teklifinin  incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          49- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  12.07.2012

       Sayı :   2012/399

      Meram İlçesi, Selam Mahallesi, 264 pafta, 634 ada, 28 parselin Yeraltı otoparkı olan imarının otopark ve Teleferik İstasyonu olarak yeniden düzenlemesi ve Teleferik hattının yer altı otopark alanı ilegümüştepe mevkii arasında düzenlenmesi ile ilgili Fen İşleri Dairesi Başkanlığının  nazım imar plan tadilatı ve uygulama imar planı teklifi Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonunun görüşü alınması kaydıyla uygun görülmüştür.

          50- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  12.07.2012

       Sayı :   2012/400

Meram İlçesi, Abdülaziz Mahallesi, 564 ada, 5,9,10 nolu parsellere isabet eden, eski Çocuk Esirgeme Kurumunun bulunduğu alana yeraltı otoparkı yapılacağından yeraltı otoparkına erişimi sağlamak amacıyla Muzaffer Hamit Sokağının genişletilmesi ile ilgili imar plan tadilatı teklifi Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun görüşü alınması kaydıyla uygun görülmüştür.

          51- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  14.07.2012

       Sayı :   2012/401

                Selçuklu İlçesi Beyazıt Mahallesi, 18L1 pafta, 13911 ada, 10 nolu parselin konut olan imarının ticaret alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Turfa Gıda San.Tic.LTD.ŞTİ.'in nazım imar plan tadilatı teklifi uygun görülmüştür.

          52- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  12.07.2012

       Sayı :   2012/402

      Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi 24 K 2 pafta, 17435 ada, 12 nolu parselin konut alanı olan imarının yurt ve eğitim tesisi olarak düzenlenmesi ile ilgili Buhara Eğitim ve Kültür Derneği'nin nazım imar plan tadilatı teklifi uygun görülmüştür.

 

          53- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  12.07.2012

       Sayı :   2012/403

      Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi, 21 K 1 pafta,17438 ada, 1 nolu parselin resmi kurum olan imarının bir kısmının yurt alanı olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili Erenköy Eğitime Hizmet Derneğinin nazım imar plan tadilatı teklifi uygun görülmüştür.

          54- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  12.07.2012

       Sayı :   2012/404

       Selçuklu İlçesi, Kayacık Mahallesi, 30 N 2 pafta, 29248 ada, 1 nolu parselin Emsal= 1.05, Hmax:7 kat olan imarının hava mania kriterlerine uygun şekilde bir kısmının benzin istasyonu, kalan kısmının ticaret olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili  Fehmi Öztaşbaşı'nın nazım imar plan tadilatı teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          55- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  12.07.2012

       Sayı :   2012/405

      Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 24 N 2 ve 24 O 1 paftalar, 23518 ada, 1 ve 3 nolu parsellere isabet eden park ile çimento ve beton sanayi olan imarının mevcut kullanımına göre fonksiyonlarının yerlerinin değiştirilmesi ile ilgili Konya Çimento Sanayi A.Ş.'nin Nazım İmar Planı tadilatı teklifinin reddi uygun görülmüştür.

          56- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  12.07.2012

       Sayı :   2012/406

      Selçuklu İlçesi, Aksaray Kavşağı, Birlik Parkı ve Yüksek Hızlı Tren hattı arasında kalan bölgenin imarının Park Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Nazım İmar Plan Tadilatı ve Uygulama İmar Planı uygun görülmüştür.

          57- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

      Tarih :  12.07.2012

       Sayı :   2012/49

                Söz konusu Yol Üzeri Açık Otoparkların 5216 sayılı kanunun 26 ncı maddesi gereğince Belediyemiz bağlı kuruluşu olan KONBELTAŞ Konya İnşaat Taşımacılık Hizmet Danışmanlık ve Park İşletmeciliği Elektrik Üretim A.Ş.’ne kiraya verilmesi teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Toplantısının 2. oturumuna kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          58- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  12.07.2012

       Sayı :   2012/407

      İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 12.07.2012 gün ve 2012/407 sayılı raporunda Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 05.03.2012 günlü Birleşiminde 03-11 sıra sayı ile Komisyonumuza intikal eden teklifi incelendi.

“Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığının 10.02.2012 tarih ve 145.sayılı yazısında Mevlana Kültür Merkezi önünde bulunana Aslanlı Kışla Caddesinin MEVLANA KÜLTÜR Caddesi olarak değiştirilmesitalepleri, ve Mahalle Muhtarı ve ilgili kişinin oğlu Yakup TEKİN’in 20.01.2012 tarihli dilekçesi Arif Bilge Mahallesi Saime Sokak ile Küçük Kovanağzı Caddesini birbirine bağlayan 3911 ada, 46 parselin İmar uygulamaya göre yolu açılmasına müsaade eden arsa sahibi Karadiğin Kuran Kursu Yaptırma ve Yaşatma Derneği kurucusu: vefat eden HACI KEMAL TEKİN’in isminin bu sokağa verilmesi taleplerinin, incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

       59- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  12.07.2012

       Sayı :   2012/408

       Belediyemiz sorumluluğunda bulunan ve ekteki krokilerde ada ve parsel numaraları belirtilen yeşil alanlara isim verilmesine ihtiyaç duyulmasından dolayı ekli listede belirtilen isimlerin bu yeşil alanlara verilmesi ile ilgili teklifin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          60- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  12.07.2012

       Sayı :   2012/409

      Karatay İlçesi sınırları içerisinde, Mevlana Kültür Vadisi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim proje Alanı kapsamında Üçler Mezarlığı ve Mevlana Kültür Merkezinin cephe aldığı Aslanlı Kışla caddesinden başlayarak kuzey yönünde Mevlana Kültür Vadisi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim proje Alanı sınırına kadar olan bölgenin 5393 sayılı Belediye Kanununun 73. Maddesine istinaden Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projeleri uygulamasının Karatay Belediyesince yapılması ile ilgili Karatay Belediye Başkanlığı’nın 05.03.2012 tarih ve 555 sayılı yazısı ile yapılan teklifin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          61- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  12.07.2012

       Sayı :   2012/410

      Meram İlçesi sınırları içerisinde, Abdülaziz, Sahibiata, Şükran, Pirebi, Öğretmenevleri, Hacıfettah, Aksine, Saadet, Çaybaşı, Kurtuluş, Mehmet Vehbi, Fahrünnisa, Gazanfer, Zafer, Dr. Ziya Barlas,UluırmaksakaUluırmakalihoca, Mahallelerinde; 5393 sayılı Belediye Kanununun 73. Maddesine istinadenKentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı ilan edilmesi uygulamasının Meram Belediyesince yapılmasına ilişkin 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7-c maddesindeki yetkinin Meram Belediyesine devredilmesi ile ilgili Meram  Belediye Başkanlığı’nın 28.05.2012 tarih ve 1252/4237 sayılı yazısı ile yapılan teklifin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          62- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  12.06.2012

       Sayı :   2012/411

      İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 12.07.2012 gün ve 2012/411 sayılı raporunda Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.06.2012 günlü Birleşiminde 06-07 sıra sayı ile Komisyonumuza intikal eden teklifi incelendi.

“Meram İlçesi sınırları içerisinde, Muradiye, TırılırmakUzunharmanlar, Kalfalar, Büyükaymanas,KüçükaymanasTurgutreis BatıhadimiDoğuhadimiEkmekkoçu ve Alpaslan Mahallelerinde; 5393 sayılı Belediye Kanununun 73. Maddesine istinaden Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı ilan edilmesi uygulamasının Meram Belediyesince yapılmasına ilişkin 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7-c maddesindeki yetkinin Meram Belediyesine devredilmesi ile ilgili Meram  Belediye Başkanlığı’nın 28.05.2012 tarih ve 1252/4237 sayılı yazısı ile yapılan teklifin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          63- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  12.07.2012

       Sayı :   2012/412

      Karatay İlçesi, Çayır Mahallesi, M29A11D2A ve M29A11D2D paftalar, 1974 ada, 6, 7, 8, 10 ve 11 nolu parsellere isabet eden imar planının yeniden düzenlenerek Konut Alanının, Kültür – Turizm Tesisi Ticaret – Otel ve Sergi Alanına dönüştürülmesi ile ilgili Nazım imar plan tadilatı ve uygulama imar planı uygun görülmüştür.

          64- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  12.07.2012

       Sayı :   2012/413

      Meram İlçesinde, Mehmet Vehbi Mahallesi, 17-L-IV (Kad. 67) pafta, 802 ada, 1, 30, 31, 74 ve 75 No.lu parseller konut, yol, park ve yeşil alanda kalmaktadır. Söz konusu alanın yeniden düzenlenmesi ve bölgede düzenli yapılaşmayı teşvik amacı ile yapılaşma şartlarının yeniden belirlenmesi ile ilgili plan tadilatı uygun görülmüştür.

            65- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  12.07.2012

       Sayı :   2012/414

      Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 27 M III pafta, 16539 ada, 26 parsel imar planında konut alanına isabet etmektedir. Söz konusu parselin Sağlık Tesisi Alanına  dönüştürülmesi ile ilgili SümeyyeOĞUZ’un  nazım imar plan tadilatı teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          66- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  12.07.2012

       Sayı :   2012/415

      Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 26 K II pafta, 15833 ada, 1 nolu parsel Dispanser alanına isabet etmektedir. Söz konusu parselin Özel Sağlık Tesisi alanına dönüştürülmesi ile ilgili Bota Sağlık Medikalİnş.San.Tic.LtdŞti’nin nazım imar plan tadilatı teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          67- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  12.07.2012

       Sayı :   2012/416

      Selçuklu İlçesi, Büyük Kayacık Mahallesi sınırı içerisinde; Konya Garı ile Pınarbaşı İstasyonu arasında Hızlı Tren Setlerinin dönebilmesi amacı ile Armut Hattındaki alanın yapılaşma şartlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünün 30.04.2012 tarih ve 10307 sayılı yazıları ile teklif edilen imar planı tadilat teklifi, incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          68- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  12.07.2012

       Sayı :   2012/417

      Selçuklu İlçesinde, Aşağıpınarbaşı Mahallesi, 29683 ada, 36 parsel imar planında Belediye Hizmet Alanına isabet etmektedir. Söz konusu parselin Sanayi  Alanı olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili AbdullahİÇLİ’nin nazım imar plan tadilatı, incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

69- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  12.07.2012

       Sayı :   2012/418

      Meram İlçesi, Çomaklı Mahallesi, 7 pafta, 528, 704 ve 705 parseller, 1/25000 ölçekli nazım imar planında Organize Tarım ve Hayvancılık Sahası Alanına isabet etmektedir. Söz konusu parselin yeniden düzenlenmesi ile ilgili Özel Çikolata ve Şekerleme Gıda San.’nin nazım imar plan tadilatı teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          70- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  12.07.2012

       Sayı :   2012/419

      Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 24 L I pafta, 16146 ada, 3 parsel imar planında Ticaret alanına isabet etmektedir. Söz konusu parselin Sağlık Tesisi yapılabilir plan notu ilave edilmesi ile ilgili SafiraMimarlık Müh.LtdŞti’in nazım imar plan tadilatı teklifi uygun görülmüştür.

       71- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  12.07.2012

       Sayı :   2012/420

      Karatay İlçesi, Fevziçakmak Mahallesi, 21 M II pafta, 2530 ada, 17 nolu parsel uygulama imar planında Gıda Sanayi Alanına isabet etmektedir. Söz konusu parselin Merkezi İş Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Süleyman BAYKARA’nın 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı teklifi uygun görülmüştür.