BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 13.04.2012 TARİHLİ 
TOPLANTISINA AİT KOMİSYON RAPORLARI 

1- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

    Tarih :  11.04.2012

    Sayı    :   2012/23

Mahalli müşterek nitelikte olmak şartıyla, belediye sınırları içerisinde yaşayan vatandaşlardan dar gelirli, yoksul, muhtaç ve kimsesizler ile özürlülere yönelik sosyal hizmet ve yardım yapmak belediyemizin görevleri arasında sayılmıştır.

İhtiyaç sahibi olduğunu beyan eden hemşehrilerimizden su kullanım bedellerinin ödenmesi talebiyle belediyemize çok sayıda müracaat olmaktadır. Belediyemiz sınırları içerisinde yaşayan dar gelirli, yoksul, muhtaç ve kimsesizler ile özürlülerden ihtiyaç durumu tespit edilenlerin 12 m3‘e kadar su kullanım ücretlerinin belediyemizce karşılanmasına, ve bu hizmetin Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığınca yürütülmesi uygun görülmüştür.

2- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

  Tarih :  11.04.2012

  Sayı   :   2012/24

Söz konusu Birlik parkı ve içerisindeki Büfe’nin işletme hakkının 31.12.2012 tarihine kadar 2012 yılı yıllık 5.000.-TL bedelle, KONBELTAŞ Konya İnşaat Taşımacılık Hizmet Danışmanlık ve Park işletmeciliği Elektrik Üretim A.Ş.ne devredilmesi uygun görülmüştür.

3- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

  Tarih:   11.04.2012

   Sayı  :    2012/25

04–05–06 Mayıs 2012 tarihleri arasında, Dialogslussen Derneği tarafından İsveç’in Stockholm şehrinde düzenlenecek “Anadolu Kültürleri Festivali” ne Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim ALTAY, Meram Belediye Başkanı Serdar KALAYCI Semazenler; Celalettin BERBEROĞLU, Mete HORZUM, Muhammed Ali ŞAHİN, Hüseyin GÜRLER, Emre YILMAZ, Talha UZUNKAYA Mutrip heyeti; Ali EROL (Neyzen), Ahmet YÜCENURŞEN (Ses ve Kudümzen), Mithat ÇÖMLEKÇİ (Ud), Metin DURSUN (Kanun), İbrahim BALATEKİN (Tambur), Yavuz Selim CEYLAN (Ses) Meclis üyeleri; Mustafa KOSTAK, Mustafa KULU, Mümin UZMAN, Hüseyin ÇEVİK ve Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Dış İlişkiler personeli Muhammed SORGUN ve Agah KARABIYIK’ ın 03 – 07 Mayıs 2012 tarihleri arasında harcırahlı olarak katılmaları uygun görülmüştür.

4- Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

  Tarih:   11.04.2012

  Sayı     :   2012/26-163

Tarihi ve kültürel değerlerimizin korunması, geliştirilmesi, gelecek nesillere aktarılması hususunda, hem merkezi yönetime hem de yerel yönetimlere ve Sivil Toplum Kuruluşlarına büyük görevler düşmektedir. Mahalli idareler reformu ile, tarihi ve kültürel eserlerimizin korunması yerel yönetimlere görev olarak verilerek bu sorunlara çözüm bulunmaya çalışılmıştır. Belediyelere kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun korunması, bakım ve onarımını yapabilmelerine imkan sağlanmıştır. Belediyeler ayrıca, kentin gelişimine uygun olarak eskiyen kısımlarını yeniden inşa ve restore edecek; tarihî ve kültürel dokusunu korumak amacıyla kentsel dönüşüm ve gelişim projeleri uygulayabilecektir. Yine yıpranan tarihi ve kültürel taşınmaz varlıkların yenilenerek korunması ve yaşatılarak kullanılması hakkında kanun ile de mahalli idarelerin tarihi mekanların korunmasına yönelik çeşitli hizmetler yapmasına imkan verilmiştir. Keza, kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanununda yapılan değişiklikler ile de Büyükşehir belediyeleri, valilikler ve uygun görülecek diğer belediyeler bünyesinde kültür varlıkları ile ilgili işlemleri yürütme imkanı verilmiştir. Tarihi eserlerin tamirinde kullanılmak üzere emlak vergisinden taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payı ayrılması sağlanmış ve bu kaynaklarla tarihi eserlerin onarımı yapılmaktadır. Kentlerin tarihi ve kültürel varlıklarının ve tarihi dokusunun muhafazası ve gelecek nesillerle aktarılmasının tarihi etkilerinin yanında, sosyal kültürel etkileri, turistik ve ekonomik açıdan katkıları son derece önemlidir.

Kentimize ait tarihi doku ve kültür varlıklarını korumak amacıyla Mevlana Kültür Vadisi Projesi başta olmak üzere uygulamaya aldığımız çalışmalar ile kentimizin tarihi ve kültür değerleri korunarak yeni nesillere aktarılmaktadır. Bu kapsamda olmak üzere Romalılardan Selçuklulara, Osmanlıdan günümüze, binlerce yıllık geçmişe sahip Konya Ticaret hayatının merkezi tarihi çarşısı bedesten de düzenleme kapsamına alınmıştır.

Konya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 22.06.2009 tarih ve 3098 sayılı kararı ile Konya Tarihi Kent Merkezi ve Çevresi 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı İmar Nazım İmar Planı uygun görülmüş ve Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.07.2009 tarih 319 nolu meclis kararı ile onaylanmıştır. Yine Konya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 22.06.2009 tarih ve 3098 sayılı kararı ile uygun görülen ve Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.07.2009 tarih ve 319 sayılı kararı ile onaylanan Konya Tarihi Kent Merkezi ve Yakın Çevresi Koruma Amaçlı Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanan ve Konya Kültür ve Tabiat varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 22.12.2009 tarihli kararı, Karatay İlçe Belediye Meclisinin 08.01.2009 tarih ve 19 sayılı, Meram İlçe Belediye Meclisinin 08.01.2009 tarih ve 7 sayılı kararı ve Selçuklu İlçe Belediye Meclisinin 08.01.2009 tarih ve 18 sayılı kararları ile uygun görülen 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı, Büyükşehir Belediye meclisi 15.01.2010 tarih ve 32 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

5216 Büyükşehir Belediye Kanununun 7. Maddesinin birinci fıkrasında Büyükşehir Belediyesinin yetki, görev ve sorumlulukları sayılırken;

(g)”bendinde , “Büyükşehir belediyesinin yetki alanındaki meydan,bulvar,cadde ve ana yollarıyapmak,yaptırmak,bakım ve onarımını sağlamak,kentsel tasarım projelerine uygun olarak bu yerlere cephesi bulunan yapılara ilişkin yükümlülükler koymak;

(n)”bendinde; “Gerektiğinde sağlık,eğitim ve kültür hizmetleri için bina ve tesisler yapmak,kamukurum ve kuruluşlarına ait bu hizmetlerle ilgili bina ve tesislerin her türlü bakımını,onarımını yapmak ve gerekli malzeme desteğini sağlamak,”

(o)”bendinde; “Kültür ve tabiat varlıkları ile tarihi dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekanların ve işlevlerinin korunmasını sağlamak, bu amaçla bakım ve onarımını yapmak,korunmasınımümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa etmek”  düzenlemeleri yer almıştır.

Aynı kanunun 75.maddesinde “Belediye, belediye meclisinin kararı üzerine yapacağı anlaşmaya uygun olarak görev ve sorumluluk alanlarına giren konularda;

a)Mahalli idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait yapım,bakım,onarım ve taşıma işlerini bedelli veya bedelsiz üstlenebilir veya bu kuruluşlar ile ortak hizmet projelerini gerçekleştirebilir ve bu amaçla gerekli kaynak aktarımında bulunabilir.Bu takdirde  iş,işin yapımını üstlenen kuruluşun tabi olduğu mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılır.

b)Mahalli idareler ile merkezi idareye ait asli görev ve hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla gerekli ayni ihtiyaçları karşılayabilir, geçici olarak araç ve personel temin edebilir.”Hükmü yer almıştır.

Yukarıdaki mevzuat hükümleri gereği ;

 Tarihi dokuyu oluşturan binaların  (resmi, kuruluş veya şahsa ait olan) cephelerinin yenilenme çalışmaları, önemli cadde, sokak, meydan düzenlemeleri, aydınlatma ve çevre düzenlemelerini yapmak, bu projelerin uygulamasını koordine  ve kontrol etmek, uygulanacak proje ve malzemelerin seçimlerini yapmak, aslına uygunluğunu maksimum düzeyde sağlamak ve yapım maliyetlerini karşılamak, talep olması halinde şartlı bağışları kabul etmek hususlarında münferiden veya toplu olarak protokoller ve içeriğini düzenlemek ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'nun 12 nci maddesi ve Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payına Dair Yönetmeliğin 7.,9.,10. ve 11. maddeleri kapsamında, katkı payı hesabından mümkün olduğu kısmını temin üzere Başkanlık Makamına yetki verilmesi uygun görülmüştür.

5- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

  Tarih :   11.04.2012

  Sayı   :   2012/164

Yapılan incelemede; aşağıda belirtilen yerlerde İmar yolu ve  Park Alanına ihtiyaç olduğu, aşağıda kamulaştırması yapılacak yerlerin ve tahmini kamulaştırma bedellerinin uygun olduğu cihetle 9 ncu 5 yıllık imar proğramına ek proğram olarak alınmasının uygun görülmüştür.

6-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih :   12.04.2012

    Sayı   :   2012/165

Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, M29A07A1A pafta, 873 nolu parselin Fuar Teşhir Toplantı Salonu, Fuar ve Teşhir Mallarının İmalatı Yapılabilir olan imarının inşaat yoğunluğunun yeniden belirlenmesi ile ilgili imar plan tadilatının incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.  

          7- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih :  12.04.2012

     Sayı   :   2012/166

Karatay İlçesi, Tatlıcak Mahallesi, M29A13D1C ve M29A13D1D paftalar, 5751, 19159, 19160, 19161, 19162, 19163, 19164 ve 19165 adalara isabet eden alanda Büyükşehir belediyesinin 14.07.2005 tarih ve 95/1 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı uygun görülmüştür.

8- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih :  12.04.2012

     Sayı   :   2012/167

Karatay İlçesi, Keykubat Mahallesi, M29A11A1B pafta, 19391 ada, 5 nolu parselin Mesken Sahası olan imarının 21x21 ebatlı,  24 Daire, 6 Kat Blok olan yapılaşma şartlarının E: 2.06, Taks: 0.25, Maksimum 6 Kat olarak değiştirilmesi ile ilgili imar plan tadilatı incelendi. “Açık çıkmalar emsale dahildir, 24 ünite” şeklinde plan notu ilave edilmesi uygun görülmüştür.

          9- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih :  11.04.2012

     Sayı  :   2012/168

Karatay İlçesi, Keçeciler Mahallesi, M29A11A4B pafta, 5008 ada, 10 nolu parselin Sosyal Tesis (Aşevi) olan imarının, 4 nolu parsel ile birleştirilerek İlköğretim ve Spor Tesisleri Alanı olarak değiştirilmesi ile ilgili Nazım imar plan tadilatı ve uygulama imar planı uygun görülmüştür. 

10- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  14.03.2012

       Sayı  :   2012/169

Karatay İlçesi, Emirgazi Mahallesi, M29A11B4C pafta, 25202 ve 31508 adalara isabet eden Açık Pazar Alanı, Park ve Otopark Alanlarının yeniden düzenlenerek Açık Pazar Alanının, Spor Tesisleri ve Pazar Alanı olarak değiştirilmesi ile ilgili Nazım imar plan tadilatı ve uygulama imar planı uygun görülmüştür.

 

 

 

11- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  12.04.2012

       Sayı :   2012/170

Karatay İlçesi, Emirgazi Mahallesi, M29A11B4C pafta, 25202 ve 31508 adalara isabet eden Açık Pazar Alanı, Park ve Otopark Alanlarının yeniden düzenlenerek Açık Pazar Alanının, Spor Tesisleri ve Pazar Alanı olarak değiştirilmesi ile ilgili Nazım imar plan tadilatı ve uygulama imar planı uygun görülmüştür.

12- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

        Tarih         :  12.04.2012

         Sayı          :   2012/171

Meram İlçesi, MEDAŞ Genel Müdürlüğü’nün talebine istinaden Dedekorkut Mahallesi, 18-J-I pafta, 27261 ada, 1 No.lu parseldeki park alanı içerisinde, Dedekorkut Mahallesi, 18-J-I pafta, 15416 adanın doğusundaki park alanı içerisinde, Küçük Kovanağzı Mahallesi, 15-J-III imar paftasındaki park alanı içerisinde ve Çaybaşı Mahallesi, 17-L-III imar paftasındaki park alanı içerisindeki trafo tadilatları uygun görülmüştür.

          13- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  12.04.2012

       Sayı :   2012/172

Meram İlçesi, Aşkan Mahallesi, 17-İ-II pafta, 18757 ada, 3 No.lu parsel imar planında konut alanına isabet etmektedir, söz konusu parselin yurt alanına dönüştürülmesi ile ilgili nazım imar plan tadilatı ve uygulama imar planının incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          14- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  12.04.2012

       Sayı :   2012/173

Meram İlçesi, Osmangazi Mahallesi, 16-J-IV pafta, 26608 ada, 1 No.lu parseldeki resmi kurum alanının kısmen aile sağlığı merkezi alanına ve 26602 ada, 2 No.lu parselin sosyal kültürel tesis ve ticaret alanına dönüştürülmesi ile ilgili nazım imar plan tadilatı ve uygulama imar planı uygun görülmüştür.

          15- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  12.04.2012

                 Sayı   :   2012/174

          Meram İlçesi, Alakova Mahallesinde Konya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 23/05/1997 tarih ve 12-1 sayılı kararı ile onaylı Alakova Mahallesi imar planı lejant paftasındaki; “Yapılacak binaların köşe kotları ortalaması ± 0,0 kotudur” şartının kaldırılarak İmar Yönetmeliği’ne göre işlem yapılması ile ilgili plan notunun iptal edilmesi uygun görülmüştür.

          16- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  12.04.2012

       Sayı :   2012/175

Meram İlçesi, Harmancık Mahallesi, 14-J-I pafta, 26800 ada, 3 ve 4 No.lu parseller imar planında park alanına isabet etmektedir. Söz konusu parsellerin park ve spor  alanına dönüştürülmesi ile ilgili plan nazım imar plan tadilatı ve uygulama imar planı uygun görülmüştür.

          17- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  12.04.2012

                Sayı :   2012/176

          Meram İlçesi, Sahibiata Mahallesi, 17-L-II pafta, 27919 ada, 2 No.lu parsel ve çevresinde 22A Kadastro güncellemesi uygulaması sonucu imar adası ve mülkiyetler uyumsuz hale gelmiştir. Uyumsuzluğu gidermek amacıyla mevcut yapı ve yollara göre hazırlanan plan tadilatı uygun görülmüştür.

 

 

          18- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  12.04.2012

       Sayı :   2012/177

Meram İlçesi, KOSKİ Genel Müdürlüğü’nün talebine istinaden, TelaferAlakovaYaylapınar Kaş, Toprak Sarnıç, Hacı İsa Efendi ve Dedekorkut Mahalleleri’nde haritasında işaretli mevcut 7 adet su kuyusunun imar planına işlenmesi uygun görülmüştür.

19- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  12.04.2012

       Sayı :   2012/178

Meram İlçesi, Kurtuluş Mahallesi, 16-K-III pafta, 27137 ada, 1 No.lu parsel imar planında Eğitim alanına isabet etmektedir. Söz konusu parselin Ortaöğretim Alanı olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatı uygun görülmüştür.

          20- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  12.04.2012

       Sayı :   2012/179

          Meram İlçesi, Pamukçu Mahallesi yerleşim alanındaki 63 No.lu parsel ile Hatunsaray yolu arasında Hipodrom Alanı yapılması ile ilgili nazım imar plan tadilatı ve uygulama imar planının incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          21- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  12.04.2012

       Sayı :   2012/180

          Meram İlçesinde Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 09.03.2012 tarih ve 362 sayılı kararı ile onaylanan; Orgeneral Tural Mahallesi, 17 J IV pafta, 20230 ada, 10 nolu parseldeki tescilli yapı (Ateşbazı Veli Türbesi) ve koruma alanının yeniden düzenlenmesiyle ilgili nazım imar plan tadilatı ile uygulama imar planı uygun görülmüştür.

          22- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  12.04.2012

       Sayı :   2012/181

Meram İlçesi, Şükran Mahallesi, 18-L-III (Kad.35) pafta, 285 ada, 27, 28, 33 ve 60 No.lu parseller imar planında konut alanında kalmakta ve 28 No.lu parselde tescilli yapı bulunmaktadır. 20 ve 21 No.lu parseller sosyal–kültürel tesis alanında olup, 27, 28, 33 ve 60 No.lu parsellerinde sosyal-kültürel tesis alanına dahil edilmesiyle ile ilgili Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 09.03.2012 tarih ve 361 sayılı kararı ile onaylanan; nazım imar plan tadilatı ile uygulama imar planı uygun görülmüştür.

23- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  12.04.2012

       Sayı :   2012/182

Meram İlçesi, Karahüyük Mahallesi, 13-J I, 13 İ II, III, 14 İ III, IV paftalara isabet alan I. ve III. Derece Arkeolojik Sit alanında kalmaktadır, söz konusu alanın yeniden düzenlenmesi ile ilgili KonyaKültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 09.03.2012 tarih ve 359 sayılı kararı ile onaylanan; nazım imar plan tadilatı ve uygulama imar planı uygun görülmüştür.

          24- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  12.04.2012

       Sayı :   2012/183

Meram İlçe sınırları içerisinde, Konya Garından  Seydişehir- Antalya çevre yoluna kadar devam eden demiryoluna hattına ait Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.11.2012 tarih ve 670 sayılı kararı ileonaylanan nazım imar planına uygun olarak hazırlanan uygulama imar planının incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 

 

          25- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  12.04.2012

       Sayı :   2012/184

Selçuklu İlçesi, Kayacık Mahallesi 29 S II pafta, 4507 ada, 4 ve 294 nolu parseller ve çevresinin konut alanı olan imarının bir kısmının Sanayi Alanına dönüştürülmesi ve çevreleriyle birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili Büyükşehir Belediyesinin 17.02.2012 tarih ve 121 sayılı kararı ile onaylanan Nazım İmar Planına göre yapılan Uygulama İmar Planı uygun görülmüştür.

          26- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  12.04.2012

       Sayı :   2012/185

Selçuklu İlçesi, Mülkiyeti Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ve Maliye Hazinesine ait olan, Sille Mahallesi 29578 ada, 55-56 nolu parseller ile 29581 ada, 1 nolu parsel ve çevrelerinin imar planında ‘Kamping-Piknik, Eğlence ve Dinlenme Alanı’ olarak düzenlenmesi ile ilgili Büyükşehir Belediyesinin 17.02.2012 tarih ve 102 sayılı kararı ile onaylanan Nazım İmar Planına göre yapılan Uygulama İmar Planı uygun görülmüştür.

          27- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  12.04.2012

       Sayı :   2012/186

Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi 28 N I/IV-28 M I/II/III/IV-28 L II paftalara isabet eden alanda, Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 17/02/2012 gün ve 103 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının park, otopark, yaya yolu olan alanların, 25 metrelik taşıt yoluna dönüştürülmesi ve söz konusu alan içinde kalan cami alanının çevresiyle birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili Uygulama İmar Planı uygun görülmüştür.

          28- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  12.04.2012

       Sayı :   2012/187

Selçuklu İlçesi, Işık Mahallesi 22 L II - 24 L IV paftalar 2847 ada 415 nolu parsel, 13716 ada 28nolu parsel ve 5372 nolu parselin Su Pompa İstasyonu olan imarının, Eğitim Tesis Alanı olarak değiştirilmesi ile ilgili nazım imar plan tadilatı ve uygulama imar planı, Koski Genel Müdürlüğünün uygun görüşü alınması kaydıyla uygun görülmüştür.

          29- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  12.04.2012

       Sayı :   2012/188

Selçuklu İlçesi, Işık Mahallesi 21 L II / III paftalara isabet eden alanda 13183 ada 1 nolu parselin güney batısında kalan Park Alanının, Otopark Alanı olarak çevresiyle birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili nazım imar plan tadilatı ve uygulama imar planı, incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          30- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  12.04.2012

       Sayı :   2012/189

Selçuklu İlçesi, Meram Elektrik Dağıtım A.Ş.’ nin 15/02/2012 gün ve 13485 sayılı yazısına istinaden Işık Mahallesi 21 L II pafta 13183 ada 1 nolu parselin güney batısında kalan trafo alanı olan imarının, planda yaklaşık 50 metre güney batısına kaydırılarak mevcut trafo alanına eklenmesi ile ilgili plan tadilatı uygun görülmüştür.

          31- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  12.04.2012

       Sayı :   2012/190

Selçuklu İlçesi, Sille (Erenköy-Mehmet Akif) Mahallesi 22 J III - 22 K I / IV paftalara isabet eden alanda yaya yolu olan imarının, taşıt yolu olarak çevresiyle birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatı uygun görülmüştür.

 

          32- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  12.04.2012

       Sayı :   2012/191

Selçuklu İlçesi, Tatköy Mahallesi M23-b-03d-3-d pafta 326 ada 1 nolu parselin, Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 17/02/2012 gün ve 106 sayılı kararı ile onaylanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarına uygun olarak, Depolama Alanı, E: 0.10, Hmax: 2 Kat yapılaşma şartlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı uygun görülmüştür.

 

          33- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  12.04.2012

       Sayı :   2012/192

Selçuklu İlçesi, Tarla Mahallesi 18 L I pafta 464 ada 18 nolu parselin 4 Kat Blok Ticaret Alanı olan imarına, ‘Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi Olarak Kullanılabilir’ ve ‘Taralı Alanlar Bodrumda Açılabilir’ plan notları eklenmesi ile ilgili plan tadilatı uygun görülmüştür.

          34- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  12.04.2012

       Sayı :   2012/193

Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi 28 M II pafta 17853 ada 8 nolu parselin 4 Kat 17*40 ebatlı Blok Mesken Alanı 24 Ünite olan imarının, yoğunluk artışı yapılmadan E: 1.10, Max TAKS: 0.30, Hmax: 4 Kat, 24 Ünite olarak yapı yaklaşma mesafeleri ile birlikte yeniden düzenlenmesi, a) Açık Çıkmalar EmsaleDahildir. b) Kapalı Çıkma Yapılamaz. plan notları eklenmesi ile ilgili plan tadilatı uygun görülmüştür.

          35- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  12.04.2012

       Sayı :   2012/194

Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi 28 M II-III paftalar 17854 ada 8 nolu parselin 4 Kat 17*40 ebatlı Blok Mesken Alanı 24 Ünite olan imarının, yoğunluk artışı yapılmadan E:1.43, MaxTAKS:0.30, Hmax:4 Kat, 24 Ünite olarak yapı yaklaşma mesafeleri ile birlikte yeniden düzenlenmesi ve " a) Açık Çıkmalar Emsale Dahildir. b) Kapalı Çıkma Yapılamaz.” plan notları eklenmesi ile ilgili plan tadilatının incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          36- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  12.04.2012

       Sayı :   2012/195

Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi 27 M I – II – III - IV paftalar 22529 ada 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12nolu parseller, 22526 ada 1-2-3-4 nolu parseller, 16527 ada 4-5-8 nolu parseller, 16533 ada 7 nolu parsel, 16530 ada 3-4 nolu parsellerin 2, 3, 4 Katlı Mesken Alanı imarları ve 22528 ada 1-2 nolu parsellerin 4 Katlı 20*40 ebatlı Blok Mesken Alanı imarlarının, emsal ve taksa çevrilerek E:1.20, Hmax:8 Kat, Max TAKS: 0.20, ‘Kapalı Çıkma Yapılamaz’ plan notu eklenerek ve 22527 ada 1 nolu parselin Kreş olan imarının Eğitim Tesisi olarak ayrılarak yapı yaklaşma mesafelerinin düzenlenmesi ve söz konusu alanda Park Alanlarının çevresiyle birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili Nazım İmar Plan tadilatı ve Uygulama İmar Planıincelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          37- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  12.04.2012

       Sayı :   2012/196

Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 23 N I pafta, 13951 ada, 14 parselde bulunan Akaryakıt ve LPG Satış İstasyonu Alanının ebatlı blok olan imarının Emsale dönüştürülmesi, Ticaret Alanı İlave edilerek yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatı uygun görülmüştür.

 

          38- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  12.04.2012

       Sayı :   2012/197

Karatay İlçesi, Şemsi Tebrizi Mahallesi, 18 L II pafta, 245 ada, 1 parsel de bulunan İlköğretim Alanının (19 Mayıs İ.Ö.O) yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatı Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun uygun görüşü alınması kaydı uygun görülmüştür.

          39- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  12.04.2012

       Sayı :   2012/198

Karatay İlçe Belediye sınırları içerisinde Saraçoğlu Mahallesi, kadastro 32 pafta, 2197 ve 2198 parsele Hipodrom Alanı yapılması ile ilgili Nazım İmar Planı Tadilatı uygun görülmüştür.

          40- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  12.04.2012

       Sayı :   2012/199

Karatay İlçesi, Aziziye Mahallesi, 25725 ada ve çevresinin  yeniden düzenlemesi ile ilgili Nazım İmar Plan tadilatı ve Uygulama İmar Planı uygun görülmüştür.

          41- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  12.04.2012

       Sayı :   2012/200

Karatay İlçesi, Sakyatan Mahallesi, 15 pafta, 3104 parsel de Enerji Üretim Santrali yapılması ile ilgili Rıdvan ÇELİKEL’ in nazım imar plan tadilatı teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          42- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  12.04.2012

       Sayı :   2012/201

Meram İlçesi, Aşkan Mahallesi, 17 İ I pafta, 22547 ada, 4 nolu parsel konut alanına isabet etmektedir. Söz konusu parselin kreş alanı olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili Mustafa NAYİR’ in nazım imar plan tadilatı teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          43- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  12.04.2012

       Sayı :   2012/202

Meram İlçesi, Hasanköy Mahallesi, M 28 B 20 C 1 B pafta, 27613 ada, 1, 2 ve 3 parselin Ağaçlandırılacak Alan (Mezarlık) olarak düzenlenmesi ile ilgili nazım imar plan tadilatı ve uygulama imar planı uygun görülmüştür.

          44- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  12.04.2012

       Sayı :   2012/203

Meram İlçesi, Dere Mahallesi, 59 paftaya isabet eden 3 adet taşınmazın Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.11.2008 tarih ve 559 sayılı  kararı ile Ağaçlandırılacak Alan olarak onaylanan nazım imar planının iptali ile ilgili Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğünün 02.04.2012 tarih ve 4015 sayılı yazı ile talebiuygun görülmüştür.

          45- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  12.04.2012

       Sayı :   2012/204

Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 26 K II pafta, 15833 ada, 1 parsel imar planında Dispanseri alanına isabet etmektedir. Söz konusu parselin Özel Sağlık Tesisleri Alanına dönüştürülmesi ile ilgili Bota Medikal İnş. San.Tic.Ltd. Şti.’nin nazım imar plan tadilatı teklifinin reddi uygun görülmüştür.

 

 

          46- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  12.04.2012

       Sayı :   2012/205

          Selçuklu İlçesi, Sancak Mahallesi, 29 N I , IV, 29 M II, 30 N IV paftalar, 16390 ada 1, ve 2 parsel, 17595 ada 1, 2, 3, 4, 8 parsel 18002 ada 2, 3 parsel, 18005 ada 3 parsel, 18006 ada 1, 4, 5 parsel, 18007 ada 1, 2 parsel, 18008 ada 1 ,4 parsel, 18012 ada 2 parsel, 18013 ada 1, 2 parsel, 18014 ada 1, 2, 3 parsel, 18016 ada 1 parsel, 18017 ada 1, 3, 4, 5 parsel, 18018 ada 1 parsel 18019 ada 1, 2 parsel 18028 ada  1, 2 parsel, 18029 ada 1 parsel, 18030 ada 1 parsel, 18031 ada 1 parsel, 18033 ada 1, 2 parsellere isabet eden alan ile ilgili Mehmet ÇELİK ve Mustafa ÇELİK’in nazım imar plan tadilatı teklifinin, incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.        

          47- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  12.04.2012

       Sayı :   2012/206

Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi, 30 M III ve 29 M II pafta, 29228 ada, 1 parsel imar planında resmi kurum alanına isabet etmektedir. Söz konusu parselin yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatıuygun görülmüştür.

          48- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

      Tarih :  11.04.2012

       Sayı :   2012/27

Belediyemize ait turizm amaçlı geziler için tahsis edilen Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı emrinde görevli toplu ulaşım araçlarında, indirimli 2 (iki) bilet, e-biletli 2 (iki) bilet bunların dışında kalanelkartlara da toplu ulaşım araçlarında uygulanan tarifenin uygulanması uygun görülmüştür.

          49- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

      Tarih :  12.04.2012

       Sayı :   2012/28

05 Mayıs 2012-12 Mayıs 2012 tarihleri arasında, İspanya ve İtalya’da teknik incelemelerde bulunmak üzere; Meclis üyeleri; Mehmet AKDAŞ, Sıdıka TURGUT, Zeliha ÜZÜMCÜ, Hasan Hüseyin ACAR, H.Ali ÜNLÜ, Ömer GÜL, Fahrettin ÇAMURCU, Kasım KÜÇÜKTOSUN, Konya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Süleyman Şenol AYDIN, Fen İşleri Dairesi Başkanı Hacı Selim BÜYÜKKARAKURT, Park ve Bahçeler Şube Müdür Vekili Ceylani KILIÇ, Yapı İşleri Şube Müdür Vekili Göksel GÜROCAK, Peyzaj Mimarı Mehmet Çelik, Peyzaj Mimarı Talip SULA, İnşaat Mühendisi Mustafa SEYREK, İnşaat Mühendisi Mustafa KARAASLAN’ın 05 Mayıs 2012 – 12 Mayıs 2012 tarihleri arasında harcırahlı olarak katılmaları uygun görülmüştür.

          50- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

      Tarih :  11.04.2012

       Sayı :   2012/29

6260 sayılı 2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu, Maliye Bakanlığının 161 Seri Nolu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği ve 11.01.2012 tarih ve 350 sayılı Genelgesi ile Bakanlar Kurulunun 10.01.2012 tarih 2012/2665 sayılı Kararı gereğince, aşağıda kadro unvan ve dereceleri, adedi ile ek ödeme oranı/tutarı yazılı kadroların, tam zamanlı sözleşmeli personel olarak çalıştırılmaları ve hizalarında yazılı net ücretin ödenmesi uygun görülmüştür.

          51- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  11.04.2012

       Sayı :   2012/30

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi kanununun 7/f) bendinde “Büyükşehir ulaşım ana planını yapmak veya yaptırmak ve uygulamak; ulaşım ve toplu taşıma hizmetlerini planlamak ve koordinasyonu sağlamak; kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergahlarını belirlemek;” hükmü ve aynı kanunun 9. Maddesinde “Bu Kanun ile büyükşehir belediyesine verilen trafik hizmetlerini planlama, koordinasyon ve güzergah belirlemesi ile taksi, dolmuş ve servis araçlarının durak ve araç park yerleri ile sayısının tespitine ilişkin yetkiler ile Büyükşehir sınırları dahilinde il trafik komisyonunun yetkileri ulaşım koordinasyon merkezi tarafından kullanılır.” Hükmü yer almıştır. Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliği’nin 28’inci maddesinin 2’nci fıkrasında “…Taksi, dolmuş, minibüs ve umum servis araçları ile toplu taşım araçlarının tahsis süreleri, ticari plaka sayıları ile bu plakaların verilmesine ilişkin usul, esas ve devir ücretleri UKOME’ce tespit edilir” hükmü yer almıştır.

 Tahdit uygulaması yapılan illerde, sadece tahditli plaka sahibi olan bir aracın toplu taşımacılık yapabilecek olması sebebiyle bunun sonsuza kadar bu plaka sahibi kişide kalacak şekilde verilmesi, Toplu taşımada imtiyaz usulü için bile süre sınırlaması getirilen mevzuat düzenlemesi içinde hukuka ve kamu yararına uygun olmayabileceği gibi, mevcut hak sahiplerinin bir süreyle sınırlandırılıp sınırlandırılamayacağı hususunda, ilimiz dahilindeki tahditli plaka uygulamasının bir bütün olarak ele alınarak; ulaşım planı çerçevesinde, mahalli ihtiyaç ve şartlar göz önüne alınarak, kazanılmış hak müessesi, kamu düzeni ve yararı ile trafik düzen ve güvenliğinin sağlanması yönünde ilgili mevzuata göre yetkili makam UKOME tarafından değerlendirilebileği  uygun görülmüştür.

          52- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  15.03.2012

       Sayı :   2012/107

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığının 10.02.2012 tarih ve 145.sayılı yazısında Mevlana Kültür Merkezi önünde bulunana Aslanlı Kışla Caddesinin MEVLANA KÜLTÜR Caddesi olarak değiştirilmesitalepleri, ve Mahalle Muhtarı ve ilgili kişinin oğlu Yakup TEKİN’in 20.01.2012 tarihli dilekçesi Arif Bilge Mahallesi Saime Sokak ile Küçük Kovanağzı Caddesini birbirine bağlayan 3911 ada, 46 parselin İmar uygulamaya göre yolu açılmasına müsaade eden arsa sahibi Karadiğin kuran Kursu yaptırma ve yaşatma Derneği kurucusu: vefat eden HACI KEMAL TEKİN’in isminin bu sokağa verilmesi taleplerinin, incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          53- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  12.04.2012

       Sayı :   2012/208

Karatay İlçesi sınırları içerisinde, Mevlana Kültür Vadisi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim proje Alanı kapsamında Üçler Mezarlığı ve Mevlana Kültür Merkezinin cephe aldığı Aslanlı Kışla caddesinden başlayarak kuzey yönünde Mevlana Kültür Vadisi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim proje Alanı sınırına kadar olan bölgenin 5393 sayılı Belediye Kanununun 73. Maddesine istinaden Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projeleri uygulamasının Karatay Belediyesince yapılması ile ilgili Karatay Belediye Başkanlığı’nın 05.03.2012 tarih ve 555 sayılı yazısı ile yapılan teklifin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          54- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  12.04.2012

       Sayı :   2012/209

Konya Büyükşehir Belediyesi İmar yönetmeliğinin bazı maddelerin yeniden düzenlenmesi hususunun incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          55- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  12.04.2012

       Sayı :   2012/210

          Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, M29A06B4B ve M29A06B4C paftalar, 838 noluparselin Gıda Sanayi ve Servis Alanları olan imarının, Sanayi ve Servis Alanları olarak, 25.00 metre olan inşaat yüksekliğinin Hmax: 10.00 metre olarak değiştirilmesi ile ilgili imar plan tadilatı uygun görülmüştür.

          56- İmar ve Şehircilik Komisyonu Raporu

      Tarih :  12.04.2012

       Sayı :   2012/211

          Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, 25140, 25141 ada, 794, 808, 842, 859, 860, parseller ve çevresinde, Büyükşehir Belediye meclisinin 15.06.2009 tarih ve 271 sayılı kararı ile onaylanan Dünya Ticaret Merkezi ve Fuar alanı olarak yapılan plan tadilatının iptal edilmesi, Milli Emlak Müdürlüğünün 24.02.2012 tarih ve 2851 sayılı yazı ile talep edilmiştir. Talebin reddi uygun görülmüştür.

          57- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  12.04.2012

       Sayı :   2012/212

          Karatay İlçesi, Fevziçakmak Mahallesi, 21 M II pafta, 2530 ada, 17 nolu parsel uygulama imar planında Gıda Sanayi Alanına isabet etmektedir. Söz konusu parselin Merkezi İş Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Süleyman BAYKARA’nın 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı teklifininincelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          58- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  12.04.2012

       Sayı :   2012/213

          Meram İlçesi, Çayırbağı Mahallesi, M 28B21 C pafta, 254 ada, 24 nolu parsel  1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında Akaryakıt Lpg Bakım ve Satış İstasyonuna isabet etmektedir. Parselin  yenidendüzenlenmesi ile ilgili Süheyla YILDIRIM’ın nazım imar plan tadilatı teklifinin reddi uygun görülmüştür.

          59- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  12.04.2012

       Sayı :   2012/214

Selçuklu İlçesi, Sarıcalar Köyü, L 29 D 14 D 13 C pafta, 766 parsel 1/25000 ölçekli nazım imar planında “Sulanabilir A Sınıfı Tarım Toprakları” sahasına isabet etmektedir. Söz konusu parselde Klinker Öğütme Tesisi kurulması için Bezirciler Ltd. Şti.’nin nazım imar planı tadilat teklifi uygun görülmüştür.

          60- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  12.04.2012

       Sayı :   2012/15

          Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi, 29 M II pafta, 20556 ada, 1 nolu parsel Konut alanında 2 noluparsel ise Ticaret alanına isabet etmektedir. Söz konusu parseller birleştirilerek Ticaret Alanına dönüştürülmesi ile ilgili Cevat ÖZPINAR ve hissedarlarının nazım imar plan tadilatı teklifinin, iade edilmesiuygun görülmüştür.

          61- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  12.04.2012

       Sayı :   2012/216

Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi, 19 J II pafta, 15320 ada, 3 parsel imar planında konut alanına isabet etmektedir. Söz konusu parselin Tali İş Merkezleri alanı olarak yeniden düzenlenmesi ile Cemile ÇAMOĞLU ve hissedarlarının nazım imar plan tadilatı teklifi uygun görülmüştür.

62- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  12.04.2012

       Sayı :   2012/217

          Meram İlçesi, Aşkan Mahallesi, 17 İ III pafta, 2621 ada, 62 ve 63 nolu parseller imar planında konut alanına isabet etmektedir. Söz konusu parsellerin Ticaret alanı olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili Kadir AKDOĞAN’ın nazım imar plan tadilatı teklifi,  Meram Belediyesinin bölgede yapacağı çalışmanın sonuçlandırılmasından sonra görüşülecek olması nedeniyle dosyanın iade edilmesi uygun görülmüştür.

63- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  12.04.2012

       Sayı :   2012/218

          Meram İlçesi, Mülkiyeti maliye hazinesine ait olan Karadiğin Mahallesi, M 28 C 07 pafta, 112 ada, 1 parselin 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması ile ilgili Milli Emlak Müdürlüğünün 06.02.2012 tarih ve 1908 sayılı yazı ile talebi, Parselin Mahallenin gelişim alanında kaldığı ve yerleşik alanı çevrelediğinden, teklifin reddi uygun görülmüştür.

 

64- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  12.04.2012

       Sayı :   2012/219

          Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 24 M III pafta, 20426 ada, 1 ve 2 nolu parsel imar planında Akaryakıt LPG istasyonu ve Ticaret Merkezi Alanında kalmaktadır. Söz konusu parsellerin Otel alanı olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili Aydın Ünlüer Turizm Gıda Tic. ve San. AŞ’ nin nazım imar plan tadilatı teklifi uygun görülmüştür.

65- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  12.04.2012

       Sayı :   2012/220

          Selçuklu İlçesi Mülkiyeti Organize sanayi Müdürlüğüne ait olan, Kayacık Mahallesi, 29 S III, IV paftalara isabet eden 15,5 hektarlık alanda yeniden düzenlenme yapılması ile ilgili ile ilgili Organize sanayi Müdürlüğünün nazım imar plan tadilat teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.