BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 16.03.2012 TARİHLİ 
TOPLANTISINA AİT KOMİSYON RAPORLARI

1- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

    Tarih :  14.03.2012

    Sayı    :   2012/13

2000 yılında tahdit getirilen umum servis aracı plakalarına 30 (otuz) yıllık süre getirilmesi veya 2011 yılında ihale ile 30 (otuz) yıllığına verilen plakalardaki süre sınırlamasının kaldırılması konusunun daha detaylı incelenmesi için Nisan Meclisinin 2. Birleşiminde görüşülmesi uygun görülmüştür.

2- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

  Tarih :  14.03.2012

  Sayı   :   2012/14

Meram Belediyesinin 2012 yılı gider bütçesinde aktarma yapılması uygun görülmüştür.

3- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

  Tarih:   14.03.2012

   Sayı  :    2012/15

Karatay Belediyesinin 2012 Mali Yılı Bütçesine Ek Ödenek verilmesi ile ilgili teklifi uygun görülmüştür.

4- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

  Tarih:   14.03.2012

  Sayı     :   2012/16

Belediyemiz, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü arasında işbirliği protokolü yapılması, protokolün hazırlanması ve işleme konulabilmesi için Başkanlık Makamına yetki verilmesiuygun görülmüş

5- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

  Tarih :   14.03.2012

  Sayı   :   2012/17

Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.03.2012 tarihli toplantısında Komisyonumuza havale edilen, KOSKİ Genel Müdürlüğünün; İçişleri Bakanlığı tarafından   Resmi Gazetede 27.11.2011 tarihinde yayınlanan “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik” hükümlerine göre, KOSKİ Genel Müdürlüğüne  ait çeşitli memur ve işçi kadrolarında artışlar yapılmasına dair teklifi Komisyonumuzun 14.03.2012 tarihinde yapmış olduğu toplantısında görüşülmüş olup, Yönetmelikte yapılan kadro artışları doğrultusunda rapor ekindeki şekliyle yeni kadroların ihdası uygun görülmüştür.

6-  Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

    Tarih :   14.03.2012

    Sayı   :   2012/18

Ekli durum haritasında belirtilen Selçuklu İlçesi Feritpaşa Mah. 19 L-1 Pafta, 1090 ada, 30 parsel nolu17.295,41 m² yüzölçümlü (İnönü Parkı) taşınmazın, 10 yıl müddetle kiraya verilebilmesi için Encümene yetki verilmesi ile ilgili 08.03.2012 tarih ve 1404-1430 sayılı teklifi incelendi.

Sözkonusu taşınmazın 10 yıl süre ile kiraya verilmesi hususunda Belediye Encümenine yetki verilmesi, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi (e) fıkrasına göre uygun olup, teklif uygun görülmüştür.

          7- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

    Tarih :  14.03.2012

     Sayı   :   2012/19

Belediyemiz tarafından yapılacak olan “Elektrik trafosunun kaldırılarak deplase edilmesiyle ilgili Medaş ile protokol yapılması için, Başkanlık Makamına yetki verilmesi” hususu uygun bulunmuştur.

8- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih :  14.03.2012

     Sayı   :   2012/104

Yapılan incelemede; Aşağıda belirtilen yerlerde  imar yoluna ihtiyaç olduğu, kamulaştırması yapılacak yerin ve tahmini kamulaştırma bedelinin uygun olduğu cihetle 9 ncu    5 yıllık imar proğramına ek proğram olarak alınması uygun görülmüştür.

          9- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih :  14.03.2012

     Sayı  :   2012/105

Yapılan incelemede; Aşağıda belirtilen yerlerde İmar yolu ve  Stabilize Ocağı Alanına ihtiyaç olduğu, aşağıda kamulaştırması yapılacak yerlerin ve tahmini kamulaştırma bedellerinin uygun olduğu cihetle 9 ncu 5 yıllık imar proğramına ek proğram olarak alınması uygun görülmüştür. 

10- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  14.03.2012

       Sayı  :   2012/106

İmar planında; imar yoluna Aşkan Mahallesi, 1598 ada, 50 ve 77 nolu   parseller ; 621 ada, 1 ve 2 noluparseller; Dedekorkut Mahallesi , 4262 ada, 3 nolu parsel ve Harmancık Mahallesi 26800 ada, 4 nolu parselin; imar yollarına ve parka isabet eden kısımların 2942 sayılı Kamulaştırma Yasası’nın ilgili hükümleri gereği kamulaştırılması için hazırlanan 4 üncü 5 yıllık İmar Programına ek programa alınması;

Koruma amaçlı imar planı kapsamında bulunan ve korunması gereken kültür varlığı kapsamına alınmış olan Şükran Mahallesi, 270 ada, 9 nolu gayrimenkulün 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 15. maddesi ve 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun ilgili hükümlerine göre kamulaştırılması için 4 üncü 5 yıllık İmar Programına ek programa alınması;  bedellerinin uygun olduğu  uygun görülmüştür.

11- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  15.03.2012

       Sayı :   2012/107

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığının 10.02.2012 tarih ve 145.sayılı yazısında Mevlana Kültür Merkezi önünde bulunana Aslanlı Kışla Caddesinin MEVLANA KÜLTÜR Caddesi olarak değiştirilmesitalepleri, ve Mahalle Muhtarı ve ilgili kişinin oğlu Yakup TEKİN’in 20.01.2012 tarihli dilekçesi Arif Bilge Mahallesi Saime Sokak ile Küçük Kovanağzı Caddesini birbirine bağlayan 3911 ada, 46 parselin İmar uygulamaya göre yolu açılmasına müsaade eden arsa sahibi Karadiğin kuran Kursu yaptırma ve yaşatma Derneği kurucusu: vefat eden HACI KEMAL TEKİN’in isminin bu sokağa verilmesi taleplerinin, incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

12- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

        Tarih         :  15.03.2012

         Sayı          :   2012/108

Karatay İlçesi sınırları içerisinde, Mevlana Kültür Vadisi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim proje Alanı kapsamında Üçler Mezarlığı ve Mevlana Kültür Merkezinin cephe aldığı Aslanlı Kışla caddesinden başlayarak kuzey yönünde Mevlana Kültür Vadisi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim proje Alanı sınırına kadar olan bölgenin 5393 sayılı Belediye Kanununun 73. Maddesine istinaden Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projeleri uygulamasının Karatay Belediyesince yapılması ile ilgili Karatay  Belediye Başkanlığı’nın 05.03.2012 tarih ve 555 sayılı yazısı ile yapılan teklifin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süreverilmesi uygun görülmüştür.

          13- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  15.03.2012

       Sayı :   2012/109

Karatay İlçesi, Saraçoğlu Mahallesi, M29A17A3C ve M29A17A3D imar paftalarında, 5251, 5152, 5259, 5261, 5275 ve 5276 adalara isabet eden imar adalarının ve bu adalar arasında kalan 20 metrelik imar yolunun mülkiyetler ve hâlihazır durum dikkate alınarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatı uygun görülmüştür.

          14- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  15.03.2012

       Sayı :   2012/110

Karatay İlçesi, Mezbaha (Fetih) Mahallesi, M29A11C2A imar paftasında, 20400 ada, 4 nolu parselin Süt Ürünleri Küçük Sanayi sitesi olan imarına “Gıda ve Unlu Mamuller Üretimi Yapılabilir” plan notu ilave edilmesi ile ilgili imar plan tadilatı uygun görülmüştür.

15- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  15.03.2012

                 Sayı   :   2012/111

          Karatay İlçesi, Erenler Mahallesi, M29A11B1D imar paftasında, M29A11B1D pafta, 25870 ada, 1, 2ve  3 nolu parsellerin 6 Kat Blok Mesken Sahası, Taks: 0.25, Kaks: 1.70 olan imarı ile 4, 5 ve 6 noluparsellerin 4 Kat Blok Mesken Sahası, Taks: 0.25, Kaks: 1.20 olan imarının birleştirilerek, E: 1.50, Taks: 0.25, Maksimum 6 Kat yapılaşma şartı getirilmesi ile ilgili imar plan tadilatı uygun görülmüştür.

16- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  15.03.2012

       Sayı :   2012/112

Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, M29A06D3A pafta, 25840 ada, 3 nolu parselin Akaryakıt İstasyonu ve Servis Alanı – Lpg olan imarındaki Otogaz olarak belirtilmiş alanın imar planından kaldırılması ile ilgili imar plan tadilatı uygun görülmüştür.

17- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  15.03.2012

                Sayı :   2012/113

          Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, M29A06B4B ve M29A06B4C paftalar, 838 nolu parselin Gıda Sanayi ve Servis Alanları olan imarının, Sanayi ve Servis Alanları olarak, 25.00 metre olan inşaat yüksekliğinin Hmax: 10.00 metre olarak değiştirilmesi ile ilgili imar plan tadilatının incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

18- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  15.03.2012

       Sayı :   2012/114

Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, M29A07A3D, M29A07A4C, M29A07A4D, M29A07D1A, M29A07D1B ve M29A07D2A paftalar, 2492 ada, 29, 39 ve 42 nolu parsellere isabet eden Küçük Sanayi Sahalarının yapılaşma şartlarının yeniden belirlenmesi ile ilgili imar plan tadilatı uygun görülmüştür.

19- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  15.03.2012

       Sayı :   2012/115

Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, M29A07D1B ,M29A07D1C ve M29A07D1D paftalar, 2492 ada, 24, 25, 34 ve 50 nolu parsellere isabet eden Tır Parkı imarlı alanların, Küçük Sanayi Alanına dönüştürülmesi ile ilgili Nazım İmar Plan tadilatı ve Uygulama imar planı uygun görülmüştür.

          20- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  15.03.2012

       Sayı :   2012/116

Karatay İlçesi, Çayır Mahallesi, M29A11C1C imar paftası, M29A11C1C pafta, 26040 ada, 2 noluparselin Mesken Sahası olan imarının, Mesken Sahası - Sosyal Tesis Alanı - Spor Tesisi Alanı olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili Nazım İmar Plan tadilatı ve Uygulama imar planı uygun görülmüştür.

          21- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  15.03.2012

       Sayı :   2012/117

Meram İlçesi, Yaka Mahallesi, 18-H-III pafta, 17684 ada, 7 No.lu parsel 3. derece doğal sit alanı içinde kalmaktadır. Söz konusu parselin yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatının reddi uygun görülmüştür.

          22- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  15.03.2012

       Sayı :   2012/118

Meram İlçesi, Süleymanşah Mahallesi, 18-J-I pafta, 27487 ada, 1 ve 3 No.lu parsellerde “Tevhit edilmeden inşaat ruhsatı verilemez” plan notunun ilave edilmesi ile ilgili tadilat Konya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 18/11/2011 tarih ve 685 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Askı süresi içerisinde ruhsatlı yapıların yeni yapılaşmalarında, imar parseli oluşturulacak şekilde yapı yaklaşma mesafesinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili itirazların görüşülmesi ve 1 nolu parsel ile birlikte yeniden düzenlenmesi uygun görülmüştür.

23- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  15.03.2012

       Sayı :   2012/119

Meram İlçesi, Milli Emlak Müdürlüğü’nün talebine istinaden; imar planında kreş alanında kalan KozağaçMahallesi, 12-G-III pafta, 23717 ada, 8 No.lu parsel  ve imar planında resmi kurum alanında kalan 27397 ada, 2 No.lu parseller ile ilgili Nazım İmar Plan tadilatı ve Uygulanma İmar Planı uygun görülmüştür.

          24- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  15.03.2012

       Sayı :   2012/120

Meram İlçesi, Alakova Mahallesi, 8-L-III pafta, 216 No.lu parsele isabet eden ilköğretim okulu alanının genişletilmesi ile ilgili Nazım İmar Plan tadilatı ve Uygulanma İmar Planı uygun görülmüştür.

          25- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  15.03.2012

       Sayı :   2012/121

Meram İlçesi, Yenibahçe Mahallesi, 113 ada, 1 No.lu parselin kuzey doğusundaki park alanında trafo tadilatı uygun görülmüştür.

          26- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  15.03.2012

       Sayı :   2012/122

Meram İlçesi, Ekmekkoçu Mahallesi, 15-M-IV pafta, 26751 ada, 8 No.lu parsel, 26753 ada, 2 No.luparsel, ve 3634 ada, 1 No.lu parsellerin cephe aldığı Koçbeyaz Caddesi ve Ayşe Kemerşah Caddesi kavşağında genişletme yapılması ile ilgili plan tadilatı uygun görülmüştür.

          27- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  15.03.2012

       Sayı :   2012/123

Meram İlçesi, İmar planında ilköğretim alanında kalan Çaybaşı Mahallesi, 17-L-III pafta, 27897 ada, 24 ve 25 No.lu parsellerde plan tadilatı yapılması ile ilgili 22A kadastro güncellemesi yapılmış olduğundan mülkiyetlerine göre yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatı uygun görülmüştür.

          28- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  15.03.2012

       Sayı :   2012/124

Meram İlçesi, Çarıklar Mahallesi, 2253 No.lu parsele isabet eden ilköğretim tesisi alanının genişletilmesi ve çevresinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatı uygun görülmüştür.

          29- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  15.03.2012

       Sayı :   2012/125

Selçuklu İlçesi, Hamidiye Mahallesi, 18 L I/IV pafta, 453 ada, 1-4-21-26 nolu parsellerin çevrelediği tescil harici yerin Park olarak düzenlenmesi ile ilgili nazım imar plan tadilatı ve uygulama imar planı uygun görülmüştür.

          30- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  15.03.2012

       Sayı :   2012/126

Selçuklu İlçesi, Selçuk Mahallesi, 18 K I/II paftalar, 28805 ada, 1-2 nolu parseller ve 28807 ada, 1-6nolu parseller arasında kalan imar yolunun, yol mesafesinin aynı kalması ve parsellerin mülkiyetine göre yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatı uygun görülmüştür.

          31- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  15.03.2012

       Sayı :   2012/127

          Selçuklu İlçesi, Işık Mahallesi, 22 M IV pafta, 2630 ada, 451 ve 445 nolu parsellerin 2 Kat Blok Mesken imarlı alanlarının, 445 nolu parselin Park Alanına dönüştürülmesi , 451 nolu parselin de yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili Nazım İmar  plan tadilatı ve Uygulama İmar Planı uygun görülmüştür.    

          32- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  15.03.2012

       Sayı :   2012/128

Selçuklu İlçesi, Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olan, Yazır Mahallesi, 27 L II/27 M I/28 L III/28 M IV paftalar, 144 nolu parselin İlköğretim, Ortaöğretim ve Ağaçlandırılacak Alana isabet eden imarının, bir kısmının Eğitim ve Sosyal Tesis Alanı olarak çevresiyle birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatı uygun görülmüştür.

          33- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  15.03.2012

       Sayı :   2012/129

Selçuklu İlçesi, Aşağıpınarbaşı Mahallesi, 31 N IV pafta, 15841 ada, 4 nolu parselin Cami imarlı alanın, Dini Tesis Alanı olarak değiştirilmesi ve yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatı uygun görülmüştür.

          34- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  15.03.2012

       Sayı :   2012/130

Selçuklu İlçesi, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, 3’üncü Ana Jet Üs Komutanlığı’nın 19/12/2011 tarih ve 4220-37034-11 sayılı yazısına istinaden, Sancak Mahallesi, (Tapunun Dikilitaş) 27 N II/III paftalara isabet eden alanda, Askeri Alana irtibatını sağlayacak olan bağlantı yoluna ihtiyaç duyulmasından ötürü, yaya yolu olan imarının, araç yoluna çevrilmesi ile ilgili plan tadilatı uygun görülmüştür.

          35- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  15.03.2012

       Sayı :   2012/131

Selçuklu İlçesi, Dumlupınar Mahallesi, 24 L III pafta, 14362 ada, 3 nolu parselin İlköğretim ve Anaokulu olan imarının, Anaokulu olan kısmının İlköğretim Alanı olarak ve yapı yaklaşma mesafeleri ile birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatı uygun görülmüştür.

          36- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  16.02.2012

       Sayı :   2012/132

Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 25 L I pafta, 18648 ada, 1 ve 2 nolu parsellerin 3 kat ayrık blok 0.25/0.80 yoğunluklu mesken alanı olan imarının, E:0.80, Max.Taks:0.20, Hmax: 4 Kat olarak yapı yaklaşma mesafeleriyle birlikte yeniden düzenlenmesi ve "parsele ‘Konsol Yapılamaz’ plan notu eklenmesi ile ilgili plan tadilatı uygun görülmüştür.

          37- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  15.03.2012

       Sayı :   2012/133

Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi, 26 M I pafta, 15916 ada, 2-3 nolu parsellerin 4 kat ayrık blok mesken alanı olan imarının ve 20876 ada 1 nolu parselin İlkokul alanı olan imarının, yeniden düzenlenerek, İlkokul imarlı alanın İlköğretim Alanı olarak değiştirilerek alanın güney kısmına doğru büyütülmesi, geri kalan mesken alanının ise toplam yoğunluk artışı yapılmadan, E:1.70, Max.Taks:0.30, Hmax:8 kat olarak ve yapı yaklaşma mesafeleri ile birlikte yeniden düzenlenmesi, "parsele 'konsol yapılamaz' plan notunun eklenmesi ile ilgili plan tadilatı uygun görülmüştür.

          38- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  15.03.2012

       Sayı :   2012/134

Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi, 26 M I pafta, 15913 ada, 1 nolu parselin 8 kat, 22x22.50 m ebatlı iki adet blok mesken alanı ile 15913 ada, 3 nolu parselin 8 kat, 22x45 m ebatlı blok mesken alanı olan imarının birleştirilerek, E:2.68, Max.Taks:0.30, Hmax: 9 Kat,  yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden düzenlenmesi ve "parsele ‘Blok Boyu 50 m’ yi Geçemez’, ‘Konsol Yapılamaz’ ve ‘Açık Çıkmalar Emsale Dahildir’ plan notlarının eklenmesi ile ilgili plan tadilatı uygun görülmüştür.

          39- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  15.03.2012

       Sayı :   2012/135

Selçuklu İlçesi, Aşağıpınarbaşı Mahallesi, L29-d-23-d/L29-d-23-c paftalar, 29865 ada, 15-16 noluparseller ile ilgili Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 13/01/2012 gün ve 51 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının Sanayi Alanı, E:0.50, Hmax:31 m. ve parsellere ‘Parsel İçerisinde Gıda Sanayi Yapılabilir’ plan notu eklenmesi ile ilgili plan tadilatı uygun görülmüştür.

          40- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  15.03.2012

       Sayı :   2012/136

Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, M28B04C3A, M28B04C3B, M28B04C3C,  paftalara isabet eden alanda; Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 17/02/2012 gün ve 105 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planı uygun görülmüştür.

          41- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  15.03.2012

       Sayı :   2012/137

Selçuklu İlçesi, Yazır Mahalle sınırları içerisinde, Revizyon imar planı yapılacağından yapı yasağı sınırının yeniden düzenlenmesi uygun görülmüştür.

          42- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  15.03.2012

       Sayı :   2012/138

Selçuklu İlçesi, Sille Subaşı Mahallesi, 23 H I, II, IV paftalar, 29479 ada,1,2,3,4,9 parseller, 29537 ada, 1 parsel, 29509 ada, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 parseller, 29510 ada, 5, 6, 8, parseller, 29512 ada,3,4,5,6 parseller ve çevrelerine isabet eden alanda yapılan imar plan tadilatı, Konya Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonunda uygun görüşü alınması kaydı uygun görülmüştür.

          43- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  15.03.2012

       Sayı :   2012/139

Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, 25140, 25141 ada, 794, 808, 842, 859, 860, parseller ve çevresinde, Büyükşehir Belediye meclisinin 15.06.2009 tarih ve 271 sayılı kararı ile onaylanan Dünya Ticaret Merkezi ve Fuar alanı olarak yapılan plan tadilatının iptal edilmesi ile ilgili Milli Emlak Müdürlüğünün 24.02.2012 tarih ve 2851 sayılı teklifinin, incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          44- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  15.03.2012

       Sayı :   2012/140

Meram İlçesi, Hacı Fettah Mahallesi, 17 L II paftaya isabet eden Hacı Fettah mezarlığının yeniden düzenlenmesi ile ilgili nazım imar plan tadilatı uygun görülmüştür.

          45- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  15.03.2012

       Sayı :   2012/141

Karatay İlçesi, Sakyatağan Mahallesi, 10 pafta, 1194 parsel nazım imar planında Konya Kırı Yaygın Tarım Alanında kalmaktadır. Söz konusu parselin Elektrik Üretim Santrali Alanı yapılması ile ilgili RıdvanÇELİKEL’in nazım imar plan tadilat teklifi uygun görülmüştür.

          46- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  15.03.2012

       Sayı :   2012/142

          Karatay İlçesi, Fevziçakmak Mahallesi, 21 M II pafta, 2530 ada, 17 nolu parsel uygulama imar planında Gıda Sanayi Alanına isabet etmektedir. Söz konusu parselin Merkezi İş Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Süleyman BAYKARA’nın 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.        

          47- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  15.03.2012

       Sayı :   2012/143

Karatay İlçesi, Fevziçakmak Mahallesi, 22 N I pafta, 20348 ada, 3 nolu parselin (Eski Muayene İstasyonu) yeniden düzenlenmesi ile ilgili uygulama imar plan tadilatı uygun görülmüştür.

          48- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  15.03.2012

       Sayı :   2012/144

Karatay İlçesi, Aziziye Mahallesi, 17 M II pafta, 25725 ada, 11 parsele isabet eden Kültür Turizm Tesisi –Ticaret ve Sergi Alanının yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatı uygun görülmüştür.

          49- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  15.03.2012

       Sayı :   2012/145

Meram İlçesi, Çayırbağı Mahallesi, M 28B21 C pafta, 254 ada, 24 nolu parsel  1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında Akaryakıt Lpg Bakım ve Satış İstasyonuna isabet etmektedir. Parselin  yeniden düzenlenmesi ile ilgili Süheyla YILDIRIM’ın nazım imar plan tadilatı teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          50- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  15.03.2012

       Sayı :   2012/146

Meram İlçesi, Dere Mahallesi, 27041 ada, 4 parselde Büyükşehir Belediye meclisinin 19.09.2011 tarih ve 532 sayılı kararı ile onaylanan Ortaöğretim Tesisleri Alanı (Fen Lisesi)  olarak yapılan plan tadilatının iptal edilmesi ile ilgili Milli Emlak Müdürlüğünün 20.02.2012 tarih ve 2648 sayılı teklifi incelendi. Dere  Mahallesi, 27041 ada, 4 ve 5 nolu parsellerin eski imar durumları da dikkate alınarak Park Alanına dönüştürülmesi ile ilgili Nazım İmar Plan tadilatı, Konya Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonun da  uygun görüşü alınması kaydıuygun görülmüştür.

          51- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  15.03.2012

       Sayı :   2012/147

Selçuklu İlçesi, Sarıcalar Köyü, L 29 D 14 D 13 C pafta, 766 parsel 1/25000 ölçekli nazım imar planında “Sulanabilir A Sınıfı Tarım Toprakları” sahasına isabet etmektedir. Söz konusu parselde Klinker Öğütme Tesisi kurulması için Bezirciler Ltd. Şti.’nin nazım imar planı tadilat teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          52- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  15.03.2012

       Sayı :   2012/148

Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi, 29 M II pafta, 20556 ada, 1 nolu parsel Konut alanında 2 nolu parsel ise Ticaret alanına isabet etmektedir. Söz konusu parseller birleştirilerek Ticaret Alanına dönüştürülmesi ile ilgili Cevat ÖZPINAR ve hissedarlarının nazım imar plan tadilatı teklifinin, incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          53- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  15.03.2012

       Sayı :   2012/149

Selçuklu İlçesi, Mülkiyeti Maliye hazinesine ait Sille Mahallesinde tescil harici alan 1/25000 ölçekli nazım imar planında Özel Mahsül ve sera alanına isabet etmektedir. Söz konusu alanda ağaçlandırılacak alan yapılması ile ilgili Ahlak Kültür ve Çevre Derneği Başkanının nazım imar plan tadilatı teklifi uygun görülmüştür.

          54- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  15.03.2012

       Sayı :   2012/150

Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 23 K II pafta, 18260 ada, 7 parsel ve 23 K I pafta, 18421 ada, 1 parsel ile ilgili Fakir ve Muhtaçlara Yardım Derneği ve Konya Buhara Eğitim ve Kültür derneğinin nazım imar plan tadilatı teklifi uygun görülmüştür.

          55- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  15.03.2012

       Sayı :   2012/151

          Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi, 19 J II pafta, 15320 ada, 3 parsel imar planında konut alanına isabet etmektedir. Söz konusu parselin Tali İş Merkezleri alanı olarak yeniden düzenlenmesi ile Cemile ÇAMOĞLU ve hissedarlarının nazım imar plan tadilatı teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.  

          56- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

      Tarih :  14.03.2012

       Sayı :   2012/20

          Belediyemizin Uluslararası Toplu Taşımacılar Birliğine (UITP)’ye üye olunması ve 811 Euro üyelik aidatının ödenmesi uygun görülmüştür.

          57- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

      Tarih :  15.03.2012

       Sayı :   2012/21

5393 sayılı Belediye Kanunu ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununda mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçların karşılanması ile öğrencilere gerekli desteğin sağlanması ve sosyal yardımların yapılması belediyemizin görevleri arasında sayılmıştır.

Öksüz, yetim, parçalanmış aile çocukları, şehit ve gazi çocukları, yoksul ve muhtaç ailelerin çoçukları, kendisi %40 özürlü çocuklar ile sosyal güvence kapsamında olmasına rağmen yeterli olanaklara sahip olmayan aile çocuklarına ayrıca üstün başarılı öğrencilerin eğitimine destek olmak amacıyla mücavir alan sınırlarımız içerisinde ücretsiz olarak okuma salonu, kurs ve dershane hizmetlerinin belediyemiz tarafından verilmesine, bu hizmetlerin Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bütçesiyle ve gözetiminde yürütülmesi uygun görülmüştür.

          58- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  15.03.2012

       Sayı :   2012/152

          Mevlana Kültür Vadisi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı” çerçevesinde kentin yıpranan tarihi kültürel kısımlarının yeniden inşa edilmesi, restore edilmesi ve tarihi dokuya baskı oluşturan kütlelerin kaldırılıp tarihi dokuyla bütünleşen düzenlemelerin yapılması amacıyla Alaaddin Tepesindeki Ordu Evinin kaldırılıp yerine başka bir bölgede yapılacak Ordu Evi ek binasının Meram İlçesi, Şeyh Sadrettin Mahallesi,  434 pafta, 2635 ada, 243 ve 244 parsellere yapılması uygun görülmüştür.

          59- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  15.03.2012

       Sayı :   2012/153

Konya Büyükşehir Belediyesi İmar yönetmeliğinin bazı maddelerin yeniden düzenlenmesi hususunun incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          60- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

      Tarih :  14.03.2012

       Sayı :   2012/22

          “Kısa adı TDBB olan Türk Dünyası Belediyeler Birliği’ne üye olunması ve yıllık üyelik aidatlarının ödenmesi uygun görülmüştür.

          61- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  15.03.2012

       Sayı :   2012/154

                   Karatay İlçesi, Akabe Mahallesi, M29A11C3C pafta, 25852 ada, 2 nolu parselin Mesken Sahası, E: 1.10, Hmax: 15.00 metre olan imarının, Spor Tesisleri (Kapalı Yüzme Havuzu) ve Park Alanı olarak değiştirilmesi ile ilgili nazım imar plan tadilatı ve uygulama imar planı Resmi Kurum (Belediye Hizmet Alanı) olarak düzeltilerek, uygun görülmüştür.

          62- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  15.03.2012

       Sayı :   2012/155

          Meram İlçesi, Harmancık Mahallesi, 15-J-III pafta, 27861 ada, 1 No.lu parsel İmar planında konut, cami, pazar, trafo, yol ve otopark alanında kalmaktadır. Söz konusu alanın yeniden düzenlenmesi ile ilgili nazım imar plan tadilatı ve uygulama imar planı uygun görülmüştür.

          63- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  15.03.2012

       Sayı :   2012/156

          Meram İlçesi, Aşkan Mahallesi, 17 İ III pafta, 2621 ada, 62 ve 63 nolu parseller imar planında konut alanına isabet etmektedir. Söz konusu parsellerin Ticaret alanı olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili KadirAKDOĞAN’ın nazım imar plan tadilat teklifinin  incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

            64- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  15.03.2012

       Sayı :   2012/157

          Meram İlçesi, Mülkiyeti maliye hazinesine ait olan Karadiğin Mahallesi, M 28 C 07 pafta, 112 ada, 1 parsel 1/25000 ölçekli nazım imar planında Ağaçlandırılacak alana isabet etmektedir. Söz konusu parselin 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması ile ilgili Milli Emlak Müdürlüğünün plan teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          65- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  15.03.2012

       Sayı :   2012/158

          Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 24 M III pafta, 20426 ada, 1 ve 2 parsel imar planında Akaryakıt LPG istasyonu ve Ticaret Merkezi Alanında kalmaktadır. Söz konusu parsellerin Otel alanı olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili Aydın Ünlüer Turizm Gıda Tic. ve San. AŞ’ nin nazım imar plan tadilatı teklifininincelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          66- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  15.03.2012

       Sayı :   2012/159

          Selçuklu İlçesi Mülkiyeti Organize sanayi Müdürlüğüne ait olan, Kayacık Mahallesi, 29 S III, IV paftalara isabet eden 15,5 hektarlık alanda yeniden düzenlenme yapılması ile ilgili ile ilgili Organize sanayi Müdürlüğünün nazım imar plan tadilat teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          67- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  15.03.2012

       Sayı :   2012/160

          Karatay İlçesi Tatlıcak Mahallesi, 17 pafta, 406 parsel nazım imar planında Konya Kırı Yaygın Tarım Alanına isabet etmektedir. Söz konusu parselin Besihane yapılması ile ilgili Ömer PINAR’ın nazım imar plan tadilat teklifinin reddi uygun görülmüştür.

          68- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  15.03.2012

       Sayı :   2012/161

          Karatay İlçesi, Şeyh Ulema Cemre  Mahallesi, Aslanlı Kışla Caddesi ile Ali Ulvi Kurucu Caddelerinin kesiştiği alanda M29 A 11 D 2A pafta, 5129 ada, 317 parseldeki Resmi Kurum alanının yeniden düzenlenmesi ile ilgili Emniyet Müdürlüğünün plan tadilatı teklifi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi kapsamında değerlendirileceğinden, iade edilmesi uygun görülmüştür.

          69- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  15.03.2012

       Sayı :   2012/162

          Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi, 28-29 LM ve 30-31 LM (kad.) 1 paftalar 114 ile 233 parsellere isabet eden alanda nazım imar planı yapılması ile ilgili Mehmet KOYUNOĞLU ve Mehmet GANİOĞLU’nun plan telifinin, iade edilmesi uygun görülmüştür.