BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 17.02.2012 TARİHLİ 
TOPLANTISINA AİT KOMİSYON RAPORLARI

1- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

    Tarih :  15.02.2012

    Sayı    :   2012/6

“5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu Belediyelere başıboş hayvanların toplanması, bakım ve beslenmesi ile ilgili görevler vermiştir.

Bu amaçla, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği gereği sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanların özellikle kedi ve köpeklerin toplatılması, yaralı hayvanların Geçici Hayvan Bakımevimize ve gerekli hallerde Veteriner Fakültesine taşınmasında kullanılan 2002 model aracın sık sık arızalanması sonucu kullanım dışı kalmasından dolayı, yeni bir nakil aracına ihtiyaç duyulduğuna dair teklifuygun görülmüştür.

2- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

  Tarih :  15.02.2012

  Sayı   :   2012/7

“Kısa adı TDBB olan Türk Dünyası Belediyeler Birliği’ne üye olunması ve yıllık üyelik aidatlarının ödenmesi ile ilgili çalışmalar devam ettiğinden bir sonraki Meclis Toplantısına kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

3- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

  Tarih:   15.02.2012

   Sayı  :    2012/8

“27/11/2011 tarih ve 28125 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte   Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik” gereğince cetvelde belirtilen memur kadroların ihdası ile iptal ve ihdası  uygun  görülmüştür.

4- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

  Tarih:   15.02.2012

  Sayı     :   2012/9

“Ekli listede belirtilen Beyazıt Mah. Zindankale otoparkı altındaki Dükkan-İşyerleri, Şeyh Şamil Mah. Alay Cad. Meram Yeniyol alt geçit yanındaki Çaybahçesi ve Trafik Eğitim Parkı ile Makro Market A.V.M. altındaki kapalı otoparkın 10 yıl müddetle kiraya verilebilmesi için Encümene yetki verilmesi ile ilgili teklifi 01.02.2012 tarih ve 593-599 sayılı teklifi incendi.

Ekli listede belirtilen sözkonusu taşınmazların 10 yıl süre ile kiraya verilmesi hususunda Belediye Encümenine yetki verilmesi, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (e) fıkrasına göre teklif uygun görülmüştür.

5- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

  Tarih :   15.02.2012

  Sayı   :   2012/10

“Konya PTT Başmüdürlüğü bünyesinde çalışan ve Konya Büyükşehir Belediyesi mücavir alan içinde görev yapan kamu personeli posta dağıtıcıları 07-19 saatleri arasında belediyemize ait toplu ulaşım araçlarında Elkart aracılığıyla ücretsiz olarak seyahat etmeleri uygun görülmüştür.

6-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih :   15.02.2012

    Sayı   :   2012/53

“Mülkiyeti Belediyemize ait ve mevcut imar planında Dini ve Sosyal Tesis Alanına isabet eden Selçuklu İlçesi, Aşağıpınarbaşı Mahallesi, 31-N-II pafta, 28888 ada, 1 parsel nolu, 1354,50 m²’lik gayrimenkulün mevcut imar planındaki amacında kullanılmak şartıyla 5393 sayılı Kanunun 15. maddesinin (h) bendine göre Selçuklu İlçe Müftülüğü’ne tahsis edilmesi konusunda encümenimize yetki verilmesi uygun görülmüştür.

          7- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih :  15.02.2012

     Sayı   :   2012/54

“Yapılan incelemede; teklifte belirtilen, Meram İlçesi, Hasanköy Mahallesi, 27613 ada, 1,2,3, parsel nolu taşınmazların malik Mehmet OLGUN’ belediyemize talebi ile;  söz konusu taşınmazların mezarlık alanı olarak planlanması ve akabinde mezarlık olarak kullanılması şartıyla Büyükşehir Belediyemize Bağış yapılmasının 5393 sayılı  kanununun 18. maddesinin g fıkrasına göre kabulü ve Encümenimize yetki verilmesi hususu uygun görülmüştür.

8- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih :  15.02.2012

     Sayı   :   2012/55

          “Yapılan incelemede; Aşağıda belirtilen yerlerde İmar yolu ve  Park Alanına ihtiyaç olduğu, aşağıda kamulaştırması yapılacak yerlerin ve tahmini kamulaştırma bedellerinin uygun olduğu cihetle 9 ncu 5 yıllık imar proğramına ek proğram olarak alınması uygun görülmüştür.

          9- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih :  15.02.2012

     Sayı  :   2012/56

“İmar planında; imar yoluna Ayanbey Mahallesi, 1675 ada, 13 nolu parsel; Büyük AymanasMahallesi , 4100 ada, 10 ve 11 nolu parseller ; 4092 ada, 2 nolu parsel ve 4099 ada, 14 nolu parselin; imar yoluna isabet eden kısımların 2942 sayılı Kamulaştırma Yasası’nın ilgili hükümleri gereği kamulaştırılması için hazırlanan 4 ncü 5 yıllık İmar Programına ek programa alınması bedellerinin uygun olduğu uygun görülmüştür.   

10- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

         Tarih :  16.02.2012

          Sayı  :   2012/57

Karatay İlçesi, Keçeciler Mahallesi, M29A11A4B pafta, 5008 ada, 5 nolu parselin Ticaret olan imarının, 4 nolu parsel ile birleştirilerek İlköğretim ve Spor Tesisleri Alanı olarak değiştirilmesi ile ilgili nazım imar plan tadilatı ve uygulanma imar planı uygun görülmüştür.

11- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  16.02.2012

       Sayı :   2012/58

Karatay İlçesi, Akabe Mahallesi, M29A11C3C pafta, 25852 ada, 2 nolu parselin Mesken Sahası, E: 1.10, Hmax: 15.00 metre olan imarının, Spor Tesisleri (Kapalı Yüzme Havuzu) ve Park Alanı olarak değiştirilmesi ile ilgili nazım imar plan tadilatı ve uygulanma imar planın incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

12- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

        Tarih         :  16.02.2012

         Sayı          :   2012/59

Karatay İlçesi, İstiklal Mahallesi, M29A17A1D pafta, 5341 ada, 10, 11 ve 12 nolu parsellerin Mesken Sahası olan imarının yeniden düzenlenerek Dini Tesis Alanı oluşturulması ve 5341 ada, 2 noluparsele isabet eden 10 metrelik imar yolunun 12 nolu parselin mülkiyet sınırına çekilmesi ile ilgili nazım imar plan tadilatı ve uygulanma imar planı uygun görülmüştür.

          13- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  16.02.2012

       Sayı :   2012/60

Karatay İlçesi, İstiklal Mahallesi, M29A12D4C,  M29A12D4D, M29A17A1B,  M29A17A2A, M29A17A2B, M29A17A2C, M29A17B1D paftalar, 2311 ada ile 5332, 5334, 5335, 5340, 5359, 5360, 5362, 30696, 30697, 30698, 30699, 30700 adaların arasında kalan 15 metrelik imar yolunun 25 metreye çıkarılması ile ilgili Nazım İmar Plan tadilatı ve Uygulanma İmar Planı uygun görülmüştür.

          14- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  16.02.2012

       Sayı :   2012/61

Karatay İlçesi, Elmacı Mahallesi, M29A16A3A, M29A16A3B, M29A16A3C ve M29A16A3D imar paftalarında, Karaman Caddesi, Çevre Yolu, Selim Sultan Caddesi, Ruh Sokak arasında kalan alanının imar planında E: 0.40, Taks: 0.20 inşaat yoğunluğuna sahip alanların E: 0.50,  Taks: 0.25 olarak ve Kaks: 0.80, Taks: 0.20 inşaat  yoğunluğuna  sahip alanların E: 1.00, Taks: 0.25 olarak değiştirilmesi ve Karaman Yolu kavşağının genişletilmesi  ile ilgili imar plan tadilatı uygun görülmüştür.

          15- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  15.02.2012

                 Sayı   :   2012/62

          Meram İlçesi, Çayırbağı Mahallesi, yerleşik alan ve yakın çevresinin Nazım İmar Planı 17.06.2011 tarih ve 361 sayılı Büyükşehir Belediyesi Meclis kararı ile onaylanmıştır. 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı safhasında Resmi Kurum görüşlerine göre yapılan, Nazım İmar Planı Revizyonu ve Uygulama İmar Planı uygun görülmüştür.

          16- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  16.02.2012

       Sayı :   2012/63

Meram İlçesi, Gödene Mahallesi yerleşik alan ve yakın çevresinin Nazım İmar Planı 16.12.2011 tarih ve 727 sayılı Büyükşehir Belediyesi Meclis kararı ile onaylanmıştır. 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı safhasında Resmi Kurum görüşlerine göre yapılan Nazım İmar Planı Revizyonu ve Uygulama İmar Planı uygun görülmüştür.

          17- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  16.02.2012

                Sayı :   2012/64

          Meram İlçesi, Hatıp Mahallesi yerleşik alan ve yakın çevresinin Nazım İmar Planı 16.09.2011 tarih ve 534 sayılı Büyükşehir Belediyesi Meclis kararı ile onaylanmıştır. 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı safhasında Resmi Kurum görüşlerine göre yapılan, Nazım İmar Planı Revizyonu ve Uygulama İmar Planı uygun görülmüştür.

          18- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  16.02.2012

       Sayı :   2012/65

Konya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 29/03/1996 tarih ve 10/33 sayılı kararı ile onaylı Meram İlçesini kapsayan Konya Merkez Kısmi Revizyon İmar Planının lejant paftasındaki plan notlarının üçüncü paragrafında: “Ada bütününde veya min. 5000 m² büyüklüğü sağlanmış bir bütün parselde imar planında ön görülen yapı yoğunluğu, zemin kat dışında kullanılmak üzere 0,15 oranında artırılır. Böyle bir düzenlemede planda verilen kat adedi bir misli artırılarak max. H (azami bina yüksekliği) belirlenir.” şeklindeki plan notunun iptal edilmesi uygun görülmüştür.

19- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  16.02.2012

       Sayı :   2012/66

Meram İlçesi, Harmancık Mahallesi, 15-J-III pafta, 27861 ada, 1 No.lu parsel İmar planında konut, cami, pazar, trafo, yol ve otopark alanında kalmaktadır. Söz konusu alanın yeniden düzenlenmesi ile ilgili nazım imar plan tadilatının incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          20- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  16.02.2012

       Sayı :   2012/67

Meram İlçesi, Karahüyük Mahallesi, M28b-25b-4a pafta, 27559 ada, 3 No.lu parsel İmar planında tüp gaz üretim ve dolum tesisi alanına isabet etmektedir, söz konusu parselde kadastro güncellemesinden dolayı mülkiyet sınırları ile planlama alanı sınırlarındaki uyumsuzluğun giderilmesi amacıile yapılan imar plan tadilatı uygun görülmüştür.

          21- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  16.02.2012

       Sayı :   2012/68

Meram İlçesi, Ladikli Mahallesi, 16-K-IV pafta, 4158 ada, 2 No.lu parsel imar planında aile sağlık merkezi alanına isabet etmektedir. Söz konusu parselin içerisinde 2 katlı ruhsatlı yapı bulunduğundan mülk sahibinin mağduriyetinin giderilmesi için sağlık, konut ve otopark alanını kapsayan 4158 ada 2,3,4,5,6 ve 7 nolu parsellerin yeniden düzenlenmesi ile ilgili nazım imar plan tadilatı ve uygulama imar planı uygun görülmüştür.

          22- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  16.02.2012

       Sayı :   2012/69

Meram İlçesi, Alavardı Mahallesi, 18-J-III pafta, 17025 ada, 110 No.lu parsel İmar planında Ticaret alanında kalmaktadır. Söz konusu parselin Emsal değerinin 2.20 den 1.80’e düşürülmesi ve T.A.K.S. nın 0.36 olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatı uygun görülmüştür.

23- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  16.02.2012

       Sayı :   2012/70

Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi 25 K II pafta, 28349 ada, 4-5 nolu parsellerin 2 adet, 8 kat, 17x35 m ebatlı blok mesken alanı olan imarları ile, 6 nolu parselin E:2.00 Hmax: Serbest, Max. Taks:0.25 mesken alanı olan imarlarının birleştirilerek, E:1.85, Max.Taks:0.25, Hmax:10 Kat olması ve parsele, a) Açık çıkmalar emsale dahildir. b) Konsol Yapılamaz. Plan notları eklenmesi ile ilgili plan tadilatı, hissedarlardan Hamit GÜLEN’in 30.12.2011 tarih ve 22955 kayıt numaralı Büyükşehir Belediyesine sunduğu dilekçe ile talebinden vazgeçtiğini beyan ettiğinden, iade edilmesi uygun görülmüştür.

          24- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  16.02.2012

       Sayı :   2012/71

Selçuklu İlçesi, Mülkiyeti Selçuklu Belediyesine ait Dikilitaş Mahallesi,  24 M II pafta, 29426 ada, 1 nolu parselin Hmax:7.50 m. E:0.50 yoğunluklu Ticaret-Oto Servis ve Bakım İstasyonu olan imarında, yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden düzenlenerek E:1.00, Max.Taks:0.50 olması ile ilgili plan tadilatı incelendi; Teklif yapılaşma şartının E:0.80,  Max.Taks:0.40, kavşağa bakan ön bahçe mesafesinin 10 metre olacak şekilde düzeltilerek uygun görülmüştür.

          25- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  16.02.2012

       Sayı :   2012/72

Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 24 J III/24 K IV paftalar, 20438 ada, 3-4 nolu parsellerin yola olan terkinden dolayı yoğunluk artışı yapılmadan yolun yeniden düzenlenmesi, 1 nolu parselin kuzeybatısındaki imar yolunun genişletilerek 1 nolu parselin mülkiyetine göre düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatı uygun görülmüştür.

          26- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  16.02.2012

       Sayı :   2012/73

Selçuklu İlçesi, Tarla Mahallesi, 18 L I pafta, 465 ada, 30 nolu parselle ilgili Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 16/12/2011 gün ve 750 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına göre 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının Ticaret Alanı olarak yapılması uygun görülmüştür.

          27- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  16.02.2012

       Sayı :   2012/74

Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 28 N IV pafta, 16767 ada, 7 nolu parselin kuzeydoğusundaki Askeri Güvenlik Bölgesi Sınırına isabet eden kısmının, parselin doğusundaki park alanına dahil edilmesi ile ilgili plan tadilatı uygun görülmüştür.

          28- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  16.02.2012

       Sayı :   2012/75

Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 24 L IV pafta, 16587 ada, 1-2-3-4 nolu parsellerle ilgili Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 16/12/2011 gün ve 730 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının E:0.60, Hmax:3 kat “Özel Eğitim Tesisi” olarak yapılması ve yapı yaklaşma mesafeleriyle birlikte düzenlenmesi ve “Konsol Yapılamaz” plan notu eklenmesi ile ilgili planı uygun görülmüştür.

          29- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  16.02.2012

       Sayı :   2012/76

Karatay İlçesi, Fetih Mahallesi M29A11C1B imar paftasına isabet eden Genel Piknik Alanı, Mini Hayvanat Bahçesi, Kültürel Tesis Alanı, Spor Tesisleri Alanı ve Lunapark Alanındaki 1979 ada, 1, 2 ve 3nolu parsele ebatlı bloğun işlenmesi ile ilgili Fen İşerli Dairesi Başkanlığının plan tadilatı telifi uygun görülmüştür.

          30- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  16.02.2012

       Sayı :   2012/77

Meram İlçesi, Aşkan Mahallesi, 17 İ III pafta, 2621 ada, 62 ve 63 nolu parseller imar planında konut alanına isabet etmektedir. Söz konusu parsellerin Ticaret alanı olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili Kadir AKDOĞAN’ın nazım imar plan tadilat teklifinin  incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          31- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  16.02.2012

       Sayı :   2012/78

Meram İlçesi, Boyalı Mahallesi, 5 pafta, 941 parsel ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.08.2010 tarih ve 517 sayılı kararı ile onaylanan 1/25000 ölçekli nazım imar planına göre 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması uygun görülmüştür.

          32- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  16.02.2012

       Sayı :   2012/79

Meram İlçesi, Mülkiyeti maliye hazinesine ait olan Karadiğin Mahallesi, M 28 C 07 pafta, 112 ada, 1 parsel 1/25000 ölçekli nazım imar planında Ağaçlandırılacak alana isabet etmektedir. Söz konusu parselin 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması ile ilgili Milli Emlak Müdürlüğünün plan teklifininincelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          33- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  16.02.2012

       Sayı :   2012/80

Selçuklu İlçesi, Aşağı Pınarbaşı Mahallesi, 31 N III pafta, 17934 ada, 4 parsele isabet eden Park, Oyun Sosyal Tesis Alanının çekme mesafelerinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili Fen İşleri Dairesi Başkanlığının plan tadilat teklifi uygun görülmüştür.

          34- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  16.02.2012

       Sayı :   2012/81

Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 24 M III pafta, 20426 ada, 1 ve 2 parsel imar planında Akaryakıt LPG istasyonu ve Ticaret Merkezi Alanında kalmaktadır. Söz konusu parsellerin Otel alanı olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili Aydın Ünlüer Turizm Gıda Tic. ve San. AŞ’ nin nazım imar plan tadilatı teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          35- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  16.02.2012

       Sayı :   2012/82

Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi, 27 L II, 27 M I, 28LIII, 28 M IV paftalar, 144 nolu parselin bir kısmının Eğitim ve Sosyal Tesis Alanı olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili Selçuklu Belediye Başkanlığının nazım imar plan tadilatı teklifi uygun görülmüştür.

          36- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  16.02.2012

       Sayı :   2012/83

Selçuklu ve Meram İlçe sınırları içerisinde yer alan, demiryolu Caddesi yol düzenlemesi çalışması kapsamında Azerbaycan Caddesi ile Albayrak Caddesi arasının imar planına işlenmesi ile ilgili Fen İşleri Daire Başkanlığının nazım imar plan tadilatı ve uygulama planı teklifi uygun görülmüştür.

          37- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  16.02.2012

       Sayı :   2012/84

Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 18457 ada,1,2 ve 3 nolu parsel, imar planında Ticaret Alanına isabet etmektedir. Söz konusu parsellerin konut alanına dönüştürülmesi ile ilgili Çelebi Durmuş Coşar ve hissedarlarının nazım imar plan tadilatı teklifi uygun görülmüştür.

          38- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  16.02.2012

       Sayı :   2012/85

Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 29578 ada, 55-56 parsel ve çevreleri 29581 ada, 1 parsel ve Sile Barajı çevresinde Selçuklu Belediyesi tarafından teklif edilen nazım imar plan tadilatı uygun görülmüştür.

          39- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  16.02.2012

       Sayı :   2012/86

Selçuklu İlçesi, Yazır ve Sancak Mahalleleri, 28-29 LM Paftalarına isabet eden alanda VeyselKarani Caddesi ile toki beyhekim sağlık kampusu arası yeni ulaşım arteri açılması ile ilgili Selçuklu Belediyesi tarafından teklif edilen nazım imar plan tadilatı uygun görülmüştür.

          40- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  16.02.2012

       Sayı :   2012/87

Selçuklu İlçesi, Horozluhan Mahallesi, 25 O IV pafta, 23511 ada, 2 parsel ve çevresindeki yolun yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatı uygun görülmüştür.

          41- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  16.02.2012

       Sayı :   2012/88

Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, M28B04C3A, M28B04C3B, M28B04C3C,  paftalara isabet eden alanda yapılan nazım imar plan tadilatı uygun görülmüştür.

          42- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  16.02.2012

       Sayı :   2012/89

Selçuklu İlçesi, Tatköy Mahallesi, M28B03D3D pafta, 326 ada, 1 nolu parsel Nazım imar planında Özel Mahsül Sera Alanına isabet etmektedir. Söz konusu parselin SS. Tatköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ve depolama alanı olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili nazım imar plan tadilatı teklifi uygun görülmüştür.

          43- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  16.02.2012

       Sayı :   2012/90

Selçuklu İlçesi, Konya – Ankara Yüksek Hızlı Tren proje kapsamında, Yüksek Hızlı Tren (YHT) Gar Sahasının yeniden düzenlenmesi ile ilgili TCDD Müdürlüğü’nün 30.01.2012 tarih ve 2807 sayılı yazıları ile talep edilen nazım imar plan tadilatı ve uygulama imar planı uygun görülmüştür.

          44- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  16.02.2012

       Sayı :   2012/91

Selçuklu İlçesi Mülkiyeti Organize Sanayi Müdürlüğüne ait olan, Kayacık Mahallesi, 29 S III, IV paftalara isabet eden 15,5 hektarlık alanda yeniden düzenlenme yapılması ile ilgili ile ilgili Organize Sanayi Müdürlüğünün nazım imar plan tadilat teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          45- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  16.02.2012

       Sayı :   2012/92

“Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda tapu bilgileri yazılı gayrimenkullerin, Meram Belediyesine devredilmesi, karşılığında mülkiyeti Meram Belediyesine ait taşınmazın belediyemize devredilerek karşılıklı takaslarının yapılması, söz konusu işlemlerin tescili için gerekli kararları üzere encümenimize yetki verilmesiuygun görülmüştür.

          46- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

      Tarih :  15.02.2012

       Sayı :   2012/11

“5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 21 inci maddesi ile Belediyeler ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik’e göre  Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı olarak “Evde Bakım Hizmetleri Şube Müdürlüğü” kurulması ile ekteki teşkilat şemasının onaylanması  uygun  görülmüştür.

          47- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

      Tarih :  16.02.2012

       Sayı :   2012/12

 “08–09 Mart 2012 tarihleri arasında A.B.D.’nin Newyork Şehrinde Birleşmiş Milletler nezdinde “Sürdürülebilir Kentleşme Konya Örneği” toplantısına; Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir AKYÜREK, Meclis üyeleri: Hasan Ali ÜNLÜ, Kasım KÜÇÜKTOSUN, Sıdıka TURGUT, Zeliha ÜZÜMCÜ, Memiş KÜTÜKÇÜ, Abdürrahim BÜYÜKMATÜR, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Mücahit Sami KÜÇÜKTIĞLI, İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Hasan GÜMÜŞ, Teftiş Kurulu Başkan Vekili Mustafa KAVUŞ, Kent Bilgi Sistemi Şb.Md.V. Nurullah OSMANLI, Basın Müdürü Galip MARLALI, Mütercim Ali GÜNER, Konya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Birol AKGÜN, Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Önder KUTLU,nun 06–11 Mart 2012 tarihleri arasındaharcırahlı olarak görevlendirilmeleri uygun görülmüştür.

          48- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  16.02.2012

       Sayı :   2012/93

“Konya Büyükşehir Belediyesi İmar yönetmeliğinin bazı maddelerin yeniden düzenlenmesi hususunun incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süreverilmesi uygun görülmüştür.

          49- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  16.02.2012

       Sayı :   2012/94

Karatay İlçesi, Mezbaha (Fetih) Mahallesi, M29A12C1D ve M29A12D2C paftalar, 2354 ada, 9, 14, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ve 33 nolu parsellere isabet eden alana hazırlanan Nazım İmar Plan tadilatı ve Uygulanma İmar Planı uygun görülmüştür.

          50- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  16.02.2012

       Sayı :   2012/95

Meram İlçesi, Yorgancı Mahallesi, 15-H-II pafta (Kad.269), 688 ada, 128 No.lu parsel 3. derece doğal sit alanı içerisinde 1600 m2’ye 1 ev sahasına isabet etmektedir. 11.000 m2 büyüklüğündeki parselde daha nitelikli yapıların yapılabilmesi için 1300 m2’ye 1 ev  yapılaşma şartına dönüştürülmesi ve ifraz edilemez, maksimum 8 ünite yapılabilir; plan notunun ilave edilmesi ile ilgili plan tadilatı, görüşü alınmak üzere  Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonuna gönderilmesine, ilgili komisyon kararı geldikten sonra meclis gündemine alınıp görüşülmesine uygun görülmüştür.

          51- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  16.02.2012

       Sayı :   2012/96

Meram İlçesi, Yaylapınar, Süleymaniye, Yaylapınar UhudYaylapınar Kaş ve HasanköyMahalleleri’nde Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 18.11.2011 tarih ve 688 No.lu kararı ile onaylı Nazım İmar Planının bir kısmında Revizyon yapılması ve  nazım imar planı bulunan alanın tamamının 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı uygun görülmüştür.

          52- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  16.02.2012

       Sayı :   2012/97

Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 25 N I/26 N IV paftalar, 15746 ada, 2 nolu parselin 2 adet 4 kat 15x43 m ebatlı blok mesken alanlı olan imarının, yoğunluk artışı yapılmadan yapı yaklaşma mesafeleriyle birlikte E:1.14, Hmax:4 kat, Max.Taks:0.30 olması ile ilgili plan tadilatı talebinin parsele; a) Açık çıkmalar emsale dahildir. b) Konsol Yapılamaz. plan notunun ilave edilmesi ile ilgili plan tadilatı uygun görülmüştür.

          53- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  16.02.2012

       Sayı :   2012/98

Selçuklu İlçesi, Işık Mahallesi, 21 L II pafta, 13182 ada, 47 parsel imar planında Ticaret alanına isabet etmektedir. Söz konusu parselin Ticaret +Konut Alanı olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatının iade edilmesi uygun görülmüştür.

          54- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  16.02.2012

       Sayı :   2012/99

Karatay İlçesi Tatlıcak Mahallesi, 17 pafta, 406 parsel nazım imar planında Konya Kırı Yaygın Tarım Alanına isabet etmektedir. Söz konusu parselin Besihane yapılması ile ilgili Ömer PINAR’ın nazım imar plan tadilat teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          55- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  16.02.2012

       Sayı :   2012/100

          Meram İlçesi, Dere Mahallesi, M28 A 3 pafta, 2264 ve 4321 parsel ile ilgili Türsa Tarım Ürn. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin nazım imar planı teklifi uygun görülmüştür.  

          56- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  16.02.2012

       Sayı :   2012/101

          Karatay İlçesi, Şeyh Ulema Cemre  Mahallesi, Aslanlı Kışla Caddesi ile Ali Ulvi Kurucu Caddelerinin kesiştiği alanda M29 A 11 D 2A pafta, 5129 ada, 317 parseldeki Resmi Kurum alanının yeniden düzenlenmesi ile ilgili Emniyet Müdürlüğünün plan tadilatı teklifinin, incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          57- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  16.02.2012

       Sayı :   2012/102

          Selçuklu İlçesi, Kayacık Mahallesi, 29 S II, 30 S III paftalar, 4, 5. 297, 727 parsellere isabet eden alanda Mevlüt AYDIN’ın nazım imar plan tadilatı teklifi, düzeltilerek uygun görülmüştür.

          58- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  16.02.2012

       Sayı :   2012/103

          Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi, 28-29 LM ve 30-31 LM (kad.) 1 paftalar 114 ile 233 parsellere isabet eden alanda nazım imar planı yapılması ile ilgili Mehmet KOYUNOĞLU ve MehmetGANİOĞLU’nun plan telifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.