BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 13.01.2012 TARİHLİ TOPLANTISINA AİT KOMİSYON RAPORLARI

1- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

    Tarih :  11.01.2012

    Sayı   :   2012/1

6260 sayılı 2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu, Maliye Bakanlığının 161 Seri No.lu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği ve 11/01/2012 tarih ve 350 sayılı Genelgesi ile  Bakanlar Kurulunun 10/01/2012 tarih  2012 / 2665 sayılı Kararı   gereğince, aşağıda kadro unvan ve dereceleri, adedi ve ek ödeme oranı  yazılı kadroların, 01.01.2012 tarihinden itibaren 2012 yılında tam zamanlı sözleşmeli personel  olarak çalıştırılmaları ve hizalarında yazılı net ücretin ödenmesi uygun görülmüştür.

2- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

  Tarih :  11.01.2012

  Sayı   :   2012/2

29/12/2011 tarih ve 28157 mükerrer  sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 6260 sayılı 2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu (K) cetveline göre, Zabıta ve İtfaiye Dairesi Başkanlıklarında görev yapan memur personele, yıllık ve mazeret izinleri gibi çalışılmayan günlere ödenmemek üzere fiilen çalışıldığı sürece ve bu süre ile orantılı olarak 01/01/2012 tarihinden geçerli olmak üzere aylık 341.-TL.brüt fazla çalışma ücretinin ödenmesi uygun görülmüştür.

3- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

  Tarih:   11.01.2012

   Sayı  :    2012/3

Kısa adı O.İ.C.C. olan İslam Başkentleri ve Şehirleri Organizasyonuna yıllık üyelik aidatlarının ödenmesi ve organizasyona üyeliğimizin devam ettirilmesi uygun görülmüştür.

4- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

  Tarih:   11.01.2012

  Sayı     :   2012/1

Tasdikli imar planına göre bir kısmı imar yoluna isabet eden ve Belediyemizce Beşyol kavşağı düzenleme çalışmaları kapsamında encümenimizin 04.11.2008 tarih ve 941 sayılı kararına göre kamulaştırılmasına karar verilen tapunun Selçuklu ilçesi, Medrese mahallesi, 29421 ada, 109 parsel ile ilgili olarak;

Söz konusu taşınmazın yolda kalan kısmının ve üzerinde bulunan binanın kamulaştırılması ve kamulaştırma bedeli karşılığında oluşacak yeni parselde malikler ve Belediyemiz arasında protokol düzenlemek amacıyla komisyon oluşturulması ve ilgili protokole onay verilmesi hususunda encümenimize yetki verilmesi uygun görülmüştür.

5- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

  Tarih :   11.01.2012

  Sayı   :   2012/2

İmar planının tahakkukunu sağlamak Belediyemizin başlıca görevleri arasında bulunduğundan, mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda tapu kaydı ve niteliği yazılı gayrimenkullerin 5393 sayılı Belediye kanununun 18.maddesi (e) ve (j) fıkrası gereği satılabilmesi, en fazla 10 yıl süreyle kiralanması, trampa edilebilmesi, kat karşılığı verilmesi için Encümenimize yetki verilmesi uygun görülmüştür.

6-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih :   11.01.2012

    Sayı   :   2012/3

Yapılan incelemede; aşağıda belirtilen yerlerde ( imar planında, B.H.A.) uygun olduğu, kamulaştırması yapılacak yerin ve tahmini kamulaştırma bedelinin uygun olduğu cihetle 9 ncu   5 yıllık imarproğramına ek proğram olarak alınması uygun görülmüştür.

          7- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih :  11.01.2012

     Sayı  :   2012/4

Yapılan incelemede; aşağıda belirtilen yerlerde İmar yolu ve  Park Alanına ihtiyaç olduğu, aşağıda kamulaştırması yapılacak yerlerin ve tahmini kamulaştırma bedellerinin uygun olduğu cihetle 9 ncu 5 yıllık imar proğramına ek proğram olarak alınmasının uygun görülmüştür.

8- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih :  11.01.2012

     Sayı  :   2012/5

          İmar planında; imar yoluna ve park alanına isabet eden Abdülaziz Mahallesi, 338 ada 7 noluparselin; imar yoluna ve park alanına isabet eden kısımların 2942 sayılı Kamulaştırma Yasası’nın ilgili hükümleri gereği kamulaştırılması için hazırlanan 4 ncü 5 yıllık İmar Programına ek programa alınması bedellerinin uygun olduğu uygun görülmüştür.

          9- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih :  12.01.2012

     Sayı  :   2012/6

Karatay İlçesi, Mezbaha (Fetih) Mahallesi, M29A12C1D ve M29A12D2C paftalar, 2354 ada, 9, 14, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ve 33 nolu parsellere isabet eden alana hazırlanan imar plan tadilatının incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.  

10- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

         Tarih :  12.01.2012

          Sayı  :   2012/7

Karatay İlçesi, Küçüksinan Mahallesi, M29A11A4B pafta, 5312 ada, 73, 74,ve 79  noluparsellerin, 5 Kat Bitişik Mesken Sahası ve E: 0.60, Taks: 0.30, Hmax: 6.00 metre Mesken Sahası olan imarının yeniden düzenlenmesi, cephe aldığı yoldan 5.00 metre yapı yaklaşma mesafesi verilmesi ile ilgili imar plan tadilatı uygun görülmüştür.

          11- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  12.01.2012

       Sayı            :   2012/8

Karatay İlçesi, Gaziosmanpaşa Mahallesi, M29A16B1C pafta, 25991 ada,  8, 9, ve 10 noluparsellerin imarı 4 Kat Ayrık Mesken Sahası, Taks: 0.20, Kaks: 0.80 olup; 2001 ve 2003 yıllarında yapılan iki ayrı imar plan tadilatıyla oluşan inşaat yoğunluk kaybının Taks: 0.30, Kaks: 1.13 olarak düzeltilmesi ile ilgili imar plan tadilatı uygun görülmüştür.

12- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

        Tarih         :  12.01.2012

         Sayı          :   2012/9

Karatay İlçesi, Saraçoğlu Mahallesi, M29A17C1D, M29A17C4A ve M29A17D2C paftalar, 5717 ada, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 162, 163, 164, 165, 166 nolu parseller, 5724 ada, 1nolu parsel, 5723 ada, 1 nolu parsele isabet eden alanın nazım  imar planının yeniden düzenlenmesi ve uygulama imar planı uygun görülmüştür.

          13- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  12.01.2012

       Sayı            :   2012/10

Karatay İlçesi, Saraçoğlu Mahallesi, M29A17A4C, M29A17A3D, M29A17D1B ve M29A17D2A paftalar, 5711 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 nolu parseller, 5710 ada, 1, 2, 3, 4, 5 noluparseller, 5723 ada, 1 nolu parsele isabet eden alanın nazım  imar planının yeniden düzenlenmesi ve uygulama imar planı uygun görülmüştür.

14- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  12.01.2012

       Sayı            :   2012/11

Karatay İlçesi, Karaaslan Mahallesi, M29A21C1C imar paftalarında, M29A21B4A, M29A21B4C, M29A21B4D, M29A21C1A, M29A21C1B ve M29A21C1C paftalar, 5593 adaya isabet eden alanın ve Karaman Yolunun, Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.11.2011 tarih ve 669 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili uygulama imar planı uygun görülmüştür.

 15- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  12.01.2012

                 Sayı   :   2012/12

           Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, M29A11B1B pafta, 24956 ada, 6 nolu parselin 2 Kat Blok Sanayi Sahası, Taks: 0.30, Kaks: 0.70, Max h: 10.00, Minimum parsel: 5.000 m², Minimum cephe: 40.00 olan imarına, “İdari bina Hmax: 10.00, Maksimum 3 Kat” plan notu getirilmesi ile ilgili imar plan tadilatı uygun görülmüştür.

 16- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  12.01.2012

       Sayı            :   2012/13

Meram İlçesi, Yorgancı Mahallesi, 15-H-II pafta (Kad.269), 688 ada, 128 No.lu parsel 3. derece doğal sit alanı içinde 1600 m2’ye 1 ev sahasında kalmakta olup, 11.000 m2 parselde daha nitelikli yapıların yapılabilmesi için konut alanında 1300 m2’ye 1 ev sahası olması şeklinde değişiklik yapılması ile ilgili plan tadilatının incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          17- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  12.01.2012

                Sayı :   2012/14

          Meram İlçesi, Çayırbağı Köyü, 10-F-IV pafta, 344 ada, 55 No.lu parsel ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 18.09.2009 tarih ve 443 sayılı kararı ile onaylı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına göre hazırlanan, Dini tesis alanı ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı uygun görülmüştür.

          18- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  12.01.2012

       Sayı            :   2012/15

Meram İlçesi, Harmancık Mahallesi, 13-J-II pafta, 23825 ada, 2 No.lu parsel imar planında bakım, akaryakıt ve LPG satış istasyonu alanında kalmakta olup, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin18/11/2011 tarih ve 671 sayılı kararı ile onaylanan Nazım İmar Planına göre ticaret ilavesinin yapılması ve yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili Uygulama İmar Planı uygun görülmüştür.

          19- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  12.01.2012

       Sayı            :   2012/16

Meram İlçesi, Ali Hoca Mahallesi, 17-L-III pafta, 4075 ada, 50 No.lu parsel imar planında 3 kat konut alanında kalmakta olup, konut parselinin 231 m2 olmasından dolayı 2. ve 3. katın iptal edilerek 1. katın ticaret alanı yapılması ile ilgili plan tadilatı uygun görülmüştür.

 

          20- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  12.01.2012

       Sayı            :   2012/17

Meram İlçesi, Ayanbey Mahallesi, 16-İ-IV (Kad.259) pafta, 686 ada, 1 No.lu parseldeki trafo alanının yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatı uygun görülmüştür.

          21- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  12.01.2012

       Sayı            :   2012/18

Meram İlçesi, Çaybaşı Mahallesi, 17-L-III pafta, 27214 ada, 1 No.lu parsel imar planında konut alanında kalmakta olup, yoğunluk artırmadan mevcut emsale göre kısmi ticaret alanı yapılması ile ilgili plan tadilatının reddi uygun görülmüştür.

          22- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  11.01.2012

       Sayı            :   2012/19

Meram İlçesi, Loras Mahallesi, 9-N-I, 9-N-II, 9-N-III, 8-N-II,8-N-III paftalarda, Karaman Caddesi’nin yeniden düzenlenmesi ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 18/11/2011 tarih ve 669 sayılı kararı ile onaylı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına göre hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı uygun görülmüştür.

23- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  12.01.2012

       Sayı            :   2012/20

Meram İlçesi, Büyük Aymanas Mahallesi, 15-L-III pafta, 4097 ada, 122 No.lu parsel imar planında konut alanı ve yola isabet emekte olup; parselin batısındaki 7 metrelik imar yolunun mülkiyete göre yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatı uygun görülmüştür.

          24- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  12.01.2012

       Sayı :   2012/21

Meram İlçesi, Köyceğiz Mahallesi, 17-H-IV pafta, 2594 ada, 296 ve 345 No.lu parsellerdeki üniversite alanında şahıslara ait mülklerin konut alanı oluşturularak konut bölgesine aktarılması ile ilgili plan tadilatı uygun görülmüştür.

          25- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  12.01.2012

       Sayı            :   2012/22

Meram İlçesi, Alakova Mahallesi, 8-L-II ve 8-L-III paftalar, 216 No.lu parseldeki yol, yeşil alan, eğitim alanı, Belediye Hizmet Alanı vb. alanların mevcut kullanımlara göre yeniden düzenlenmesi ile ilgili Nazım İmar Plan tadilatı ve Uygulama İmar Planı uygun görülmüştür.

          26- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  12.01.2012

       Sayı            :   2012/23

Meram İlçesi, Yaylapınar, Süleymaniye, Yaylapınar UhudYaylapınar Kaş ve HasanköyMahalleleri’nde Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 18.11.2011 tarih ve 688 No.lu kararı ile onaylı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına göre hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planıın incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.  

          27- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  12.01.2012

       Sayı            :   2012/24

Meram İlçesi, Karahüyük Mahallesi, 14-İ-IV pafta, 27167 ada, 7 No.lu parsel imar planında konut alanına isabet etmektedir. Parsel İçerisinde mevcutta Sarıgül Camii bulunduğundan parselin Meram Müftülüğü’ne devredilmesi için dini tesis alanına dönüştürülmesi ile ilgili plan tadilatı uygun görülmüştür.

          28- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  12.01.2012

       Sayı            :   2012/25

Meram İlçesi, Küçük Aymanas Mahallesi, 15 L II, 15 M I, 16 L III, 16 M IV paftalara isabet eden bölgede yapılan Nazım imar plan tadilatı ve uygulama imar planı uygun görülmüştür.

          29- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  12.01.2012

       Sayı            :   2012/26

Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 25 L II/26 L III paftalar, 29144 ada, 1 nolu parselin Park olan imarına, Spor ve Sosyal Tesisleri ibaresi eklenerek emsal verilmesi ve parselin çevresiyle birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatı uygun görülmüştür.

          30- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  12.01.2012

       Sayı            :   2012/27

Selçuklu İlçesi, Sancak (Tapunun Dikilitaş) Mahallesi, 27 M III paftada Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 18/11/2011 gün ve 677 sayılı kararı ile onaylanan yol düzenlemesi ile ilgili 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının yapılarak 16539 ada, 9nolu parselin inşaat yoğunluğunun 10 ve 11 nolu parsellere aktarılarak 25 m' lik taşıt yolunun imar planına işlenmesi ile ilgili plan tadilatı uygun görülmüştür.

          31- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  12.01.2012

       Sayı            :   2012/28

Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi, 27 M III pafta, 16537 ada, 7 nolu parselin bir kısmının Belediye Hizmet Alanı olan imarı ile, 16424 ada, 4 nolu parselin E:2.00, Hmax:7 kat, Max.Taks:0.30 yoğunluklu Yurt alanı olan imarın iptal edilerek, çevresiyle ve park-otopark alanlarıyla birlikte yeniden düzenlenerek E:0.60, Max.Taks:0.40 Hmax:45 m yapılaşma şartlı Kapalı Çocuk Oyun Merkezi alanı olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili nazım imar plan tadilatı ve uygulama imar planı uygun görülmüştür.

          32- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  12.01.2012

       Sayı            :   2012/29

Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi, 19 J IV pafta, 29651 ada 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 noluparseller ve çevresinde 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. Madde uygulaması yapılacağından, yoğunluk artışı yapılmadan parsellerin çevresiyle birlikte yeniden düzenlenmesi ve mevcuttaki Mescidin imar planına işlenmesi ile ilgili plan tadilatı uygun görülmüştür.

33- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  12.01.2012

       Sayı            :   2012/30

Selçuklu İlçesi, Yazır (Tapunun Ardıçlı) Mahallesi, 29 L I/II pafta, 1143 nolu parsel ve çevresi ile ilgili Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 13/05/2011 gün ve 297 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının E:0.60, Hmax: 18.00 myapılaşma şartlı Üniversite Alanı olarak çevresiyle birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatı uygun görülmüştür.

         34- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  12.01.2012

       Sayı            :   2012/31

Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 25 N I/26 N IV paftalar, 15746 ada, 2 nolu parselin 2 adet 4 kat 15x43 m ebatlı blok mesken alanlı olan imarının, yoğunluk artışı yapılmadan yapı yaklaşma mesafeleriyle birlikte Emsal ve Taks çevrilerek E:1.14, Hmax:4 kat, Max.Taks:0.30 olması ile ilgili plan tadilatı talebinin parsele; a) Açık çıkmalar emsale dahildir. b) Konsol Yapılamaz. plan notunun ilave edilmesi ile ilgili plan tadilatının incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

35- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  12.01.2012

       Sayı            :   2012/32

Selçuklu İlçesi, Aşağı Pınarbaşı Mahallesi, 30 N I pafta, 15885 ada, 3 nolu parselin yapılaşma şartlarında ve inşaat yoğunluğunda değişiklik yapılmadan imar adasının mülkiyete göre yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatı uygun görülmüştür.

          36- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  12.01.2012

       Sayı            :   2012/33

Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi, 28 M III pafta, 21786 ada, 1 nolu parselin 4 kat 17x40 m ebatlı blok mesken alanı olan imarı ile, 4-5-6 nolu parsellerin 2 kat 0.25/0.50 yoğunluklu mesken alanı olan imarlarının birleştirilerek, E:0.79, MaxTaks:0.20, Hmax:4 kat 36 Ünite olarak yapı yaklaşma mesafeleriyle birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatı talebinin, parsele; a) Açık çıkmalar emsaledahildir. b) Konsol Yapılamaz. plan notunun eklenmesi ile ilgili plan tadilatı uygun görülmüştür.

          37- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  12.01.2012

       Sayı            :   2012/34

Karatay İlçesi, Ortakonak Mahallesi, yerleşik alanı ve yakın çevresinde yapılan nazım imar planı uygun görülmüştür.

          38- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  12.01.2012

       Sayı            :   2012/35

Karatay İlçesi Tatlıcak Mahallesi, 17 pafta, 406 parsel nazım imar planında Konya Kırı Yaygın Tarım Alanında kalmaktadır. Söz konusu parselin Besihane yapılması ile ilgili Ömer PINAR’ın nazım imar plan tadilat teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          39- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  12.01.2012

       Sayı            :   2012/36

Karatay İlçesi, Mevlana Külliyesi ve Sultan Selim Camii çevresi ile ilgili plan düzenlemesi, Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun uygun görüşü alınması şartıyla uygun görülmüştür.

          40- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  12.01.2012

       Sayı            :   2012/37

Meram İlçesi, Dere Mahallesi, M28 A 3 pafta, 2264 ve 4321 parsel ile ilgili Türsa Tarım Ürn. San.ve Tic. Ltd. Şti.nin nazım imar planı teklifinin incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          41- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  12.01.2012

       Sayı            :   2012/38

Meram İlçesi, Orgeneral Tural Mahallesi, 3183 ada 1, 2, 3, 10 parsellerin Park ve Rekreasyon alanı olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili Fen İşleri Daire Başkanlığının teklif ettiği nazım imar plan tadilatı ve uygulama imar planı uygun görülmüştür.

          42- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  12.01.2012

       Sayı            :   2012/39

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 12.01.2012 gün ve 2012/39 sayılı raporunda “Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.01.2012 günlü Birleşiminde 01-44 sıra sayı ile Komisyonumuza intikal eden teklifi incelendi.

Meram İlçesi, Dere Aşıklar mahallesi,16 F IV paftaya isabet eden alanda Koski Tesisi (MukbilKaynak Alanı) yapılması ve 16 F II paftaya isabet eden, Elektrik Caddesi üzerinde Koski Tesisi (Su Depolama ve Paketleme Ünitesi) yapılması ile ilgili KOSKİ Genel Müdürlüğünün plan teklifi uygun görülmüştür.

          43- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  12.01.2012

       Sayı            :   2012/40

Selçuklu İlçesi, Büyük Kayacık Mahallesi sınırı içerisinde; Konya Garı ile Pınarbaşı İstasyonu arasında Hızlı Tren Setlerinin dönebilmesi amacı ile Armut Hattı ile ilgili TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünün 22.12.2011 tarih ve 27214 sayılı yazıları ile teklif edilen imar planı değişikliği, Hava Kuvvetleri Komutanlığı 3. Ana Jet üssü Komutanlığının uygun görüşü alınması kaydıyla uygun görülmüştür.

          44- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  12.01.2012

       Sayı            :   2012/41

Selçuklu İlçesi, Işık Mahallesi, 21 L II pafta, 2625 ada, 63 ve 70 nolu parseller, imar planında Sağlık Tesis Alanı ve Un Fabrikası Alanına isabet etmektedir. Söz konusu parsellerin Ticaret Alanı ve Sağlık Tesisi Alanı olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili Mevlana Üniversitesi’ nin nazım imar plan tadilatı teklifi uygun görülmüştür.

          45- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  12.01.2012

       Sayı            :   2012/42

Selçuklu İlçesi, Sarıcalar Mahallesi, L 29 pafta, 30024 ada, 5 nolu parsel de Ağaçlandırılacak Alan düzenlemesi yapılması ile ilgili Sarıcalar Mahalle Muhtarlığının 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilat teklifi uygun görülmüştür.

          46- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  12.01.2012

       Sayı            :   2012/43

Selçuklu İlçesi, Dumlupınar Mahallesi, 24 L III pafta, 14085 ada, 2 parselin doğusundaki park alanın Dini Tesis Alanı olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili Şükrü Coplan Camii yaptırma ve Yaşatma derneğinin nazım imar plan tadilatı teklifi düzeltilerek, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

          47- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  12.01.2012

       Sayı            :   2012/44

Selçuklu İlçesi, Aşağı Pınarbaşı Mahallesi, L 29-d-3 d ve L 29-d-3 c (kad.10) paftalar,  29865 Ada, 15 ve 16 parsellerin sanayi alanı olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili Ova Un Fabrikası A.Ş.’ninnazım imar plan tadilatı teklifi uygun görülmüştür.

          48- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

      Tarih :  11.01.2012

       Sayı            :   2012/4

“5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 21 nci maddesi ile Belediyeler ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik’e göre Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığına bağlı olarak “Şehir Düzeni Şube Müdürlüğü” kurulması ile ekteki teşkilat şemasının onaylanması uygun görülmüştür.

          49- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

      Tarih :  11.01.2012

       Sayı            :   2012/5

“5393 sayılı Belediye Kanunu ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’na göre dar gelirli, yoksul ve muhtaç kimselere sosyal hizmet ve yardım yapma görev ve yetkisi belediyenin görevleri arasında sayılmıştır.”

5393 sayılı Belediye Kanunun 73 üncü maddesinde “Belediye; sağlık, eğitim, spor, çevre, sosyal hizmet ve yardım, kütüphane, park, trafik ve kültür hizmetleriyle yaşlılara, kadın ve çocuklara, özürlülere, yoksul ve düşkünlere yönelik hizmetlerin yapılmasında beldede dayanışma ve katılım sağlamak, hizmetlerde etkinlik, tasarruf ve verimliliği artırmak amacıyla gönüllü kişilerin katılımına yönelik programlar uygular, Gönüllülerin nitelikteki ve çalıştırılmalarına ilişkin usul ve esaslar İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.” denilmiştir. İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan “İl Özel İdareleri ve Belediye Hizmetleri Gönüllü Katılım Yönetmeliği” 09.10.2005 tarih ve 25961 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Sağlık, eğitim, spor, çevre, park, trafik, itfaiye, kütüphane, kültür, turizm ve sosyal hizmetlerle; yaşlılara, kadınlara, gençlere, çocuklara, özürlülere, yoksul ve düşkünlere yönelik belediye hizmetlerine gönüllü katılımcıların çalışma usul ve esasları İl Özel İdareleri ve Belediye Hizmetlerine Gönüllü Katılım Yönetmeliği hükümlerinde belirlenmiştir.

Yukarıda bahsedilen mevzuat hükümlerine göre mücavir alan sınırlarımız içerisinde öksüz, yetim, yoksul ve muhtaç öğrencilerimizin eğitimlerine destek olmak amacıyla ihtiyaç olan yerlerde etüt merkezi açılmasına, bu hizmetlerin yürütülmesinde Gönüllü kişi veya kuruluşlarla İl Özel İdareleri ve Belediye Hizmetlerine Gönüllü Katılım Yönetmeliği hükümlerine göre işbirliği yapılmasına, bu hizmetlerin Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bütçesiyle ve gözetiminde yürütülmesi uygun görülmüştür.

          50- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  12.01.2012

       Sayı            :   2012/45

“Konya Büyükşehir Belediyesi İmar yönetmeliğinin bazı maddelerin yeniden düzenlenmesi hususunun incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          51- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  12.01.2012

       Sayı            :   2012/46

Selçuklu İlçesi, Işık Mahallesi, 21 L II pafta, 13182 ada, 47 parsel imar planında Ticaret alanına isabet etmektedir. Söz konusu parselin Ticaret +Konut Alanı olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatının incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          52- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  12.01.2012

       Sayı            :   2012/47

Karatay İlçesi, Şeyh Ulema Cemre  Mahallesi, Aslanlı Kışla Caddesi ile Ali Ulvi Kurucu Caddelerinin kesiştiği alanda M29 A 11 D 2A pafta, 5129 ada, 317 parselin bulunan Resmi Kurum alanının yeniden düzenlenmesi ile ilgili Emniyet Müdürlüğünün plan tadilatı teklifinin, incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          53- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  12.01.2012

       Sayı            :   2012/48

Selçuklu İlçesi, Kayacık Mahallesi, 29 S II, 30 S III paftalar, 4, 5. 297, 727 parsellere isabet eden alanda Mevlüt AYDIN’ın nazım imar plan tadilatı teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          54- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  12.01.2012

       Sayı            :   2012/49

Selçuklu İlçesi, Mülkiyeti Hazineye ait olan Yazır Mahallesi, 29228 ada, 1 parsel  imar planında Resmi Kurum alanına isabet etmekte olup parselde Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Konya Bölge Müdürlüğünce hayırsever vatandaşlar tarafından 300 kişilik yurt yaptırma talep edilmektedir. Söz konusu parselin “Yurt Yeri” olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğünün 22.11.2011 tarih ve 14262 sayılı yazıları ile teklif edilen nazım imar plan tadilatının reddi uygun görülmüştür.

          55- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  12.01.2012

       Sayı            :   2012/50

Selçuklu İlçesi, Beyazıt Mahallesi, M28 B 15 C  paftası, 863 ada,1 nolu parsel imar planında mesken sahasına isabet etmektedir. Söz konusu parselin ticaret alanına dönüştürülmesi ile ilgili ÖmerSANCAK’ın nazım imar plan tadilat teklifinin iade edilmesi uygun görülmüştür.

          56- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  12.01.2012

       Sayı            :   2012/51

Selçuklu İlçesi, Hamidiye Mahallesi, M28 B15 C 2 A pafta, 446 ada, 48 nolu parsel imar planında konut alanına isabet etmektedir. Söz konusu parselin ticaret alanına dönüştürülmesi ile ilgili Faay SağlHiz. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin nazım imar planı tadilatının iade edilmesi uygun görülmüştür.

          57- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  12.01.2012

       Sayı            :   2012/52

Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi, 28-29 LM ve 30-31 LM (kad.) 1 paftalar 114 ile 233 parsellere isabet eden alanda nazım imar planı yapılması ile ilgili Mehmet KOYUNOĞLU ve MehmetGANİOĞLU’nun plan telifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          58- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  12.01.2012

       Sayı            :   2012/53

Selçuklu İlçesi, Işık Mahallesi, 20 L I pafta, 2233 ada, 341 ve 358 parseller imar planında Bakım ve Akaryakıt İstasyonu alanına isabet etmektedir. Söz konusu parsellerin Konut + Ticaret Alanı olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili Koyuncu Tic. AŞ.’ nin nazım imar plan tadilat teklifinin iade edilmesi uygun görülmüştür.