BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 16.12.2011 TARİHLİ TOPLANTISINA AİT KOMİSYON RAPORLARI

 

          1- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

    Tarih :  15.12.2011

     Sayı   :   2011/66

15-18 Nisan 2012 tarihleri arasında Vietnam’ın Hue şehrinde düzenlenecek olan 13. Dünya Tarihi Şehirler Birliği toplantısına Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Meclis Üyesi Fatih Yılmaz, Mithat BüyükalimEthem Örge, Genel Sekreter Yrd. Ercan Uslu, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Mücahit Sami Küçüktığlı, Tercüman Selim Yücel Güleç, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı personeli Ali Güner ve Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclis Başkanı Ahmet Murat Koru’nun 14-19Nisan 2012 tarihleri arasında harcırahlı olarak görevlendirilmeleri uygun görülmüştür.

2- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

  Tarih :  15.12.2011

  Sayı   :   2011/67

         İlimiz Konya ile İran’ın Tebriz şehri arasında Kardeş Şehir ilişkisinin başlatılması uygun görülmüştür.

3- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

  Tarih:   15.12.2011

   Sayı  :    2011/68

Aşağıda belirtilen Büfe, Çaybahçeleri, Otoparklar ile Kitap Satış Büfelerinin ve Hafriyat Depolama Sahasının işletme hakkının 5216 Sayılı kanunun 26. maddesi gereğince, Belediyemiz bağlı kuruluşu olan KONBELTAŞ Konya İnşaat Taşımacılık Hizmet Danışmanlık Park İşletmeciliği ve Elektrik Üretim A:Ş.-Konya Sanat, Kültür ve Spor Faaliyetleri San. Tic. A.Ş.- Konbelspor Etkinlikleri ve İşletmeciliği A.Ş. ve Konya Ağaç Park Bahçe ve Peyzaj Hizmetleri San.Tic.A.Ş.ne devredilip devredilmemesi ile devredilmesi halinde; yıllık kira bedelleri ve kira müddetlerinin tespit edilmesi ile ilgili teklif, Komisyonumuzca tetkik edilmiştir.

Adı geçen şirketlerin sermayesinin % 50 sinden fazlasının belediyenin iştiraki ile kurulmuş olan şirketler olduğu ve teklifin 5216 sayılı kanunun 26. maddesine uygun olduğu görülmüş olup, aşağıda belirtilen yerlerin işletme hakkının karşılarında tespit edilen yıllık kira bedelleri üzerinden 31.12.2012 tarihine kadar devredilmesi, kira bedellerinin ilgili yılı içerisinde ödenmesi şartıyla uygun görülmüştür.

4- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

  Tarih:   15.12.2011

  Sayı     :   2011/590

Yapılan incelemede; Aşağıda belirtilen yerlerde (imar planında, B.H.A.) uygun olduğu, kamulaştırması yapılacak yerin ve tahmini kamulaştırma bedelinin uygun olduğu cihetle 9 ncu   5 yıllık imarproğramına ek proğram olarak alınması uygun görülmüştür.

5- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

  Tarih :   14.12.2011

  Sayı   :   2011/591

Yapılan incelemede; Aşağıda belirtilen yerlerde İmar yoluna, ihtiyaç olduğu, aşağıda kamulaştırması yapılacak yerlerin ve tahmini kamulaştırma bedellerinin uygun olduğu cihetle     9 ncu 5 yıllık imarproğramına ek proğram olarak alınması uygun görülmüştür.

6-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih :   14.12.2011

    Sayı   :   2011/592

İmar planında; imar yollarına isabet eden 7 Mahalle 290 ada 2 ve 35 nolu parseller; 23 Mahalle, 117 ada 28,29,30,31 nolu parseller ile 27880 ada,1 nolu parsel;  Gülbahçe Mahallesi 27530 ada 10 noluparsel; 1. Mahalle, 980 ada, 153nolu parsel ile 981 ada, 47,49 ve 150 nolu parsellerin  imar yollarına isabet eden kısımların 2942 sayılı Kamulaştırma Yasası’nın ilgili hükümleri gereği  kamulaştırılması için hazırlanan 4 ncü 5 yıllık İmar Programına ek programa alınması, bedellerinin uygun olduğu uygungörülmüştür.

          7- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih :  15.12.2011

     Sayı   :   2011/593

İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı’nın Büyükşehir Belediye Meclisi’ne havale olunan 07.12.2011 tarih ve 8166 sayılı“Mevlana Kültür Vadisi Kentsel Yenileme Proje Alanı” ilan edilmesi ve uygulamasının yapılması konusu teklifi incelendi; Bu alan “Mevlana Kültür Vadisi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı” içerisinde değerlendirileceğinden yeni bir karar alınmasına gerek duyulmadığından teklifin iade edilmesi uygun görülmüştür.

8- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih :  15.12.2011

     Sayı   :   2011/594

Konya kentinin Tarihi Kent Merkezi Koruma alanı, Mevlana Külliyesi ve Yakın Çevresi Koruma Alanı, Piri Mehmet Paşa Külliyesi ve Yakın Çevresi Koruma Alanı ve yer altında kalmış Konya kale duvarlarıyla tanımlanan 3.  derece arkeolojik sit alanını içine alan bölgeyi de kapsayacak Mevlana türbesini orijin kabul eden 5.2 km uzunluğundaki aks Mevlana Kültür Vadisi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı olarak adlandırılmıştır. Karatay, Meram, Selçuklu ilçelerinin sınırlarıyla bütünleşen alan Karatay ilçesinde; Fetih Caddesi, Aslanlı Kışla Caddesi, ve Ahmet Hamdi Göğüş Caddesi ile sınırlandırılmış Yeni Mahalledeki alanı, devamında Azlık Sokak, Alaaddin Kap Caddesi, Topraklık Caddesi, Kerimler Caddesi, Piri Esat Caddesi, Sultan Veled Caddesi, İstanbul Caddesi, Köprübaşı Caddesi Şeyh Ulema Recepağa Caddesi, Ali Ulvi Kurucu Caddesini, Meram ilçesinde; Furkan Dede Caddesi, Larende Caddesi, Mıuhlis Koner Caddesi, Berraksu Sokak, Alay Caddesi ile Konya Tren Gar sahası, Kazım Karabekir Caddesini, Selçuklu ilçesinde; Sultan Cem Caddesi, Müneccimbaşı Sokak, Vatan Caddesi, Hastane Caddesi, Ulaşbaba Caddesini çevreleyen yaklaşık 395 hektarlık alanla sınırlandırılmıştır.

Sit alanlarını çevreleyen 1/5000 ölçekli Konya Tarihi Kent Merkezi Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı 16.07.2009 tarih ve 319 sayılı Büyükşehir Belediye meclisi kararı ile 1/1000 ölçekli Konya Tarihi Kent Merkezi ve Çevresi Koruma Amaçlı uygulama imar planı ise 15.01.2010 tarih ve 32 sayılı Büyükşehir Belediye Meclisi kararı ile onaylanmıştır. Sit alanlarının çeperindeki alanların da onaylı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı bulunmaktadır.

Konya’nın Tarihi Kent Merkezinde yer alan Mevlana Külliyesi ülkemizden ve dünyadan bir çok yerli-yabancı turistin ziyaret mekanıdır. Mevlana Türbesinin batı yönünde geleneksel çarşıların yoğunlaştığı Bedesten, Kapu Camii, Aziziye Camii, Şerafettin Camii, İplikçi Camii, Şems-i Tebrizi Camii, Alaeddin Tepesi ve camii gibi çok sayıda tarihi, kültürel ve anıtsal yapılar  ile tescilli sivil mimarlık öğeleri Konya’nın kent kimliğini yansıtmaktadır.

Konya’nın turizm potansiyelinin yoğun olduğu her yıl binlerce turistin ziyaret ettiği tarihi kent merkezinde anıtsal, kültürel ve tarihi yapıların bakıma, restore edilmeye ve çevre düzenleme projeleri ile daha algılanabilir ve kullanılabilir mekanlar haline dönüştürülmesi gerekmektedir. Toplu taşım, taşıt ve yaya trafiği ile meydan düzenlemelerinin yapılarak ulaşım kalitesinin ve taşıt trafiğinin tarihi mekanlara olan olumsuz etkilerini giderecek ulaşım politikaları ve projeleri düzenlenmelidir.

Yerli ve yabancı turistler ile halkın kullandığı geleneksel tarihi kent merkezinin içerisinde özellikle ana caddeleri arkasındaki cumhuriyet dönemi sonrasında yapılan yapıların bir çoğu yıpranmış ve fiziki ömrünü tamamlamıştır. Yeşil alan, meydan sosyal donatı alanlarının eksikliği, yoların dar olmasından dolayı taşıt ve yaya trafiğindeki zorluklar, otopark ihtiyacının karşılanmaması, konutların yapı yoğunluğundan dolayı güneş almaması ve bakımsızlıktan dolayı tarihi mekanlarımızın etrafındaki yaşam alanları sürekli terk edilmektedir. Konya’nın kent kimliğini ortaya koyan tarihi turistik mekanlarımızın hemen yanı başındaki fiziki açıdan yıpranan kent dokularının konut, turizm, ticaret ve sosyal donatı alanları olarak projelendirilip yeniden yapılaşması, tescilli anıtsal ve sivil mimarlık örneklerinin restore edilerek çevre düzenleme projeleri ile kentin simgesi olan bu yapıların daha çok ön plana çıkarılması korunması yaşatılması ve ileri nesillere aktarılması için bütüncül bir projenin hayata geçirilmesi gerekmektedir.

5393 sayılı belediye kanunun   Madde 73- (Değişik: 17/6/2010-5998/1 md.) ün 1. paragrafında “…..  Belediye, belediye Meclisi kararıyla; konut alanları, sanayi alanları, ticaret alanları, teknoloji parkları, kamu hizmeti alanları, rekreasyon alanları ve her türlü sosyal donatı alanları oluşturmak, eskiyen kent kısımlarını yeniden inşa ve restore etmek, kentin tarihi ve kültürel dokusunu korumak veya deprem riskine karşı tedbirler almak amacıyla kentsel dönüşüm ve gelişim projeleri uygulayabilir. Bir alanın kentsel dönüşüm ve gelişim alanı olarak ilan edilebilmesi için yukarıda sayılan hususlardan birinin veya bir kaçının gerçekleşmesi ve bu alanın belediye veya mücavir alan sınırları içerisinde bulunması şarttır. Ancak, kamunun mülkiyetinde veya kullanımında olan yerlerde kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı ilan edilebilmesi ve uygulama yapılabilmesi Bakanlar Kurulu kararına bağlıdır…. Şeklinde ifade edilen hükmü çerçevesinde Mevlana türbesini orijin kabul eden 5.2 km.lik  Karatay, Meram, Selçuklu ilçelerinin sınırlarıyla bütünleşen alan Karatay ilçesinde; Fetih Caddesi, Aslanlı Kışla Caddesi, ve Ahmet HamdiGöğüş Caddesi ile sınırlandırılmış Yeni Mahalledeki alanı, devamında Azlık Sokak, Alaaddin Kap Caddesi, Topraklık Caddesi, Kerimler Caddesi, Piri Esat Caddesi, Sultan Veled Caddesi, İstanbul Caddesi, Köprübaşı Caddesi, Şeyh Ulema Recepağa Caddesi, Ali Ulvi Kurucu Caddesini, Meram ilçesinde; Furkan Dede Caddesi, Larende Caddesi, Muhlis Koner Caddesi, Berraksu Sokak, Alay Caddesi ile Konya Tren Gar sahası, Kazım Karabekir Caddesini, Selçuklu ilçesinde; Sultan Cem Caddesi, Müneccimbaşı Sokak, Vatan Caddesi, Hastane Caddesi, Ulaşbaba Caddesini çevreleyen ekli haritada işaretli (17.K.II-17.L.I-17.L.II-17.M.I-17.M.II-18.K.III-18.L.I-18.L.II-18.L.III-18.L.IV-18.M.I-18.M.III-18.M.IV,-18NIII-18N.IV paftalarda) yaklaşık 395 hektar alanda kamuya ait parseller bulunduğundan bakanlar kurulu kararı alınması gerektiği tespit edilmiştir. Bu sebeple konunun İçişleri Bakanlığına gönderilerek Bakanlar Kurulu Kararı alınabilmesi için söz konusu alanın “MEVLANA KÜLTÜR VADİSİ KENTSEL DÖNÜŞÜM  VE GELİŞİM PROJE ALANI” olarak ilan edilmesi talebiuygun görülmüştür.

          9- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih :  14.12.2011

     Sayı  :   2011/595

İmar planının tahakkukunu sağlamak Belediyemizin başlıca görevleri arasında bulunduğundan, Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda tapu kaydı ve niteliği yazılı gayrimenkullerin 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi (e) ve (j) fıkrası gereği satılabilmesi, en fazla 10 yıl süreyle kiralanması, trampa edilebilmesi, kat karşılığı verilmesi için Encümenimize yetki verilmesi uygun görülmüştür.

            10- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

         Tarih :  15.11.2011

          Sayı  :   2011/596

Karatay İlçesi, Hacıyusufmescit Mahallesi, M29A11B2D imar paftalarında, 404-406 pafta, 20364 ada, 1 nolu parselin Sanayi Sahası olan imarının Ticaret Alanına dönüştürülmesi ve E: 0.70, Taks: 0.35,Hmax: 10.00 metre yapılaşma şartı getirilmesi ile ilgili nazım imar plan tadilatı ve uygulama imar planı uygun görülmüştür.

          11- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  15.12.2011

       Sayı :   2011/597

Karatay İlçesi, Mezbaha (Fetih) Mahallesi, M29A11B3D pafta, 20380 ada, 13 nolu parselin Sanayi Sahası olan imarına “Soğuk hava deposu tesisi yapılabilir.” plan notu getirilmesi ile ilgili imar plan tadilatı uygun görülmüştür.

12- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

        Tarih         :  15.12.2011

         Sayı          :   2011/598

Karatay İlçesi, Selim Sultan Mahallesi, M29A16A3A pafta, 3869 ada ile Karaman Yolu arasında kalan Park Alanına ve Tatlıcak Mahallesi, M29A13D3A pafta, 23035 ada ile 23038 ada arasında kalan Park Alanına, Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. ‘nin 11.10.2011 tarih ve 13637  sayılı yazısı ile talep ettiği Trafo Yerlerinin konulması ile ilgili imar plan tadilatları uygun görülmüştür.

          13- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  15.12.2011

       Sayı :   2011/599

Karatay İlçesi, Küçükkumöprü Mahallesi, M29A11D3A pafta, 25753 ada, 5 nolu parsele,Küçükkumköprü Mahallesi, M29A11D3D pafta, 25767 ada ile Fetih Caddesi arasında kalan Park Alanına, Meram Elektrik Dağıtım A.Ş.‘nin 18.11.2011 tarih ve KRT_PRJ_20575 sayılı yazısı ile talep ettiği Trafo Yerlerinin konulması ile ilgili imar plan tadilatları uygun görülmüştür.

          14- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  15.12.2011

       Sayı :   2011/600

Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, M29A02C4C, M29A02C4D, M29A07B1A paftalar, 26309 ada, 3 nolu parsele Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.02.2011 tarih ve 95 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak Ticaret Alan kullanım kararı verilen alanın 1/1000 ölçekli uygulama imar planı uygun görülmüştür.

          15- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  15.12.2011

                 Sayı   :   2011/601

                   Meram İlçesi, Kaşınhanı Yeni Mahallesi ve İstasyon Mahallerinin ortasından geçen Çumra-Karaman duble yoluna kavşak yapılması ile ilgili plan tadilatı incendi, “Düzenlenen Kavşakta Sinyalizasyon ve Aydınlatma Sistemi Yapıldıktan sonra kullanıma açılacaktır.” şeklinde plan notu ilave edilerek uygun görülmüştür.

          16- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  15.12.2011

       Sayı :   2011/602

Meram İlçesi, Küçük Kovanağzı Mahallesi, 15 K III paftada 27781 ada güneyindeki park alanına 2 adet trafo tadilatı teklifi değiştirilerek tek trafo yapılması ve Dr. Ziya Barlas Mahallesi, 16 M IV pafta, 3945 ada, 314 parselin batısındaki otopark alanına talep edilen trafo tadilatı uygun görülmüştür.

 

          17- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  15.12.2011

                Sayı :   2011/603

Meram Belediyesi sınırları içinde “Mesken ve Ticaret Alanlarında, mevcut yapıları yol, otopark, yeşil alan, okul v.b kamu alanlarında kalan şahıslar ve tüzel kişiler noter tarafından tasdikli bedelsiz yıkım taahhütnamesi vermesinden sonra arsalarının bulunduğu alanlarda inşaat ruhsatı verilmesi, mevcut yapının yıkılmasından sonrada iskan ruhsatı verilmesi” plan notunun imar planlarına işlenmesi teklifi incelendi; plan notunun “Mesken ve Ticaret Alanlarında, mevcut yapıları yol, otopark, yeşil alan, okul v.b kamu alanlarında kalan yapımcı firma yada şahısların, parsel sahiplerinin ve bina sahiplerinin noter tarafından tasdikli bedelsiz yıkım taahhütnamesi vermesinden sonra arsalarının bulunduğu alanlarda inşaat ruhsatı verilmesi, mevcut yapının yıkılmasından sonrada iskan ruhsatı verilmesi”şeklinde değiştirilerek uygun görülmüştür.

          18- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  15.12.2011

       Sayı :   2011/604

Meram İlçesi, Çarıklar Mahallesi, 37297 ada, 1 nolu parsel imar planında Belediye Hizmet Alanında kalmaktadır.Parselin kısmen Eğitim Alanına dönüştürülmesiyle ilgili nazım imar plan tadilatı ve uygulama imar planı uygun görülmüştür.

          19- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  15.12.2011

       Sayı :   2011/605

Meram İlçesi, Dedekorkut Mahallesi,18 J II pafta, 27101 ada, 8 nolu parselin doğusundaki Çocuk bahçesinde talep edilen Trafo tadilatı uygun görülmüştür.

          20- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  15.12.2011

       Sayı :   2011/606

Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi 26 L I/II pafta, 16318 nolu adanın doğusunda kalan imar yolunun arazi şartlarından (taş ocağı) dolayı açılamamasından, yolun batı tarafa kaydırılarak alanın çevresiyle birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatı uygun görülmüştür.

          21- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  15.12.2011

       Sayı :   2011/607

Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi 23 K I/IV-23 J III paftalara isabet eden Tekpınarlı sokağın kısmen park, otopark ve yol olan imarında, park ve otoparka isabet eden kısımlarının trafik yolu, yola isabet eden kısımlarının ise genişletilerek çevreleriyle birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatı uygun görülmüştür.

          22- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  15.12.2011

       Sayı :   2011/608

Selçuklu İlçesi, Mülkiyeti Selçuklu Belediyesine ait olan, Dikilitaş Mahallesi 24 M III pafta, 20426 ada, 9 nolu parselin batı cephesindeki 25 m olan yapı yaklaşma mesafesinin 15 m olarak yeniden düzenlenmesi ve söz konusu alanın onaylanan ilk imar planında da batı cephedeki yapı yaklaşma mesafesinin 15 m olduğu görüldüğünden, parselin güneyindeki B.H.A olan 7 nolu parselin yapı yaklaşma mesafelerinin ve çevresinin yeniden düzenlenmesine uygun görülmüştür.  23- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  15.12.2011

       Sayı :   2011/609

          Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi 25 N I pafta, 15741 ada, 3 nolu parselin Sosyal Kültürel Tesis ve Spor Amaçlı Belediye Hizmet Alanı olan imarının, Selçuklu Belediyesi hissesi oranında ayrılarak, yapı yaklaşma mesafeleri ve yapılaşma şartlarının çevresiyle birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatı uygun görülmüştür.

          24- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  15.12.2011

       Sayı :   2011/610

Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi 26 K III pafta, 16352 ada, 23 nolu parselde Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 26/11/1997 gün ve 64 sayılı kararı ile yapılan plan değişikliğinde, E:1.40 mesken alanı olan imarda sehven kat yüksekliği belirtilmemiş olup, parsele, Max.Taks:0.35 Hmax:12.50 m yapılaşma şartlarının eklenmesi ile ilgili plan tadilatı uygun görülmüştür.

          25- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  15.12.2011

       Sayı :   2011/611

          Selçuklu İlçesi, Yazır ve Sille Mahalleleri, 26 L I/II-26 M I-27 M I/IV-27 L I/II/III/IV paftalara isabet eden bölgede Kentsel Dönüşüm veya Revizyon İmar Planı yapılması düşünüldüğünden, ekli haritada sınırları belirtilen alanda yapılaşmanın durdurulması uygun görülmüştür.

          26- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  15.12.2011

       Sayı :   2011/612

Selçuklu İlçesi, Mülkiyeti Selçuklu Belediyesine ait olan, Işık Mahallesi 21 K III pafta, 2704 ada, 289 nolu parselin 5 kat, Taks:0.40 Ticaret alanı olan imarının, güneyindeki sağlık tesisi imarlı alanın da bulunması sebebiyle otopark ihtiyacı olduğundan parselin otopark ile birlikte yoğunluk artışı yapılmadan çevresiyle birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatı uygun görülmüştür.  

          27- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  15.12.2011

       Sayı :   2011/613

Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi 25 N III pafta, 20211 ada, 3 nolu parsel ile ilgili Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/10/2011 gün ve 598 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının E:0.10 Ticaret Alanı olarak yapılması ve çevresiyle birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatı uygun görülmüştür.

          28- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  15.12.2011

       Sayı :   2011/614

Selçuklu İlçesi, Mülkiyeti Konya İli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına ait olan, 23 LI/24 L IV paftalar, 17085 ada, 1-2 nolu parsellerin İlkokul ve Yüksek Öğrenim Yurdu olan imarlarının, Eğitim Tesis Alanı olarak çevresiyle birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatı uygun görülmüştür.

          29- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  15.12.2011

       Sayı :   2011/615

Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 27 N I pafta, 21185 ada, 2 nolu parselin 3 kat, 0.30/0.90 yoğunluklu mesken alanı olan imarının yoğunluk artışı yapılmadan çevresi ve yapı yaklaşma mesafeleriyle birlikte yeniden düzenlenerek Hmax: 4 kat olması ve parsele “Konsol Yapılamaz.” Plan notu eklenmesi ile ilgili plan tadilatı uygun görülmüştür.

          30- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  15.12.2011

       Sayı :   2011/616

Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 28 N I pafta, 16397 ada, 1 nolu parselin 3 kat, 0.25/0.75 yoğunluklu mesken alanı olan imarının, Max.Taks:0.20 E:0.75 ve Hmax: 4 kat olarak yapı yaklaşma mesafeleriyle birlikte yeniden düzenlenmesi ve “Konsol Yapılamaz.” Plan notu eklenmesi ve ile ilgili plan tadilat uygun görülmüştür.

          31- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  15.12.2011

       Sayı :   2011/617

Selçuklu İlçesi Hocacihan Mahallesi, 19 J IV pafta, 20511 ada, 6 nolu parselin 3 kat 18x25m.ebatlı blok olan imarında, bloğun ebatlarının değiştirilmeden kuzey tarafa kaydırılarak yapı yaklaşma mesafelerinin düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatı uygun görülmüştür.

          32- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  15.12.2011

       Sayı :   2011/618

Karatay İlçesi, Aziziye Mahalle sınırları içerisinde bulunan Üçler mezarlığı güneyindeki Rekreasyon alanının Sosyal Tesis Alanı (Konya Geleneksel El Sanatları Alanı) E: 0.10 olarak yeniden düzenlenmesi ve “üstü kapalı etrafı açık alanlar inşaat alanına dahil değildir.” Şeklinde plan notu ilave edilmesi ile ilgili plan tadilatı, Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun da uygun görüş vermesi halinde uygun görülmüştür.

33- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  15.12.2011

       Sayı :   2011/619

Karatay İlçesi, Şeyh Ulema Cemre  Mahallesi, Aslanlı Kışla Caddesi ile Ali Ulvi Kurucu Caddelerinin kesiştiği alanda M29 A 11 D 2A pafta, 5129 ada, 317 parselin bulunan Resmi Kurum alanının yeniden düzenlenmesi ile ilgili Emniyet Müdürlüğünün plan tadilatı teklifinin, incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

         34- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  15.12.2011

       Sayı :   2011/620

Karatay ve Meram İlçe sınırları içerisinde; Organize Tarım ve Hayvancılık Alanları ile ilgili yapılan imar plan notlarının 3. maddesindeki “Entegre Tesislerin Yapı Yaklaşma Mesafesi 25 metre, Ev çoban evi, sosyal tesisler vb. yapılarda ön bahçe ve yan bahçe mesafelerien az 5 metre olacaktır.” plan notunun “Et ve Süt Entegre Tesislerin Yapı Yaklaşma Mesafesi 25 metre, Ev çoban evi, sosyal tesislervb.yapılarda ön bahçe ve yan bahçe mesafelerien az 5 metre olacaktır.” Şeklinde yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatı uygun görülmüştür.

35- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  15.12.2011

       Sayı :   2011/621

Meram İlçesi, Dikmeli Mahallesi, M28 B 23 C, ve M28 B 24 D imar paftalarına isabet alanda Ağaçlandırılacak Alan düzenlemesi yapılması ile ilgili nazım imar plan tadilatı uygun görülmüştür.

          36- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  15.12.2011

       Sayı :   2011/622

Meram İlçesi, Alavardı Mahallesi, 18 İ II (kad:203) pafta, 26776 ada, 41 parselin konut alanından Resmi Kurum Alanı (B.H.A.) olarak değiştirilmesi  ile ilgili nazım imar plan tadilatı ve uygulama imar planı yapılması uygun görülmüştür.

          37- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

      Tarih :  15.12.2011

       Sayı :   2011/69

Van ilinde meydana gelen deprem nedeniyle şehrimize gelen öğrenciler ile 65 yaşını doldurmuş vatandaşlar belediyemize ait toplu ulaşım araçlarından Elkart aracılığıyla indirimli tarife ile yararlanırlar.

Valilik Makamınca idaremize isimleri bildirilen bu kasmamdaki öğrenciler, 65 yaşını doldurmuş kişiler ile özürlü depremzedelerden, 2012 yılı sonuna kadar birinci ikamet adres kayıtlarının Konya Büyükşehir Belediyesi mücavir alanında olması şartı aranmaz,

          38- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

      Tarih :  15.12.2011

       Sayı :   2011/70

Mücavir alan sınırlarımız içerisinde yetim öğrencilerimizin eğitimlerine destek olmak amacı ile muhtelif yerlerde etüt mekânları için yer tahsisi yapılması konusunun daha detaylı incelenmesi için bir sonraki meclis toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmek üzere  süre verilmesi uygun görülmüştür.

          39- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  15.12.2011

       Sayı :   2011/633

Konya Büyükşehir Belediyesi İmar yönetmeliğinin bazı maddelerin yeniden düzenlenmesi hususunun incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          40- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  17.11.2011

       Sayı :   2011/634

Valilik Makamı’nın 02.12.2011 tarih ve 11878 sayılı yazısında; P. Er Rıdvan ADAM, P.Er Rıfkı DAMAR, J.UzmÇvş Ramazan SAĞ, TnkBnb Fikret AKSUNGUR, J.KomdÇvş Ufuk BAŞARI, P.KdBçvş Erkan DURUKAN, P.Er Muhammet AYGÖR, J.Er Halil İbrahim TÜRKMEN, J.Bçvşİbrahim GEÇER İsimleri yazılı Şehitlerimizin İmar uygulamaya göre yeni açılacak Sokağa verilmesi ile ilgili talepleri ve Kültür ve Sosyal İşleri Daire Başkanlığı’nın 01.11.2011 tarih ve 835 sayılı yazısı ile uygun görülen Prf. Dr. Fuat YÖNDEMLİ’nin Babası HACI HÜSEYİN YÖNDEMLİ. Dedesi BARAKLI RAŞİT EFENDİ, isimlerinin imar uygulamaya göre yeni açılacak olan sokağa verilmesi talebi uygun görülmüştür.

         41- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  15.12.2011

       Sayı :   2011/635

Karatay İlçesi, Zivecik Mahallesi, M29A04D1A pafta, 30951 ada, 1 nolu parselin Sanayi Sahası olan imarının bir bölümünün Dini Tesis Alanı olarak değiştirilmesi ile ilgili nazım imar plan tadilatı ve uygulama imar planı, sanayi alanındaki yapı yoğunluğu korunarak komisyonumuzca değiştirilerek uygun görülmüştür.

         42- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  15.12.2011

       Sayı :   2011/636

Karatay İlçesi, Karakulak Mahallesi, M29A11C4D pafta, 5422 ada, 74 nolu parselin 3 Kat Ayrık, Taks: 0.30, Kaks: 0.90 olan imarının, Maksimum 3 Kat, Taks: 0.30, Kaks: 0.90 olarak değiştirilmesi ile ilgili imar plan tadilatı uygun görülmüştür.

          43- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  15.12.2011

       Sayı :   2011/637

Meram İlçesi, Toprak Sarnıç Mahallesi, 17-K-IV paftada onaylı imar planında 27252 ada, 13 No.lu parselin batısındaki imar yolunda yer altı otopark girişlerinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatının reddi uygun görülmüştür.

44-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih :  15.12.2011

Sayı   :   2011/638

Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi, 21 J IV pafta, 19996 ada, 1-2-3-6 nolu parsellerin 2 kat ayrık-ikiz ve 4 kat blok mesken alanı olan imarlarında, ifraz hattının kaldırılarak 4 kat olması ve 19989 ada 1 nolu parselin inşaat hakkının 19996 nolu adaya ilave edilerek emsal, taks ve yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili uygulama imar planı ve 19989 ada 1 nolu parselin Belediye Hizmet Alanı (Sosyal-Kültürel ve Spor Amaçlı) olarak düzenlenmesi ile ilgili nazım imar plan tadilatı ve uygulama imar planı uygun görülmüştür.

          45- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  15.12.2011

       Sayı :   2011/639

Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 28 N I-29 N IV pafta, 28862 ada, 1 nolu parselin 3 kat mesken alanı olan imarı ile, 2 nolu parselin 10 kat Ticaret alanı olan imarının   tamamının ticarete dönüştürülmesi ayrıca 17606 ada, 12 nolu parselin 3 kat mesken alanı olan imarının Belediye Hizmet Alanı(Yurt Amaçlı)olarak yeniden düzenlenmesi ve bu parseldeki inşaat hakkının 28862 nolu adaya aktarılması 2 parselin imarının E:1.77, Max.Taks:0.30 Hmax=10 kat yoğunluklu, 1 parselin de E=1.77,Max.Taks:0.30 Hmax:18 metre ve  parsellerin yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatının reddi uygun görülmüştür.

          46- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  15.12.2011

       Sayı :   2011/640

Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi, 25 M I pafta, 20533 ada, 1 nolu parselin H:24.50 m. 0.25/2.00 yoğunluklu mesken alanı olan imarının, toplam yoğunluk artışı yapılmadan, E:2.00, Max.Taks:0.25 Hmax: 10 kat olarak çevresiyle birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilat teklifi incelendi; yapılaşma şartlarının E:2.00, Max.Taks:0.25 ve Hmax: 9 kat şeklinde değiştirilerek uygun görülmüştür.

          47- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  15.12.2011

       Sayı :   2011/641

Selçuklu İlçesi, Işık Mahallesi, 21 L II pafta, 13182 ada, 47 parsel imar planında Ticaret alanına isabet etmektedir. Söz konusu parselin Ticaret +Konut Alanı olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatının incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          48- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  15.12.2011

       Sayı :   2011/642

Selçuklu İlçesi, Tarla Mahallesi, 18 L I  pafta, 465 ada, 30 parsel mevcut planda konut alanına isabet etmektedir. Söz konusu parselin Ticaret alanına dönüştürülmesi ile ilgili Selçuk Yemeniciler İnş.San.ve Tic.LtdŞti.’nin nazım imar plan tadilat teklifi uygun görülmüştür.

          49- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  15.12.2011

       Sayı :   2011/643

Selçuklu İlçesi, Işık Mahallesi, 20 L I pafta, 2233 ada, 341 ve 358 parseller imar planında Bakım ve Akaryakıt İstasyonu alanına isabet etmektedir. Söz konusu parsellerin Konut + Ticaret Alanın olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili Koyuncu Tic. AŞ.’ nin nazım imar plan tadilat teklifi, incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          50- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  15.12.2011

       Sayı :   2011/644

Selçuklu İlçesi, Musalla Bağları Mahallesi, 19 L II (kad:160) pafta, 2681 ada, 52 parsel imar planında Hafif Kimya Endüstri Sanayi Sahasına isabet etmektedir. Söz konusu parselin Ticaret alanı olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili Sebahattin ERGÜLÜ’nün nazım imar plan tadilat teklifi çevresi ile birlikte değerlendirilmek üzere iade edilmesi uygun görülmüştür.

          51- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  15.12.2011

       Sayı :   2011/645

Selçuklu İlçesi, Sarıcalar Köyü, L 29 D 14 D 13 C pafta, 766 parsel 1/25000 ölçekli nazım imar planında “Sulanabilir A Sınıfı Tarım Toprakları” sahasına isabet etmektedir. Söz konusu parselde Klinker Öğütme Tesisi kurulması için Bezirciler Ltd. Şti.’nin nazım imar planı tadilat teklifinin reddi uygun görülmüştür.      

          52- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  15.12.2011

       Sayı :   2011/646

Meram İlçesi, Yorgancı Mahallesi, 16 H IV ve 15 H I  paftalara isabet eden yaklaşık 61.2 Ha’lık alanı kapsayan bölgede hazırlanan Meram Belediyesinin 15.09.2011 tarih ve 918 sayılı yazıları ile teklif edilen nazım imar planı Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun da uygun görüş vermesi halinde uygun görülmüştür.