BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 16.09.2011 TARİHLİ TOPLANTISINA AİT KOMİSYON RAPORLARI

 

1- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

    Tarih :  14.09.2011

     Sayı  :   2011/37

Meclisimizin 12.09.2011 tarihli oturumunda Komisyonumuza havale edilen 2012-2016 Yıllarını kapsayan Stratejik Plana ait Encümen görüşü de incelenmiştir. Yapılan incelemede Stratejik Planda DURUM ANALİZİ (Konya İlinin Tarihsel Gelişimi, Konya Belediyesinin Tarihçesi, Yasal Yükümlülükler, Mevzuat Analizi, Faaliyet Alanları ile Ürün ve Hizmetlerin Belirlenmesi, Paydaş Analizi, Kurum İçi Analiz, İnsan Kaynakları, Teşkilat Şeması, Mali Yapısı (2006- 2010 yılları arası), Mali Kontrol Sistemleri, İç Kontrol Sistemleri, Dış Kontrol Sistemleri, Fiziksel Yapı, Gayrimenkuller, Araç Bilgi  Teknoloji Kaynakları, GZFT Analizi),  GELECEĞE BAKIŞ (Misyonumuz, Vizyonumuz, İlkeler Bildirimi, Stratejik Amaç, Stratejik Hedef ve Faaliyetler, Stratejik Amaçlara Göre 5 Yıllık Kaynak Dağılımı)  KAYNAK DAĞILIM TABLOSU, İZLEME ve DEĞERLENDİRME başlıkları bulunmaktadır.

Mali Hizmetler Daire Başkanlığınca hazırlanan ve Encümenimizce de incelenen 2012-2016 yıllarını kapsayan Stratejik Planın DPT Müsteşarlığı Stratejik Plan Hazırlama Kılavuzu ile Stratejik Plan Yönetmeliği esas alınarak 5 yıllık olarak hazırlandığı görülmüştür. 2012-2016 Yıllarını kapsayan Stratejik Plan 5393 sayılı kanunun 18. Maddesinin (a) bendi uyarınca uygun görülmüştür.

          2- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

  Tarih :  14.09.2011

  Sayı   :   2011/38

            Sistemi 1 günlük RTK Düzeltme Verilerine Açmak (her bir kullanıcı için)        1,00 tl.

            Sistemi 1 haftalık RTK Düzeltme Verilerine Açmak (her bir kullanıcı için)       5,00 tl.

            Sistemi 1 aylık RTK Düzeltme Verilerine Açmak (her bir kullanıcı için)          10,00 tl.

            Sistemi 3 aylık RTK Düzeltme Verilerine Açmak (her bir kullanıcı için)          20,00 tl.

            Sistemi 6 aylık RTK Düzeltme Verilerine Açmak (her bir kullanıcı için)          35,00 tl.

            Sistemi 1 yıllık RTK Düzeltme Verilerine Açmak (her bir kullanıcı için)          55,00 tl.

olarak yeniden belirlenmesi istenen RTK ağı referans istasyonu kullanım ücretleri uygun görülmüştür.

3- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

  Tarih:   14.09.2011

   Sayı  :    2011/436

Konya Büyükşehir Belediyesi İmar yönetmeliğinin bazı maddelerin yeniden düzenlenmesi hususunun incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

4- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

  Tarih:   14.09.2011

  Sayı     :   2011/437

Yapılan incelemede; aşağıda belirtilen yerlerde ve İmar yoluna, park alanı Yeraltı otopark alanına ihtiyaç olduğu, aşağıda kamulaştırması yapılacak yerlerin ve tahmini kamulaştırma bedellerinin uygun olduğu cihetle 9ncu 5 yıllık imar proğramına ek proğram olarak alınmasının uygun görülmüştür.

 

 

5- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

  Tarih:   14.09.2011

  Sayı     :   2011/438

İmar planının tahakkukunu sağlamak Belediyemizin başlıca görevleri arasında bulunduğundan, mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda tapu kaydı ve niteliği yazılı gayrimenkullerin 5393 sayılı kanununun 18.maddesi (e) fıkrası gereği satılabilmesi, kiralanması, trampa edilebilmesi, kat karşılığı verilmesi, için Encümenimize yetki verilmesinin uygun görülmüştür.

6-  Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

    Tarih:   14.09.2011

    Sayı   :   2011/39

Belediyemiz tarafından yapılacak olan “her türlü araç temini, malzeme, nakliye, araç bakımı, etüd, proje geliştirme, çevre düzenlemesi malzemesi, yapım ve hizmet işleri yapılması işi ile ilgili olarak Konya Belediyeler Birliği ile protokol düzenleme yetkisi Başkanlık Makamına verilmesi uygun bulunmuştur.

          7- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

    Tarih :  14.09.2011

     Sayı  :   2011/40

Belediyemiz tarafından yapılacak olan “Konya İli Sınırları içerisinde bulunan eğitim kurumlarının hizmet binalarının yapımı,çevre düzenlemesi, sportif faaliyet alanlarının düzenlenmesi gibi geleceğimiz olan gençlerin eğitimlerini daha sağlıklı alanlarda alabilmeleri için gerekli inşaat yapımı işleri ile ilgili Valilik, İl Özel İdaresi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile protokol düzenleme yetkisinin” başkanlık makamına verilmesi uygun bulunmuştur.

8- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih :  14.09.2011

     Sayı  :   2011/439

            Kültür ve Sosyal İşleri Dairesi Başkanlığı’nın 06.09.2011 tarih ve 660 sayılı yazısı ayrıca OsmanBOZTEPE’nin 18.08.2011 tarihli dilekçesi Prof.Dr. Fuat YÖNDEMLİ’nin Babası HACI HÜSEYİNYÖNDEMLİ.Dedesi BARAKLI RAŞİT EFENDİ ve RIZA KONYALI BEDİA AKARTÜRK isimleri’nin imar uygulamasına göre yeni açılacak olan bir sokağa verilmesi talepleri incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          9- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih :  14.09.2011

     Sayı  :   2011/440

  Karatay İlçesi, 37 Mahalle, 19 L III pafta, 19828 ada, 21 nolu parselin Yurt Alanı olan imarının Dini Tesis Alanına dönüştürülmesi ile ilgili nazım imar plan tadilatı ve uygulama imar planı uygun görülmüştür.

          10- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  14.09.2011

       Sayı            :   2011/441

Karatay İlçesi, Ulubatlı Hasan Mahallesi, 20 M II pafta, 3763 ve 3764 adalara isabet eden imar adalarının ve Karakayış Caddesinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatı uygun görülmüştür.

          11- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  14.09.2011

       Sayı            :   2011/442

  Karatay İlçesi, Akçeşme Mahallesi, 17 M I pafta, 49 ada, 230, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267 ve 268 nolu parsellerin 15 Kat Ticaret-Konut Alanı olan imarının, Sağlık Tesisleri Alanına dönüştürülmesi ve E: 1.20, Taks: 0.50, Hmax: 9.00 metre yapılaşma şartı getirilmesi ile ilgili Nazım İmar Plan tadilatı ve Uygulama imar planı uygun görülmüştür.

 

 

 

12- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

        Tarih         :  14.09.2011

         Sayı          :   2011/443

  Karatay İlçesi, Büyüksinan Mahallesi, 20 M II ve 21 N I paftalar, 24189 adaya isabet eden Cami Alanına, Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. ‘nin 28.06.2011 tarih ve 260 sayılı yazısı ile talep ettiği Trafo Yeri konulması, Doğuş Mahallesi, 17 N IV pafta, 25690 ve 25691 adaların arasında kalan otopark alanına, Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. ‘nin 28.06.2011 tarih ve 259 sayılı yazısı ile talep ettiği Trafo Yeri konulması, Mengene Mahallesi, 16 M II pafta, 25025 ve 25026 adaların arasında kalan ve Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. ‘nin28.06.2011 tarih ve 263 sayılı yazısı ile talep ettiği, Trafo yerinin Park Alanına kaydırılması, Fevzi Çakmak Mahallesi, 21 N IV pafta, 15368 ve 15369 adaların arasında Park Alanına, Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. ‘nin28.06.2011 tarih ve 262 sayılı yazısı ile talep ettiği Trafo Yeri konulması, Ulubatlı Hasan Mahallesi, 20 M II, 20 N I ve 21 N IV pafta, 21356 ada, 4 nolu parsele isabet eden Cami Alanında kalan ve Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. ‘nin 28.06.2011 tarih ve 266 sayılı yazısı ile talep ettiği, Trafo yerinin kaydırılması uygun görülmüştür.

          13- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  14092011

       Sayı            :   2011/444

  Karatay İlçesi, Mezbaha Mahallesi, 19 O IV pafta, 20374 ada, 3, 4 ve 5 nolu parsellerin Belediye Hizmet Alanı olan imarının, Ağaçlandırılacak Alan olarak değiştirilmesi ile ilgili Nazım imar plan tadilatı ve uygulama imar planı uygun görülmüştür.

          14- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  14.09.2011

       Sayı            :   2011/445

            Meram İlçesi, Yunus Emre Mahallesi, 18H-III pafta, 17684 ada, 10 No.lu parsel III. derece doğal sit alanı içinde polis karakolu alanında kalmakta olup, söz konusu parselin, kuzeyinde bulunan mevcut dini tesis alanına dahil edilmesi ile ilgili Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 15.07.2011 tarih ve 4744 sayılı kararı ile uygun görülen nazım imar plan tadilatı ve uygulama imar planı uygun görülmüştür.

          15- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  14.09.2011

       Sayı            :   2011/446

            Meram İlçesi, Yunus Emre Mahallesi, Yaka Tapulaması, 18-İ-IV imar paftası, 17728 ada, 1 No.lu parsel ve 17729 ada, 3 No.lu parsel imar planında 3. derece doğal sit alanı içerisinde konut alanında kalmakta olup, konut alanının 17729 ada, 2 ve 4 No.lu parsellerdeki eğitim alanına ilave edilmesi ile ilgili Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 15.07.2011 tarih ve 4742 sayılı kararı ile uygun görülen nazım imar plan tadilatı ve uygulama imar planı uygun görülmüştür.

          16- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  14.09.2011

       Sayı            :   2011/447

  Meram İlçesi, Kürden Mahallesi, 17-İ-I (Kad.244) pafta, 626 ada, 21 No.lu parsel 3. derece doğal sit alanı içerisinde konut, yol ve yeşil alanda kalmakta olup, konut alanının yurt ve idari bina yapılması, otopark ve yeşil alanın yeniden düzenlenmesi ile ilgili Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 15.07.2011 tarih ve 4743 sayılı kararı ile uygun görülen nazım imar plan tadilatı ve uygulama imar planı uygun görülmüştür.

          17- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  14.09.2011

       Sayı            :   2011/448

Meram İlçesi, Gödene Mahallesi, 5-F-II, 5-G-I imar paftalarında mevcut su kaynağının korunması ve depolanması için Koski Tesisi (Gödene Kaynak Suyu Koruma Alanı) yapılması ile ilgili nazım imar planı ve uygulama imar planı yapılması uygun görülmüştür.

 

 

 

          18- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  14.09.2011

       Sayı            :   2011/449

Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi 20 J IV paftada bulunan Savur ve Umman Sokakların, imar planında park ve otopark olan imarlarının, taşıt yolu olarak çevreleriyle birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatı uygun görülmüştür.

          19- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  14.09.2011

       Sayı            :   2011/450

Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi 22 K II/23 K III paftalarda bulunan Elekler Sokağın imar planında park ve otopark olan imarlarının, taşıt yolu olarak çevreleriyle birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatının incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          20- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  14.09.2011

       Sayı            :   2011/451

            Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi 20 J I paftada bulunan Üstünlü ve Özenmiş Sokakların, imar planında park ve otopark olan imarlarının, taşıt yolu olarak çevreleriyle birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatı uygun görülmüştür.

          21- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  14.09.2011

       Sayı            :   2011/452

Selçuklu İlçesi, Mevcut Konya-Ankara karayoluna paralel uzanan “Kayacık-Tömek DM ile KaraömerlerDM Enerji Nakil hattının imar planına işlenmesi talebi ile ilgili plan tadilatı uygun görülmüştür.

          22- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  14.09.2011

       Sayı            :   2011/453

Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 25 O IV pafta, 23511 ada, 1 nolu parsel ile 1129 nolu parsellere Havaalanı mania kriterlerinden dolayı plan notu eklenmesi ile ilgili plan tadilatı uygun görülmüştür.

          23- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  14.09.2011

       Sayı            :   2011/454

Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 27 M II pafta, 16514 ada, 15-16 nolu parselin E:1.50, Taks:0.30, 5 kat olan imarlarında, yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatının incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          24- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  14.09.2011

       Sayı            :   2011/455

Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi 26 M I pafta, 15913 ada, 3 nolu parselin 8 kat, 22x45m. ebatlı blok mesken alanı olan imarının, E: 2.35, Max Taks: 0.25, Hmax:11 kat’a çevrilerek batısındaki park alanıyla birlikte yeniden düzenlenmesi ve “Açık Çıkmalar Emsale Dahildir.” Plan notu eklenmesi ilgili plan tadilatının incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 

 

 

 

 

 

          25- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  14.09.2011

       Sayı            :   2011/456

Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi 26 M I pafta, 15916 ada, 2-3 nolu parsellerin 4 kat ayrık blok mesken alanı olan imarlarının, alanın bir kısmının kuzeyindeki İlkokul alanına dahil edilerek geri kalan kısmının toplam yoğunluk artışı yapılmadan, E:1.70, Max.Taks:0.30, Hmax:8 kat olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatının incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          26- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  14.09.2011

       Sayı            :   2011/457

Selçuklu İlçesi, Küçük İhsaniye Mahallesi 18 K II pafta, 1335 ada, 7 nolu parselin 4 ve 7 kat ebatlı blok mesken alanlarına isabet eden imarının, Emsal ve Taks verilerek 4 ve 10 kat olması, plan notları eklenmesi ve yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatının incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          27- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  14.09.2011

       Sayı            :   2011/458

Selçuklu İlçesi, Işık Mahallesi, 21 L II pafta, 13182 ada, 47 parsel imar planında Ticaret alanına isabet etmektedir. Söz konusu parselin Ticaret +Konut Alanı olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatınınincelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          28- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  14.09.2011

       Sayı            :   2011/459

Selçuklu İlçesi, Şeyh Şamil Mahallesi, 25 L III, 25 M IV paftalar, 29075 ada, 6  parselde, Büyükşehir Belediyesinin 12.08.2011 tarih ve 498 sayılı kararı ile onaylanan   nazım imar planına uygun uygulama imar planıuygun görülmüştür.

          29- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  14.09.2011

       Sayı            :   2011/460

Karatay İlçesi, Akçeşme Mahallesi 17 M I paftaya isabet eden Kültür Merkezi ve dellal pazarı Alanının yeniden düzenlenmesi ile ilgili nazım imar plan tadilatı ve uygulama imar planı uygun görülmüştür.

          30- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  14.09.2011

       Sayı            :   2011/461

Meram İlçesi, Boyalı Mahallesi 5 pafta, 893 ve 894 nolu parsel 1/25000 ölçekli nazım imar planında Ağaçlandırılacak alana isabet etmektedir. Söz konusu alanın hayvancılık Tesisleri alanın olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili Balcılar Yem San.’nin nazım imar plan tadilatı teklifi uygun görülmüştür.

          31- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  14.09.2011

       Sayı            :   2011/462

Meram İlçesi, Durunday Mahallesi, 14 H 1 ve 14 H IV paftalara isabet eden park alanının Fen Lisesi Alanı olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili Nazım İmar Plan tadilatı ve Uygulama İmar Planı, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 

 

 

32- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  14.09.2011

       Sayı            :   2011/463

Meram İlçesi, Büyükkovannağzı Mahallesi 303 pafta, 763 ada, 5, 9, 31, 33, nolu parseller ve yakın çevresi ile ilgili imar planları maliki tarafından dava edilmiş olup Konya 1. İdare Mahkemesinin 29.06.2010 tarih 2009/1113 E. ve 2010/810 K. sayılı kararı doğrultusunda bölgede yeni bir planlamanın yapılması gerekliliği sonucuna varılmıştır. Konu “Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik”  kapsamında incelendiğinde madde 14 de “Planların hazırlanması sürecinde, planı düzenlenecek alan ve yakın çevresindeki alanlarda aşağıda genel başlıklar halinde belirtilen konular ile planlama alanının özelliğine ve plan türüne göre diğer konularda ilgili kurum ve kuruluşlardan veriler elde edilir.” denilmektedir. Belediyemizce yukarıda bahsedilen madde çerçevesinde ilgili kurum ve kuruluşlardan görüşler elde edildikten sonra, plan tadilat teklifi bu veriler çerçevesinde tekrar değerlendirilmesi uygun görülmüştür.

         33- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  14.09.2011

       Sayı            :   2011/464

Meram İlçesi, Hatıp Mahallesi, yerleşik alanı ve çevresinde yapılan nazım imar planı uygun görülmüştür.

34- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  14.09.2011

       Sayı            :   2011/465

Selçuklu İlçesi, Ardıçlı Mahallesinde topografya nedeni ile açılamayan yollar ve bazı bölgelerde yapılaşmanın sağlanamaması sonucu Selçuklu Belediyesi tarafından hazırlanan 26.08.2011 tarih ve 1674 sayılı yazıları ile teklif edilen 1/5000 ölçekli nazım imar plan revizyonu uygun görülmüştür.

          35- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  14.09.2011

       Sayı            :   2011/466

            Selçuklu İlçesi, Mülkiyetinin büyük bir kısmı Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğüne ait olan, Dikilitaş Mahallesi. 25 N III pafta, 20211 ada. 3 parsel Bölgesel Sağlık ve Eğitim Tesisi Alanına isabet etmektedir. Söz konusu parselin “Ticaret Alanına” dönüştürülmesi ile ilgili Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün 19.08.2011 tarih ve 2786 sayılı yazıları gündeme alınıp 15.09.2011 tarih ve 2972 sayılı yazılarındaki talebi doğrultusunda edilen nazım imar plan tadilatının incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          36- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  14.09.2011

       Sayı            :   2011/467

  Selçuklu İlçesi, Bosna Hersek Mahallesi, 30104 ada, 21 nolu parsel ile ilgili Battal Erman ve hissedarların 22.08.2011 tarihli dilekçesi ile teklif edilen nazım imar planının reddi uygun görülmüştür.

          37- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  14.09.2011

       Sayı            :   2011/468

Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi, 28 M III pafta, 16342 ada, 4 ve 5 nolu parseller mesken sahasına isabet etmektedir. Söz konusu parsellerin Yurt Alanına dönüştürülmesi ile ilgili Batubay Eğitim Turz. San. Tic.Aş.’ninnazım imar plan tadilat teklifinin iade edilmesi uygun görülmüştür.

          38- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  14.09.2011

       Sayı            :   2011/469

Selçuklu İlçesi, Aşağıpınarbaşı Mahallesi, L 29D23D pafta, 29863 ada, 73 nolu parsel ile ilgili HekimoğluTurzTic.Aş.’nin nazım imar plan teklifi uygun görülmüştür.

 

 

          39- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  14.09.2011

       Sayı            :   2011/470

Selçuklu İlçesi Sarıcalar Mahallesi, 30030 ada, 112 parsel 1/5000 ölçekli nazım imar planında Besihane olan imarının iptal edilmesi ile ilgili Selahattin AYPEK’in dilekçesi uygun görülmüştür.

         40- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  14.09.2011

       Sayı            :   2011/471

Selçuklu İlçesi, Kayacık Mahallesi, L 29 pafta, 29163 ada, 3 parsel, 5 kat ve 7 kat Mesken alanına isabet etmektedir. Söz konusu parselin Nazım imar plan tadilatı yapılması ile ilgili ENS-SAN KOOP –SafirİnşLtdŞti’in teklifi, incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

         41- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

      Tarih           :  14.09.2011

       Sayı            :   2011/41

            Dünya Tarihi Şehirler Birliği üye olunması ve üyelik aidatlarının da Büyükşehir Belediyemiz tarafından ödenmesi uygun görülmüştür.

          42- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

      Tarih           :  14.09.2011

       Sayı            :   2011/42

06 – 09 Ekim 2011 tarihleri arasında A.B.D.’nin Kaliforniya eyaleti, Los Angeles şehrinde düzenlenecek “Anadolu Kültürleri ve Yemekleri Festivali’ne Semazenler Celalettin BERBEROĞLU, Süleyman TELLİLER, Kamil ÜNAL, Mete HORZUM, Yakup İNAM, Mutrip heyeti; Ali EROL (Neyzen), Ahmet YÜCENURŞEN (Kudümzen), Feti BARUT (Ud), Murat CAN (Kanun), Feyzullah KALAYCI (Tespih ustası), Meclis üyeleri; Gürsoy BİLGİN, Mustafa KULU, Kasım KÜÇÜKTOSUN, Mustafa KOSTAK, Hasan Hüseyin ACAR, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Mücahit Sami KÜÇÜKTIĞLI ve Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Dış İlişkiler personeli Ali GÜNER’in 04 – 11 Ekim 2011 tarihleri arasında harcırahlı olarak katılmaları uygun görülmüştür.

43-  Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih         :  14.09.2011

Sayı           :   2011/43

04–05 Ekim 2011 tarihinde Fransa’da düzenlenecek “AB ile Türkiye arası ilişkilerde Hz. Mevlana Hoşgörüsü ve Sevgisi” konulu panel’e Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Meclis üyeleri; AbdurrahimBÜYÜKMATUR, Fahrettin ÇAMURCU, Sıdıka TURGUT, Zeliha ÜZÜMCÜ, Mehmet AKTAŞ, Ayşe Esin BAYRU (ÇELEBİ), Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Mücahit Sami KÜÇÜKTIĞLI, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı  Dış  İlişkiler  personeli  Tayfun  PALA,  Semazenler;  Abdurrahman  Nedim KARNIBÜYÜKLER, Mehmet Ali ÖZDENGÜL, Yaşar KARNIBÜYÜKLER, Hakan ELMA, Esat ASLANTAŞ, Muharrem Sırrı ERYİĞİT Mutrip heyeti; Oğuz KARAKAYA, Ali KOÇER, Alper AKDENİZ, İbrahim BALATEKİN ve Ozan TUTAY’ın 03 – 05 Ekim 2011 tarihleri arasında harcırahlı olarak katılmalarıkomisyonumuzca uygun görülmüştür.

44-  Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih         :  14.09.2011

Sayı           :   2011/44

07–08 ve 09 Ekim 2011 tarihleri arasında Viyana’nın Wien Messe Center’de düzenlenecek olan Kültür, Sanat, Eğitim ve Ticaret içerikli Mültikultur Festivali Organizasyonuna, Meclis üyeleri; AbdurrahimBÜYÜKMATUR, Fahrettin ÇAMURCU, Sıdıka TURGUT, Zeliha ÜZÜMCÜ, Mehmet AKTAŞ,Semazenler; Abdurrahman Nedim KARNIBÜYÜKLER, Mehmet Ali ÖZDENGÜL, Yaşar KARNIBÜYÜKLER, Hakan ELMA, Esat ASLANTAŞ, Muharrem Sırrı ERYİĞİT Mutrip heyeti; Oğuz KARAKAYA, Ali KOÇER, Alper AKDENİZ, İbrahim BALATEKİN, Ozan TUTAY ve Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Dış İlişkiler personeli Tayfun PALA’nın 06 – 10 Ekim 2011 tarihleri arasında harcırahlı olarak katılmaları uygun görülmüştür.

 

 

          45-  Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih         :  14.09.2011

Sayı           :   2011/45

Konu hakkında daha detaylı inceleme ve araştırma yapılması için bir sonraki Meclis toplantısının ikinci birleşimine kadar süre verilmesi uygun bulunmuştur.

          46-  Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih         :  14.09.2011

Sayı           :   2011/46

  2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97 nci maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi (f) bendi ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 23. maddesi (m) bendine göre belirtilen teklif Komisyonumuzca değerlendirilmiş olup; İsteğe Bağlı Analiz ücretleri için,  Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğünün belirlediği Yetkilendirilmiş Ölçüm ve Analiz Laboratuarları Asgari Fiyat Tarifesinin uygulanması uygun görülmüştür.

47-  Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih         :  14.09.2011

Sayı           :   2011/47

Bugüne kadar Büyükşehir ve İlçe Belediyelerinin sorumluluğu altında olan yağmursuyu rögarlarının temizlenmesi işinin Büyükşehir Belediye Başkanlığı, KOSKİ ve İlçe Belediyeleri ile ortak hizmet projesi olarak yapılmasına, bahse konu işin icrasının kendi mevzuat hükümlerine göre KOSKİ tarafından yapılmasına/yaptırılmasına, proje maliyetlerinin kendi sorumluluk alanları itibariyle Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Belediyelerince karşılanmasına.

Ortak hizmet projesinin usul ve esaslarının taraflar arasında düzenlenecek bir protokolle belirlenmesine ve Büyükşehir Belediyesi adına protokol yapımı yetkisi için Belediye Başkanı Tahir Akyürek’e ve KOSKİ adına protokol yapımı için Genel Müdür İsmail Selim Uzbaş’a yetki verilmesi 5216/27 ve 5393/75 maddeleri gereği uygun bulunmuştur.

48-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  14.09.2011

Sayı           :   2011/472

            Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, 21 N I imar paftasında, 413 pafta, 15399 ada, 2 nolu parselin Küçük Sanayi Sahası olan imarının, Ticaret Sahasına dönüştürülmesi ile ilgili nazım imar plan tadilatı ve uygulama planı incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          49- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih          :  14.09.2011

Sayı           :   2011/473

Karatay İlçesi, Sakyatan Mahallesi, 29 pafta, 3176 nolu parsele Akaryakıt İstasyonu olarak 1/1000 ölçekli uygulama imar planı 17.06.2005 tarihinde onaylanmıştır. 16.08.2006 tarihinde inşaat ruhsatı almış, 08.11.2006 tarihinde Karayolları 3. Bölge Müdürlüğü’ nün uygun görüşü ile 09.11.2006 tarihinde yol geçiş izin belgesi verilmiştir. Sakyatan Mahallesi, M29B16B1C imar paftasında, 29 pafta, 2085 nolu parsel sahiplerinin müracaatı ile aynı bölgede 01.07.1954 tarihinde Karayolları 3. Bölge Müdürlüğü tarafından verilen inşaat izni ile yapılan ve faaliyet gösteren Akaryakıt İstasyonuna Karayolları 3. Bölge Müdürlüğü 12.04.1982 tarihinde işletme ruhsatı ve 15.05.1997 tarih ve 22990 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 17. ve 18. Maddelerine dayanılarak hazırlanan Karayolları Kenarında Yapılacak ve Açılacak Tesisler Hakkındaki Yönetmeliğe göre 03.11.1999 tarihinde geçiş yolu izin belgesi verilmiştir. Karayolları 3. Bölge Müdürlüğünden tesis ile ilgili belgeler istenmiş, Karayolları 3. Bölge Müdürlüğü 31.05.2011 tarih ve 28282 sayılı yazısı ile uygulama imar planı, yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgelerinin arşivlerinde bulunmadığını bildirmiştir.                                                           

          Müktesep hakkın dikkate alınarak yapılan incelemeler doğrultusunda, 29 pafta, 2085, 2092, 3140 ve 3240 nolu parsellere Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.02.2009 tarih ve 94 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanan, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı uygun görülmüştür.

50-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  14.09.2011

Sayı           :   2011/474

Karatay İlçesi, Karaaslan Mahallesi, M29A21B4A imar paftasına isabet eden Karaman YolundanÇanakpınar Sokağa girişin yeniden düzenlenmesi, orta refüjden Çanakpınar Sokağa dönüş verilmesi ile ilgili imar plan tadilatı, incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

51-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  14.09.2011

Sayı           :   2011/475

            Karatay İlçesi, Aziziye Mahallesi, 18 L III pafta 17659 adanın Serbest 3 Kat Ticaret Sahası olan imarına Hmax: 12.00 metre yapı yüksekliği getirilmesi ile ilgili imar plan tadilatı değiştirilerek uygun görülmüştür.

          52-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  14.09.2011

Sayı           :   2011/476

Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi, 22 K III pafta, 18554 ada, 1 nolu parselin Ticaret Alanı olan imarında, parselde İmar Yönetmeliğinden gelen otopark alanının karşılanması ile ilgili hüküm gereğince plan notu eklenerek otopark şartının kaldırılması ile ilgili plan tadilatı talebinin, yapılan incelemeler neticesinde, söz konusu parselin kuzeyindeki imar planında 2 kat mesken alanı olan 18561 ada, 3 nolu parselin otopark alanı olarak yeniden düzenlenmesi ve 18554 ada, 1 nolu parsele “Otopark ihtiyacı 18561 ada 3 nolu parselde karşılanacağından, otopark şartı aranmayacaktır.” Plan notu eklenmesi ile ilgili plan tadilatı uygun görülmüştür.

          53-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  14.09.2011

Sayı           :   2011/477

Selçuklu İlçesi, Tömek Mahallesi L-29 pafta, 1170 nolu parselle(yeni 29769 ada, 2 nolu parsel) ilgili, 23/02/2010 tarihinde imar plan değişikliği için başvurulmuş, dosyadaki eksikliklerden dolayı Selçuklu Belediye Meclisimizin 07/09/2010 tarih ve 213 sayılı kararı ile dosya talep sahibine iade edilmiştir. Talep sahibinin 13/04/2011tarihi itibariyle yapmış olduğu başvuruda eksiklikler tamamlanmıştır. Söz konusu 29769 ada, 2 nolu parseldeHmax:30 m., E:0.35 olması ile ilgili plan tadilatı talebinin, söz konusu adanın Ankara yolu cephesinden 15m.’lik terk yapılması, yapı yaklaşma mesafelerinin yapılan terke göre yeniden düzenlenmesi ve 1 nolu parseldeki Bakım ve Akaryakıt İstasyonunun yine yapılan terke göre eski imarındaki inşaat hakkının korunarak yoğunluğunun alanın çevresiyle birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatı uygun görülmüştür.

          54-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  14.09.2011

Sayı           :   2011/478

Meram İlçesi, Kaşınhanı Mahallesi, 5 pafta, 1297 parsel, nazım imar planında Konya Kırı Yaygın Tarım Alanlarında kalmaktadır. Söz konusu parselin Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanları olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili Durali YAVUZER’in 28.07.2011 tarihli dilekçesi ile talep edilen nazım imar plan tadilatı uygun görülmüştür.

          55-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  14.09.2011

Sayı           :   2011/479

            Selçuklu İlçesi, Sille Ak Mahallesi, M28 B 09 B4 A, M28 B 09 B4 B, M28 B 09 B4 C, M28 B 09 B4 D paftalara isabet eden alanda nazım imar planı yapılması uygun görülmüştür.

          56-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  14.09.2011

Sayı           :   2011/480

Meram İlçesi, Aşkan Mahallesi, 18 J IV (kad.238) pafta, 2856 ada, 4-10-11-12-13-39-40-143 parsellere isabet eden Konut alanları ve park alanının yeniden düzenlenmesi ile ilgili Aşkan Mahalle muhtarının 29.06.2011 tarihli dilekçesi ile teklif edilen nazım imar plan tadilatının incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          57-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  14.09.2011

Sayı           :   2011/481

Selçuklu İlçesi, TömekAşağıpınarbaşı ve  Yukarıpınarbaşı Mahallelerine isabet eden Ankara yolu güzergahında nazım imar plan düzenlemesi yapılmasının, incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          58-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  14.09.2011

Sayı           :   2011/482

Selçuklu İlçesi, Sulutas Mahallesi, M 28 B 1 paftasına isabet eden İR: 200702818 numaralı 99.18 ha’lık II. Grup İşletme ruhsatlı saha içerisinde 1 hektarlık alanda Kalker Maden Ocağı ve Kırma Eleme Tesis İşletmesi ile ilgili Belenbaşı Madencilik Ltd.ti.’nin 30.05.2011 tarihli dilekçe ile teklif edilen  nazım imar plan tadilatının incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.