BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 12.08.2011 TARİHLİ TOPLANTISINA AİT KOMİSYON RAPORLARI

 

1- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

    Tarih :  10.08.2011

     Sayı  :   2011/32

Zabıta Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Zabıta Amirliklerinde kullanılmak üzere tam donanımlı 3 adet Minibüs ile 3 adet Kapalı Kasa Çift Camlı Kamyonet zabıta aracı alınması 237 sayılı taşıt kanununun 10. maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

  Tarih :  09.08.2011

  Sayı   :   2011/383

Yapılan incelemede; teklifte belirtilen taşınmazın ilgili kanun kapsamında satın alınması için encümenimize yetki verilmesi hususu uygun görülmüştür.

3- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

  Tarih:   09.08.2011

   Sayı  :    2011/384

Yapılan incelemede; aşağıda belirtilen yerlerde ve İmar yoluna, park alanı Yeraltı otopark alanına ihtiyaç olduğu, aşağıda kamulaştırması yapılacak yerlerin ve tahmini kamulaştırma bedellerinin uygun olduğu cihetle 9 ncu 5 yıllık imar proğramına ek proğram olarak alınması uygun görülmüştür.

4- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

  Tarih:   11.08.2011

  Sayı     :   2011/385

1- Karatay Belediye Başkanlığının 01.08.2011 tarih ve 3491-1171.sayılı yazısında Tatlıcak MahallesiÜnen Sokak isminin Sokak Esnaflarınca “ADALET” Caddesine dönüştürülmesi Adrese Dayalı Nufus Kayıt Sisteminde problemler oluşturup bölgede yaşayan insanlara olumsuz yansıyacağından taleplerinin reddi,

2- Fen İşleri Daire Başkanlığının 13.06.2011 tarih ve 447-2480 sayılı yazısında Dişhekimler odası dilekçesinde “HEKİM HACI PAŞA” isminin İmar Uygulamasına göre yeni açılacak olan cadde veya Sokağa verilmesi talebi, Kültür Hizmetleri Daire Başkanlığının konu ile ilgili araştırması neticesinden sonra gelecek rapor doğrultusunda yeniden değerlendirileceği,

3- Karatay Belediye Başkanlığının 13.05.2011 tarih ve 1785 sayılı yazıları ile “ŞEYH ULEMA YAHŞİ” Caddesi isminin Şehit isimlerinden biri ile değiştirilmesi Adrese Dayalı Nufus Kayıt Sisteminde problemler oluşturup bölgede yaşayan insanlara olumsuz yansıyacağından talebin reddi uygun görülmüştür.

5- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

  Tarih:   11.08.2011

  Sayı     :   2011/386

Karatay İlçesi, 16 Mahalle, 18 M I pafta, 17981 ada, 4 ve 5 nolu parsellerin 3 Kat Bitişik Mesken Sahası olan imarının ve cephe aldığı imar yolunun yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatı uygun görülmüştür.

6-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih:   11.08.2011

    Sayı   :   2011/387

Karatay İlçesi, Karaaslan Dede Mahallesi, M29A16D2C pafta, 5571 ada,  1 nolu parselin 4 Kat Ayrık Mesken Sahası olan imarının, 1 Kat Ticaret ve Depolama Alanı Hmax: 5 metre olarak değiştirilmesi ile ilgili nazım imar plan tadilatı ve uygulama planı uygun görülmüştür.

          7- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih :  11.08.2011

     Sayı  :   2011/388

Karatay İlçesi, Şems Tebrizi Mahallesi, 18 L II imar paftasında, 21 pafta, 245 ada, 6, 7, 8, 9 ve 10nolu parsellere isabet eden 4 Kat Bitişik Mesken Sahası olan imarının çevresindeki imar yollarının yeniden düzenlenmesi ve Park Alanına dönüştürülmesi ile ilgili nazım imar plan tadilatı ve uygulama planı uygun görülmüştür.

8- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih :  11.08.2011

     Sayı  :   2011/389

          Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, 21 M III ve 21 N IV paftalar, 21352 ada, 4 noluparselin Karakayış Caddesinin genişletilmesi çalışmalarında bahse konu adanın düşen inşaat yoğunluğunun geri verilmesi ile ilgili imar plan tadilatı uygun görülmüştür.

          9- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih :  11.08.2011

     Sayı  :   2011/390

Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, 21 N I imar paftasında, 413 pafta, 15399 ada, 2 noluparselin Küçük Sanayi Sahası olan imarının, Ticaret Sahasına dönüştürülmesi ile ilgili nazım imar plan tadilatı ve uygulama planı incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          10- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  11.08.2011

       Sayı            :   2011/391

          Karatay İlçesi, Keykubat Mahallesi, 20 M I ve 20 M II imar paftalarında, 20 M I ve 20 M II paftalar, 19392 ada, 6 nolu parselin İlköğretim Tesisi olan imarına E: 1.00, Hmax: Serbest olarak yapılaşma şartlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatı uygun görülmüştür.

          11- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  11.08.2011

       Sayı            :   2011/392

Karatay İlçesi, Elmacı Mahallesi, M29A016A3B, M29A16A3C, M29A16B4A, M29A16B4D ve M29A16D2B paftalara isabet eden ve Çevre Yolu, Karaman Yolu, Kanal Caddesi, Şelale Caddesi arasında kalan alandaki Taks: 0.20,  E: 0.40 inşaat yoğunluğuna sahip alanların Taks: 0.25,  E: 0.50 olarak  ve Taks: 0.20, Kaks: 0.80, inşaat  yoğunluğuna  sahip alanların Taks: 0.25, E: 1.00 olarak değiştirilmesi ile ilgili imar plan tadilatı uygun görülmüştür.

12- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

        Tarih         :  11.08.2011

         Sayı          :   2011/393

          Karatay İlçesi, Mezbaha Mahallesi, M29A12A4C pafta, 2355 ada, 5 nolu parselin Wc olan imarının Küçük Sanayi Sahasına dönüştürülmesi ile ilgili imar plan tadilatı uygun görülmüştür.

          13- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  11.08.2011

       Sayı            :   2011/394

          Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, M29A06B4C, M29A06B4D, M29A06C1A ve M29A06C1B paftalar, 2491, 24093, 24094, 24095,  24213,  23536  ve  23537 adaların inşaat yoğunluklarının Taks: 0.50, Kaks: 1.00 olarak belirlenmesine, “07.07.2011 tarihinden önce ruhsat alan parsellerin, ruhsat aldığı tarihteki Taks değerleri geçerlidir. Bu parsellerde yıkılıp yeniden yapılma  veya ilave  yapı   yapılması durumunda Taks: 0.50, E: 1.00 dir.” plan notu ile ilgili imar plan tadilatı uygun görülmüştür.

          14- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  11.08.2011

       Sayı            :   2011/395

Karatay İlçesi, Sakyatan Mahallesi, 29 pafta, 3176 nolu parsele Akaryakıt İstasyonu olarak 1/1000 ölçekli uygulama imar planı 17.06.2005 tarihinde onaylanmıştır. 16.08.2006 tarihinde inşaat ruhsatı almış, 08.11.2006 tarihinde Karayolları 3. Bölge Müdürlüğü’ nün uygun görüşü ile 09.11.2006 tarihinde yol geçiş izin belgesi verilmiştir. Sakyatan Mahallesi, M29B16B1C imar paftasında, 29 pafta, 2085 nolu parsel sahiplerinin müracaatı ile aynı bölgede 01.07.1954 tarihinde Karayolları 3. Bölge Müdürlüğü tarafından verilen inşaat izni ile yapılan ve faaliyet gösteren Akaryakıt İstasyonuna Karayolları 3. Bölge Müdürlüğü 12.04.1982 tarihinde işletme ruhsatı ve 15.05.1997 tarih ve 22990 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 17. ve 18. Maddelerine dayanılarak hazırlanan Karayolları Kenarında Yapılacak ve Açılacak Tesisler Hakkındaki Yönetmeliğe göre 03.11.1999 tarihinde geçiş yolu izin belgesi verilmiştir. Karayolları 3. Bölge Müdürlüğünden tesis ile ilgili belgeler istenmiş, Karayolları 3. Bölge Müdürlüğü 31.05.2011 tarih ve 28282 sayılı yazısı ile uygulama imar planı, yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgelerinin arşivlerinde bulunmadığını bildirmiştir.                                            

Müktesep hakkın dikkate alınarak yapılan incelemeler doğrultusunda, 29 pafta, 2085, 2092, 3140 ve 3240 nolu parsellere Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.02.2009 tarih ve 94 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanan, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı, incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          15- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  11.0.2011

       Sayı            :   2011/396

          Karatay İlçesi, Karaaslan Mahallesi, M29A21B4A imar paftasına isabet eden Karaman YolundanÇanakpınar Sokağa girişin yeniden düzenlenmesi, orta refüjden Çanakpınar Sokağa dönüş verilmesi ile ilgili imar plan tadilatı, incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          16- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  11.08.2011

       Sayı            :   2011/397

Meram İlçesi, Harmancık Mahallesi sınırları içerisinde 14J-III ve 14K-IV paftalara isabet eden alanda 18. madde uygulaması (418 No.lu saha) yapılarak, imar planında pazar alanına ayrılmış olan alan ve çevresinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili nazım imar plan tadilatı ve uygulama imar planı uygun görülmüştür.

          17- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  11.08.2011

       Sayı            :   2011/398

Meram İlçesi, Pamukçu Mahallesi’nde Konya Büyükşehir Belediyesi’nin 17/06/2011 tarih ve 360 sayılı kararı ile onaylı Nazım İmar Planına göre hazırlanan Konut yerleşimi amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı uygun görülmüştür.

          18- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  11.08.2011

       Sayı            :   2011/399

Meram İlçesi, Çaybaşı Mahallesi, 17-L-III pafta, 27213 ada, 1 No.lu parsel imar planında sosyal-kültürel tesis ve ticaret alanında kalmaktadır. Söz konusu parselin doğusundaki park alanı, dini tesis alanı, sosyal-kültürel tesis ve ticaret alanının yeniden düzenlenmesi Koruma Bölge Kurulunun 29.07.2011tarih ve 4782 sayılı kararı ile uygun görüş verilen plan tadilatı uygun görülmüştür.

          19- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  11.08.2011

       Sayı            :   2011/400

Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi 25 J II/III pafta, 17400 nolu ada ve çevresi ile ilgili Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 18/04/2011 gün ve 229 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının E:1.25, Hmax. 5 kat, MaxTaks:0.25 yoğunluklu Mesken Alanı olarak yapılması ile ilgili plan tadilatı uygun görülmüştür.

          20- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  11.08.2011

       Sayı            :   2011/401

          Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi 27 M I/27 L II pafta, 22764 ada, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 parseller ile 22765 ada, 1,2,3 nolu parsellerin 3 ve 4 kat mesken alanı olan imarlarının, emsal ve Taks’a çevrilerek, 22765nolu adanın Belediye Hizmet Alanı (Sosyal-Kültürel-Spor Amaçlı) olarak ayrılması, 22764 nolu adanın, E:1.39, Max.Taks:0.20, Hmax:8 kat yapılaşma şartlı mesken alanı olarak yapı yaklaşma mesafeleri ve çevresiyle birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatı talebinin, aynı bölgede, parsellerin batısında eskiYazır taş ocağı içerisinde, Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Konya’nın Jeolojik haritasında yerleşime uygun olmayan alanda kalan 22811 ada, 2,3 nolu parseller ile 22787 ada, 1,7 nolu parsellerin 2 kat mesken alanı olan imarlarının park alanı olarak çevresiyle birlikte yeniden düzenlenmesi uygun görülmüştür.

          21- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  11.08.2011

       Sayı            :   2011/402

Selçuklu İlçesi, Sancak Mahallesi (Tapunun Dikilitaş), 25 N I pafta, 15741 adanın bulunduğu alanda, 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 18. Madde Uygulaması yapılacağından, 15741, 15744, 16751, 15742 nolu adalar ve çevrelerinde, mevcut imar planında ayrılan fonksiyonların değiştirilmeden imar planının yollarla ve çevresiyle birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatı uygun görülmüştür.

          22- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  11.08.2011

       Sayı            :   2011/403

Selçuklu İlçesinde Mülkiyeti Selçuklu Belediyesine ait olan, Yazır Mahallesi, 28 L II pafta, 28908 ada 2 nolu parselin Max.Taks:0.20, E:1.15, Hmax:Serbest Konut Alanı olan imarının bir kısmının İlköğretim, Belediye Hizmet Alanı, Ticaret alanı ve Konut alanıyla çevresiyle birlikte yeniden düzenlenmesi ve plan notu eklenmesi ile ilgili nazım imar plan tadilatı ve uygulama planı uygun görülmüştür.

          23- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  11.08.2011

       Sayı            :   2011/404

Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi, 20 İ III paftaya isabet eden bölgede, Alemdar Caddesinin batısında Spor Alanı, Belediye Hizmet Alanı, Lise Alanı olan imarın; Eğitim Tesisi ve Belediye Hizmet Alanı olarak çevresiyle birlikte yeniden düzenlenmesi ve plan notu eklenmesi ile ilgili nazım imar plan tadilatı ve uygulama planı uygun görülmüştür.

          24- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  11.08.2011

       Sayı            :   2011/405

Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 24 M III pafta, 20426 ada, 7 nolu parselin Yurt Alanı olan imarının Belediye Hizmet Alanı olarak yeniden düzenlenmesi ve plan notu eklenmesi ile ilgili nazım imar plan tadilatı ve uygulama planı uygun görülmüştür.

          25- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  11.08.2011

       Sayı            :   2011/406

Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi, 26 M II/27 M III paftalarına isabet eden, Pehlivantaşı Sokağın taşıt yoluna dönüştürülmesi ve çevresiyle birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili nazım imar plan tadilatı ve uygulama planı uygun görülmüştür.

          26- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  11.08.2011

       Sayı            :   2011/407

Selçuklu İlçesi, Aşağıpınarbaşı Mahallesi, 36 T IV pafta, 1132 nolu parselin güneydoğusundaki 15m’lik servis yolunun yeniden düzenlenerek parsel tarafından yola terk yapılması ile ilgili plan tadilatı uygun görülmüştür.

          27- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  11.08.2011

       Sayı            :   2011/408

Selçuklu İlçesi, Mimar Sinan Mahallesi, 19 J II/III paftalar, 28959 ada, 1 nolu parselin güneyindeki park alanına trafo yapılması ve Yeni Selçuk Mahallesi 19 J IV paftada uygun bir alana trafo yapılması ile ilgili plan tadilatı uygun görülmüştür.

          28- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  11.08.2011

       Sayı            :   2011/409

Selçuklu İlçesi, Kılınçarslan, Işık, Akıncılar, Mehmet Akif, Bedir Mahalleleri, 20 K II/III/IV, 20 LI, 21 L III/IV paftalarına isabet eden alanlarda, Enerji Nakil Hatları sökülerek yer altına alınmıştır. Sökülen kısımların imar planından silinerek çevresi ile beraber yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatı uygun görülmüştür.

          29- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  11.08.2011

       Sayı            :   2011/410

Selçuklu İlçesi, Mülkiyeti Konya Büyükşehir Belediyesine ait olan, Sille Mahallesi 25 L I pafta, 18669 ada, 1 nolu parsel ve çevresi ile ilgili, Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 17/06/2011 tarih ve 366 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının E:1.50, Taks:0.25, Hmax:6 kat Konut Alanı olarak yapılması ve çevresiyle birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatı uygun görülmüştür.

          30- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  11.08.2011

       Sayı            :   2011/411

Selçuklu İlçesi, Mehmet Akif (Tapunun Işık) Mahallesi, 21 K III pafta, 2400 ada, 158 noluparselin 4 kat mesken alanı olan imarının, Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 17/06/2011 tarih ve 365 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının Taks:0.30, 4 kat Sosyal Tesis Alanı olarak yapılması ve plan notu eklenmesi ile ilgili plan tadilatı uygun görülmüştür.

          31- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  11.08.2011

       Sayı            :   2011/412

Selçuklu İlçesi, Işık Mahallesi, 20 L I pafta, 2792 ada, 433 nolu parselin 3 kat blok mesken alanı olan imarının, Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 17/06/2011 tarih ve 374 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının 3 kat blok Ticaret alanı olarak yapılması ve yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatı uygun görülmüştür.

32- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  11.08.2011

       Sayı            :   2011/413

Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi, 22 K III pafta, 18554 ada, 1 nolu parselin Ticaret Alanı olan imarında, parselde İmar Yönetmeliğinden gelen otopark alanının karşılanması ile ilgili hüküm gereğince plan notu eklenerek otopark şartının kaldırılması ile ilgili plan tadilatı talebinin, yapılan incelemeler neticesinde, söz konusu parselin kuzeyindeki imar planında 2 kat mesken alanı olan 18561 ada, 3 noluparselin otopark alanı olarak yeniden düzenlenmesi ve 18554 ada, 1 nolu parsele “Otopark ihtiyacı 18561 ada 3 nolu parselde karşılanacağından, otopark şartı aranmayacaktır.” Plan notu eklenmesi ile ilgili plan tadilatının incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

         33- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  11.08.2011

       Sayı            :   2011/414

Selçuklu İlçesi, Tömek Mahallesi L-29 pafta, 1170 nolu parselle(yeni 29769 ada, 2 nolu parsel) ilgili, 23/02/2010 tarihinde imar plan değişikliği için başvurulmuş, dosyadaki eksikliklerden dolayı Selçuklu Belediye Meclisimizin 07/09/2010 tarih ve 213 sayılı kararı ile dosya talep sahibine iade edilmiştir. Talep sahibinin13/04/2011 tarihi itibariyle yapmış olduğu başvuruda eksiklikler tamamlanmıştır. Söz konusu 29769 ada, 2nolu parselde Hmax:30 m., E:0.35 olması ile ilgili plan tadilatı talebinin, söz konusu adanın Ankara yolu cephesinden 15m.’lik terk yapılması, yapı yaklaşma mesafelerinin yapılan terke göre yeniden düzenlenmesi ve 1 nolu parseldeki Bakım ve Akaryakıt İstasyonunun yine yapılan terke göre eski imarındaki inşaat hakkının korunarak yoğunluğunun alanın çevresiyle birlikte yeniden düzenlenmesi teklifinin, incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

34- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  11.08.2011

       Sayı            :   2011/415

Selçuklu İlçesi, Kayacık Mahalle sınırları içerisinde yer alan Kayacık Bölge Parkı girişinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili nazım imar plan tadilatı ve uygulama imar planı uygun görülmüştür.

          35- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  11.08.2011

       Sayı            :   2011/416

          Selçuklu İlçesi, Mülkiyeti Konya Büyükşehir Belediyesine ait olan, Aşağı Pınarbaşı Mahallesi 31 N IV pafta, 17960 ada, 1 nolu parselin Akaryakıt ve Lpg İstasyonu, Belediye Hizmet Alanı, olan imarının, Ticaret Alanı, Max:Taks:0.40,  E:0.80, Hmax:10.50 metre olarak değiştirilmesi, otopark alanının genişletilmesi ve çevreleriyle birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili nazım imar plan tadilatı ve uygulama planı uygun görülmüştür.

          36- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  11.08.2011

       Sayı            :   2011/417

Karatay İlçesi, Şemsi Tebrizi Mahallesi, 18 L II pafta, 245 ada, 1 parsel de bulunan İlköğretim Alanının (Ondokuz Mayıs) İmar adasının okul bahçesine çekilmesi ve Yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatı, Koruma Bölge Kurulunun da uygun görüş vermesi halinde uygun görülmüştür.

          37- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  11.08.2011

       Sayı            :   2011/418

Meram İlçesi, Karahüyük Mahallesinde bulunan hazine adına kayıtlı, Milli Savunma Bakanlığına (MSB) tahsisli, 55 pafta, 2696 ve 2692 nolu parsellerin bir kısmını kapsayan bölgenin Park Alanından Ticari Rekreasyon Alanına dönüştürülmesi ile ilgili Meram Belediye Başkanlığının 05.07.2011 tarih ve 764/3756 sayılı yazıları ile teklif edilen nazım imar plan tadilatı uygun görülmüştür.

          38- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  11.08.2011

       Sayı            :   2011/419

Meram İlçesi, Selam Mahallesi, 16 H II (kad.264) pafta, 647 ada, 10 parselde bulunan Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait tescilli yapıdaki cumba, yolun kullanımına imkan vermediğinden; Söz konusu parsel çevresinde yol düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatı, Koruma Bölge Kurulunun da uygun görüş vermesi halinde uygun görülmüştür.

          39- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  11.08.2011

       Sayı            :   2011/420

Meram İlçesi, Kaşınhanı Mahallesi, 5 pafta, 1297 parsel, nazım imar planında Konya Kırı Yaygın Tarım Alanlarında kalmaktadır. Söz konusu parselin Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanları olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili Durali YAVUZER’in 28.07.2011 tarihli dilekçesi ile talep edilen nazım imar plan tadilatının, incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

         40- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  11.08.2011

       Sayı            :   2011/421

Meram İlçesi, Köyceğiz Mahallesi, M 28 paftada, Meram Belediye Başkanlığının 27.07.2011 tarih ve 808 sayılı yazıları ile teklif edilen, Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.07.2011 tarih ve 420 sayılı kararı ile onaylanan nazım imar planına uygun uygulama imar plan teklifi, Koruma Bölge Kurulunun da uygun görüş vermesi halinde uygun görülmüştür.

          41- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  11.08.2011

       Sayı            :   2011/422

          Selçuklu İlçesi, Işık Mahallesi, 20 L I pafta, 2792 ada, 305 nolu parsel imar planında konut alanına isabet etmektedir. Söz konusu parselin Ticaret Alanı, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi yapılabilir plan notunun ilave edilmesi  ile ilgili Dentiyum Diş Medikal Ltd.Şti.’nin nazım imar plan tadilatı teklifi uygun görülmüştür.

          42- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  11.08.2011

       Sayı            :   2011/423

Selçuklu İlçesi Musalla Bağları Mahallesi,20 L III pafta, 1112 ada, 20 ve 31 nolu parsel Hafif Kimya Endüstri Sahasına isabet etmektedir. Söz konusu parselin Sağlık Tesisi (Radyasyon Onkoloji Merkezi) olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili Velioğlu Organizasyon ve pazr. Ltd. Şti’nin 01.08.2011 tarihli nazım imar plan tadilatı teklifi uygun görülmüştür.

43-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  11.08.2011

Sayı           :   2011/424

Selçuklu İlçesi, Sille Ak Mahallesi, M28 B 09 B4 A, M28 B 09 B4 B, M28 B 09 B4 C, M28 B 09 B4 D paftalara isabet eden alanda nazım imar planı yapılması, Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

44-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  11.08.2011

Sayı           :   2011/425

Selçuklu İlçesi, Malazgirt ve Kaşkarlı Mahmut (kad.Dumlupınar) Mahalleleri sınırları içerisinde 24 LII, 24 L III, 24 M VI, paftalarına isabet eden Rekreasyon (Selahaddin Eyyübi Parkı) alanının yeniden düzenlenmesi uygun görülmüştür.

          45-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  09.08.2011

Sayı           :   2011/426

Yapılan incelemede; yukarıda belirtilen yerlerde ( imar planında Belediye Hizmet Alanının uygun olduğu, kamulaştırması yapılacak yerin ve tahmini kamulaştırma bedelinin uygun olduğu cihetle 9 uncu 5 yıllık imar proğramına ek proğram olarak alınması uygun görülmüştür.

          46-  Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih         :  09.08.2011

Sayı           :   2011/33

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97 maddesi ve 5393 sayılı Belediye  Kanununun

18. maddesi (f) bendi ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 23. maddesi (m) bendine göre aşağıda belirtilen listedeki fiyat teklifi görüşüldü. Teklifin daha detaylı incelenebilmesi için gelecek ay Meclis toplantısının 2 nci birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

47-  Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih         :  09.08.2011

Sayı           :   2011/34

Bugüne kadar Büyükşehir ve İlçe Belediyelerinin sorumluluğu altında olan yağmursuyu rögarlarının temizlenmesi işinin tek elden yapılmasının daha uygun olacağı düşüncesiyle, söz konusu temizlik çalışmalarının 2012 yılından itibaren KOSKİ Genel Müdürlüğü eliyle yapılması ve bedelinin ilgili Belediyelerden alınması konusunun daha detaylı araştırılması için gelecek meclis toplantısına kadar süre verilmesi hususu uygun bulunmuştur.

48-  Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih         :  09.08.2011

Sayı           :   2011/35

          Çin’in Yangzhou Şehrinde yapılacak olan Çin Yangzhou Dünya Kanal Şehirleri Fuarı ve Başkanlar forumuna ekli listede isimleri belirtilen kişilerin 24- 28 Eylül 2011 tarihleri arasında harcırahlı olarak görevlendirilmeleri uygun görülmüştür.

          49- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih          :  09.08.2011

Sayı           :   2011/36

          Belçika’nın Başkenti Brüksel’de yapılacak olan Avrupa Birliği (AB) Başkanlar Oturumuna, ekli listede isimleri belirtilen kişilerin 11- 15 Eylül 2011 tarihleri arasında harcırahlı olarak görevlendirilmeleri uygun görülmüştür.

50-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  11.08.2011

Sayı           :   2011/427

Karatay İlçesi, Aziziye Mahallesi, 18 L III pafta 17659 adanın Serbest 3 Kat Ticaret Sahası olan imarına Hmax: 12.00 metre yapı yüksekliği getirilmesi ile ilgili imar plan tadilatının incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

51-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  11.08.2011

Sayı           :   2011/428

          Selçuklu  İlçesi, Işık Mahallesi 21 L IV (kad.133) pafta, 2792 ada, 297 nolu parsele yan bahçe yapı yaklaşma mesafelerinden dolayı bina yapılamaması sebebiyle, parselin yan cephelerindeki yapı yaklaşma mesafelerinin bina sığacak biçimde, parselin kuzeydoğu cephesinden 1.5 m, güneybatı cephesinden 2.5 m olarak yeniden düzenlenmesi ve “Konsol yapılamaz.” Plan notu eklenmesi ile ilgili plan tadilatı uygun görülmüştür.

          52-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  11.08.2011

Sayı           :   2011/429

Selçuklu  İlçesi, Sille Mahallesi 26 L IV pafta, 29400 ada, 7 nolu parselin 7 kat mesken alanı olan imarının, 9 kat olarak yeniden düzenlenmesi ve parsele; 1) Konsol yapılamaz. 2) Açık çıkmalar emsaledahildir. Plan notları eklenmesi ile ilgili plan tadilatının reddi uygun görülmüştür.

          53-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  11.08.2011

Sayı           :   2011/430

Meram İlçesi, Harmancık Mahallesi, 22 pafta, 27621 ada, 2 nolu (eski 1665) parsel 1/25000 ölçekli nazım imar planında A sınıfı tarım alanında kalmaktadır. Söz konusu parselin bir kısmının Dini Tesis Alanı ve Lojman Yeri olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili Elife Kamber’in 06.06.2011 tarihli dilekçesi ile teklif edilen nazım imar plan tadilatının reddi uygun görülmüştür.

          54-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  11.08.2011

Sayı           :   2011/431

Meram İlçesi, Aşkan Mahallesi, 18 J IV (kad.238) pafta, 2856 ada, 4-10-11-12-13-39-40-143 parsellere isabet eden Konut alanları ve park alanının yeniden düzenlenmesi ile ilgili Aşkan Mahalle muhtarının 29.06.2011 tarihli dilekçesi ile teklif edilen nazım imar plan tadilatının incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          55-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  11.08.2011

Sayı           :   2011/432

          Selçuklu İlçesi, TömekAşağıpınarbaşı ve  Yukarıpınarbaşı Mahallelerine isabet eden Ankara yolu güzergahında nazım imar plan düzenlemesi yapılmasının, incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          56-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  11.08.2011

Sayı           :   2011/433

Selçuklu İlçesi, Musalla Bağları Mahallesi, 20 LII-II paftalara isabet eden alan ve çevresinde yapılan “TCDD Hızlı Tiren Gar Sahası ve Özel Proje Alanı” olarak Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.05.2011 tarih ve 277 sayılı kararı ile onaylanan uygulama imar planına Mustafa Sabri Küçükaşçı’nın27.06.2011 tarihli itiraz talebinin reddi uygun görülmüştür.

          57-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  11.08.2011

Sayı           :   2011/434

Selçuklu İlçesi, Sulutas Mahallesi, M 28 B 1 paftasına isabet eden İR: 200702818 numaralı 99.18 ha’lık II. Grup İşletme ruhsatlı saha içerisinde 1 hektarlık alanda Kalker Maden Ocağı ve Kırma Eleme Tesis İşletmesi ile ilgili Belenbaşı Madencilik Ltd.ti.’nin 30.05.2011 tarihli dilekçe ile teklif edilen  nazım imar plan tadilatının incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          58-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  11.08.2011

Sayı           :   2011/435

Selçuklu İlçesi, Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait olan Şeyh Şamil Mahallesi, 25 L III , 25 MIV paftalar 29075 ada, 6 parselde bulunan Resmi Kurum ve Park alanının Hastane, Ticaret ve park alanı olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili nazım imar plan tadilatı ve uygulama imar planı uygun görülmüştür.