BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 13.05.2011 TARİHLİ TOPLANTISINA AİT KOMİSYON RAPORLARI

 

1- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

    Tarih :  12.05.2011

     Sayı  :   2011/20

Büyükşehir Belediyesinin 2010 Mali Yılına ait Bütçe Kesin Hesabı ile ilgili ekteki Cetveller uygun görülmüştür.

2- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

  Tarih :  12.05.2011

  Sayı   :   2011/21

Meram Belediyesinin 2011 Mali Yılı Bütçesine Ek Ödenek verilmesi ile ilgili teklif uygun görülmüştür.

3- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

  Tarih:   11.05.2011

   Sayı  :    2011/216

Yapılan incelemede; Aşağıda belirtilen yerlerde ( imar planında Ağaçlandırılacak Alan ve Sosyal Kültürel Tesis Alan, yol ve Buğday Pazarı alanına ihtiyaç olduğu ve Mevlana Kentsel Dönüşüm Alanına Alanının uygun olduğu, kamulaştırması yapılacak yerin ve tahmini kamulaştırma bedelinin uygun olduğu cihetle 9 uncu 5 yıllık imar proğramına ek proğram olarak alınması uygun görülmüştür.

4- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih:   11.05.2011

    Sayı   :   2011/217

Yapılan incelemede; yukarıda belirtilen yerlerde ve imar yoluna, park alanı ilköğretim tesisi alanına ihtiyaç olduğu, yukarıda kamulaştırması yapılacak yerlerin ve tahmini kamulaştırma bedellerinin uygun olduğu cihetle 9uncu 5 yıllık imar proğramına ek proğram olarak alınmasının uygun görülmüştür.

5- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih:   11.05.2011

    Sayı   :   2011/218

Yapılan incelemede; Karatay ilçesi, Sarıyakup mahallesi, 22584 ada, 1 parsel nolu taşınmazda Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından tescil edilen binanın  Mengüç ve Topraklık Caddesi ile Sokullu Mehmet Paşa Sokak Sağlıklaştırma ve Çevre Düzenlemesi kapsamında proje bütünlüğüne uygunluğunu sağlamak amacıyla Belediyemizce restore edilerek kullanılması hususunda intifa hakkı tesis etmek üzere gerekli protokol yapmaya, yapılan sözleşmeleri imzalamak üzere Genel Sekreter Haşmet Okur' un yetkilendirilmesi uygun görülmüştür.

6-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih:   11.05.2011

    Sayı   :   2011/219

Yapılan incelemede; Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, Belediyemiz ile Karatay Belediyesi  arasında25.02.2010 tarihinde imzalanan "Konya Karatay Yenimahalle Kentsel Yenileme Projesine İlişkin Ön Protokol" kapsamında Karatay ilçesi, Tatlıcak Mahallesinde Toplu Konut İdaresi tarafından yapılacak konutların en fazla 20 yıl vadeli olacak şekilde Belediyemiz tarafından satın alınması için Encümenimize yetki verilmesi uygun görülmüştür.

          7- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih :  12.05.2011

     Sayı  :   2011/220

Karatay İlçesi, 36 Mahalle, 18 M I pafta, 20359 ada, 25, 26, 31, 32, 33  nolu parsellerde ifraz hattının mülkiyete çekilerek yeniden düzenlenmesi, Konya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 18.03.2011 tarih, 4434 sayılı kararı doğrultusunda yapılan imar plan tadilatı uygun görülmüştür.          

8- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih :  12.05.2011

     Sayı  :   2011/221

Karatay İlçesi, Keçeciler Mahallesi, 19 M II pafta, 5008 ada, 3 ve 4  nolu parsellerin imar planındaki İlköğretim Alanı ve Spor Tesisleri sahasının birleştirilerek aradaki ifraz hattının kaldırılması ile ilgili imar plan tadilatı uygun görülmüştür.

          9- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih :  12.05.2011

     Sayı  :   2011/222

Karatay İlçesi, Tatlıcak Mahallesi, M29A13D3D pafta, 23074 ada, 1 nolu parselin Cami sahasından Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı sahasına çevrilmesi ile M29A13D4C paftaya isabet eden  imar planındaki Park sahasının Cami sahasına dönüştürülmesi ile ilgili imar plan tadilatı uygun görülmüştür.

          10- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  12.05.2011

       Sayı            :   2011/223

Karatay İlçesi, Hacıibali Mahallesi, 15 M I pafta, 5230 ada, 17-18-23-24 nolu parsellerin Taks:0.25, E:0.50, Hmax: 6.00 mesken sahası olan imarının, Taks:0.25 ve 2 kat Özel Eğitim-Kreş ve Sosyal Tesis Alanı olarak değiştirilmesi ile ilgili nazım imar plan tadilatı ve uygulama imar planı uygun görülmüştür.

          11- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  12.05.2011

       Sayı            :   2011/224

Karatay İlçesi, Aziziye Mahallesi, 18 L III pafta 17659 ada, 7 nolu parselin imar planındaki yapılaşma şartlarının ve plan notunun yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatı uygun görülmüştür.

12- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

        Tarih         :  12.05.2011

         Sayı          :   2011/225

Meram İlçesi, Yenibahçe Mahallesinde mevcut yerleşim alanında, Köy Hizmetleri tarafından köy yerleşim alanı olarak parselasyonu yapılıp halka dağıtılan ve yapılaşma şartları belli olmayan alanda, Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 18/03/2011 gün ve 160 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanan Uygulama İmar Planı uygun görülmüştür.

          13- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  12.05.2011

       Sayı            :   2011/226

Meram İlçesi, Harmancık Mahallesi, 14-K-II pafta, 27089 No.lu adada mevcut yola göre yaya yolu ve konut alanının yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatı uygun görülmüştür.

          14- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  12.05.2011

       Sayı            :   2011/227

          Meram İlçesi, Karayolları 3. Bölge Müdürlüğü Akören–Hatunsaray yolunun istimlak sınırlarına göre yeniden düzenlemesiyle ilgili 18/02/2011 gün ve 103 sayılı kararı ile onaylanan Nazım İmar Planına göre hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          15- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  12.05.2011

       Sayı            :   2011/228

          Meram İlçesi, Telafer Mahallesi, 8-M-I pafta, 23373 ada, 1 No.lu parsel imar planında cami alanında kalmakta olup, Cami Alanının, Dini Tesisi ve Yurt Alanı olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatı uygun görülmüştür.

          16- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  12.05.2011

       Sayı            :   2011/229

Meram İlçesi, Harmancık Mahallesi, 13-J-II pafta, 23825 ada, 2 No.lu parsel imar planında bakım, akaryakıt ve LPG satış istasyonu alanında kalmakta olup, parselin kuzeybatısındaki ön bahçe mesafesinin yeniden düzenlenmesi ve Bakım, Akaryakıt ve LPG Satış İstasyonu Alanına Ticaret Alanı ilave edilmesi ile ilgili plan tadilatının reddi  uygun görülmüştür.

          17- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  12.05.2011

       Sayı            :   2011/230

Meram İlçesi, Osmangazi Mahallesi, 15-J-I pafta, 26703 ada, 1 No.lu parsel 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında Eğitim ve Yurt Alanında kalmakta olup, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına göre hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı uygun görülmüştür.

         18- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  12.05.2011

       Sayı            :   2011/231

          Meram İlçe sınırları içerisinde yer alan MEDAŞ tarafından hazırlanan muhtelif yerlerde yapılacak 6 adet trafo tadilatları komisyonumuzca incelenmiş olup Yenibahçe Mahallesinde park alanına yapılması teklif edilen trafo tadilatının reddi ve 5 adet trafo tadilat teklifi de uygun görülmüştür.

          19- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  12.05.2011

       Sayı            :   2011/232

Meram İlçesi, Doğu Hadimi Mahallesi, 14-L-IV pafta, 17286 No.lu adada parsel derinliğinin yetersiz olması nedeniyle ön bahçe mesafesinin 10 metreden 8 metreye düşürülmesiyle ilgili plan tadilatı, parsel cephe hattının 10 metrelik yoldan alması şartı ile uygun görülmüştür.

          20- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  12.05.2011

       Sayı            :   2011/233

Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi, 20 İ II/20 J I paftalar, 20017 nolu adanın güneybatısında kalan Resmi Kurum alanının, Belediye Hizmet Alanı (Sosyal-Kültürel ve Spor Amaçlı) olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatı uygun görülmüştür.

          21- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  12.05.2011

       Sayı            :   2011/234

Selçuklu İlçesi, Işık Mahallesi, 20 L IV pafta, 1921 nolu adanın güney batısında kalan Çocuk Bahçesi ve Park Alanının bir kısmının Sosyal Kültürel Amaçlı Belediye Hizmet Alanına dönüştürülüp çevresiyle birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatı uygun görülmüştür.

          22- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  12.05.2011

       Sayı            :   2011/235

Selçuklu İlçesi, Mülkiyeti Selçuklu Belediyesine ait olan, Sille Mahallesi,  27 L III pafta, 18039 ada, 1nolu parselin Camii Alanı olan imarının Dini Tesis olarak değiştirilerek parsele “Kuran Kursu Yapılabilir.” Plan notu eklenmesi ile ilgili imar plan tadilatı uygun görülmüştür.

          23- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  12.05.2011

       Sayı            :   2011/236

Selçuklu İlçesi, Aşağıpınarbaşı Mahallesi, 31 N I - 31 N IV paftalar, 15871 ada, 1 nolu parseldeki okul alanının güneyindeki yolun fiiliyattaki duruma göre imar planına işlenerek okul alanının çevresiyle birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatı uygun görülmüştür.

            24- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  12.05.2011

       Sayı            :   2011/237

Selçuklu İlçesi, Kaşgarlı Mahmut Mahallesi, 24 L III pafta, 14362 ada, 3 nolu parselin İlkokul ve Anaokulu olan imarında, parsele ek bina yapılacağından, parselin doğusundaki park ve otopark alanının bir kısmının okul alanına dahil edilmesi ile ilgili plan tadilatı uygun görülmüştür.

          25- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  12.05.2011

       Sayı            :   2011/238

Selçuklu İlçesi, Horozluhan Mahallesi, 23 M II pafta, 13744 nolu adanın güneyinde kalan alana trafo yapılması ile ilgili plan tadilatı uygun görülmüştür.

          26- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  12.05.2011

       Sayı            :   2011/239

          Selçuklu İlçesi, Musalla Bağları Mahallesi, 20 L II-III paftalara isabet eden alan (Eski Buğday Pazarı) ve çevresiyle ilgili Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 18/02/2011 tarih ve 107 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının, “T.C.D.D Hızlı Tren Gar Sahası ve Özel Proje Alanı” olarak yapılması ve “Vaziyet Planı Büyükşehir Belediyesince Onaylandıktan Sonra Projelendirilecektir.” plan notu ilave edilmesi ile ilgili imar planı uygun görülmüştür.

          27- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  12.05.2011

       Sayı            :   2011/240

Selçuklu İlçesi, Kayacık Mahallesi, 30 R II/III-30 S IV-29 R II/III paftalara isabet eden alan ve çevresiyle ilgili Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 18/02/2011 tarih ve 106 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının T.C.D.D. Lojistik Merkez Alanı olarak yapılması talebinin, Havaalanı Mania Planından dolayı Bina Yüksekliği (Çatı, Baca, Bayrak Direği vs. dahil) 1075 m. kotu olup, bina yükseklikleri, söz konusu kotu geçmeyecek şekilde projelendirilecektir.” Plan notu eklenmesi ile ilgili uygulama imar planı uygun görülmüştür.

          28- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  12.05.2011

       Sayı            :   2011/241

Selçuklu İlçesi, Tömek Mahallesi, L-29 pafta, 29771 ada, 14 nolu parselin Petrol İstasyonu olan imarının, yoğunluğu ve yapı yaklaşma mesafeleri değiştirilmeden, Akaryakıt-LPG Satış İstasyonu olarak yeniden düzenlenmesi ve parselin anayol cephesinden servis yolu açılması ile ilgili plan tadilatı uygun görülmüştür.

          29- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  12.05.2011

       Sayı            :   2011/242

Selçuklu İlçesi, Aşağıpınarbaşı Mahallesi, 32 N IV pafta, 20852 ada ile 29407 ada arasındaki 10 m.’likimar yolunun 29407 nolu adanın güneye kaydırılması ve söz konusu adaların güney kısımdaki park ve otopark alanlarının çevresiyle birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatı uygun görülmüştür.

          30- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  12.05.2011

       Sayı            :   2011/243

Selçuklu İlçesi, Musalla Bağları Mahallesi, 21 M IV pafta, 2772 ada, 26 nolu parsel ile ilgili Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 20/12/2010 gün ve 755 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının E:0.15, Hmax:9.50m. yapılaşma şartlı Sosyal Tesis Alanı(Aşevi) olarak düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatı uygun görülmüştür.

          31- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  12.05.2011

       Sayı            :   2011/244

Selçuklu İlçesi, Sancak Mahallesi, 27 N I/27 N IV paftalar, 21191 ada 1 nolu parselin 3 kat ebatlı blok Resmi Kurum Alanı olan imarının bir kısmının Dini Tesis Alanı olarak ayrılması ve “Kuran Kursu yapılabilir.” Plan notu eklenmesi, geri kalan kısmın Emsal:0.30, Hmax:3 kat yapılaşma şartlı Resmi Kurum alanı olarak kalması ile, kuzeyindeki 21192 ada, 1 nolu parselin Camii Alanı olan imarının, E:0.30, Hmax:3 Kat yoğunluklu Belediye Hizmet Alanı(Sosyal-Kültürel ve Spor Amaçlı) olarak çevresiyle birlikte yeniden düzenlenmesi, Camii alanının yerinin değiştirilmesi ile ilgili İlçe Müftülüğü’nün de görüşü dahilinde yapılan nazım imar plan tadilatı ve uygulama imar planı uygun görülmüştür.

32- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  12.05.2011

       Sayı            :   2011/245

Selçuklu İlçesi, İhsaniye Mahallesi, 18 K II-III pafta, 13914 ada, 2 nolu parselin İlkokul olan imarının, İlköğretim ve Anaokulu olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatı uygun görülmüştür.

         33- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  12.05.2011

       Sayı            :   2011/246

Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 27 J II paftada yer alan park ve çocuk bahçesi imarlı alanın, çevre yolu alanı içerisinde kalan kısmının imar planında yola dahil edilerek yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatı uygun görülmüştür.

34- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  12.05.2011

       Sayı            :   2011/247

Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi, 22 K III pafta, 19426 ada, 1-2-3-18-19-22 nolu parsellerdeki 2 m. olan yan bahçe mesafesinin 3 m. olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatı uygun görülmüştür.         35- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  12.05.2011

       Sayı :   2011/248

Selçuklu İlçesi, Mülkiyeti Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğüne ait olan, Dumlupınar Mahallesi, 23 LIII/23 M IV pafta, 13559 ada, 1 nolu parselin Spor Alanı, İlkokul ve otopark olan imarında, Spor Alanına isabet eden kısmına yapı yaklaşma mesafeleri verilerek, E:0.10, Hmax: Serbest ibaresi eklenmesi ve parselin çevresiyle birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatı uygun görülmüştür.

          36- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  12.05.2011

       Sayı            :   2011/249

Selçuklu İlçesi, Ardıçlı Mahallesinde yürürlükte olan imar planının bulunduğu alanda, topografyanın mevcut imar planının uygulanmasına müsaade etmemesi sebebiyle, imar planı revizyonu yapılması ve çalışma sonuçlanıncaya kadar bu bölgede yapılaşmanın durdurulması ile ilgili karar uygun görülmüştür.

          37- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  12.05.2011

       Sayı            :   2011/250

Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi, 26 M IV pafta, 18978 ada, 1 nolu parselin 2 adet 8 kat 15x22m. ebatlı blok olan imarının emsal ve Taks’a çevrilerek, E:3.60, Max.Taks:0.35, Hmax:10 kat olması ve parsele; “ a) Kapalı Çıkma yapılamaz. b) Zemin kat hariç açık çıkmalar emsale dahildir. c) Gerekli otopark ihtiyacı bodrumda parselde ve çekme mesafeleri içerisinde karşılanacaktır.” Plan notları eklenerek yapı yaklaşma mesafeleriyle birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatı uygun görülmüştür.

          38- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  12.05.2011

       Sayı :   2011/251

Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 26 M II/III paftalar, 20724 ada, 3-4 nolu parseller, 20725 ada, 1nolu parsel, 20728 ada, 1 nolu parsel, 20729 ada, 1 nolu parsel, 20730 ada, 1 nolu parsel, 20731 ada, 1 noluparsel, 20732 ada, 1 nolu parsel, 20733 ada, 1-2-3 nolu parseller, 20734 ada, 1-2 nolu parseller, 20735 ada, 1 nolu parsel, 20736 ada, 1 nolu parsel, 20737 ada, 1 nolu parsel, 20861 ada, 1 nolu parsel ve çevresinin 4 ve 5 kat mesken alanı, park-otopark, İmam Hatip Lisesi ve P.T.T olan imarlarının, Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 18/02/2011 gün ve 113 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planı’nın P.T.T alanının korunarak İmam-Hatip Lisesi ve Dini Tesis alanlarının yerlerinin kaydırılarak diğer alanların Konut, Ticaret, Otel, Ticaret, Park ve Otopark alanları olarak çevresiyle birlikte düzenlenerek yapılaşma şartları ile ilgili plan notları eklenmesine ait plan tadilatının, incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          39- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  12.04.2011

       Sayı            :   2011/252

Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait Selçuklu İlçesi, Aşağıpınarbaşı Mahallesi, 31 N III pafta, 17925 ada, 3 ve 4 nolu parsellerin Sosyal Tesis Alanı (BHA) olarak yeniden düzenlenmesi ve AşağıpınarbaşıMahallesi, 15997 ada, 1 parselin Ticaret Alanı ile Sağlık Tesisi Alanına dönüştürülmesi ile ilgili nazım imar plan tadilatı ve uygulama imar planı uygun görülmüştür.

         40- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  12.05.2011

       Sayı            :   2011/253

Karatay İlçesi, Saraçoğlu Mahallesi, 29 pafta, 1081 parsel ve yakınındaki parsellerin çevresinden yol geçirilmiş fakat yapılaşma kararları getirilmemiş durumdadır. Bölgedeki parsellerin  Tarımsal amaçlı kullanıldığı ve yapılaşma şartlarının; “Tarım Alanı”, 5000 m² ye 1 ev, Taks: 0,10 Kaks: 0,10 Basihane Yapılabilir. Şeklinde olmasından dolayı söz konusu parselin de yapılaşma şartlarının bölgedeki gibi; “Tarım Alanı, 5000 m² ye 1 ev,Taks: 0,10 Kaks: 0,10 Basihane Yapılabilir”, şeklindeki  Gögerçin İNİK’in  02.03.2011 tarihli dilekçesi ile talep edilen alanın nazım imar planı uygun görülmüştür.

         41- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  12.05.2011

       Sayı            :   2011/254

Meram İlçesi, Mülkiyeti hazineye  ait olan, Boyalı Mahallesi, 5 pafta, 893, 894 parseller nazım imar planında Ağaçlandırılacak Alana isabet etmektedir. Söz konusu parsellerin  Hayvancılık  Tesisleri Alanına dönüştürülmesi ile ilgili Balcılar Yem Sanayi ve Tic AŞ’nin 08.04.2011 tarihli dilekçesi ile talep edilen nazım imar plan tadilatı mülkiyetle ilgili kurumun görüşü alındıktan sonra değerlendirileceğinden tadilatın incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          42- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  12.05.2011

       Sayı            :   2011/255

Meram İlçesi, Bedesten Çarşısı Sağlıklaştırma projesi kapsamında kapı Camii civarını besleyen Medaştrafosunun; Mülkiyeti Belediyemize ait olan 7 Mahalle, 282 ada, 42 nolu parselin yolda kalmayan kısmına taşınması ile ilgili Fen İşleri Daire Başkanlığının 19.04.2011 tarih ve 293/1589 sayılı yazıları ile teklif edilen imar plan tadilatı uygun görülmüştür.

43-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  12.05.2011

Sayı           :   2011/256

Meram İlçesi, Azerbaycan ve  Hatıp cad. genişletilmesi kapsamında; Hatıp Caddesi ile Arıoğlu sokak devamı Suruç sokağın kesiştiği alanda kavşak düzenlemesi yapılması ve MEDAŞ’ın 26.04.2011 tarih ve 746 sayılı yazıları ile teklif edilen, söz konusu kavşakta kalan trafonun kaldırılması sonucu yeni trafo yerlerinin düzenlenmesi ile ilgili plan uygun görülmüştür.

44-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  12.05.2011

Sayı           :   2011/257

Meram İlçesi, Harmancık Mahallesi  14 J I pafta, 26800 ada, 4 parselde bulunan Sosyal Tesis Alanının Park alanına; 15 J IV pafta, 27863 ada, 1, 2 ve 4 (eski:3 pafta, 86, 88, 89)   parsellere isabet eden Park alanında Sosyal Tesis Alanına  dönüştürülmesi ile ilgili Fen İşleri Daire Başkanlığının 03.05.2011 tarih ve 331/1814 sayılı yazıları ile teklif edilen nazım imar plan tadilatı ve uygulama imar planı uygun görülmüştür.

          45-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  12.05.2011

Sayı           :   2011/258

Meram İlçesi, Yunus Emre ve Dere Aşıklar Mahalle sınırları içerisinde yer alan  mevcut Beyşehir caddesinin (akyokuş) yeni çevre yoluna bağlantısının plana işlenmesi ile ilgili nazım imar planı ve uygulama imar planı uygun görülmüştür.

          46-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  12.05.2011

Sayı           :   2011/259

Selçuklu İlçesi, Ardıçlı Mahallesi, 29L I, 29L II, 29L IV paftalara isabet eden, 1143 parselin “Üniversite Alanı” olarak düzenlenmesi ile ilgili Mevlana Üniversitesi’nin 19.04.2011 tarih ve 447 sayılı yazıları ile teklif edilen nazım imar plan tadilatı uygun görülmüştür.  

 

47-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  12.05.2011

Sayı           :   2011/260

Selçuklu İlçesi, 2 Mahalle, 18 L I pafta, 13911 ada, 10 parsel imar planında konut alanına isabet etmektedir,. Sözkonusu pareselin ticaret olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili TUR-FA Gıda San. Tic. Şti ’nin20.04.2011 tarihli dilekçesi ile talep edilen nazım imar plan tadilatının incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi, uygun görülmüştür.

48-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  12.05.2011

Sayı           :   2011/261

             Selçuklu İlçesi, Işık Mahallesi, 2792 ada, 433 parsel imar planında konut alanına isabet etmektedir,.Söz konusu pareselin ticaret alanı olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili Zirve İnş. Ltd. Şti ’nin 21.04.2011 tarihli dilekçesi ile talep edilen nazım imar plan tadilatının incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          49- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih          :  12.05.2011

Sayı           :   2011/2625

             Selçuklu İlçesi, Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait olan Şeyh Şamil Mahallesi, 25 L III , 25 M IV paftalar 29075 ada, 6 parselde bulunan Resmi Kurum ve Park alanının yeniden düzenlenmesi ile ilgili nazım imar plan tadilatı ve uygulama imar planı incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

50-  Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih         :  12.05.2011

Sayı           :   2011/22

188 Alo Cenaze Servisinde kullanılmak üzere 1 adet tam donanımlı cenaze aracı alınması 237 Sayılı Taşıt Kanununun 10. maddesi gereğince uygun görülmüştür.

51-  Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih         :  12.05.2011

Sayı           :   2011/23

Anayasamızın 53. maddesine 5982 sayılı Kanunun 6. maddesiyle “Memurlar ve diğer Kamu görevlileri toplu sözleşme yapma hakkına sahipler” hükmüne göre memurlarla sosyal denge sözleşmesi yapılması hususunda Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek’e yetki verilmesi ve yapılan sözleşmenin Meclis onayına sunulması ile ilgili teklif için süre verilmesi uygun görülmüştür.

          52-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  12.05.2011

Sayı           :   2011/263

İl Kültür Turizm Müdürlüğü’nün 30.03.2011 tarihli yazısında 08.01.2011 Konya’yı ziyaret eden BirolGÖRGÜLÜ’nün dilekçesi nedeniyle 27.02.2011 tarihinde vefat eden Prof.Dr. Necmettin ERBAKAN isminin Kentimizde bazı cadde ve sokaklara isim verilmesi konusunun daha detaylı incelenmesi için  ilgili birime iadesi uygun görülmüştür.

          53-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  12.04.2011

Sayı           :   2011/264

Halen Karatay Meram ve Selçuklu Belediyeleri bünyesinde bulunan bazı caddelerin devri 11.04.2011 tarihli Büyükşehir Belediye Meclis toplantısında görüşülerek teklif ilgili komisyona havale edilmiştir. Ancak caddelerin devri ile ilgili konunun incelemesi devam ettiğinden bir sonraki Meclis Oturumunda görüşülmek üzere süre verilmesi uygun görülmüştür.

          54-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  12.05.2011

Sayı           :   2011/265

Meram İlçesi, Dere Cami Kebir Mahallesi, 16 G I, II paftalara isabet eden park alanının rekreasyon alanına dönüşmesiyle ilgili nazım imar plan tadilatı ve uygulama imar planı, sit alanında yer alması nedeniyle Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun uygun görmesi halinde uygun görülmüştür.

55-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  12.05.2011

Sayı           :   2011/266

Meram İlçesi, Kürden Mahallesi, 18İ-IV pafta, 18727 ada, 1 ve 2 nolu parseller imar planında 3. Derece Doğal Sit Alanında kalmakta olup konut alanına isabet etmektedir. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 28.06.2010 tarih ve 3862 sayılı kararı sonucu konut alanından Sosyal Tesis Alanına (Eczacılar Odası)  dönüşmesiyle  ilgili nazım imar plan tadilatı ve uygulama imar planı incelendi. Söz konusu alanın güneyinde bulunan “3 nolu parselin otopark olarak kullanılması ve otopark yapılmadan yapı kullanım izin belgesi verilmeyecek” şeklinde plan notunun ilave edilmesi ile ilgili nazım imar plan tadilatı ve uygulama imar planı uygun görülmüştür.

56-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  12.05.2011

Sayı           :   2011/267

Meram İlçesi, Selam Mahallesi, 16 H III (kad. 264) pafta, 634 ada, 11 nolu parsel ile ilgili Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 17.12.2010 tarih ve 4214 sayılı kararı ile uygun görülen, nazım imar plan tadilatı ve uygulama imar planının incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.  

57-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  12.05.2011

Sayı           :   2011/268

Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 24 M II pafta, 13812 ada, 3 nolu parselin 3 kat E:0.60, Taks:0.20 Sosyal Tesis ve Ticaret Alanı olan imarının, Ticaret Alanı, 2 kat Max.Taks:0.30, E:0.60 olarak yapı yaklaşma mesafeleriyle birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatının iadesi uygun görülmüştür.

58-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  12.05.2011

Sayı           :   2011/269

Meram İlçesi, Büyükkovanağzı Mahallesi, 302 pafta,  763 ada, 5, 9, 31 ve 33 nolu parsel sanayi sahasına isabet etmektedir. Söz konusu parselin ticaret ve konut alanı olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili Hüsnü Özbey Mad. ve san’ in 28.03.2011 tarihli dilekçesi ile teklif edilen nazım imar plan tadilatın incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

59-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  12.05.2011

Sayı           :   2011/270

Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 26 K II pafta, 15833 ada, 1 parsel mevcut imar planında dispanser sahasına isabet etmektedir. Söz konusu parselin Özel Sağlık Tesisi alanı olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili Bota Sağlık Medikal San.’nin 21.03.2011 tarihli dilekçesi ile teklif edilen nazım imar plan tadilatını incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

60-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  12.05.2011

Sayı           :   2011/271

Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi, 28 M III pafta, 16342 ada, 4 ve 5 parsel mevcut imar planında konut sahasına isabet etmektedir. Söz konusu parselin yurt alanı olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili Batubay Eğitim Turizm Şirketi’nin 25.03.2011 tarihli dilekçesi ile teklif edilen nazım imar plan tadilatının incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

61-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  12.05.2011

Sayı           :   2011/272

Selçuklu İlçesi, Aşağıpınarbaşı Mahallesi, L29D23B pafta, 29864 ada, 86 parsel ve Tömek Mahallesi, L29D24 A pafta, 29776 ada, 17 parsel Nazım imar planında Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanına isabet etmektedir. Söz konusu alanın Sanayi, Fuar, Teşhir alanı olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili Mustafa ÇİFÇİ ve hissedarlarının 11.02.2011 tarihli dilekçeleri ile talep edilen nazım imar planı tadilatının incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.