BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 18.03.2011 TARİHLİ TOPLANTISINA AİT KOMİSYON RAPORLARI

 

          1- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

    Tarih :  17.03.2011

     Sayı  :   2011/10

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Daire Başkanlığının 14.02.2011 tarih ve 176 sayılı Büyükşehir Belediyesi Meclisine havale olunan teklifinde Dünya Halleri Birliği (WUWM) adı altında faaliyet gösteren birliğe yıllık 1.000 EURO ile üye olunması uygun görülmüştür.

          2- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

  Tarih :  17.03.2011

  Sayı   :   2011/11

Ekli tabloda belirtilen, Ulaştırma Bakanlığının 6 ay süreyle uygulanmak üzere belirlemiş olduğu, terminallerden çıkış yapan taşıtlar ile terminal alanı içerisinde bulunan otoparkları kullanan taşıtlardan alınacak ücretlere esas teşkil eden ücret tarifelerinin tesbit edilmesi uygun görülmüştür.

3- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

  Tarih:   17.03.2011

   Sayı  :    2011/12

Karatay Terminalimizden araç çıkışlarında alınmakta olan 4,00.TL beher çıkış ücretinin KaşınhanıDolmuş Minibüsleri için 1,00.TL olarak uygulanması uygun görülmüştür.

  4- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih:   16.03.2011

    Sayı   :   2011/102

Yapılan incelemede; aşağıda belirtilen yerlerde 5393 sayılı kanunun 14-b, 2863 sayılı kanunun 15/1-a ve 2942/4650 sayılı kanunun 26. maddesi kapsamında kamulaştırma ve tahmini kamulaştırma bedellerinin uygun olduğu cihetle 9 ncu 5 yıllık imar programına ek program olarak alınması uygun görülmüştür.

  5- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih:   16.03.2011

    Sayı   :   2011/103

Yapılan incelemede; aşağıda belirtilen yerde Kültür Tesisi Alanına ihtiyaç olduğu, aşağıda kamulaştırması yapılacak yerin ve tahmini kamulaştırma bedelinin uygun olduğu cihetle 9 ncu   5 yıllık imar programına ek program olarak alınması uygun görülmüştür.

 6-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih:   16.03.2011

    Sayı   :   2011/104

Yapılan incelemede; Belediyemizin 292293/333010 hisse ile hissedarı olduğu ve mevcut imar planında "Balık Hali" alanına isabet eden Meram ilçesi, 23 mahalle, 133 ada, 19 parsel nolu taşınmazın içinde bulunan ve projesinde Dini tesis Alanı (Mescit ve müştemilatı) olarak ayrılan bölümlerin bu amaç doğrultusunda kullanılmak üzere 5393 sayılı Kanunun 18. maddesinin (e) bendine göre Meram Müftülüğü 'ne tahsisi uygun görülmüştür.

          7- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih :  16.03.2011

     Sayı  :   2011/105

Yapılan incelemede; teklifte belirtilen 19 mahalle 42 ada, 67 parsel nolu, 240 m2 ‘lik taşınmazın ilgili kanun kapsamında satın alınması hususunda encümenimize yetki verilmesi uygun görülmüştür.  

8- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih :  17.03.2011

     Sayı  :   2011/106

Karatay İlçe sınırları içerisinde bulunan, Konya 1. İdare Mahkemesi’nin 2009/579 Esas sayılı dava 2010/1547 sayı ile karara çıkmış olup; Mahkeme dava konusu Karaaslan Mahallesi, 2337 nolu parsele isabet eden alanda 3194 Sayılı Kanunun 18. Maddesi Uygulamasının dayanağı olan ve Karatay Belediye Meclisi’nin 19.12.1997 tarih, 42/8 sayılı ve Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 30.03.1998 tarih, 16/44 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planını iptal etmiştir. Mahkeme kararı doğrultusunda imar planının uygulamasının durdurulması uygun görülmüştür.

          9- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih :  17.03.2011

     Sayı  :   2011/107

Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, 21 M III ve 21 N IV paftalar, 30777 ada, 1 nolu parselin; E: 1.50, TAKS: 0.25 olan inşaat yoğunluğunun, E: 1.52, Taks: 0.27 olarak ve “20 metrelik yola cephe iki bloğun zemin katları ticari olarak kullanılabilir. Bu bloklar için inşaat yüksekliği Hmax: 19.50 olacaktır. Sadece bu iki blok arasına tek katlı ticari yapılar yapılabilir.” plan notunun “20 metrelik yola cephe B ve C bloğun zemin katları ticari olarak kullanılabilir. Bu bloklar için inşaat yüksekliği Hmax: 19.50 olacaktır. Sadece bu iki blok arasına tek katlı ticari yapılar yapılabilir.” olarak değiştirilmesi ile ilgili imar plan tadilatı uygun görülmüştür.

          10- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  17.03.2011

       Sayı            :   2011/108

Karatay İlçesi, Ulubatlıhasan Mahallesi, 20 M II imar paftasındaki, 20 metre genişliğindeki KarakayışCaddesi’nin yeniden düzenlenmesi kapsamında, refüjün iki yerinde bulunan taşıt geçişlerinin kapatılması ile ilgili imar plan tadilatı uygun görülmüştür.

          11- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  17.03.2011

       Sayı            :   2011/109

Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, M29A06C2D pafta, 21294 ada,  1 nolu parselin Ticaret Alanı olan imarının Küçük Sanayi Sahasına dönüştürülmesi ile ilgili nazım imar plan tadilatı ve uygulama imar planı uygun görülmüştür.

12- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

        Tarih         :  17.03.2011

         Sayı          :   2011/110

Karatay İlçesi, Sarnıç Mahallesi, 18 M II pafta, 30695 ada, 8 nolu parselin Mesken Sahası olan imarının Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı olarak değiştirilmesi ile ilgili imar plan tadilatı uygun görülmüştür.

          13- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  17.03.2011

       Sayı            :   2011/111

Karatay İlçesi, Sarnıç Mahallesi, 18 M II pafta, 30695 ada, 1 nolu parselin Spor Tesisleri Alanı olan imarının Sosyal, Kültürel ve Spor Tesisleri Alanı olarak değiştirilmesi ile ilgili imar plan tadilatı uygun görülmüştür.

          14- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  17.03.2011

       Sayı            :   2011/112

Karatay İlçesi, Sarnıç Mahallesi, 18 M II pafta, 5068 ada, 61, 62 ve 63 nolu parsellerin Mesken Sahası ve Park Alanı olan imarının Dini Tesis Alanına dönüştürülmesi ile ilgili imar plan tadilatı uygun görülmüştür.

          15- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  17.03.2011

       Sayı            :   2011/113

          Karatay İlçesi, Hacıyusufmescit Mahallesi, M29A11B1B ve M29A11B2A imar paftalarında (kad.408), 2736 ada, 8 nolu parsel, Sosyal Tesis (Cami) alanına isabet etmektedir. Söz konusu parselin Cami olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatı uygun görülmüştür.

          16- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  17.03.2011

       Sayı            :   2011/114

         Meram İlçesi, Uygulama İmar Planı içinde bazı mülk sahiplerinin; parsellerinin küçük olması, mevcut 1, 2 ve 3 katlı ruhsatsız yapılar bulunması, çok katlı yapılaşmalarda komşu parselle hissedar olması, yol, yeşil alan ve sosyal donatı alanlarında kaldığı için uygulama imar planının iptali ile ilgili itirazları incelenmiş olup, uygun görülmemiştir; Uygulama İmar Planı içinde TAKS:0.25 ve Emsal:1.30’un az olması nedeniyle tekliflerin incelenerek, Uygulama İmar Planı bütününde D.O.P. oranları düşürülmüş ve yoğunluk artırılmıştır; Uygulama İmar Planı içinde ifraz görmüş parseller, ruhsatlı yapılar ve mevcut durumlarının korunması talebi incelenmiş olup, ifrazlı ve imar parseli konumundaki parsellerin kısmen mevcut halleri korunmuştur; Buna göre; Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.01.2011 tarih ve 38 sayılı kararı ile onaylı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine göre hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı uygun görülmüştür.

          17- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  17.03.2011

       Sayı            :   2011/115

Meram İlçesi, Kaşınhanı Yeni Mahalle, M29 pafta, 447 ada, 1 nolu parseldeki mevcut kantara ait yapı kısmen otopark alanında kalmaktadır. Otopark alanının kısmen Belediye Hizmet Alanına dönüştürülmesi ile ilgili nazım imar ve uygulama imar plan tadilatı uygun görülmüştür.

         18- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  17.03.2011

       Sayı            :   2011/116

          Meram İlçesi, Köyceğiz Mahallesi, 17H-II pafta, 2595 ada 12 nolu parselin güneyindeki otoparkın yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatı uygun görülmüştür.

          19- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  17.03.2011

       Sayı            :   2011/117

Meram İlçesinde, Konya 1. İdare Mahkemesi’nin 2010/1125 sayılı kararı ile imar planları iptal edilen;LalebahçeGülbahçe, Osmangazi, Toprak Sarnıç, Büyük Kovanağzı ve Hacı İsa Efendi Mahallelerini kapsayan alanda Konya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.01.2011 tarih ve 50 sayılı kararı ile onaylı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’na göre hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          20- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  17.03.2011

       Sayı            :   2011/118

Meram İlçesi, Kürden Mahallesi, 18İ-IV pafta, 18727 ada, 85 nolu parsel imar planında 3. Derece Doğal Sit Alanında kalmaktadır. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 28.06.2010 tarih ve 3862 sayılı kararı ile uygun görülen Eczacılar Odası yerleşim alanı ile ilgili nazım imar plan tadilatı ve uygulama imar planının incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          21- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  17.03.2011

       Sayı            :   2011/119

Meram İlçesi, Orgeneral Tural Mahallesi 17J-I pafta, 20230 ada, 80 nolu parsel imar planında Sağlık Tesisi alanında kalmaktadır. Söz konusu parsel Meram Yeni Yol Caddesi’ne cepheli olup, ticaret bölgesi olması nedeniyle Sağlık Tesisinin Ticaret Alanına dönüştürülmesi ile ilgili nazım imar plan tadilatı ve uygulama imar planı uygun görülmüştür.

          22- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  17.03.2011

       Sayı            :   2011/120

Meram İlçesi, Çaybaşı Mahallesi, 17-L-III paftada onaylı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına göre hazırlanan Uygulama İmar Planı uygun görülmüştür.

          23- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  17.03.2011

       Sayı            :   2011/121

Meram İlçesi, Gödene Mahallesi, 6-G-III pafta, 27327 ada, 3 No.lu parsel ile 27358, 27359 ve 27360 ada, 1 ve 2 No.lu parseller ile ilgili nazım ve uygumla imar plan tadilatı uygun görülmüştür.

          24- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  17.03.2011

       Sayı            :   2011/122

          Meram İlçesi, Çomaklı Mahallesi, 8 N II, 7 N I-II paftalara isabet eden alanın B.H.A.(Asfalt Plenti ve Depolama Alanı) olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili nazım imar plan tadilatı ve uygulama imar planı uygun görülmüştür.

          25- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  17.03.2011

       Sayı            :   2011/123

Meram İlçesi, Küçük Kovanağzı Mahallesi, 15 K IV,14 K I pafta, 26201 ada, 1  nolu parsel ile ilgili Belediye Meclisimizin 18.07.2008 tarih ve 397 sayılı kararı ile onaylanan plan notu, Konya 2. İdare Mahkemesi’nin 2009/1465 kararı ile iptal edilmiştir. Mahkeme kararı doğrultusunda plan notunun iptali uygun görülmüştür.

          26- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  17.03.2011

       Sayı            :   2011/124

Meram İlçesi, Selam Mahallesi, 16 H III (kad. 264) pafta, 634 ada, 11 nolu parsel ile ilgili Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 17.12.2010 tarih ve 4214 sayılı kararı ile uygun görülen, nazım imar plan tadilatı ve uygulama imar planının incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          27- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  17.03.2011

       Sayı            :   2011/125

          Meram İlçesi, Karahüyük Mahallesi, 14 G IV, 13G I, 14 F III, 13 F II paftalarında, Dutlukırı Mesire Alanı içinde KOSKİ Su Parkı alanının kuzeyinde ve doğusunda Dutlukırı Kültür Parkı yapılması ile ilgili nazım imar plan tadilatı ve uygulama imar planı uygun görülmüştür.

          28- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  17.03.2011

       Sayı            :   2011/126

Selçuklu İlçesi, Gaznet Şehir Doğal Gaz A.Ş.’nin 27.12.2010 tarih ve 1546 sayılı yazısına istinaden, Sille Mahallesi 22 L I pafta, 18169 adanın güneyinde imar planında park olarak ayrılmış alanın bir kısmına,Gaznet Bölge Regülatör İstasyonu alanı ayrılması ile ilgili imar plan tadilatı uygun görülmüştür.

          29- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  17.03.2011

       Sayı            :   2011/127

Selçuklu İlçesi, mülkiyetinin büyük bir bölümü Maliye Hazinesine ait olan, Dikilitaş Mahallesi 25 N I pafta, 15747 ada, 1 nolu parselin Mesleki ve Teknik Öğretim/Yurt/Spor Alanı olan imarının, bir kısmının Ortaöğretim ve Yurt Alanı, bir kısmının Belediye Hizmet Alanı (Sosyal-Kültürel Amaçlı) kalan kısmının ise Kreş Alanı olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili nazım imar plan tadilatı ve uygulama imar planı uygun görülmüştür.

          30- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  17.03.2011

       Sayı            :   2011/128

Selçuklu İlçesi, Aşağı Pınarbaşı Mahallesi, 19 pafta, 710 nolu parselin güneyindeki 7 m.lik imar yolunun, imar planında kavşak noktasına çıkışının trafik güvenliği açısından olumsuzluk yaratacağı düşüncesiyle, söz konusu yolun iptal edilerek çevresiyle birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatı uygun görülmüştür.

          31- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  17.03.2011

       Sayı            :   2011/129

Selçuklu İlçesi, mülkiyeti Selçuklu Belediyesine ait olan, Işık Mahallesi 21 K-III pafta, 2704 ada, 288nolu parselin bir kısmının, Konya Numune Hastanesi Başhekimliği’nin 24.01.2011 tarih ve 1170 sayılı yazısına istinaden Sağlık Tesisi olarak düzenlenmesi ile ilgili nazım imar plan tadilatı ve uygulama imar planı uygun görülmüştür.

32- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  17.03.2011

       Sayı            :   2011/130

Selçuklu İlçesi, Yukarı Pınarbaşı, Aşağı Pınarbaşı, Ardıçlı, Tatköy, Dokuz, Sarayköy, SulutasMahalleleri ve Sarıcalar Köyünde yerleşim planlarında bulunan parsellerin ifraz edilip edilemeyeceği hususundaki plan tadilatı talebi ile ilgili olarak, söz konusu planların Köy Hizmetleri tarafından daha evvel yapılmış olmasından ve parsellerin ortalama büyüklüklerinin 2000 m²’nin altında olmasından dolayı, yukarıda ismi zikredilen yerlerdeki yerleşim planlarına, “Parseller ifraz edilemez.” plan notu eklenmesi uygun görülmüştür.

         33- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  17.03.2011

       Sayı            :   2011/131

Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi 23 J IV pafta, 28706 ada, 13 nolu parsel ile ilgili Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.01.2011 gün ve 40 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının Eğitim ve Sosyal Tesis Alanı olarak yapılması talebi ile ilgili olarak, E:0.40, MaxTAKS:0.20, 2 kat yapılaşma şartlı Eğitim ve Sosyal Tesis Alanı olarak yapılması ve parsele; “Anaokulu/Kreş yapılacaktır.” Plan notu eklenmesi uygun görülmüştür.

34- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  17.03.2011

       Sayı            :   2011/132

          Selçuklu İlçesi, 8 Mahalle olarak adlandırılan bölgede (Selçuk, Şeker Murat, Hacı Kaymak, Mimar Sinan, Molla Gürani, Özlem, Kılıçarslan, Yeni Selçuk), imar planı plan notlarından; “Mesken ve Ticaret Sahalarına İnşaat Ruhsatı Ancak, Mevcut Binası İmar Planında Yol, Otopark, Yeşil Alan, Okul vb. Kamu Sahalarında Kalan Binaların Maliklerince Yıkacağına Dair Noter Tasdikli Taahhütname Vermesinden Sonra Verilebilecek, Mevcut Binasını Yıkmadan İskân Ruhsatı Verilmeyecektir.” Hükmünün değiştirilmesine ait plan notu değişiklik talebi ile ilgili olarak, söz konusu plan notundaki “Maliklerince” ibaresinin, “Maliklerince veya Yapımcı Firma tarafından” şeklinde değiştirilmesi uygun görülmüştür.       

          35- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  17.03.2011

       Sayı            :   2011/133

          Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi 26 J I, 26 İ II, 27 J IV, 27 İ III paftalara isabet eden bölgede, Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.01.2011 gün ve 39 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının yapılması uygun görülmüştür.

          36- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  17.03.2011

       Sayı            :   2011/134

Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 26 K III pafta, 18644 ada, 2-3 nolu parsellerin, 5 kat 17x40m. ebatlı blok Mesken Alanı olan imarlarının, toplam yoğunluk artışı yapılmadan, emsale çevrilerek, E:1.46,Max.Taks:0.30, Hmax:6 kat olmasına ait plan tadilatı talebi ile ilgili olarak, E:1.46,Max.Taks:0.30, Hmax:5 kat olması ve parsele; a) Zemin kat hariç açık çıkmalar emsale dahildir, b) Konsolsuz bina yapılacaktır, plan notları eklenmesi ile ilgili imar plan tadilatı uygun görülmüştür.

          37- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  17.03.2011

       Sayı            :   2011/135

Karatay İlçesi, Sarnıç Mahallesi, 18-19 L-M pafta, 5068 ada, 61, 62 ve 63 nolu parsellerle, 30695 ada, 1 ve 8 nolu parsellere isabet eden alanda nazım imar planı yapılması ile ilgili Karatay Belediye Başkanlığı’nın 21.02.2011 tarih ve 543/449 sayılı yazıları ile talep edilen nazım imar plan teklifi uygun görülmüştür.

          38- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  17.03.2011

       Sayı            :   2011/136

          Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, 420, 429 pafta, 20336 ada, 2 nolu parsel nazım imar planında Sosyal Tesis alanına isabet etmektedir, Söz konusu parselin Ticaret alanına dönüştürülmesi ile ilgili MehmetTURAN’ın 03.03.2011 tarihli dilekçeleri ile talep edilen nazım imar planı tadilatının plan düzenini bozucu nitelikte olması nedeniyle reddi uygun görülmüştür.

          39- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  17.03.2011

       Sayı            :   2011/137

Meram İlçesi, Havzan Mahallesi, 17 J II pafta, 18037 adada yapılan plan değişikliğinin iptal edilmesi ile ilgili Süleyman TEMİZCİ’nin 02.07.2009 tarihli dilekçesi incelenmiş olup; Belediye Meclisimizin 16.10.2009 tarih ve 488 sayılı kararı ile onaylanan nazım imar planın iptal edilmesi uygun görülmüştür.

         40- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  17.03.2011

       Sayı            :   2011/138

Meram İlçesi, Çayırbağı Orman Köyü Yerleşim alanlarında kadastro parsellerinin küçük olması nedeni ile nazım imar planı plan notundaki 700 m² şartının değiştirilerek, 350 m² olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili Meram Belediyesi’nin 14.02.2011 tarih ve 77/702 sayılı yazıları ile teklif edilen plan notunun değiştirilmesi hususunun, bölgenin planlarının yapılmasından sonra sorunların giderilebileceği görüldüğünden talebin iadesi uygun görülmüştür.

         41- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  17.03.2011

       Sayı            :   2011/139

Meram İlçesi, Alavardı Mahallesi, 203 pafta, 1368 ada, 51 nolu parsel imar planında konut alanında kalmaktadır. Söz konusu parselin Fırın olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili Abdullah BAKIR’ın 25.01.2011 tarihli dilekçesi ile teklif edilen nazım imar plan tadilatının plan düzenini bozucu nitelikte olmasından dolayı reddi uygun görülmüştür.

          42- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  17.03.2011

       Sayı            :   2011/140

Meram İlçesi, Mülkiyeti Hazineye ait Çayırbağı Mahallesi, 358 ada, 18 nolu parselin Ağaçlandırılacak Alan olarak düzenlenmesi ile ilgili Milli Emlak Müdürlüğü’nün 08.02.2011 tarih ve 2259 sayılı yazıları ile yeniden talep edilen nazım imar planı teklifinin köy yerleşim alanlarını olumsuz etkileyebileceğinden dolayı reddi uygun görülmüştür.

43-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  17.03.2011

Sayı           :   2011/141

Meram İlçesi, Yenibahçe (Resil) Mahallesi, köy yerleşim alanı çevresinde köy statüsü devam ederken, Köy Hizmetleri tarafından köy yerleşim alanı oluşturulmuştur. Yeni köy yerleşim alanları nazım imar planlarında tarım alanlarında kalmaktadır. Kırsal Konut Yerleşim Alanının yeniden düzenlenmesi ile ilgili Meram Belediye Başkanlığı’nın 03.03.2011 tarih ve 107/1095 sayılı yazıları ile teklif edilen nazım imar planı tadilatı uygun görülmüştür.

44-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  17.03.2011

Sayı           :   2011/142

Meram İlçesi, Küçük Aymanas Mahallesi, 15 L II,    15 M I, 16 L III, 16 M IV paftalara isabet bölgede nazım imar plan tadilatı yapılması ile ilgili Meram Belediye Başkanlığı’nın 07.03.2011 tarih ve 117 sayılı yazıları teklifi uygun görülmüştür.

          45-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  17.03.2011

Sayı           :   2011/143

Meram İlçesi, Topraksarnıç Mahallesi, 17 K IV,16 KI pafta, 27252 ada, 1 nolu parselde Belediye Meclisimizin 14.01.2011 tarih ve 23 sayılı kararı ile onaylanan imar planı tadilatına yapılan itiraz ile ilgili Meram Belediye Başkanlığı’nın 07.03.2011 tarih ve 111 sayılı teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          46-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  17.03.2011

Sayı           :   2011/144

Meram İlçesi, Selver Mahallesi, 26703 ada, 1 nolu parsel imar planında konut alanına isabet etmektedir. Söz konusu parselin Eğitim ve Yurt sahası olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili Meram Kirazlı İlim Kültür Derneği’nin 04.03.2011 tarihli dilekçesi ile teklif edilen nazım imar planı tadilatı uygun görülmüştür.

47-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  17.02.2011

Sayı           :   2011/145

Selçuklu İlçesi, Sarayköy Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 9, 10 pafta, 1220 parsel nazım imar planında Özel Mahsul ve Sera Alanına isabet etmektedir. Söz konusu parselin Hayvancılık Alanın olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili Mevlüt DURAN’ın 20.01.2011 tarihli dilekçesi ile teklif edilen nazım imar plan tadilatı uygun görülmüştür.

48-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  17.03.2011

Sayı           :   2011/146

Selçuklu İlçesi, Tarla Mahallesi, 465 ada, 30 parsel imar planında konut alanına isabet etmektedir. Söz konusu parselin ticaret alanına dönüştürülmesi ile ilgili Selçuk Yemeniciler AŞ’nin 01.03.2011 tarihli dilekçeleri ile talep edilen nazım imar planı tadilatının incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          49- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih          :  17.03.2011

Sayı           :   2011/147

            Selçuklu İlçesi, Beyazıt Mahallesi, 18 L I paftaya isabet eden, İlköğretim alanında bulunan trafo yerinin kaydırılması ile ilgili plan tadilatı uygun görülmüştür.

50-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  17.03.2011

Sayı           :   2011/148

Selçuklu İlçesi, Aşağıpınarbaşı Mahallesi, L29D23B pafta, 29864 ada, 86 parsel ve TömekMahallesi, L29D24 A pafta, 29776 ada, 17 parsel Nazım imar planında Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanına isabet etmektedir. Söz konusu alanın Sanayi, Fuar, Teşhir alanı olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili Mustafa ÇİFÇİ ve hissedarlarının 11.02.2011 tarihli dilekçeleri ile talep edilen nazım imar planı tadilatının incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

51-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  17.03.2011

Sayı           :   2011/149

Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, M29A06C1B pafta, 2492 ada, 21 nolu parsel Beton Mamulleri İmalat Santrali alanına isabet etmekte olup, söz konusu parselin ticaret alanına dönüştürülmesi talebi incelenmiştir. Beton Mamulleri Santrali alanının sanayi alanında yer alan bir fonksiyon olduğu ve bu fonksiyonun ticaret alanına olarak düzenlenmesinin üst ölçekli yani nazım imar planında bu fonksiyona yer verilmesi gerekmektedir. Dolayısıyla Karatay Belediyesinin talebi fonksiyon değişikliği gerektirdiğinden ve buna uygun olarak 1/5000 ölçekli nazım imar planı bulunmadığından uygulama imar plan tadilatının iadesine, Karatay Belediyesinin bu talebi doğrultusunda Fevzi Çakmak Mahallesi, M29A06C1B pafta, 2492 ada, 21 noluparselin çevresi ile birlikte değerlendirilerek hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı tadilatı, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

          52-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  17.03.2011

Sayı           :   2011/150

Meram İlçesi, Havzan Mahallesi, 17K-I pafta, 745 ada, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 ve 21113 adalar, 3, 4, 5, 6 ve 7 nolu parsellerde konut ve yolların yeniden düzenlenmesi ile ilgili, Büyükşehir Belediye Meclisimizin 13.08.2010 tarih ve 530 sayılı kararı ile uygun görülen nazım imar planına göre hazırlanan uygulama imar plan tadilatının diğer parsel sahiplerinin muvafakatinin alınmaması nedeniyle iadesi uygun görülmüştür.

          53-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  17.03.2011

Sayı           :   2011/151

Meram İlçesi, Karahüyük ve Harmancık Mahalle sınırları içerisinde yer alan Antalya çevre yolunun güneyinde Toprak Koruma Kurulunun tarım dışına çıkardığı alanda imar planı yapılması ile ilgili Meram Belediyesinin 05.01.2011 tarih ve 07-41 sayılı yazıları ile talep edilen nazım imar plan teklifi, incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          54-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  17.03.2011

Sayı           :   2011/152

Meram İlçesi, Karahüyük Mahallesi mülkiyeti hazine adına kayıtlı MSB’ lığına tahsisli Konya Hava okulu eğitim merkezi komutanlığınca kullanılan arazilerin askeri alan olarak planlara işlenmesi ile ilgili Adana İnşaat Milli Emlak Bölge Başkanlığının 04.01.2011 tarih ve 4220-3 sayılı yazıları ile talep nazım imar plan teklifinin çevresi ile birlikte bir bütün olarak, ulaşım ve diğer fonksiyonların dikkate alınıp değiştirilerek düzenlenmesi uygun görülmüştür.

55-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  17.03.2011

Sayı           :   2011/153

Meram İlçesiGazi lisesi yanı, Hoca Hasan Camii arkasına yeraltı katlı otopark yapılması ve çevresinin yeniden düzenlenmesi ile ilgi plan tadilatının incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

56-  Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih         :  17.03.2011

Sayı           :   2011/13

Dialogue Society’nin 25–30 Mart 2011 tarihleri arasında İngiltere’nin Londra şehrinde düzenlenecek olan “Kültürler Festivali” programı iptal edildiğinden katılınmamasıBaltıcTurkish Culture Academy’nin 19–21 Mayıs 2011 tarihleri arasında Litvanya’da düzenlenecek “Baltık Türk Günleri” programına Semazen veMutrip heyeti olarak Apturrahman Nedim KARNIBÜYÜKLER, Mehmet Ali ÖZDENGÜL, Hakan ELMA, Muhammed Ali ŞAHİN, Yaşar KARNIBÜYÜKLER, Burak ŞİMŞEK, İbrahim BALATEKİN, Selçuk TİMUR, Oğuz KARAKAYA, Ali KOÇER, Serhat BİÇER, Alper AKDENİZ ve Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı personeli Ali GÜNER’ in 17–22 Mayıs 2011 tarihleri arasında harcırahlı olarak görevlendirilmeleri uygun görülmüş

57-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  17.03.2011

Sayı           :   2011/154

Belediyemiz Şehir Estetiği Reklam Tanıtım ve Tabela Yönetmeliğinin 26. Maddesine istinaden Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri arasından biri başkan olmak üzere üç üyenin Meclisimizce seçilmesi hususunun Belediye Meclisimizin komisyon üye seçimi ile beraber yapılması Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

58-  Plan ve Bütçe Komisyonu İle Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu

Tarih         :  17.03.2011

Sayı           :   2011/14-3

Konya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi yönetmeliğinin, yönetmeliği çalışması devam ettiğinden gerekli çalışmaların yapılması için bir sonraki Meclis Toplantısına kadar süre verilmesi uygun görülmüş