BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 14.01.2011 TARİHLİ TOPLANTISINA AİT KOMİSYON RAPORLARI

 

          1- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

    Tarih :  13.01.2011

     Sayı  :   2011/1

          6091 sayılı   201l Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Maliye Bakanlığının 07.01.2011 tarih ve 273 sayılı Genelgesi gereğince, aşağıda kadro unvan ve dereceleri ile adedi yazılı kadroların, 01.01.2011 tarihinden itibaren 2011 yılında tam zamanlı sözleşmeli olarak çalıştırılmaları ve hizalarında yazılı net ücretin ödenmesi uygun   görülmüştür.    

          2- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

  Tarih :  13.01.2011

  Sayı   :   2011/2

          İtfaiye ve Zabıta personeline verilecek fazla mesai ücretinin, 6091 sayılı   201l Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunun (K) cetveline göre söz konusu personele aylık 322.-TL. verilmesi uygun  görülmüştür.

3- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

  Tarih:   13.01.2011

   Sayı  :    2011/3

Memur personele verilecek fazla çalışma saatinin tespiti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 178. maddesi ile Maliye Bakanlığının Tebliği gereğince 2011 yılında 190 memur personele 76000 saat fazla mesai istenmesi uygun   görülmüştür.

          4- Plan ve Bütçe Komisyonu ile Eğitim,Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu

       Tarih:  13.01.2011

  Sayı   :   2011/4-1

         Konya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi yönetmeliğinin, yönetmeliği çalışması devam ettiğinden gerekli çalışmaların yapılması için bir sonraki Meclis Toplantısının ikinci birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

         5- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  11.01.2011

   Sayı   :   2011/1

         Yapılan incelemede; aşağıda belirtilen yerlerde ve İmar planında imar yoluna, park alanına, İlköğretim Tesisi alanına ihtiyaç olduğu, aşağıda kamulaştırması yapılacak yerlerin ve tahmini kamulaştırma bedellerinin uygun olduğu cihetle 9 ncu 5 yıllık imar proğramına ek proğram olarak alınmasının uygun görülmüştür.

          6-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  11.01.2011

   Sayı  :   2011/2

         Koruma İmar planında; imar yollarına ve park alanına isabet eden B.Aymanas Mahallesi 4092 ada 30,31 ve 97 nolu parseller, 4097 ada 90 nolu parsel, Hadimi Mahallesi 17189 ada 1, 2, 3 ve 6 noluparseller, 17190 ada 1 ve 2 nolu parseller, Gazanfer Mahallesi 3956 ada 20 nolu parsel, ArapöldürenMahallesi 2122 ada 6, 95 ve 101 nolu parseller, Yorgancı Mahallesi 688 ada 23 nolu parsel, DedekorkutMahallesi 2565 ada 192 nolu parsel, 22 Mahalle 104 ada 29 nolu parsel ve Turgutreis Mahallesi 3815 ada 17, 34 ve 35 nolu parsellerin imar yollarına ve park alanına isabet eden kısımların 2942 sayılı Kamulaştırma Yasası’nın ilgili hükümleri gereği  kamulaştırılması;

         Koruma amaçlı İmar Planı kapsamında bulunan 35 pafta 285 ada 14 ile 28 nolu gayrimenkuller korunması gereken kültür varlığı kapsamına alınmıştır. Bu gayrimenkullerin 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 15. maddesi ve 2942 sayılı Kamulaştırma Yasası’nın ilgili hükümleri gereği kamulaştırılması için hazırlanan 4 üncü 5 yıllık İmar Programına ek programa alınması bedellerinin uygun olduğu görülmüştür.

         7-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih           :  11.01.2011

  Sayı             :   2011/3

         İmar planının tahakkukunu sağlamak Belediyemizin başlıca görevleri arasında bulunduğundan, mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda tapu kaydı ve niteliği yazılı gayrimenkullerin 5393 sayılı Belediye kanununun 18.maddesi (e) ve (j) fıkrası gereği satılabilmesi, en fazla 10 yıl süreyle kiralanması, trampa edilebilmesi, kat karşılığı verilmesi için Encümenimize yetki verilmesi uygun görülmüştür.

         8-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih           :  11.01. 2011

Sayı             :   2011/4

         Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda tapu bilgileri yazılı gayrimenkullerin her birinin karşılarında yazan bedeller üzerinden Meram Belediyesine devredilmesi, karşılığında mülkiyeti Meram belediyesine ait taşınmazların karşılarında yazan bedeller üzerinden belediyemize devredilerek bedel farkı gözetmeksizin karşılıklı takaslarının yapılması, söz konusu işlemlerin tescili için gerekli kararları üzere encümenimize yetki verilmesi uygun görülmüştür.

         9-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih           :  13.01.2011

Sayı             :   2011/5

         Ulvi BEZİRCİ’nin 20.12.2010 tarihli dilekçesinde 03.01.2008 tarihinde vefat eden Konya eski Milletvekili Haydar KOYUNCU’nun isminin Yazır Mahallesinde bulunan FIRAT veya BÜYÜKŞEHİR Caddelerinden birisi ile değiştirilmesi talebinin daha sonraki Meclis toplantılarında değerlendirilmesi, Şehit Burhan KÜÇÜKKARTAL’ın isminin Karatay İlçesinde imar uygulamasına göre yeni açılacak bir sokağa verilmesi, Nihad KÖROĞLU’nun talep ettiği Hüseyin KÖROĞLU’nun Karatay İlçesi yeni adliye yakınında yaptırmış olduğu okul çevresinde imar uygulamasına göre yeni açılacak olan bir sokağa verilmesi talepleri uygun görülmüştür.

         Ayrıca, Muhammet Sami ÖZGENÇ’in 07.12.2010 tarihli dilekçesinde Meram ilçesiÖğretmenevleri mahallesinde bulunan ARABÖLDÜREN Caddesi okunurken yanlış anlaşılmasından dolayı değiştirilmesi talebinin, caddenin tarihi bir geçmiş olması ve adrese dayalı nüfus kayıt sistemi nedeniyle değiştirilmesinin, Halil İbrahim KAYHAN’ın 10.01.2011 tarihli dilekçesinde 1906 yılında Konya Belediyesinin merkez aşı memuru olarak görev yapmış olan Saim KAYHAN’ın isminin yeni açılacak bir caddeye verilmesi taleplerinin reddi uygun görülmüştür.

         10-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  13.01.2011

Sayı           :   2011/6

         Karatay İlçesi, İstiklal Mahallesi,  M29A16B1C ve M29A16B2D paftalar, 5322, 5323, 30769, 30770, 30772 ve 30878 adalara isabet eden imar planının yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatı uygun görülmüştür.

         11-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  13.01.2011

Sayı           :   2011/7

          Karatay İlçesi, Erenler Mahallesi, 20 N IV pafta, 24948 ada, 2 nolu parselin imarı 6 Kat Blok Mesken Sahası olup, yapı yaklaşma mesafesi 23 metre olan 6 katlı bloğun; yapı yaklaşma mesafesinin 15 metreye düşürülmesi ile ilgili imar plan tadilatı uygun görülmüştür.

         12-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  13.01.2011

Sayı           :   2011/8

         Karatay İlçesi, Küçüksinan Mahallesi, 20 M IV pafta, 5300, 5301, 5302, 5303, 5304, 5305, 5306, 5307 ve 5308 adalara isabet eden E: 1.45, Taks: 0.30, Maksimum 6 Kat imarlı adaya (2 adet) ve Park Alanına (1 adet) Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü’nün 12.11.2010 tarih ve 10709 sayılı yazısı ile talep ettiği, 3 adet RMU tipi Trafo Yerinin konulması ile ilgili imar plan tadilatı uygun görülmüştür.

         13-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  13.01.2011

 Sayı          :   2011/9

         Karatay İlçesi, Mezbaha Mahallesi, 18 N III imar paftasında (kad.361), 1975 ada, 16, 17, 18, 21, 22, 23 ve 24 nolu parsellere isabet eden imar adasının yeniden düzenlenmesi ve yapı yaklaşma mesafelerinin değiştirilmesi ile ilgili imar plan tadilatı uygun görülmüştür.

         14-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  13.01.2011

 Sayı          :   2011/10

         Karatay İlçesi, Hacıcemil Mahallesi, 19 M III imar paftası, 5025 ada, 226 nolu parselin İmam Hatip Lisesi olan imarı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 14.10.2010 tarih ve B.08.4.MEM. 4.42.00.22.1/40343 sayılı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ nün 20.10.2010 tarih ve B.08.4.MEM.4.42.22.22.715.2/13953 sayılı yazıları ile talep ettikleri şekilde Eğitim Tesisi Alanına dönüştürülmesi ve yapı yaklaşma mesafelerinin düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatı uygun görülmüştür.

         15-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  13.01.2011

Sayı           :   2011/11

         Karatay İlçesi, Mezbaha Mahallesi, M29A11B3B pafta, 2498 ada, 6 nolu parselin Un ve Ambalaj Sanayi olan imarının, Un ve Ambalaj Sanayi ve Gıda Makinaları İmalatı Sanayi olarak değiştirilmesi ile ilgili imar plan tadilatı uygun görülmüştür.

         16- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih          :  13.01.2011

Sayı                        :   2011/12

         Karatay İlçesi, Büyüksinan ve Fevzi Çakmak Mahalleleri, 20 M II, 21 M III ve 21 N IV paftalar, 21161, 21167, 21351, 21352, 21356, 21358, 21362, 21366, 25893, 25894 ve 30777 adalara isabet eden imar adalarının ve Karakayış Caddesinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatı uygun görülmüştür.

         17-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

 Tarih        :  13.01.2011

  Sayı         :   2011/13

         Karatay İlçesi, Kentsel Sit ve III. Derecede Arkeolojik Sit alanında, Konya Tarihi Kent Merkezi Koruma Amaçlı İmar planı kapsamında ifraz hatlarına yönelik hazırlanan ve Konya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 05.11.2010 tarih, 4134 sayılı kararı ile uygun görülen uygulama imar plan tadilatı uygun görülmüştür.

18-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  13.01.2011

 Sayı          :   2011/14

Karatay İlçesi, Aziziye Mahallesi, 18 M IV (kad.83) pafta,36 ada, 11 nolu parsel de yer alanHacıveyis Camii çeşmesinin çevresi ile beraber yeniden düzenlenmesi Konya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 05.11.2010 tarih, 4133 sayılı kararı ile uygun görülen uygulama imar plan tadilatı uygun görülmüştür.

19-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  13.01.2011

Sayı           :   2011/15

Meram İlçesi, K.Kovanağzı Mahallesi, 14 K I pafta, 4149 ada, 26 nolu parsel İmar Planında Sağlık Tesisi Alanında kalmaktadır. Sağlık Tesisinin Aile Sağlığı Merkezi olarak değiştirilmesi ile ilgili tadilatı uygun görülmüştür.

20-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  13.01.2011

Sayı           :   2011/16

Meram İlçesi, Karadiğin Toptaş Mahallesi, M28 pafta, 146 ada, 50 nolu parsel İmar Planında Konut yol ve Sağlık Tesisi alanında kalmaktadır. Yapılaşmalardan dolayı; Konut, Yol ve Sağlık Tesisi Alanının yeniden düzenlenmesi ile ilgili nazım ve uygulama imar planı tadilatı uygun görülmüştür.

          21-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  13.01.2011

Sayı           :   2011/17

Meram İlçesi, Topraksarnıç Mahallesi, 17 K IV,16 K I pafta, 27252 ada, 1 nolu parselin ticaret alanına dönüştürülmesi ile ilgili Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.05.2010 gün ve 347 sayılı kararı ile onaylı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına göre hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı uygun görülmüştür.

          22-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  13.01.2011

Sayı           :   2011/18

Meram İlçesi, Karaaslan Aybahçe Mahallesi, M 28 (kad.19) pafta, 3155 nolu parsel İmar Planında Akaryakıt ve LPG satış istasyonunda kalmaktadır. Parsel çevresine imar yolu açılması ve plan notu eklenmesi ile ilgili uygulama imar planı tadilatı uygun görülmüştür.

23-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  13.01.2011

Sayı           :   2011/19

Meram İlçesi, Gazanfer Mahallesi 16 L II pafta, 3966 ada, 11 nolu parsel imar planında Konut Alanında kalmaktadır. Konut Alanı içindeki ifraz hattının kısmen kaldırılması ile ilgili tadilatı uygun görülmüştür.

24- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

                 Tarih         :  13.01.2011

Sayı           :   2011/20

Meram İlçesi, Harmancık Mahallesi 13 J II pafta, 23821 ada, 1 nolu parsel imar planında Konut Alanında kalmaktadır. Konut alanının ticarete dönüştürülmesi ile ilgili nazım imar planı ve uygulama imar planı tadilatı uygun görülmüştür.

25-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  13.01.2011

Sayı           :   2011/21

                   Meram İlçesi, Şeyhsadrettin Mahallesi, 17 K II (kad.438) pafta, 2543 ada, 4, 5, 27 ve 39nolu parseller imar planında Kültür Evi Alanında kalmaktadır. Söz konusu parseller ve tescilli yapının Turizm Tesisi (Butik Otel) ve Ticaret Alanı olarak değiştirilmesi Konya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 05.11.2010 tarih, 4129 sayılı kararı ile uygun görülen nazım imar planı ve uygulama imar plan tadilatı uygun görülmüştür.

          26-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  13.01.2011

Sayı           :   2011/22

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 13.01.2011 gün ve 2011/22 sayılı raporunda “Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.01.2011 günlü Birleşiminde 1-28 sıra sayı ile Komisyonumuza intikal eden teklifi incelendi.

Meram İlçesi, Köyceğiz Mahallesi,  446 pafta, 2594 ada, 314 parsel ve çevresinin çekme mesafelerinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili Sevcan ÖZTÜRK SÖNMEZ’in 06.07.2010 tarihli dilekçesi ile talep edilen ve Konya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 12.11.2010 tarih, 4146 sayılı kararı ile uygun görülen nazım imar planı ve uygulama imar plan tadilatı uygun görülmüştür.

          27-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  13.01.2011

Sayı           :   2011/23

Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi, 28 L I pafta, 28912 ada, 1 nolu parsel İmar Planında Kreş Alanına isabet etmekte olup, bölgedeki Sosyal Tesis eksikliğinden dolayı parselin bir kısmının Sosyal Tesis Alanı olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatı, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

          28-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  13.01.2011

Sayı           :   2011/24

Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi 19 K II (kad.37) pafta, 8627 nolu parselin 4 kat ikiz mesken alanı olan imarının yapı yaklaşma mesafeleri değiştirilmeden blok nizama dönüştürülmesi ile ilgili plan tadilatı uygun görülmüştür.

          29-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  13.01.2011

Sayı           :   2011/25

                   Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi 23 İ III paftada, 19858 ile 19859 nolu adalar arasında kalan 10m.’lik araç yolunun, arazi şartlarından dolayı yol açımı yapılamadığından yaya yolu olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatı uygun görülmüştür.

          30-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  13.01.2011

Sayı           :   2011/26

Selçuklu İlçesi, Işık Mahallesi 21 L IV (kad.147) pafta, 2226 ada, 258 nolu parselin Benzin-LPG İstasyonu ve Motel Alanı olan imarında, parselin kuzeybatı cephesindeki Tek Kat, H:7.50 m. imarlı yola bitişik Yönetim-İdare Binasının, yapı yaklaşma mesafesi verilerek doğuya doğru kaydırılması ve 2 kat olması ile ilgili plan tadilatının incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

31-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  13.01.2011

Sayı           :   2011/27

Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi 25 N I-26 N IV pafta, 15735 ada, 11 nolu parselin 5 kat ayrık 0.30/1.50 yoğunluklu mesken alanı olan imarında, kuzey ve güney cephedeki 10 m. olan yapı yaklaşma mesafelerinin 5 m. olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatı uygun görülmüştür.  

32-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  13.01.2011

Sayı           :   2011/28

Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi 20 İ III pafta, 20077 ada, 4 nolu parselin yoldan olan yapı yaklaşma mesafesinin 5 m. olması gerekirken, aplike hatasından dolayı, mevcut binaya göre yeniden düzenlenerek 3.85 m. olması ile ilgili plan tadilatı talebi, yapılan incelemeler neticesinde, aynı yoldan cephe alan bitişiğindeki 3 nolu parseli de ilgilendirdiğinden söz konusu 12m.lik yoldan (Kocaçalı Sokak) cephe alan 20077 ada, 3 ve 4 nolu parsellerin yoldan yapı yaklaşma mesafesinin 3.85 olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatı uygun görülmüştür.

33-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  13.01.2011

Sayı           :   2011/29

Selçuklu İlçesi, Horozluhan Mahallesi, 23 N I, 23 M II, 24 N IV, 24 M III imar paftaları, 17865 ada, 2 parselin bir kısmının park ve otopark olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili nazım imar planı ve uygulama planı tadilatları uygun görülmüştür.

          34- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih          :  13.01.2011

Sayı           :   2011/30

                   Selçuklu İlçesi, Aşağı Pınarbaşı Mahallesi, mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait olan, 31 N 4 pafta, 15844 ada, 1 parsel ile 17957 ada, 1 parsel ve çevresinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatı uygun görülmüştür.

          35-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  13.01.2011

Sayı           :   2010/31

Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait, Karatay ilçesi, Fevzi Çakmak M29A06B3A, M29A06B3D pafta, 31197 ada, 1 nolu parsel sosyal ve kültürel tesis alanına isabet etmekte olup; parselin sanayi alanı olarak yeniden düzenlenmesi ve aynı bölgeden eşdeğer miktarda alanının sosyal ve kültürel tesis alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili nazım imar planı tadilatı ve uygulama imar planı uygun görülmüştür.

36-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  13.01.2011

Sayı           :   2011/32

Meram ilçesi, Büyük Kovanağzı, Küçük KovanağzıLadikli, Arif Bilge ve Hacı İsa Efendi Mahallelerini kapsayan Güney Meram Nazım İmar Planı; Konya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16.07.2010 gün ve 469 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Bu plana uygun olarak yine Belediye Meclisimizin 17.09.2010 tarih ve 542 sayılı kararı ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı onaylanmıştır.  Askıda bulunan 1/1000 ölçekli imar planına; parsel sahipleri tarafından hem Meram Belediyesine hem de Büyükşehir Belediyesine itirazlarda bulunulmuştur. Meram Belediyesince, itirazlar neticesinde 06.12.2010 tarih ve 201 sayılı kararı ve 05.01.2011 tarih ve 08-42 sayılı yazıları nazım imar plan revizyonu teklifinde bulunulmuştur. Hem Meram Belediye Başkanlığının teklifi hem de vatandaşların yaptığı itirazlar göz önüne alınarak yapılan inceleme neticesinde hazırlanan nazım imar plan revizyonu uygun görülmüştür.

37-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  13.01.2011

Sayı           :   2011/33

Selçuklu İlçesi, Sille Parsana Mahallesi, 26 J I, 26 İ II, 27J IV, 27 İ III paftalara isabet eden alanda Selçuklu Belediyesinin 27.12.2010 tarih ve 2249/10742 sayılı yazıları ile hazırlanan nazım imar plan teklifi uygun görülmüştür.

38-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  13.01.2011

Sayı           :   2011/34

Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 23 J IV pafta, 28706 ada, 13 parsel konut alanına isabet eden alanın Eğitim ve Sosyal Tesis alanı olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili Huzura Hizmet Derneğinin 29.12.2010 tarihli dilekçesi ile talep edilen nazım imar plan teklifi uygun görülmüştür.

         39-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  13.01.2011

Sayı           :   2011/35

Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi, 6540 parsel ve çevresi ile ilgili Adana İnşaat Milli Emlak Bölge Başkanlığının 04.01.2011 tarih ve 4220-2 sayılı yazıları ile talep nazım imar plan teklifinin planda verilen yapılanma koşullarının 1/1000 ölçekli planda değerlendirilmesi amacıyla kaldırılması şeklinde değişiklik yapılarak uygun görülmüştür.

         40-  Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih         :  13.01.2011

Sayı           :   2011/5

Toplu ulaşımda kullanılacak otobüs alımı için 20.000.000.-TL. kredi kullanmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili teklif, 5393 sayılı kanunun 18. maddesi (d) bendi gereğince uygun görülmüştür.

41- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih          :  13.01.2011

Sayı           :   2011/6

Avrupa Birliği projesi kapsamında, Hollanda’nın Valendam şehrinde 22–28 Ocak 2011 tarihleri arasında düzenlenecek olan “ Dinler arası diyalog, Gençlik Buluşmaları ” eğitim kursuna davet edilen Sosyal Araştırmalar Merkezi Müdürü Mücahit Sami KÜÇÜKTIĞLI’ nın katılması ve tüm masrafların kendisi tarafından karşılanmak üzere harcırahsız olarak görevlendirilmesi uygun görülmüştür.

42-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  13.01.2011

Sayı           :   2011/36

Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, 21 N 1 pafta, 2530 ada, 122 nolu parselin imarı Gıda Sanayi Sahası olup; 15 m.lik imar yolunda 30 m. olan yapı yaklaşma mesafesinin 20 m.ye düşürülmesi ile ilgili plan tadilatı uygun görülmüştür.

43-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  13.01.2011

Sayı           :   2011/37

                   Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, M29A06C1D ve M29A06D2C paftalar, 2721, 2722, 2724, 3093, 3094 ve 3096 adaların Hububat –Bakliyat Standardizasyon Depolama tesisleri olan imarında H: 5.00 metre, “Arkad / Saçak Kapalı Hacim Yapılamaz” olarak ayrılan alanların, H: 5.00 metre, “Arkad / Saçak Kapalı Hacim Yapılabilir” olarak değiştirilmesi ile ilgili plan tadilatı uygun görülmüştür.

          44-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  13.01.2011

Sayı           :   2011/38

Meram İlçesi, Yorgancı Mahallesi, 15 H-II pafta, 15820 ada, 8 No.lu parsel III. Derece Doğal Sit Alanı içinde yurt ve eğitim tesisi alanında kalmaktadır. 5 No.lu parselin yurt ve eğitim tesisi alanına ilave edilmesi Konya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 03.12.2010 tarih ve 4183 sayılı kararı ile uygun görülen uygulama imar plan tadilatı uygun görülmüştür.

          45-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  13.01.2011

Sayı           :   2011/39

Meram İlçesi, Yenice Mahallesi, 16 K III, pafta, 3390 adada bulunan ifraz hattının iptali ile ilgili Meram Belediyesinin 05.01.2011 tarih ve 06-40 sayılı yazıları ile talep edilen imar plan tadilat teklifi uygun görülmüştür.

46-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  13.01.2011

Sayı           :   2011/40

                   Meram İlçesi, Hacı İsa Efendi Mahallesi, 16 K I, pafta, 37361 ada, 1,2 ve 3 nolu parseller ve çevresinin yeniden düzenlemesi ile ilgili Meram Belediyesinin 05.01.2011 tarih ve 05-39 sayılı yazıları ile talep edilen nazım imar plan teklifi uygun görülmüştür.

47-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  13.01.2011

Sayı           :   2011/41

            Meram İlçesi, Karahüyük ve Harmancık Mahalle sınırları içerisinde yer alan Antakya çevre yolunun güneyinde Toprak Koruma Kurulunun tarım dışına çıkardığı alanda imar planı yapılması ile ilgili Meram Belediyesinin 05.01.2011 tarih ve 07-41 sayılı yazıları ile talep edilen nazım imar plan teklifi, incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          48- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih          :  13.01.2011

Sayı           :   2011/42

            Meram İlçesi, LalebahçeGülbahçe, Osmangazi, Topraksarnıç, Büyük Kovanağzı, Hacı İsa Efendi ve Mahallelerini kapsayan alanda Meram Belediyesinin 05.01.2011 tarih ve 09-43 sayılı yazıları ile talep edilen nazım imar plan teklifi uygun görülmüştür.

49-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  13.01.2011

Sayı           :   2011/43

Meram İlçesi, Karahüyük Mahallesi mülkiyeti hazine adına kayıtlı MSB’ lığına tahsisli Konya Hava okulu eğitim merkezi komutanlığınca kullanılan arazilerin askeri alan olarak planlara işlenmesi ile ilgili Adana İnşaat Milli Emlak Bölge Başkanlığının 04.01.2011 tarih ve 4220-3 sayılı yazıları ile talep nazım imar plan teklifi, incelenmesi için Komisyonumuza bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

50-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  13.01.2011

Sayı           :   2011/44

Selçuklu İlçesi, Akşemsettin Mahallesi, 19 J I pafta, 15327 ada, 3 nolu parselde, Selçuklu Belediyesinin 10.01.2011 tarih ve 73 sayılı yazıları ile talep edilen nazım imar plan teklifi uygun görülmüştür.   

          51-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  13.01.2011

Sayı           :   2011/45

Meram İlçesi, Havzan Mahallesi, 17K-I pafta, 745 ada, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 ve 21113 adalar, 3, 4, 5, 6 ve 7 nolu parsellerde konut ve yolların yeniden düzenlenmesi ile ilgili, Büyükşehir Belediye Meclisimizin 13.08.2010 tarih ve 530 sayılı kararı ile uygun görülen nazım imar planına göre hazırlanan uygulama imar plan tadilatının incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          52-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  13.01.2011

Sayı           :   2011/46

Selçuklu İlçesi, Mülkiyeti Selçuklu Belediyesine ait olan, Dumlupınar Mahallesi 25 L III pafta, 29075 ada, 7 nolu parseldeki otopark alanının bir kısmının iptal edilerek cep otopark biçiminde çözümlenmesi, parselin batısından geçen 17 m lik imar yolunun fiiliyatta 8 m olarak kullanılması ve 17 mlik imar yolunda imar şeridi içerisinde ağaçların bulunmasından dolayı yolun bir kısmının fiiliyata uygun olarak 8 m olarak imar planına işlenmesi ile yine ağaçların bulunduğu alanın yeşil kuşak olarak imar planına işlenmesi ve Eminönü Caddesine çıkışın 29155 ada, 1 nolu parselin kuzeyine alınarak alanın çevresiyle birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatı uygun görülmüştür.

          53-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  13.01.2011

Sayı           :   2011/47

Meram İlçesiGazi lisesi yanı, Hoca Hasan Camii arkasına yeraltı katlı otopark yapılması ve çevresinin yeniden düzenlenmesi ile ilgi plan tadilatının incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

54-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  13.01.2011

Sayı           :   2011/48

Selçuklu İlçesiDikilitaş Mahallesi, 26M II - III pafta, 20724 ada, 3 ve 4 parsel, 20861, 20728, 20729, 20730, 20731, 20732, 20733, 20734, 20735, 20735 ve 20737 adalara isabet eden alanda nazım imar planı yapılması ile ilgili Osman BÜYÜKKAPLAN’ın 05.10.2010 tarihli plan tadilatının incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

55-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  13.01.2011

Sayı           :   2011/49

Selçuklu İlçesi, Sarayköy Mahallesinde Botim A.Ş.’nin 23.08.2010 tarihli dilekçesi ile talep edilen nazım imar plan teklifinin iadesi uygun görülmüştür.

56-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  13.01.2011

Sayı           :   2011/50

Belediyemiz Şehir Estetiği Reklam Tanıtım ve Tabela Yönetmeliğinin 26. Maddesine istinaden Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri arasından biri başkan olmak üzere üç üyenin Meclisimizce seçilmesi hususu incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

57-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  13.01.2011

Sayı           :   2011/7

Belediyemize ait toplu ulaşım araçlarında ücret toplama sistemi olarak kullanılan Elkart ve e-biletin vatandaşlar tarafından teminini kolaylaştırılarak, toplu ulaşım araçlarındaki belediye gelirlerinin artırılmasını sağlamak, Elkart dolum ve e-bilet satış noktalarını artırmak amacıyla Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.11.2010 tarih ve 650 nolu kararındaki ‘Elkart Bayi İşlemleri’ni düzenleyen G maddesi 2. ve 3. fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesi uygun görülmüştür