BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 20.12.2010 TARİHLİ TOPLANTISINA AİT KOMİSYON RAPORLARI

 

1- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

    Tarih :  16.12.2010

     Sayı  :   2010/51

Ekli listede belirtilen Elkart Dolum Gişeleri, Otoparklar, Büfe ve Çaybahçelerinin, Belediyemiz bağlı kuruluşu olan Konbeltaş Konya İnş. Taş. Hiz. Danış. Park İşletmve Elek. Üretim A.Ş.’ne kiraya verilip-verilmemesi ile kiraya verilmesi halinde; 2011 yılı yıllık kira bedelleri ve kira müddetlerinin tesbit edilmesi ile ilgili teklif uygun görülmüştür.   

2- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

  Tarih :  16.12.2010

  Sayı   :   2010/65

Ekli listede belirtilen Büfe, Çaybahçeleri ve Otoparklar ile Kitap Satış Büfelerinin, Belediyemiz bağlı kuruluşu olan Konya Sanat, Kültür ve Spor Faaliyetleri San. Tic. A.Ş.’ne kiraya verilip-verilmemesi ile kiraya verilmesi halinde; 2011 yılı yıllık kira bedelleri ve kira müddetlerinin tesbit edilmesi ile ilgili teklif uygun görülmüştür.

3- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih:   16.12.2010

Sayı  :      2010/66

Ekli listede belirtilen Büfe ve Çaybahçelerinin, Belediyemiz bağlı kuruluşu olan Konbelspor Etkinlikleri ve İşletmeciliği Tic. A.Ş.’ne kiraya verilip-verilmemesi ile kiraya verilmesi halinde; 2011 yılı yıllık kira bedelleri ve kira müddetlerinin tesbit edilmesi ile ilgili teklif uygun görülmüştür.

4- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih:  16.12.2010

Sayı   :   2010/67

Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik” gereğince ekli cetvelde belirtilen memur ve sürekli işçi kadroların ihdası uygun görülmüştür.

5- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih :  16.12.2010

Sayı   :   2010/68

İlimiz Konya ile Çin Halk Cumhuriyeti, SUÖB Kaşgar Şehri arasında Kardeş Şehir ilişkisinin başlatılması uygun görülmüştür.

6-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  14.12.2010

Sayı  :   2010/611

Yapılan incelemede; Aşağıda belirtilen yerlerde ve İmar planında imar yoluna, park alanına, katlı Otopark alanına ve Çocuk bahçesine ihtiyaç olduğu, aşağıda kamulaştırması yapılacak yerlerin ve tahmini kamulaştırma bedellerinin uygun olduğu cihetle 9 ncu 5 yıllık imar proğramına ek proğram olarak alınması uygun görülmüştür.

7-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih           :  14.12.2010

Sayı             :   2010/612

Koruma amaçlı İmar Planı kapsamında bulunan ve tapu kayıtları ile tescil tarihleri aşağıda yazılı listedeki gayrimenkuller korunması gereken kültür varlığı kapsamına alınmıştır. Bu gayrimenkullerin 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 15. maddesi ve 2942 sayılı Kamulaştırma Yasası’nın ilgili hükümleri gereği kamulaştırılması hazırlanan        4 ncü  5 yıllık İmar Programına ek programa alınması kamulaştırma bedellerinin uygun olduğu uygun görülmüştür.

8-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih           :  14.12. 2010

Sayı             :   2010/613

Yapılan incelemede; aşağıda belirtilen yerde imar yoluna ihtiyaç olduğu, aşağıda kamulaştırması yapılacak yerin ve tahmini kamulaştırma bedelinin uygun olduğu cihetle 9 uncu 5 yıllık imar proğramına ek proğram olarak alınması uygun görülmüştür.

9-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih           :  15.12.2010

Sayı             :   2010/614

İmar planının tahakkukunu sağlamak Belediyemizin başlıca görevleri arasında bulunduğundan, mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda tapu kaydı ve niteliği yazılı gayrimenkullerin 5393 sayılı Büyükşehir Belediye kanununun 18.maddesi (e) fıkrası gereği satılabilmesi, kiralanması, trampa edilebilmesi, kat karşılığı verilmesi için Encümenimize yetki verilmesinin uygun görülmüştür.

10-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  15.12.2010

Sayı           :   2010/615

Mülkiyeti Belediyemize ait imar artığı durumundaki parsellerin, yol fazlası olarak Belediyemiz adına tescil olan parsellerdeki hisselerimizin, imar uygulaması neticesinde oluşan parsellerdeki Belediye hisselerinin diğer hissedarlara satışı hususunda encümenimize yetki verilmesi uygun görülmüştür.

11-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  16.12.2010

Sayı           :   2010/616

Belediyemiz Şehir Estetiği Reklam Tanıtım ve Tabela Yönetmeliğinin 26. maddesine istinaden Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri arasından biri başkan olmak üzere üç üyenin Meclisimizce seçilmesi hususu incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

12-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  16.12.2010

Sayı           :   2010/617

Karatay İlçesi, Hacıcemil Mahallesi, 19 N IV pafta, 5032 ada, 2, 3, 4 ve 5 nolu parsellere isabet eden alanın, Belediye Hizmet Alanı ile 4 Kat Blok mesken Sahası arasındaki ifraz hattının mevcut mülkiyet ve binalar dikkate alınarak kaydırılması ile ilgili imar plan tadilatı uygun görülmüştür.

          13-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  16.12.2010

 Sayı          :   2010/618

Karatay İlçesi, Hacıyusufmescit Mahallesi, M29A06C3A, M29A06C3B, M29A06C3C ve M29A06C3D imar paftalarında, 409-410 pafta, 17629, 17630, 17631, 17635, 17636, 17637, 17639, 17640, 17641, 17642, 17643, 17644, 17645, 17646, 17647, 17648, 19693, 19694 ve 19695 nolu adaların Ağaç İşleri Küçük Sanayi Sahası olan imarının, Ağaç ve Metal İşleri Küçük Sanayi Sahası olarak değiştirilmesi ile ilgili imar plan tadilatı uygun görülmüştür.

14-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  16.12.2010

 Sayı          :   2010/619

Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, M29A07D1A pafta, 30953 ada,  1 nolu parselin Küçük Sanayi Sahası olan imarının ebatlı blok nizam yapılaşma şartlarının değiştirilmesi ile ilgili imar plan tadilatı uygun görülmüştür.

15-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  16.12.2010

Sayı           :   2010/620

Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, M29A07D1A ve M29A07D1B paftalar, 30956 ada,  1 noluparselin Küçük Sanayi Sahası olan imarının ebatlı blok nizam yapılaşma şartlarının değiştirilmesi ile ilgili imar plan tadilatı uygun görülmüştür.

16- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih          :  16.12.2010

Sayı                        :   2010/621

Karatay İlçesi, Sarnıç Mahallesi, 18 M I pafta, 24079 ada, 8 nolu parselin 5 Kat Mesken Sahası, E: 1.70 olan imarının Belediye Hizmet Alanına dönüştürülmesi, E: 0.60,Taks: 0.30, Hmax: 7.00 yapılaşma şartı verilmesi ile ilgili Konya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 15.10.2010 tarih, 4103 sayılı kararı ile uygun görülen nazım imar planı ve uygulama imar plan tadilatı uygun görülmüştür.

17-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

 Tarih        :  16.12.2010

  Sayı         :   2010/622

Karatay İlçesi, Mezbaha Mahallesi, 18 N III pafta, 21220 ada, 1 ve 4 nolu parselin 4 Kat Ayrık/İkiz Mesken Sahası, Taks: 0.25, Kaks: 1.20 olan imarı ile 2 nolu parselin 2 Kat Ayrık/İkiz Mesken Sahası, Taks: 0.25,Kaks: 0.60 olan imarının birleştirilerek, yoğunluk artırımı yapılmadan 4 Kat Mesken Sahası, E: 1.00, Taks: 0.25 imar verilmesi ile ilgili imar plan tadilatı uygun görülmüştür.

18-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  16.12.2010

 Sayı          :   2010/623

Karatay İlçesi, Mezbaha Mahallesi, M29A11B2C, M29A11B2D, M29A11B3A, M29A11B3B, M29A12A1D ve M29A12A4A imar paftalarında, 366 ve 370 paftalar, 2202, 2316 ve 2317 adalara isabet eden ve imar planı bulunmayan alanın çevresiyle birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili nazım imar planı ve uygulama imar planı teklifi uygun görülmüştür.

19-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  16.12.2010

Sayı           :   2010/624

Meram İlçesi, Kozağaç Mahallesi, 12 H-IV pafta, 27219 ada, 1 nolu parsel imar planında ilkokul alanında kalmakta olup, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 13.07.2010 tarih ve 5800 sayılı yazılarına istinaden ilkokul alanının Anadolu lisesi alanı olarak değiştirilmesi ile ilgili nazım imar planı ve uygulama imar plan tadilatı uygun görülmüştür.

20-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  16.12.2010

Sayı           :   2010/625

Meram İlçesi, Toprak Sarnıç Mahallesi, 16 K-I pafta, 19843 ada, 1 nolu parsel imar planında resmi kurum ve dini tesis alanında kalmakta olup, Meram İlçe Müftülüğü’nün 18.10.2010 tarih ve 2060 sayılı yazılarına istinaden resmi kurum alanına müftülük hizmet alanı ilave edilmesi ile ilgili plan tadilatı uygun görülmüştür.

          21-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  16.12.2010

Sayı           :   2010/626

           Meram İlçesi, Kozağaç Mahallesi, 11 G-II pafta, 27108 ada, 2 nolu parselde MEDAŞ tarafından trafo yapılması ile ilgili plan tadilatı uygun görülmüştür.

          22-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  16.12.2010

Sayı           :   2010/627

Meram İlçesi, Büyük Aymanas Mahallesi, 15L-III pafta, 4097 ada, 64 nolu parsel imar planında konut ve yol alanında kalmakta olup, bu parselin doğusundaki imar yolunun mülkiyete kaydırılması ile ilgili plan tadilatı uygun görülmüştür.

23-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  16.12.2010

Sayı           :   2010/628

Meram İlçesi, Çayırbağı Mahallesi, M28 pafta, 252 ada, 117 nolu parsel imar planında akaryakıt istasyonu alanında kalmakta olup, akaryakıt istasyonu alanına LPG ibaresi ilave edilmesi ile ilgili plan tadilatı uygun görülmüştür.

24- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

                 Tarih         :  16.12.2010

Sayı           :   2010/629

Meram İlçesi, TEİAŞ tarafından 02.08.2010 tarih ve 1093/3377 sayılı yazıları ile talep edilen mevcut 154 KV.’lık Konya I. Konya IV. ve Seydişehir 380 KV, Konya IV. Seydişehir enerji iletim hatlarının imar planına işlenmesi uygun görülmüştür.

25-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  16.12.2010

Sayı           :   2010/630

                 Meram İlçesi, Havzan Mahallesi, 17K-I pafta, 745 ada, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 ve 21113 adalar, 3, 4, 5, 6 ve 7 nolu parsellerde konut ve yolların yeniden düzenlenmesi ile ilgili, Büyükşehir Belediye Meclisimizin 13.08.2010 tarih ve 530 sayılı kararı ile uygun görülen nazım imar planına göre hazırlanan uygulama imar plan tadilatının incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          26-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  16.12.2010

Sayı           :   2010/631

Meram İlçesi, Köyceğiz Mahallesi, 17H-II (Kad.445) pafta, 2595 ada, 12 nolu parselin güneyindeki otopark ve konut alanının yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatı,  kaldırılan otoparkın yakın çevresinde yeni bir otopark alanının ayrılması halinde yeniden görüşülmesi için ilgili belediyesine iadesi uygun görülmüştür.

          27-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  16.12.2010

Sayı           :   2010/632

Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 27 N I pafta, 16779 ada, 3 nolu parselin 3 kat, 0.30/0.90 yoğunluklu mesken alanı olan imarının, yoğunluk artışı yapılmadan E:0.90, 4 kat mesken alanı olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatı uygun görülmüştür.

          28-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  16.12.2010

Sayı           :   2010/633

Selçuklu İlçesi, Mülkiyeti Konya Büyükşehir Belediyesine ait olan, Yazır Mahallesi, 27 M II pafta, 21198 ada, 1 nolu parselin Akaryakıt-LPG ve Ticaret olan imarının, Konut+Ticaret alanına dönüştürülmesi ile ilgili, Konya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 17/09/2010 gün ve 574 sayılı kararı ile 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı onaylanmıştır. Onaylanan üst ölçekli plana uygun olarak 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının E:2.00,Hmax:8 kat, Max.Taks:0.25 yapılaşma şartlı Konut+Ticaret Alanı olarak yapı yaklaşma mesafeleriyle birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatı uygun görülmüştür.

          29-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  16.12.2010

Sayı           :   2010/634

            Selçuklu İlçesi, Mülkiyeti Selçuklu Belediyesine ait olan, Hocacihan Mahallesi 21 J III pafta, 16087 ada, 11 nolu parselin Spor Amaçlı Belediye Hizmet Alanı olan imarının, Konya İl Sağlık Müdürlüğü’nün 12.10.2010 tarih ve 5320-596 sayılı yazısına istinaden Sağlık Tesisi yapılması talebi, Büyükşehir Belediye Meclisimizin 11.11.2010 tarih ve 688 sayılı kararı ile uygun görülen nazım imar planına göre, parselin batısından ve ortasından 7 m.lik imar yolu açılarak parselin güney tarafındaki alanın Sağlık Tesis Alanı, kuzey tarafındaki alanın ise “Ticaret yapılabilir” plan notu eklenerek Sosyal Kültürel Tesis Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatı uygun görülmüştür.

          30-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  16.12.2010

Sayı           :   2010/635

Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 24 N IV pafta, 16641 ada, 1 nolu parselin batısındaki 4m.lik imar yolunun büyük ve tonajlı araçların giriş çıkışına engel teşkil etmesi sebebiyle, söz konusu yolun 10 m.lik araç yolu olarak yeniden düzenlenmesiyle birlikte, 16641 ada, 1 nolu parselin yol genişlemesinden kaynaklanan terkinin tapu miktarı korunarak, parselin güney ve güneydoğu cephesindeki yeşil alanın bir kısmının 16641 ada, 1 nolu parsele dâhil edilmesi ile ilgili plan tadilatı uygun görülmüştür.

31-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  16.12.2010

Sayı           :   2010/636

Selçuklu İlçesi, Mülkiyeti Selçuklu Belediyesine ait olan, Dumlupınar Mahallesi 25 L III pafta, 29075 ada, 7 nolu parseldeki otopark alanının bir kısmının iptal edilerek cep otopark biçiminde çözümlenmesi, parselin batısından geçen 17 m lik imar yolunun fiiliyatta 8 m olarak kullanılması ve 17 m lik imar yolunda imar şeridi içerisinde ağaçların bulunmasından dolayı yolun bir kısmının fiiliyata uygun olarak 8 m olarak imar planına işlenmesi ile yine ağaçların bulunduğu alanın yeşil kuşak olarak imar planına işlenmesi ve Eminönü Caddesine çıkışın 29155 ada, 1 nolu parselin kuzeyine alınarak alanın çevresiyle birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatı,incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

32-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  16.12.2010

Sayı           :   2010/637

Selçuklu İlçesi, Mülkiyeti Selçuklu Belediyesine ait olan, Hüsamettin Çelebi Mahallesi 22 L I pafta, 19446 ada, 1 nolu parselin Sosyal Tesis ve Spor Alanı olan imarı, Konya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14/08/2009gün ve 362 sayılı kararı ile Akaryakıt-LPG ve Ticaret Alanı olarak onaylanmıştır. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü’nün 19/07/2010 tarih ve 7069 sayılı yazısında; 3641 m² Kamu Tesis Alanının azaldığı ve bu sebeple yapılan plan değişikliğinin İmar Kanunu ve Yönetmeliklere uygun olmadığı belirtilmiştir. Bu sebeple 19446 ada, 1 nolu parselin güneybatısında yaklaşık 250m. mesafede 19469 ada, 1 noluparselin Belediye Hizmet Alanı olan imarının, 19446 ada, 1 nolu parselin eski imarındaki inşaat alanına denk gelecek biçimde E:0.93, Sosyal Tesis ve Spor Alanı olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatı uygun görülmüştür.

33-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  16.12.2010

Sayı           :   2010/638

Selçuklu İlçesi, Yenişehir Mahallesi 18 L I-19 L IV pafta, 469 ada, 25 nolu parseldeki 2738 m²’lik Ticaret Alanının iptal edilmesi ve söz konusu alanın hastane alanına dâhil edilmesi, çekme mesafelerinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatı uygun görülmüştür.

          34- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih          :  16.12.2010

Sayı           :   2010/639

            Karatay, Meram ve Selçuklu İlçesi sınırları içerisinde uygulanan 1/5000 ölçekli nazım imar planları ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarına işlenmek üzere, İmar planına aykırı olmamak şartıyla, parsele farklı kat ve yüksekliklerde bina yapılması durumunda; parsel içerisindeki binalar arası mesafe ile binaların komşu parsel sınırına olan mesafe, Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği kapsamında binaların birbirine bakan cephe yüzeylerinin saçak seviyelerine göre hesaplanır.” Şeklinde Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 17.09.2010 tarih 563 sayılı kararı ile uygun görülerek düzenlenen çekme mesafeleri ile ilgili plan notunun yeniden düzenlenmesi uygun görülmüştür.

          35-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  16.12.2010

Sayı           :   2010/640

Karatay, Meram ve Selçuklu ilçe sınırları içerisinde yer alan hava alanı mânia planlarının imar planlarına işlenmesi ile ilgili Hava Kuvvetleri Komutanlığı 3.Ana Jet Üs Komutanlığı’nın 25.10.2010 tarih ve 4220-27128-10 sayılı talebi, Havaalanı Mânia Planı kapsamında kalan yerlerde “Yapılaşmalarda Mânia planı kriterlerine uyulacaktır.” Plan notunun bulunmadığı ve bu sebeple Aşağı Pınarbaşı Mahallesi, L-29 pafta, 29163 ada, 3 noluparselin üzerinde inşaatına başlanılan ve başlayacak olan bina ve tesislerin 1087 metre kotunda olduğu ve buna müsaade edilemeyeceği, 3’üncü Ana Jet Üs Komutanlığı Askeri Havaalanı Mania Planı kapsamında olması gereken deniz seviyesinden itibaren 1075 metre kotunu(çatı, baca, bayrak direği vs. dâhil) aşmayacak şekilde revize edilmesi gerektiği ile ilgili konular incelenmiş olup, 29163 ada, 3 nolu parselle ilgili hususun incelenmesine devam edilmesi, diğer “Yapılaşmalarda Mania planı kriterlerine uyulacaktır.” Plan notu ile ilgili hususta ise, Konya 3’üncü Ana Jet Üs Komutanlığına ait Havaalanı Mânia Planında belirtilen kotların Ek’te sunulan haritada gösterildiği şekilde imar planına işlenmesi ve yeni yapılacak plan ve plan değişikliklerinde bu kotlara titizlikle uyularak yetkili komutanlıktan görüş alınması, Askeri Havaalanı Mânia Planı Kapsamında Kalan Bölgelerde Yapılacak İnşaatlar İçin Uygulama Talimatı’nın 6.maddesinin (ç) bendinde: “Gölgelemeye esas alınacak yapay mânialar, 16 Ekim 2000 tarihinden önce yapılmış bina v.b. tesislerdir. Bu mânialar, yetkili komutanlıklar tarafından ilgili meydan komutanlıkları ile koordine edilerek belirlenir.” Hükmü ile yine aynı talimatın 7.maddesinde: “Mania tahdit yüzeyini aşmış ve tamamen şehirleşmiş bölgelerde, arada kalan parsellere mevcut yapılaşma dokusu dikkate alınarak bina yapılmasına izin verilir.” Hükmü gereğince, mevcut imar planlarının 16 Ekim 2000 tarihinden önce onaylanmış olması ayrıca bu alanların şehirleşmiş ve yapılaşmış olmasından dolayı, mevcut imar planlarının uygulanması uygun görülmüştür.

36-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  16.12.2010

Sayı           :   2010/641

Meram İlçesi, Harmancık Mahallesi, 14-15 JK paftalarında Belediye meclisimizin 16.07.2009 gün ve 324 sayılı kararı ile onaylanan nazım imar planı Konya I. İdare Mahkemesinin 2010/98 esas nolu kararı ile planın yürütmesinin durdurulmuştur. Bundan ötürü bilirkişi ve mahkeme kararı doğrultusunda Meram Belediyesi’ nceyeniden hazırlanan, 29.11.2010 tarih ve 550/6637 sayılı yazıları ile talep edilen nazım imar planı teklifi uygun görülmüştür.

37-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  16.12.2010

Sayı           :   2010/642

Meram İlçesi, Kaşınhanı Mahallesi, 391 ile 452 adalar arasında yer alan mülkiyeti hazineye ait gayrimenkuller ile ilgili uygulama imar plan tadilatı uygun görülmüştür.

38-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  16.12.2010

Sayı           :   2010/643

Meram İlçesi, Alpaslan Mahallesi, 14 M IV pafta, 3600 ada ve 14 nolu parselin sadece Otel Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Ömer KAMBER’in 26.11.2010 tarihli nazım imar planı teklifi uygun görülmüştür.

 

         39-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  16.12.2010

Sayı           :   2010/644

Meram İlçesi, Karaaslan Aybahçe Mahallesi, 12-13 LM pafta, 1433 parsele isabet eden KaraaslanHadimi Park, Rekreasyon ve Spor Alanının genişletilmesi ile ilgili nazım imar planı ve uygulama imar plan tadilatı uygun görülmüştür.

         40-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  16.12.2010

Sayı           :   2010/645

Meram İlçesi, Köy yerleşim alanlarında kadastro parsellerinin küçük olması nedeniyle 700 m² şartının değiştirilerek 350 m² olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili Meram Belediyesinin 03.11.2010 tarih ve 518/6178 sayılı talebi, Meram Belediyesince anılan bölgenin imar planlarının yapılması için iadesi uygun görülmüştür.

41- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih          :  16.12.2010

Sayı           :   2010/646

Meram İlçesi, Mülkiyeti Hazineye ait Çayırbağı Mahallesi, 358 ada, 18 nolu parselin Ağalandırılacak Alan olarak düzenlenmesi ile ilgili Milli Emlak Müdürlüğü’nün 10.11.2010 tarih ve 14179 sayılı yazıları ile yeniden talep edilen nazım imar planı teklifinin ilgili köy muhtarlıklarından muvafakati alınmadığından iadesi uygun görülmüştür.

42-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  16.12.2010

Sayı           :   2010/647

Meram İlçesi, Karahüyük Mahallesi, 12-13 FG imar paftası, 27684 ada, 1 parsel ve 27593 ada, 1,2,3,4,5 parsellere isabet eden alanda hazırlanmış olan Koski Tesisi (Su Parkı) alanında yapılan değişiklikler nedeni KOSKİ Genel Müdürlüğü’nün 03.12.2010 tarih ve 977/4093 sayılı yazıları ile talep edilen nazım imar planı ve uygulama imar plan tadilatı uygun görülmüştür.

43-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  16.12.2010

Sayı           :   2010/648

            Selçuklu İlçesi, Büyükkayacık Mahalle sınırı içerisinde yer alan 3. Ana Jet Üs Komutanlığı’na ait Askeri Güvenlik Bölgesi’nin dış sınırlarının ekte verilen Koordinat Listesine uygun bir şekilde imar planına işlenmesi ile ilgili Hava Kuvvetleri Komutanlığı 3. Ana Jet Üs Komutanlığı’nın 20.10.2010 tarih ve 3700-26628-10 sayılı talebi uygun görülmüştür.

          44-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  16.12.2010

Sayı           :   2010/649

Selçuklu İlçesi, Horozluhan Mahallesi, 21 L IV pafta, 2772 ada, 26 parsel ifraz edilerek bir kısmının Sosyal Tesis (Aşevi) olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili Büyük Koyuncu Hizmet Vakfı’nın 01.11.2010 tarihli dilekçesi ile talep edilen nazım imar plan tadilatı uygun görülmüştür.

          45-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  16.12.2010

Sayı           :   2010/650

Selçuklu İlçesi, Ardıçlı Mahallesi, 7 paftada Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16.04.2010 tarih ve 279 sayılı kararı ile düzenlenen 1/5000 ölçekli Ağaçlandırılacak Alanın içerisindeki mevcut kadastro yolunun plana işlenmesi ile ilgili Milli Emlak Müdürlüğü’nün 25.11.2010 tarih ve 14504 sayılı talebi uygun görülmüştür.

46-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  16.12.2010

Sayı           :   2010/651

            Selçuklu İlçesi, Mülkiyeti Belediyemize ait, Bosna Hersek Mahallesi, 31 N IV pafta, 17960 ada, 1 noluparselin Ticaret Alanı olan imarının kaldırılarak, bir kısmının Resmi kurum ve bir kısmının da Petrol İstasyonu-Lpgalanı olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili nazım imar planı ve uygulama imar plan tadilatı uygun görülmüştür.

47-  Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih         :  16.12.2010

Sayı           :   2010/69

            Belediyemize ait toplu ulaşım araçlarında ücret toplama sistemi olarak kullanılan    Elkart ve e-biletin vatandaşlar tarafından teminini kolaylaştırılarak, toplu ulaşım araçlarındaki belediye gelirlerinin artırılmasını sağlamak, Elkart dolum ve e-bilet satış noktalarını artırmak amacıyla Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.11.2010 tarih ve 650 nolu kararındaki ‘Elkart Bayi İşlemleri’ni düzenleyen G maddesi 2. ve 3. fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesi hususunda bir sonraki Meclis toplantısının 2 nci oturuma kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          48- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih          :  16.12.2010

Sayı           :   2010/70

            5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 8 inci maddesine dayanılarak İçişleri Bakanlığı’nca hazırlanan Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliğinin      7 nci maddesinde belirtilen AYKOME üyesi kurum ve kuruluşlar arasında Koski Genel Müdürlüğü de bulunmaktadır. Belediye Kanununun 75 inci maddesinin a fıkrası ile Konya Büyükşehir Belediyesi Altyapı Hizmetleri Yönetmeliği’nin 5 inci maddesinin 6 fıkrasına göre diğer Kurum ve Kuruluşları belediyemiz arasında protokol yapılması imkanı bulunmaktadır. Bu nedenle Fen İşleri Dairesi Başkanlığının, Koski Genel Müdürlüğü ile belediyemiz arasında ekteki protokolün yapılması uygun görülmüştür.

49-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  16.12.2010

Sayı           :   2010/71

Evrakın birimine iadesi uygun görülmüştür.

50-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  16.12.2010

Sayı           :   2010/652

Meram İlçesiKurtuluş Mahallesi 17 K III, 16 K II pafta, 4106 ada, 1, 2 ve 4 nolu parseller imar planında 4 kat Konut Alanında kalmaktadır. 2 nolu parselin 3 nolu parseldeki Dini Tesise dâhil edilmesi ve Konut Alanının fırın olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili uygulama imar plan tadilatının UKOME görüşünün alınmasından sonra yeniden değerlendirilmesi amacıyla ilgili ilçe Belediyesine iadesi uygun görülmüştür.  

          51-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  16.12.2010

Sayı           :   2010/653

Meram İlçesiEkmekkoçu Mahallesi, 387 pafta, 1965 ada, 39 parselin Yurt ve konut alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Düzgün Eğitim ve Kültür Yardım Derneği’nin 29.09.2010 tarihli dilekçeleri ile talep edilen nazım imar plan tadilatı uygun görülmüştür.

          52-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  16.12.2010

Sayı           :   2010/654

Meram İlçesiGazi lisesi yanı, Hoca Hasan Camii arkasına yeraltı katlı otopark yapılması ve çevresinin yeniden düzenlenmesi ile ilgi plan tadilatının incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          53-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  16.12.2010

Sayı           :   2010/655

Büyükşehir Belediye sınırları içerisinde yer alan 2 Hektar’ın (20.000 m2) üzerindeki tarım alanlarında yapılacak hisseli satışların engellenebilmesi için 1/25000 ölçekli nazım imar planında “Tarım Toprakları” ibaresinin değiştirilmesi veya kaldırılması ile ilgili Meram Belediyesinin 29.09.2010 tarih ve 2935/5622 sayılı yazısı incelenmiş olup 1/25000 ölçekli nazım imar planının “4.3.Tarım Alanları” başlıklı lejant ve bu lejantın planda yer alan alt başlıklarının ekteki şekilde düzenlenmesi uygun görülmüştür.

54-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  16.12.2010

Sayı           :   2010/656

Selçuklu İlçesiDikilitaş Mahallesi, 26M II - III pafta, 20724 ada, 3 ve 4 parsel, 20861, 20728, 20729, 20730, 20731, 20732, 20733, 20734, 20735, 20735 ve 20737 adalara isabet eden alanda nazım imar planı yapılması ile ilgili Osman BÜYÜKKAPLAN’ın 05.10.2010 tarihli plan tadilatının incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

55-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  16.12.2010

Sayı           :   2010/657

Meram İlçesi, Büyükkovanağzı Mahallesi, 16 K 2 pafta, 763 ada, 5, 9, 31 ve 33 parseller et kombinası ve sanayi alanına isabet etmektedir. Parsellerin yeniden düzenlenmesi ile ilgili olarak Hüsnü Özbey Mad. San. ve Tic. Ltd. Şti’nin 21.07.2008 tarihli dilekçeleri ile talep edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planının Belediye Meclisimizin 16.01.2010 tarih ve 53 sayılı kararı ile iade edilmiştir. Ancak Konya 1.İdare Mahkemesinin 2009/1113 E. ve 2010/810 sayılı kararı ile yapılan işlemin iptaline karar verilmiştir. Anılan mahkeme kararı doğrultusunda tadilat talebi yeniden incelenmiş olup; parsellerin çevresi ile bir bütün olarak ele alındığı inşaat yoğunlunun yüksek olmadığı ve gerekli sosyal donatıların ayrıldığı bir plan değişiklik teklifinin iletilmesinden sonra değerlendirilmesi için talebin iadesi uygun görülmüştür.

56-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  16.12.2010

Sayı           :   2010/658

Selçuklu İlçesi, Sarayköy Mahallesinde Botim A.Ş.’nin 23.08.2010 tarihli dilekçesi ile talep edilen nazım imar plan teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

57-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  16.12.2010

Sayı           :   2010/659

Selçuklu İlçesi, sınırları içerisinde Belediye Meclisimizin 16.07.2010 tarih ve 459 sayılı kararı ile onaylananMalas ve Kule Caddesi kesişimi alt geçit projesi ile ilgili olarak 25.08.2010 tarihli dilekçe ile Ayşe KAYGISIZ, 05.11.2010 tarihli dilekçe ile Ahmet Yaylacı ve Selçuklu Belediyesinin 14.10.2010 tarih ve 1857/9336 sayılı yazıları ile Büyükşehir Belediyesince değerlendirilmesi istenen itirazlar incelenmiştir. Öncelikli amacı kamu yararı olan plan değişikliği bölgedeki trafik ve yaya akışının daha güvenli ve kesintisiz olmasını sağlamak, imar planındaki taşıt yolu güzergâhı tekrar düzenlenmiştir. Malas ve Kule Caddeleri’nin birbirine bağlandığı noktadaki demiryolu hattı, ulaşımı hızlandırarak, bir kentin ticaret ve turistik potansiyelinin gelişmesi açısından büyük bir öneme sahip olan hızlı tren güzergâhı olarak kullanılacaktır. Demiryolu-taşıt ve yaya yolu hemzemin geçişlerindeki taşıt ve yaya ulaşımının daha rahat ve daha güvenli olması amacıyla, söz konusu imar planı tadilatı yapılmıştır. Kamu yararı ve hızlı tren hattının kenti ikiye bölmesi kentin iki bölgesinin birleştirilmesi teknik açıdan zorunluluk haline gelmiştir. Bu nedenle plan değişikliğine yapılan itirazların reddi uygun görülmüştür.