BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 13.08.2010 TARİHLİ TOPLANTISINA AİT KOMİSYON RAPORLARI

 

 

1-      Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih         :  12.08.2010

Sayı          :   2010/41

Terör ve görev şehidi, dar gelirli yakınlarına sosyal yardım ve destek olunması amacıyla belediyenin mülkiyetinde olan uygun taşınmazların mülkiyetinin devri ve/veya belirlenecek satış bedellerinin taksitle öncelikle satın alma hakkı verilmesi hususunun gelecek ay Meclis toplantılarında görüşülmek üzere süre verilmesi uygun görülmüştür. 

2-      Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih         :  12.08.2010

Sayı          :   2010/42

                   16 - 22 Eylül 2010 tarihleri arasında A.B.D.’nin New York Eyaletinde düzenlenecek “New York Türk Festivali” ne katılım hususunda gerekli bilgilerin toplanması için bir sonraki Meclis Toplantısına kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.          

3-      Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih         :  12.08.2010

Sayı          :   2010/43

Konya Kafalı Kalp Vakfının Genel Kurul toplantılarında Büyükşehir Belediyemizi temsil etmek üzere Büyükşehir Belediyesi Meclis üyesi Dr. Kadir KARABACAK belirlenmiştir.

 4-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  10.08.2010

Sayı          :   2010/408

                   İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 10.08.2010 gün ve 2010/408 sayılı raporunda “Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.08.2010 günlü Birleşiminde 08-6 sıra sayı ile Komisyonumuza intikal eden teklifi incelendi.

“Yapılan incelemede; aşağıda belirtilen yerlerde 3194 sayılı imar kanunun 18. madde uygulaması yapılabilmesi için 9 ncu 5 yıllık imar proğramına ek proğram olarak alınması uygun görülmüştür.

 5-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  10.08.2010

Sayı          :   2010/  409

                   İmar planında; Kültür Evi, B.H.A., park ve imar yollarına isabet eden 23 Mahalle 65 pafta 990 ada 73 parsel, 24 Mahalle 67 pafta 967 ada 74 parsel, 1 Mahalle 66 pafta 2543 ada 27 parsel, B.Kovanağzı Mahallesi 303 pafta 763 ada 35, 25, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 28, 29, 13, 12 ve 10 noluparseller, 17K-IV pafta 26771 ada 14, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 ve 13 nolu parsellerin kamulaştırılabilmesi için 4 üncü  5 yıllık imar programına ek programa alınması, kamulaştırma bedellerinin uygun olduğu ve hazırlanan 4 üncü 5 yıllık İmar Programına ek program olarak alınması uygun görülmüştür.

 

 

 6-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  10.08.2010

Sayı          :   2010/410

                   Karatay İlçesi, Aziziye Mahallesi sınırları içerisinde, Mevlana Çarşısı İl Halk Kütüphanesi, Aziziye Camii, Kapı Camii, Bedesten ve çevresini kapsayan bölgede bulunan, 18-19 LM paftalarına isabet eden ve ekli haritada işaretli alanının 5393 sayılı Belediye Kanununun 73. Maddesine istinaden “Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı” ilan edilmesi ve uygulamasının yapılması uygun görülmüştür.

7-   İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  10.08.2010

Sayı          :   2010/411

                   Karatay İlçesi, Aziziye ve Çelebi Mahalleleri sınırları içerisinde, Mevlana Müzesi ile Ali Ulvi Kurcu Caddeleri arasında bulunan, 18-19 LM paftalarına isabet eden ve ekli haritada işaretli alanının 5393 sayılı Belediye Kanununun 73. Maddesine istinaden “Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı” ilan edilmesi ve uygulamasının Büyükşehir Belediyesi ile Karatay Belediyesi tarafından birlikte yapılması uygun görülmüştür.

       8-  Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih         :  10.08.2010

Sayı          :   2010/412

                   Yapılan incelemede; aşağıda belirtilen yerde ve İmar planında Kültür Turizm tesisi ve Sergi Alanına ihtiyaç olduğu, aşağıda kamulaştırması yapılacak yerin ve tahmini kamulaştırma bedelinin uygun olduğu cihetle 9 ncu 5 yıllık imar proğramına ek proğram olarak alınması uygun görülmüştür.

            9-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih         :  10.08.2010

Sayı          :   2010/413

                   İmar planının tahakkukunu sağlamak Belediyemizin başlıca görevleri arasında bulunduğundan, mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda tapu kaydı ve niteliği yazılı gayrimenkullerin 5393 sayılı Büyükşehir Belediye kanununun 18.maddesi (e) ve (j) fıkraları gereği satılabilmesi, kiralanması, trampa edilebilmesi, kat karşılığı verilmesi için Encümenimize yetki verilmesi, Dumlupınar Mahallesi, 13369, 14126 nolu adada bulunan parseller üzerindeki 775 sayılı şerhin kaldırılması uygun görülmüştür.

10-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih      :  10.08.2010

Sayı        :   2010/414

                   Karatay İlçesi, Tatlıcak Mahallesi, M29A18A2A pafta, 23093 ada, 1 nolu parselin Cami olan imarının Dini Tesis olarak değiştirilmesi ile ilgili imar plan tadilatı uygun görülmüştür.

11-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  10.08.2010

        Sayı        :   2010/415

                   Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, 21 N I ve 21 N IV paftalar, 2530 ada, 63 noluparselin Gıda Sanayi Sahası, Taks: 0.25, Kaks: 0.45 olan imarının, Kadastro Müdürlüğünde ifraz esnasında mülkiyetin değiştirilmesi nedeniyle parsele yol terkleri çıkması ve parsel alanında eksilme olacağından, inşaat yoğunluğunun Taks: 0.26, Kaks: 0.45 olarak değiştirilmesi ile ilgili imar plan tadilatı uygun görülmüştür.

            12-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

        Tarih       :  10.08.2010

         Sayı       :   2010/416

Karatay İlçesi, Karaaslan Mahallesi, M29A21B1B pafta, 17574 ada, 9 nolu parselin Park Alanı olan imarının, Sosyal Tesis ve Park Alanı olarak değiştirilmesi ile ilgili imar plan tadilatı, uygun görülmüştür.

 

13-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  10.08.2010

        Sayı        :   2010/417

        Meram İlçesi, Arifbilge Mahallesi, 15K-III pafta, 3914 ada, 69 No.lu parsel imar planında Belediye hizmet alanı ile spor ve eğitim alanında kalmaktadır. Mevcut kullanıma göre alanların yeniden düzenlenmesi ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.07.2010 tarih ve 458 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına göre hazırlanan plan tadilatı, uygun görülmüştür.

14-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  10.08.2010

        Sayı        :   2010/418

Meram İlçesi, Dere Cami Kebir Mahallesi, 16G-I, 16G-II paftalarda imar planında park olarak görünen alanının park, sosyal tesis ve spor alanı olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı uygun görülmüştür.

15-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  10.08.2010

        Sayı        :   2010/419

                   Meram İlçesi, Karadiğin Toptaş Mahallesi, M28 pafta, 198 ada, 3 No.lu parsel imar planında spor tesisi alanında kalmaktadır. Spor alanının yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatı uygun görülmüştür.

16-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  10.08.2010

        Sayı        :   2010/420

                   Meram İlçesi, Kaşınhanı Yeni Mahalle, M29 pafta, 31725 ada, 1 No.lu parsel imar planında spor alanında kalmaktadır. Spor alanının yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatı uygun görülmüştür.

17-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  10.08.2010

        Sayı        :   2010/421

                   Meram İlçesi, Zafer Mahallesi, 16L-III pafta, 4406 No.lu adada mevcut yollar ile imar yollarının uyumsuz olması ve ifrazlı parsellerin yapılaşamaması nedeniyle plan tadilatı yapılması uygun görülmüştür.

18-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  10.08.2010

        Sayı        :   2010/422

                    Meram İlçesi, Karadiğin Toptaş Mahallesi, M28 pafta, 193 ada, 3 No.lu parsel imar planında dini tesis alanında kalmaktadır. Mevcut kullanıma ve yollara göre dini tesis alanının yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatı uygun görülmüştür.

19-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  10.08.2010

        Sayı        :   2010/423

                   Meram İlçesi, Harmancık Mahallesi, 13J-II pafta, 23819 ada, 1 ve 2 No.lu parseller ile 23822 ada, 1 No.lu parsel ile ilgili Meram İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün 02.06.2010 tarih ve 8214 sayılı yazılarına istinaden ve yine Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 18.06.2010 tarih ve 397 sayılı kararıyla onaylanan Nazım İmar Planına göre Uygulama İmar Planı tadilatı uygun görülmüştür.

20-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  10.08.2010

        Sayı        :   2010/424

                   Meram İlçesi, Harmancık Mahallesi, 14K-III, 14K-IV (Kad.9) pafta, 1511 No.lu parsel imar planında akaryakıt ve LPG tesisi alanında kalmaktadır. Bahçe mesafesinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatı uygun görülmüştür.

            21-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  10.08.2010

        Sayı        :   2010/425

                   Meram İlçesi, Kozağaç Mahallesi, 11H-I pafta, 26325 ada, 7 ve 8 No.lu parsellerde (C2 şartlarında) 1000 m²’ye 1 ev şartının kaldırılması ile ilgili plan tadilatının incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

           22-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  10.08.2010

        Sayı        :   2010/426

                   Meram İlçesi, Yunus Emre Mahallesi, 18İ-II (Kad.247) pafta, 17802 ada, 13 No.lu parsel imar planında konut alanında kalmaktadır. Konut alanının sosyal-kültürel tesis (İzcilik ve Gençlik Merkezi) olarak düzenlenmesi ile ilgili 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı uygun görülmüştür.

23-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  10.08.2010

        Sayı        :   2010/427

                   Meram İlçesi, Havzan Mahallesi, 17K-I, 17K-II (Kad.185) pafta, 2301 ada, 137 No.lu parsel imar planında konut alanında kalmaktadır. Konut alanının eğitim ve yurt alanına dönüştürülmesi ile ilgili 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı talebi incelenmiştir. Yapılan incelemede plan değişiklik talebinde yer alan Konut Alanının sadece Yurt Alanı şeklinde tadilatı değiştirilerek uygun görülmüştür.

            24-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  10.08.2010

        Sayı        :   2010/428

                   Meram İlçesi, Lalebahçe Mahallesi, 15İ-III, 15J-IV pafta, 26445 ada, 6 No.lu parsel imar parselidir. Hafriyat esnasında mezar çıkması nedeniyle park alanı ile konut alanının yer değiştirmesi ile ilgili 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı uygun görülmüştür.

25-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  10.08.2010

        Sayı        :   2010/429

                   Meram İlçesi, Selver Mahallesi, 16J-I (Kad.287) pafta, 656 ada, 15 ve 16 No.lu parseller imar planında konut, yol ve eğitim tesisi alanında kalmaktadır. Eğitim ve konut alanını ayıran 7 metrelik imar yolunun yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı uygun görülmüştür.

            26-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  10.08.2010

        Sayı        :   2010/430

                   Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi 28 N IV pafta, 16769 ada, 8 nolu parselin mevcut E= 2.80,Hmax:7 Kat olan imarının değiştirilmeden parselin doğu ve güney cephesindeki 12 m olan yapı yaklaşma mesafelerinin 5 m’ye düşürülmesi ile ilgili plan tadilatı incelenmiştir. Yapılan incelmede parselin güneyindeki çekme mesafesinin 10 m. ve doğusundaki çekme mesafesinin ise 7 m. olarak düzenlenmesi değiştirilerek uygun görülmüştür.

27-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  10.08.2010

        Sayı        :   2010/431

                   Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi 20 J II pafta, 29388 ada, 1 nolu parseldeki mevcut Dini Tesis Alanın 2500 m2’ye tamamlanarak kalan kısmın park alanı olarak ayrılması ve Dini Tesis alanın doğu cephesindeki yapı yaklaşma mesafesinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatı değiştirilerek uygun görülmüştür.    

            28-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  10.08.2010

       Sayı         :   2010/432

                   Selçuklu İlçesi, Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait Yazır Mahallesi 26 L IV pafta, 15468 adadaki, mevcut imarı B.H.A. Toplu Ulaşım Merkezi alanı olan 2 nolu parsel ile mülkiyeti Selçuklu Belediyesine ait olan Park Alanının zemindeki mevcut duruma göre yeniden düzenlenerek park alanı içerisindeki cami alanının kaldırılması ile ilgili plan tadilatı incelenmiştir. Yapılan incelemede alan içerisindeki cami alanının kaldırılmasının uygun olmadığı, bu nedenle “Park alanı içerisinde cami yapılabilir” notunun eklenmesi şeklinde plan değişikliği değiştirilerek uygun görülmüştür.

            29-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  10.08.2010

        Sayı        :   2010/433

                   Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi 28 M III pafta, 12151 ada, 3 nolu parselin mevcut Cami alanı olan imarının Dini Tesis alanı olarak değiştirilmesi ve “Dini Tesis Alanı İçerisinde Kuran Kursu Yapılabilir” Plan Notunun eklenmesi ile ilgili plan tadilatı uygun görülmüştür.

            30-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  10.08.2010

        Sayı        :   2010/434

                   Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi (70) 19 J I pafta, 8060 nolu parselde Ruhsatlı mevcut bina bulunduğundan parselin bulunduğu alan ile güneyindeki İlköğretim Alanı ve plandaki mevcut yol ile birlikte yeniden düzenlenerek, parselin E=1.25 MaxTAKS=0,25 olan imarının kaldırılarak 3 Kat Ayrık 0.25/0.75 mesken sahası olarak yeniden düzenlemesi ile ilgili plan tadilatı uygun görülmüştür.

31-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  10.08.2010

        Sayı        :   2010/435

                   Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi 21 J IV pafta, 19999 ada, 12 nolu parselin batı cephesindeki 6 nolu parselle aralarındaki alanın 12 nolu parsele dahil edilerek, parsele dahil edilen kısım kadar alanın 12 nolu parselin güney cephesindeki otopark alanına eklenmesi ile ilgili plan tadilatı uygun görülmüştür.  

32-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  10.08.2010

        Sayı        :   2010/436

                    Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi 19 J II pafta, 15320 adanın kuzeyinde kalan otopark alanın yeşil alana ve 15320 adanın doğusundaki park alanın bir kısmının otopark alanına dönüştürülmesi ile ilgili plan tadilatı ve Şeyh Şamil Mahallesi 25 M IV pafta, 29075 adadaki, Büyükşehir Belediyesine ait 6 noluparselde bulunan Resmi Kurum Alanının güney doğu köşesinin yeniden düzenlenerek kavşağın genişletilmesi ile ilgili plan tadilatlarının incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

33-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  10.08.2010

        Sayı        :   2010/437

                   Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi 24 L I pafta, 16146 ada, 7 nolu parselin mevcut imarında 16x32 ebatlı 2 adet 6 katlı bloğun yoğunlukları aynı kalması şartıyla blok ebatlarının 19x26.95 6 kat olarak değiştirilerek yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatının incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

34-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  10.08.2010

       Sayı         :   2010/438

                   Selçuklu İlçesi, Yenişehir Mahallesi 18 L I paftada bulunan ve imar planında “Belediye Hastanesi” alanına isabet eden bölge ve çerçevesinde yeniden düzenlemesi ile ilgili 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı uygun görülmüştür.

            35-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  10.08.2010

       Sayı         :   2010/439

Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi 25L1 pafta 13610 ada 2 nolu parselin bir kısmının sağlık tesisi alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Meclisimizin 16.07.2010 tarih ve 450 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına göre 1/1000 ölçekli uygulama imar planı yapılması uygun görülmüştür.

36-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  10.08.2010

       Sayı         :   2010/440

       Selçuklu İlçesi, Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait Yazır Mahallesi, 20535 ada, 3 parsel Büyükşehir Belediye Meclisinin 02.04.2003 tarih ve 15/22 sayılı kararı ile 1/5000 ölçekli nazım imar planında “Belediye otobüs Terminali, Akaryakıt İstasyonu Alanı” olarak düzenlenmiştir. 1/5000 ölçekli nazım imar planına göre 1/1000 uygulama imar planın yapılması uygun görülmüştür.

37-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  10.08.2010

       Sayı         :   2010/441

       Selçuklu İlçesi, Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait A. Pınarbaşı Mahallesi 31N 1 pafta 17906 ada, 1 parsel imar planında çarşı alanına isabet etmektedir. Parselin Ticaret alanı olarak düzenlenmesi ilgili plan tadilatı uygun görülmüştür.

38-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  10.08.2010

       Sayı         :   2010/442

                   Selçuklu İlçesi, Sille Koruma Amaçlı İmar Planı Kapsamında kalan Sille Mahallesi, 3 pafta, 3635 nolu parseldeki Aya Eleni Müzesi ve çevresiyle ilgili olarak, söz konusu parselin kuzeybatısındaki 10m.'lik imar yolunun fiiliyattaki yolun güneyinde kalması sebebiyle imar yolunun fiiliyattaki yol izine uygun hale getirilerek 7 m. Yaya-Servis yolu, 3 m. Su yolu (Kanal) olarak toplamda yine 10 m. genişliğinde bir aksın ayrılması ile mevcut imar planında 3634 nolu parsel ile 3635 nolu parsel arasında ayrılmış olan 5 m.'lik yaya yolunun, fiiliyatta arazinin yapısından kaynaklanan engebeden dolayı yapılamayacağı sebebiyle iptal edilerek 3634 nolu parseldeki Aya Eleni Müzesi ve çevresinin yollarla birlikte yeniden düzenlenmesi, Konya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 29.07.2010 tarih ve 3932 sayılı kararı ile uygun görülen plan tadilatı uygun görülmüştür.

39-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  10.08.2010

       Sayı         :   2010/443

       Selçuklu İlçesi, Aşağı Pınarbaşı Mahallesi, L-29-d-22-b-2-c, L-29-d-23-a-1-d, L-29-d-22-b-3-b, L-29-d-23-a-4-a paftalara isabet eden bölgede Büyükşehir Belediye Meclisinin 16/03/2009 tarih ve 130 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı yapılmıştır. Onaylanan bu plana askı süresi içerisinde çeşitli konularda itirazlarda bulunulmuştur. Bu konular arasında 642 nolu parselden geçen imar yolunda m² bazında zayiatın fazla olduğu, 28271 ada, 3-4-5 nolu parsellerin güneyindeki imar yolunun bu parsellere terk çıkartmayacak şekilde düzenlenmesi, yol genişlikleri ve yolların geçtiği güzergâhlar ile ilgili yapılan söz konusu itirazlar büyük ölçüde dikkate alınmış olup, planın yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatı uygun görülmüştür.

 

40-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  10.08.2010

       Sayı         :   2010/444

                   Meram İlçesi, Köyceğiz Mahallesi, 17H II pafta, 19048 ada, 2 parselin yan yolun imarının önceki durumuna getirilmesi ile ilgili Metin BULUR’un 16. 07. 2010 tarihli 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı talebinin incelenmiştir. Yapılan incelme neticesinde 10 m lik yolun aksının kaydırılması şeklinde 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması uygun görülmüştür.

41-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  10.08.2010

       Sayı         :   2010/445

      Meram İlçesi, Boyalı Mahallesi, 5 pafta, 938 parselde 1/25000 ölçekli nazım imar planı yapılması ile ilgili Balcılar Yem San.’nin 29.07.2010 tarihli plan talebi uygun görülmüştür.

42-  Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

       Tarih        :  10.08.2010

       Sayı         :   2010/446

       Meram İlçesi, Kaşınhanı Mahallesi, 2 P II, 2 R I paftalara isabet eden bölge halkının Pazar alanı ihtiyacını karşılamak için Meram Belediyesinin 03.08.2010 tarih ve 351 sayılı yazıları ile talep edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı teklifi uygun görülmüştür.

43-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  10.08.2010

       Sayı         :   2010/447

                   Meram İlçesi, Çomaklı ve Alakova Mahalle sınırları içinde yer alan, 1/25000 ölçekli nazım imar planında Ağaçlandırılacak Alan ve Organize Tarım Hayvancılık Alanına isabet eden mera vasıflı arazi üzerinde 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı tadilatı yapılması ile ilgili Meram Belediyesinin 04.08.2010 tarih ve 354 sayılı yazıları ile talep edilen nazım imar planı teklifi uygun görülmüştür.

            44-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  10.08.2010

       Sayı         :   2010/448

                   Selçuklu İlçesi, 9 Mahalle, 36 pafta, 446 ada, 110 parsel Belediye Meclisimizin 16.07.2009 tarih ve 319 sayılı kararı ile onaylanan Konya Tarihi Kent Merkezi ve Çevresi 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planında Kentsel ve Bölgesel İş Merkezleri Alanına (MİA) isabet etmektedir. Bu nedenle nazım imar planında değişiklik yapılmasına gerek olmadığı için talebin Komisyonumuzca iadesi uygun görülmüştür.

            45-  Plan ve Bütçe Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu Raporu

       Tarih        :  12.08.2010

       Sayı         :   2010/44-1

       Valilik Makamının 22/07/2010 tarihli OLUR’ ları ile yürürlüğe giren KP Yetki Belgesi Yönergesinin daha detaylı incelenmesi için Eylül Meclisinin 1. Birleşim 2. Oturumda görüşülmesi uygun görülmüştür.

46-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  10.08.2010

        Sayı        :   2010/449

        Meram İlçesi, Çomaklı Mahallesi, 521 parselin bir kısmının Hal Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili, Meclisimizin 16.07.2010 tarih ve 455 sayılı kararı ile onaylanan Nazım İmar Planına göre 1/1000 ölçekli uygulama imar planı yapılması değiştirilerek uygun görülmüştür.

47-  Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

       Tarih        :  12.08.2010

        Sayı        :   2010/45

                   Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığının 06.08.2010 tarihinde, Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.08.2010 günlü birleşiminde Komisyonumuza intikal eden söz konusu görevlendirme uygun görülmemiştir.

48-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  10.08.2010

        Sayı        :   2010/450

        Selçuklu İlçesi, Işık Mahallesi, 21 L II - 22 L III pafta, 13737 ada, 4 nolu parselin güneyindeki park alanının bir kısmının, 3 kat ebatlı blok şeklinde Sosyal Tesis Alanı olarak ayrılması ve çevresindeki yol düzenlemeleriyle ilgili plan tadilatının incelenmiştir. Yapılan incelemede söz konusu teklif edilen 3 katlı ebatlı yapının 2 kat olarak şeklinde düzenlenmesi değiştirilerek uygun görülmüştür.

49-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  10.08.2010

        Sayı        :   2010/451

        Selçuklu İlçesi, mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait olan, Dikilitaş Mahallesi 23 N I pafta, 220 nolu parsel ile Mülkiyeti Selçuklu Belediyesine ait olan 223 nolu parselin isabet ettiği imar planında Kervansaray/Horozluhan alanının herhangi bir inşaat hakkı verilmeden imar adasının şeklinin çevresiyle birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatının incelenmesi ve Konya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun da görüşünün alınması için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi değiştirilerek uygun görülmüştür.

50-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  10.08.2010

       Sayı         :   2010/452

       Meram İlçesi, Mehmet Vehbi Mahallesi, 16 L1 pafta, 21288 ada, 3 no.lu parselin su deposu alanı olan imarının konut alanına dönüştürülmesi ile ilgili Meram Belediyesi’nin 24.06.2010 tarih ve 268-3897sayılı yazıları ile teklif edilen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı tadilatının incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi değiştirilerek uygun görülmüştür. 

            51-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  10.08.2010

       Sayı         :   2010/453

                   Karatay İlçesi, Çayır Mahallesinde Belediye Meclisimizin 14.05.2010 tarih ve 321 sayılı kararı ile onanan plana ilişkin olarak Milli Emlak Müdürlüğünün 30.06.2010 tarih ve 9165 sayılı yazısı ile yapılan itiraz incelenmiştir. Bilindiği gibi Belediyemiz tarafından mahkeme kararları da dikkate alınarak ayrıca Milli Emlak Müdürlüğünün 11.05.2010 tarih ve 5846 sayılı yazıları yine Sağlık Bakanlığının taleplerine uygun olarak Sağlık Tesis Alanı genişletilmiş, inşaat yoğunluğu artırılmış buna bağlı olarak yapı çekme mesafeleri düzenlenmiş, hastane ve diğer ilave fonksiyonların yapılması ile ilgili olarak 14.05.2010 tarih ve 321 sayılı kararı ile onanan planla düzenleme yapılmıştır. Söz konusu plan değişikliği ile ilgili kurumun taleplerinin yerine gelmiş olmasından dolayı itirazın iadesi değiştirilerek uygun görülmüştür.

            52-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  10.08.2010

       Sayı         :   2010/454

                   Meram İlçesi, Yunus Emre Mahallesi, 19İ IV pafta, 21317 ada, 2 nolu parsel ile ilgili Meram Belediyesinin 04.05.2010 tarih ve 94/2764 sayılı yazıları ile talep edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı tadilat teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi değiştirilerek uygun görülmüştür.

            53-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  10.08.2010

       Sayı         :   2010/455

                   Meram İlçesi, Mülkiyeti Hazineye ait Çayırbağı mahallesi, 358 ada, 18 nolu parselin Ağalandırılacak Alan olarak düzenlenmesi ile ilgili 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması ile Milli Emlak Müdürlüğünün 07.05.2010 tarih ve 5745 sayılı talebinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi değiştirilerek uygun görülmüştür.

 

            54-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  10.08.2010

       Sayı         :   2010/456

                   Meram İlçesi, Orgeneral Tural Mahallesi, 21113 ve 745 adaların yeniden düzenlenmesi ile ilgili Süleyman Temizci’nin 07.06.2010 tarihli yazıları ile talep edilen Konut Alanının yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi değiştirilerek uygun görülmüştür.