BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 16.07.2010 TARİHLİ TOPLANTISINA AİT KOMİSYON RAPORLARI

 

1-      Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih         :  14.07.2010

Sayı          :   2010/38

Teklifin ilgili birime iadesi uygun görülmüştür.  

2-      Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih         :  14.07.2010

Sayı          :   2010/39

          İlimiz Konya ile Kazakistan Cumhuriyeti’nin Çimkent şehri arasında Kardeş Şehir ilişkisinin

başlatılması uygun görülmüştür.      

3-      İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  15.07.2010

Sayı          :   2010/352

Karatay Belediyesi sınırları içerisinde bulunan Mevlana  Müzesi  etrafındaki  havuzlu park ve yeşil alanların Başkanlığımız tarafından bakımlarının yapılması ve yeşil alanların bütünlüğün sağlanması için Karatay Belediyesinden devir alınması uygun görülmüştür.

 4-  Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih         :  14.07.2010

Sayı          :   2010/40

                   Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığınca yapılmakta olan “Şoförlük, Vatmanlık, Tamir ve Bakım Hizmetleri” İhalesinin 2011 ve 2012 yıllarını kapsayacak şekilde 2 (iki) yıllık süreyle yapılması uygun görülmüştür.

 5-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  14.07.2010

Sayı          :   2010/  353

                   Yapılan incelemede; teklifte belirtilen 19 mahalle 44 ada, 3 parsel nolu, 230 m2 ‘liktaşınmazın ilgili kanun kapsamında satın alınması hususunda encümenimize yetki verilmesi uygun görülmüştür.

 6-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  14.07.2010

Sayı          :   2010/354

                   İmar planının tahakkukunu sağlamak Belediyemizin başlıca görevleri arasında bulunduğundan, mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda tapu kaydı ve niteliği yazılı gayrimenkullerin 5393 sayılı Büyükşehir Belediye kanununun 18.maddesi (e) ve (j) fıkraları gereği satılabilmesi, kiralanması, trampa edilebilmesi, kat karşılığı verilmesi için Encümenimize yetki verilmesi uygun görülmüştür.

 

7-   İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  15.07.2010

Sayı          :   2010/355

                   Komisyonumuzca yapılan değerlendirme neticesinde:

1-   İmar Yönetmeliği’nin “İnternet Bilgi Hizmet Salonları” başlıklı 16,6.(c) maddesinin;

                 “c) İnternet bilgi hizmet ve kazanç kastı olmayan oyun salonları: İmar planlarında ticaret alanları ile konut alanlarının işyeri olarak kullanılan zemin katlarında yapılabilir. İmar planında aksine bir hüküm bulunmadıkça ahşap kagir yapılar ile sit kapsamındaki tarihi her türlü yapılarda bulunmamak, alkollü içecek satışı yapmamak ve gerekli olan havalandırmayı sağlamak şartı ile “İnternet Bilgi Hizmet” ve “Kazanç Kastı Olmayan Oyun Salonlarının” açılmasına izin verilebilir. Bu mekânlarda iç yükseklik; (Taban döşeme üst kotundan tavan tabliyesi alt kotuna kadar) (3.25) m. den az olamaz.” şeklinde değiştirilmesi,

2-   İmar Yönetmeliği’nin “Geçici Maddeler” başlıklı 69. maddesinin “Süresi İçinde Ruhsatı Yenilenmeyen Yapılar” başlıklı Geçici 1. Maddesi ile “Bir Bölümü Başlanmış Yapılar” başlıklıGeçici 3. Maddesinin uygulamasının 01.05.2011 tarihine kadar uzatılması,

            3- Ayrıca, İmar Yönetmeliğinin bazı maddelerinin yeniden düzenlenmesi konusunun daha detaylı incelenmesi için Belediyemiz Meclis Üyeleri, sivil toplum örgütleri, ilçe belediyeleri ve Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığının temsilcilerinden oluşan bir alt komisyon kurulması için İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığına yetki verilmesi uygun görülmüştür.

       8-  Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih         :  15.07.2010

Sayı          :   2010/356

                   Meram İlçesi, Yenice ve Büyükkovanağzı (Hacı İsa Efendi) Mahallesi, 16 K 1,2,3,4, 15 K2, 17 K4, 303 pafta 3318, 3358, 3359, 3360, 3361, 3362, 3363, 3364, 3365, 3366, 3367, 3368, 3369, 3370, 3371, 3372, 3373, 3374, 3375, 3385, 3386, 3387, 3388, 3389, 3390, 3391, 3392, 3393, 3394, 3395, 3396, 3397, 763, 26771 ve 16377 no.lu adalara isabet eden ve ekteki haritada işaretli alanın 5393 sayılı Belediye Kanununun 73. Maddesine istinaden “Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı” ilan edilmesi ve Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.03.2007 tarih ve 176 sayılı kararı ile belirlenen uygulama esasları doğrultusunda, uygulamasının Meram Belediyesince yapılması uygun görülmüştür.      

            9-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih         :  15.07.2010

Sayı          :   2010/357

                   Selçuklu İlçesi, Ferhuniye ve Tarla Mahalleleri sınırları içerisinde, 18 L 1,2 paftalarına isabet eden ve ekli haritada işaretli alanının 5393 sayılı Belediye Kanununun 73. Maddesine istinaden “Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı” ilan edilmesi ve uygulamasının Büyükşehir Belediyesince yapılması uygun görülmüştür.

10-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih      :  15.07.2010

Sayı        :   2010/358

                   Karatay İlçesi, Doğuş Mahallesi, 17 N I pafta, 25717 ada, 17 no.lu parsele Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü’nün 04.05.2010 tarih ve 4530 sayılı yazısı ile talep ettiği RMU tipi trafo yerinin konulması ile ilgili imar plan tadilatı uygun görülmüştür.

11-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  15.07.2010

        Sayı        :   2010/359

                   Karatay İlçesi, Karaaslan Mahallesi, M29A16D2C pafta, 3072 no.lu parselin İlköğretim Tesisi olan imarının,  Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü’nün 05.05.2010 tarih ve 5453 sayılı yazısı ve İl Emniyet Müdürlüğünün 22.04.2010 tarih ve 356 sayılı yazısı ile talep ettiği şekilde Resmi Kurum Alanı (Emniyet Hizmetleri Sahası) olarak değiştirilmesi ile ilgili 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı uygun görülmüştür.

            12-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

        Tarih       :  15.07.2010

         Sayı       :   2010/360

        Karatay İlçesi, 29 Mahalle, 18 M I pafta, 21451 ada, 10 no.lu parselin 3 Kat Bitişik Mesken Sahası olan imarının 3 Kat Bitişik Ticaret - Yurt ve Sosyal Tesis Alanı olarak değiştirilmesi ile ilgili imar plan tadilatı uygun görülmüştür.

13-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  15.07.2010

        Sayı        :   2010/361

        Karatay İlçesi, Çayır Mahallesi, 17 N II pafta, 26037 ada, 8 no.lu parselin Karatay Kaymakamlığının 07.06.2010 tarih ve 2010/93 sayılı yazılarına istinaden Eğitim Tesisleri Alanı (Eğitim Pansiyonu Alanı) olan imarının yapılaşma şartlarının E:1.00, Taks: 0.30, Hmax: Serbest olarak değiştirilmesi ile ilgili imar plan tadilatı uygun görülmüştür.

14-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  15.07.2010

        Sayı        :   2010/362

        Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, M29A06B3C ve M29A06B3D paftalar, 23535 ada, 9 no.lu parselin Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfının 02.04.2010 tarih ve 019 sayılı yazılarına istinaden Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Rehabilitasyon Merkezi olan imarının Küçük Sanayi Sahası olarak değiştirilmesi ve E:1.00, Taks: 0.50, H: 10.00 metre, Ön bahçe:5.00 metre, 5000 m²’ ye 1 Tesis olarak yapılaşma şartlarının verilmesi ile ilgili imar plan tadilatı uygun görülmüştür.

15-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  15.07.2010

        Sayı        :   2010/363

                   Karatay İlçesi, Doğuş Mahallesi, 17 M II pafta, 31229 ada, 1 no.lu parsele RMU tipi Trafo Yerinin konulması ile ilgili Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğünün 12.05.2010 tarih ve 4828 sayılı yazısı ile talep ettiği imar plan tadilatı uygun görülmüştür.

16-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  15.07.2010

        Sayı        :   2010/364

                   Karatay İlçesi, Mezbaha Mahallesi, 18 N II pafta, 25198 ada, 4 ve 6 no.lu parseller, 25200 ada, 1, 2 ve 3 no.lu parsellere isabet eden imar adalarının, park ve otopark alanının yeniden düzenlenmesi ve imar adasının yapılaşma şartlarının belirlenmesi ile ilgili imar plan tadilatı uygun görülmüştür.

17-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  15.07.2010

        Sayı        :   2010/365

                   Meram İlçesi, Yunus Emre Mahallesi, 19İ-IV, 18İ-I, (Kad.249) pafta, 17756 ada, 1 no.lu parsel imar planında 3.derece doğal sit alanı içerisinde konut alanında kalmaktadır. Konya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Kararına istinaden Konut alanının, hasta konuk evi olarak değiştirilmesi ile ilgili plan tadilatının uygun görülmüştür.

18-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  15.07.2010

        Sayı        :   2010/366

                    Meram İlçesi, Selam Mahallesi, 16H-II (Kad.264) pafta, 634 ada, 11 no.lu parsel içerisinde içme suyu ihtiyacını karşılamak amacıyla kuyu açılması ile ilgili plan tadilatı uygun görülmüştür.

19-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  15.07.2010

        Sayı        :   2010/367

                   İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 15.07.2010 gün ve 2010/367 sayılı raporunda Meram İlçesi, Karadiğin Toptaş Mahallesi, M 28 pafta (4 D 1),  148 ada, 30 no.lu parsel Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.04.2010 tarih ve 255 sayılı karar ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında Ağaçlandırılacak Alanda (Mezarlık) kalmaktadır. Söz konusu yer ile ilgili hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına göre 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan tadilatı uygun görülmüştür.

20-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  15.07.2010

        Sayı        :   2010/368

                   Meram İlçesi, 19J-III, 18J-II, 18J-III, 17J-II ve 17K-I no.lu imar paftalarında bulunan yüksek gerilim hatlarındaki koruma bandının imar planlarına işlenmesi ile ilgili TEİAŞ’ın teklifi uygun görülmüştür.

            21-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  15.07.2010

        Sayı        :   2010/369

                   Meram İlçesi, Hatıp Mahallesi, 10H-IV (Kad.42) pafta, 2262 no.lu parsel imar planında akaryakıt ve LPG istasyonu alanında kalmaktadır. Yan bahçe mesafesinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatı uygun görülmüştür.

           22-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  15.07.2010

        Sayı        :   2010/370

                   Meram İlçesi, Tırılırmak Mahallesi,16 L 4 pafta, 3330 ada, 18 no.lu parselde yer alan 24 Kasım İlköğretim okulunun genişletilmesi ile ilgili 1/5000 ölçekli nazım imar planı Belediye Meclisimizin 18.06.2010 tarih ve 400 sayılı kararı ile uygun görülmüştür. Nazım imar planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı uygun görülmüştür.

23-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  15.07.2010

        Sayı        :   2010/371

                   Meram İlçesi, Gülbahçe Mahallesi, 15 İ 1-2, 16 İ 3 paftalarına isabet eden 3. derece doğal sit alanı içerisinde Konya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Kararına istinaden Sağlık, Ticaret, Sosyal, Kültürel, Turizm, Eğitim,  Huzur Evi ve Rekreasyon Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilatı uygun görülmüştür.

            24-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  15.07.2010

        Sayı        :   2010/372

        Selçuklu İlçesi, Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü’nün 18.05.2010 tarih ve 2347 sayılı yazısına istinaden, Selçuklu ilçe sınırları içerisinden geçen 154 Kv.’luk Konya II-Konya III ve Konya III-Konya IV Enerji İletim Hattının güncelleme işlemlerinin söz konusu kurumca tamamlanmasından dolayı, söz konusu hattın İmar planına işlenerek çevresiyle birlikte koruma bantlarının güncellenmesi ile ilgili imar plan tadilatı uygun görülmüştür.

25-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  15.07.2010

        Sayı        :   2010/373

                   Selçuklu İlçesi, Gaznet Şehir Doğal Gaz A.Ş.’nin 07.04.2010 tarih ve 602 sayılı yazısına istinaden 2010 yılı yatırım programında yer alan 3 adet 25>4 bar’lık 7500m³/h kapasiteli, 1.2 m genişlikte, 2.4 m uzunlukta, 2.4 m yükseklikte, etrafı 5mx5m tel çit ile çevrilerek güvenliği sağlanmış olan Bölge Regülatör İstasyonlarının; a)Hocacihan Mahallesi, 21 K II pafta, 14653 no.lu adanın güneyindeki park alanına yapılması talebi, yerinde yapılan incelemeler neticesinde aynı no.lu adanın güneyindeki otopark alanına yapılması, b) Hocacihan Mahallesi, 20 J II pafta, 16129 no.lu adanın güneyindeki park alanına yapılması, c) Yazır Mahallesi, 28 M IV pafta, 21793 no.lu adanın güneyindeki park alanına yapılması ile ilgili plan tadilatları uygun görülmüştür.

            26-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  15.07.2010

        Sayı        :   2010/374

                   Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi, 21 J III pafta, 16101 ada, 1 no.lu parselin Dispanser Alanı olan imarının bir kısmının İl Sağlık Müdürlüğünün 09.06.2010 tarih ve 240/21657 sayılı yazısına istinaden MaxTaks:0.40, E:0.80, Hmax:2 kat yapılaşma şartlı Aşevi ve Sosyal Tesisleri alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatı uygun görülmüştür.

27-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  15.07.2010

        Sayı        :   2010/375

                   Selçuklu İlçesi, Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü’nün 26.04.2010 tarih ve 5102 sayılı yazısına istinaden, halen üzerinde mevcut camii ve avlusu bulunan, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olan,Sulutas Mahallesi 1 pafta, 369 no.lu parselin Diyanet İşleri Başkanlığına tahsisi düşünüldüğünden, söz konusu parselin 1/5000 ölçekli nazım imar planında ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Dini Tesis Alanı olarak ayrılması ile ilgili plan tadilatı uygun görülmüştür.      

            28-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  15.07.2010

       Sayı         :   2010/376

                   Selçuklu İlçesi, Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olan, Yazır Mahallesi, 28 M II pafta, 21783 ada, 1 no.lu parselin İl Milli Eğitimi Müdürlüğünün 08.02.2010 tarih ve 4129 sayılı yazsına istinaden Ticaret Lisesi olan imarının, parsele yeni ilave okul binası yapılacağından parselin güney cephesindeki 30 m olan yapı yaklaşma mesafesinin 15 m olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatı uygun görülmüştür.

            29-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  15.07.2010

        Sayı        :   2010/377

                   Selçuklu İlçesi, Mülkiyeti Selçuklu Belediyesine ait olan Yazır Mahallesi, 26 M IV pafta, 29251 ada, 1 no.lu parselin batı kısmında kalan dolgu alanının imar planına işlenerek parselin imarında ve inşaat yoğunluğunda değişiklik yapılmadan söz konusu dolgu sınırına göre parselin yapı yaklaşma mesafeleriyle birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatı uygun görülmüştür.

            30-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  15.07.2010

        Sayı        :   2010/378

                   Selçuklu İlçesi, Işık Mahallesi, 19 L I pafta, 12155 ada, 1 no.lu parsel imar planında Hmax: Serbest, E:0.60 yapılaşma şartlı Eğitim Tesisi ve Yurt Alanına isabet etmektedir. Selçuklu Belediye Meclisince görüşülerek Belediyemiz Meclisine onaylanmak üzere havale edilen plan tadilatı, E:0.80,Hmax: 4 kat ve çekme mesafelerinin yeniden düzenlemesi şeklinde değiştirilmesi uygun görülmüştür.

31-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  15.07.2010

        Sayı        :   2010/379

                   Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi, 27 L IV pafta, 19072 ada, 1-2-3-4-6-7-8-9 no.lu parsellerin, 5 kat TAKS/KAKS: 0.25/1.25 ve 3 kat TAKS/KAKS: 0.25/0.75 yoğunluklu olan imarlarının, toplam yoğunluk artışı yapılmadan ve TAKS düşürülerek E:1.02, MaxTaks: 0.21 Hmax:5 kat olarak düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatı uygun görülmüştür.  

32-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  15.07.2010

        Sayı        :   2010/380

                    Selçuklu İlçesi, 4 Mahalle, 2 (18 L IV) pafta, 863 ada ve 8 no.lu parselin mevcut 5 kat Ticaret Alanı olan imarına “Parsel içerisinde Dershane yapılabilir.” plan notunun eklenmesi ile ilgili plan tadilatı uygun görülmüştür.

33-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  15.07.2010

        Sayı        :   2010/381

                   Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 25 N III-IV pafta, 20213 ada, 1 nolu parselin Akaryakıt ve Lpg İstasyonu olan imarına Ticaret ibaresi eklenmesi, doğu cephesindeki 10 m. olan yapı yaklaşma mesafelerinin 5 m. olarak yeniden düzenlenmesi ve parsele Ticaret İbaresi eklenmesi ile ilgili plan tadilatı uygun görülmüştür.

34-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  15.07.2010

       Sayı         :   2010/382

                   Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 26 N I pafta, 15524, ada ve 1 no.lu  parselin 3 kat 15x40 m. ebatlı blok ticaret alanı olan imarına, toplam yoğunluk artışı yapılmadan E:0.96 Max.Taks:0.30Hmax:3 kat olarak ve parsele “Zemin kat hariç açık çıkmalar emsale dahildir.” plan notu eklenerek kuzey ve doğu cephesindeki yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatı uygun görülmüştür.

            35-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  15.07.2010

       Sayı         :   2010/383

       Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 25 L 1 pafta, 13610 ada, 2 nolu parselin Resmi Kurum alanının bir kısmının Sağlık Tesisi olarak düzenlenmesi ile ilgili 1/5000 ölçekli nazım imar planı tadilatı uygun görülmüştür.

36-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  15.07.2010

       Sayı         :   2010/384

       Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi, 26 L 3,26 M4 pafta, 28407 ada, 1 nolu parselin Rehabilitasyon Merkezi alanının bir kısmının Engelliler Okulu olarak ayrılması ile ilgili 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı uygun görülmüştür.

37-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  15.07.2010

       Sayı         :   2010/385

       Selçuklu İlçesi, Özlem Mahallesi, 19 J 2, 20 J 3, 19 K 1, 20 K 4, 2995 ada, 48 parselin mevcut yaya üst geçidi nedeniyle çekme mesafelerinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar planı tadilatı uygun görülmüştür.

38-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  15.07.2010

       Sayı         :   2010/386

                   Meram İlçesi, Mehmet Vehbi Mahallesi, 16 L1 pafta, 21288 ada, 3 no.lu parselin su deposu alanı olan imarının konut alanına dönüştürülmesi ile ilgili Meram Belediyesi’nin 24.06.2010 tarih ve 268-3897 sayılı yazıları ile teklif edilen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı tadilatının incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

39-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  15.07.2010

       Sayı         :   2010/387

       Meram İlçesi, Karadiğin Mahallesi’nde 5 D 1 imar paftasına isabet eden alanda Doğal Arıtma Tesisi yapılması ile ilgili KOSKİ Genel Müdürlüğü’nün 25.06.2010 tarih ve 494/2388 sayılı yazıları ile teklif edilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı tadilat teklifi uygun görülmüştür.

40-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  15.07.2010

       Sayı         :   2010/388

                   Meram İlçesi, Çomaklı Mahallesi, 521 parselin bir kısmının Hal Alanı olarak düzenlenmesine yönelik 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı tadilat teklifi uygun görülmüştür.

41-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  15.07.2010

       Sayı         :   2010/389

      Meram İlçesi, Mahmuriye Mahallesi, 17 K 2, 17 L1 18 K 3, (kad 436) pafta, 981 ada 37 no.lu parselin Sağlık ve Sosyal-Kültürel Tesisi olan imarının Meram Belediye Başkanlığının 30.06.2010 tarih ve 281/3971 sayılı yazılarına istinaden Belediye Hizmet Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili nazım imar planı talebi uygun görülmüştür.

42-  Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

       Tarih        :  15.07.2010

       Sayı         :   2010/390

       Meram İlçesi, Selam Mahallesi, 264 pafta, 647 ada, 10 parselin Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait olup, 3. Derece doğal sit alanında bulunmaktadır. Konya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca da uygun görülmesi halinde parselin yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatı uygun görülmüştür.

 

 

 

43-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  15.07.2010

       Sayı         :   2010/391

                   Meram İlçesi, Arif Bilge Mahallesi, 15 K 3 pafta, 3914 ada, 15 no.lu parselde mevcut tesisler bulunduğundan, Meram Belediye Başkanlığının 02.07.2010 tarih ve 297/4002 sayılı yazılarına istinaden Belediye Hizmet Alanı olarak düzenlenmesi 1/5000 ölçekli ile ilgili nazım imar planı talebi uygun görülmüştür.

44-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  15.07.2010

       Sayı         :   2010/392

                   Selçuklu İlçesi, Feritpaşa ve Işık Mahalleleri, 19 L 1, 20 L 4 paftalarına isabet eden Malasve Kule Caddesi kesişimi alt geçit projesi ile ilgili Konya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı’nın 24.06.2010 tarih ve 451-2396 sayılı yazısı ile teklif edilen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilat talebi uygun görülmüştür.

            45-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  15.07.2010

       Sayı         :   2010/393

       Karatay İlçesi, Çayır Mahallesinde Belediye Meclisimizin 14.05.2010 tarih ve 321 sayılı kararı ile onanan plana ilişkin olarak Milli Emlak Müdürlüğünün 30.06.2010 tarih ve 9165 sayılı yazısı ile yapılan itirazın incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

46-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  15.07.2010

        Sayı        :   2010/394

        Şehit Komando Üsteğmen Mustafa ÇUHADAR isminin yaşatılması amacıyla Belediyemizce yapılacak bir üst geçide isminin verilmesi uygun görülmüştür.

47-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  15.07.2010

        Sayı        :   2010/395

                   Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi, 28 L 2 – 3, 28 M 1- 4 paftalar, 74, 77, 83, 93 noluparseller ve çevresi ile ilgili olarak Selçuklu Belediye Başkanlığının 12.07.2010 tarih ve 1386 sayılı yazısı ile teklif edilen nazım imar planı düzenlemesi talebi uygun görülmüştür.

48-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  15.07.2010

        Sayı        :   2010/396

        Meram İlçesi, Kaşınhanı Mahallesi, 391 ile 452 adalar arasında yer alan ve mülkiyeti hazineye ait gayrimenkuller ile ilgili olarak Meram Belediye Başkanlığının 08.07.2010 tarih ve 309 sayılı yazısı ile teklif edilen nazım imar planı ve uygulama imar planı değişikliği talebi uygun görülmüştür.

49-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  15.07.2010

        Sayı        :   2010/397

        Selçuklu İlçesi, Işık Mahallesi, 21 L II - 22 L III pafta, 13737 ada, 4 nolu parselin güneyindeki park alanının bir kısmının, 3 kat ebatlı blok şeklinde Sosyal Tesis Alanı olarak ayrılması ve çevresindeki yol düzenlemeleriyle ilgili plan tadilatının incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

50-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  15.07.2010

       Sayı         :   2010/398

       Selçuklu İlçesi, mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait olan, Dikilitaş Mahallesi 23 N I pafta, 220 nolu parsel ile mülkiyeti Selçuklu Belediyesine ait olan 223 nolu parselin isabet ettiği imar planında Kervansaray/Horozluhan alanının herhangi bir inşaat hakkı verilmeden imar adasının şeklinin çevresiyle birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatının incelenmesi ve Konya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun da görüşünün alınması için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.  

            51-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  15.07.2010

       Sayı         :   2010/399

                   Meram İlçesi, Havzan Mahallesi, 185 pafta, 2858 ada, 2 parsel ile 16465 ada, 173 parsel ve çevresinin Mahkeme Kararına göre yeniden düzenlenmesi ile ilgili Meram Belediyesinin 10.05.2010 tarih ve 202/2868 sayılı yazıları ile talep edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı tadilat teklifi uygun görülmüştür.

            52-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  15.07.2010

       Sayı         :   2010/400

                   Meram İlçesi, Yunus Emre Mahallesi, 19İ IV pafta, 21317 ada, 2 nolu parsel ile ilgili Meram Belediyesinin 04.05.2010 tarih ve 94/2764 sayılı yazıları ile talep edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı tadilat teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

            53-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  15.07.2010

       Sayı         :   2010/401

                   Meram İlçesi, Mülkiyeti Hazineye ait Çayırbağı mahallesi, 358 ada, 18 nolu parselin Ağalandırılacak Alan olarak düzenlenmesi ile ilgili 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması ile Milli Emlak Müdürlüğünün 07.05.2010 tarih ve 5745 sayılı talebinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

            54-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  15.07.2010

       Sayı         :   2010/402

                   Meram İlçesi, Arif Bilge, Yenice, Hacı İsa Efendi, Büyük Kovanağzı ve Küçük Kovanağzımahallelerini kapsayan alanda Kentsel Yenileme çalışması ile ilgili Meram Belediyesinin 03.06.2010 tarih ve 244 sayılı yazıları ile talep edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi uygun görülmüştür.

            55-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  15.07.2010

       Sayı         :   2010/403

       Meram İlçesi, Alpaslan Mahallesi, 14 M IV pafta, 3600 ada, 14 nolu parselin Otel ve Ticaret alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Meram Belediyesinin 03.06.2010 tarih ve 243 sayılı yazıları ile talep edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifinin çevresi ile birlikte değerlendirilmesi amacıyla iadesi uygun görülmüştür.

56-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  15.07.2010

       Sayı         :   2010/404

                   Meram İlçesi, Orgeneral Tural Mahallesi, 21113 ve 745 adaların yeniden düzenlenmesi ile ilgili Süleyman Temizci’nin 07.06.2010 tarihli yazıları ile talep edilen Konut Alanının yenidene düzenlenmesi ile ilgili 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

57-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  15.07.2010

        Sayı        :   2010/405

                   Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 20724 ada, 3,4 parsel, 20861, 20725, 20728, 20729, 20730, 20731, 20732, 20733, 20734, 20735, 20736, 20737 nolu adalarda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması ile ilgili Osman BÜYÜKKAPLAN’ın 26.03.2010 tarihli plan talebinin eksiklerin tamamlanması için iadesi uygun görülmüştür.

 58-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  15.07.2010

       Sayı         :   2010/406

                   Selçuklu İlçesi, Sarayköy Mahallesinde Botim A.Ş.’nin 30.12.2009 tarihli dilekçesi ile talep edilen nazım imar plan talebinin eksiklerin tamamlanması için iadesi uygun görülmüştür.

59-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  15.07.2010

       Sayı         :   2010/407

                   Kentimizde bulunan bazı cadde ve sokaklara isim verilmesi ve bazı sokak isimlerinin değiştirilmesi ile ilgili taleplerin ileride değerlendirilmesi amacıyla evrakın iadesi uygun görülmüştür.