GÜNDEM  (10.07.2006)

16.06.2006 Tarihli Olağan toplantıya ait Meclis müzakere ve karar zaptı özetinin okunması,

l - Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde mevzii imar planı, revizyon imar planı ve mer'i imar planında yapılacak plan tadilatlarının görüşülmesi,

2- 5 yıllık imar programına ek program yapılması,

3- Nazım İmar Planının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi,

4- Büyükşehir Belediyesi Stratejik Plân Taslağının görüşülmesine dair Plân ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi,

5- Selçuklu Bölgesindeki bazı yeşil alanların her türlü altyapı, bakım, onarım ve diğer hizmetlerin Belediyemize devredilmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunungörüşülmesi,

6- Almanya'ya görevli gidecek hey'et,

7- Norm kadroların görüşülmesi