08 Mart 2021 Karar Özeti 

 1. Avrupa Birliği’nin Türkiye’deki Mülteciler İçin Mali Yardım Programı (FRIT II) kapsamında Genel Sekreter Ercan USLU’nun yetkilendirilmesine dair teklifin aynen kabulüne,
 2. UNESCO Dünya Mirası listesinde bulunan Çatalhöyük Neolitik Kentinin Konya Turizmine Kazandırılması adlı projede Belediyemizi temsile, ilzama ve proje belgelerini imzalamaya ilişkin Başkanlık Makamına yetki verilmesi ve Genel Sekreter Ercan USLU’nun görevlendirilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 3. Uluslararası Öğrenme Aracı Olarak ESC adlı projede Belediyemizi temsile, ilzama ve proje belgelerini imzalamaya ilişkin Başkanlık Makamına yetki verilmesi ve Genel Sekreter Ercan USLU’nun görevlendirilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 4. Karatay İlçe Belediyesi’nin 2021 yılı bütçesine aktarma yapılmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 5. Konya Mavi Tünel İçme Suyu Projesine ait vadesi geçmiş borcun yapılandırılması için Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’ne karşı Konya Büyükşehir Belediyesi ile KOSKİ Genel Müdürlüğü’nün müştereken ve müteselsilen sorumlu olduğunun beyan edilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 6. Norm kadro ihdasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 7. Belediyemiz ile Komek Mensupları ve Mezunları Derneği arasında ortak hizmet protokolü yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 8. Çatalhöyük Neolitik Kenti için Belediyemiz tarafından yaptırılacak Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi’nin işletme haklarının belirlenmesine ilişkin Belediyemiz ile Kültür ve Turizm Bakanlığı ve gerekli olan hallerde diğer resmi kurum ve kuruluşlar arasında birlikte veya ayrı ayrı protokoller yapılması ve protokollerin imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 9. Belediyemiz tarafından düzenlenecek İstiklal Kısa Film Yarışması kapsamında verilecek olan ödül ve ücretlerin ihtivası ve miktarının belirlenmesi ile diğer iş ve işlemleri yürütmek üzere Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 10. Belediyemiz tarafından düzenlenecek Mehmet Akif Ersoy Eserleri Beste Yarışması kapsamında verilecek olan ödül ve ücretlerin ihtivası ve miktarının belirlenmesi ile diğer iş ve işlemleri yürütmek üzere Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 11. Belediyemiz tarafından düzenlenecek Konya Üzerine Şiir Yazma Yarışması kapsamında verilecek olan ödül ve ücretlerin ihtivası ve miktarının belirlenmesi ile diğer iş ve işlemleri yürütmek üzere Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 12. Mersin Akdeniz İlçe Belediyesi ile kardeş şehir ilişkisi kurulmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 13. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı’na ait arazide oluşturulacak kamp alanları ile ilgili Belediyemiz ile Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı arasında protokol yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 14. Fen lisesi öğretmen ve öğrencilerinin Konya Bilim Merkezi’nde gerçekleştirecekleri bilim uygulamaları ve etkinlikler için Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğrenim Genel Müdürlüğü ile Belediyemiz arasında işbirliği protokolü yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 15. Taşkent ve Doğanhisar İlçesi Modüler Kesimhane Projesi kapsamında yapımı tamamlanan mezbahanelerin işletme veya işlettirmek üzere Taşkent ve Doğanhisar Belediyelerine devredilmesi için Belediyemiz ile Taşkent ve Doğanhisar Belediyeleri arasında protokoller yapılması ve protokollerin imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 16. Mülkiyeti Belediyemize ait Sanayi Tesis Alanı olarak belirlenmiş bazı taşınmazların belirtilen faaliyetleri gösterecek işletmelere tahsis edilmesi ve belirtilen faaliyet kolları dışındaki işletmelere işyeri açma ve çalışma ruhsat izni verilmemesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 17. Belediyemiz iştiraklerinden Konya Organizasyon Turizm Reklam ve Ticaret Anonim Şirketi’nin 2021 yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında Belediyemizi temsilen görevlendirilme yapılmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 18. Belediyemiz iştiraklerinden Konya Organizasyon Turizm Reklam ve Ticaret Anonim Şirketi’nin sermayesinin arttırılması ve yapılacak sermaye artışına Büyükşehir Belediyemizin hissesi oranında katılınmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 19. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği’nin değiştirilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 20. Belediyemize ait asfalt plentinin Karatay Belediyesi’ne hibe edilmesi için Belediyemiz ile Karatay Belediyesi arasında ortak hizmet protokolü yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 21. Belediyemiz ile Mersin Akdeniz İlçe Belediyesi arasında makine ve ekipmanları konusunda ortak hizmet protokolü yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 22. DSİ 4. Bölge Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan Keçili ve Sille Kanalının Belediyemize devrinin yapılabilmesi için Belediyemiz ile DSİ 4. Bölge Müdürlüğü arasında ortak hizmet protokolü yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 23. Karatay Belediyesi’nin 11’inci 5 yıllık imar programına ek program alınmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 24. Ereğli İlçesindeki taşınmazın Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere satın alınmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 25. Ilgın İlçesindeki bazı taşınmazların Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere satın alınmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 26. Selçuklu İlçesindeki taşınmazın Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere satın alınmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 27. Karatay İlçesindeki bazı taşınmazların Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere satın alınmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 28. Eski Sanayi Sitesi ve Karatay Sanayi Sitesinin de içinde bulunduğu bazı taşınmazların Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere satın alınmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 29. Tuzlukçu İlçesindeki taşınmazın İcra Müdürlüğünde ihaleye katılma yoluyla Belediyemizce satın alınması ve icra marifeti ile satışa çıkarılan gayrimenkullere ilişkin pey akçesi ödenebilmesi, ihaleye girilebilmesi ve pey sürülebilmesi için yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 30. Mülkiyeti Belediyemize ait Karatay İlçesindeki bazı gayrimenkullerin 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesi (e) ve (j) bendleri gereği en fazla 48 aya kadar vadeli olarak satılabilmesi, trampa edilebilmesi, en fazla 10 yıl süreyle kiraya verilebilmesi veya kat karşılığı anlaşma yapılabilmesi için Encümenimize yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 31. Mülkiyeti Belediyemize ait Meram İlçesindeki bazı gayrimenkullerin 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesi (e) ve (j) bendleri gereği en fazla 48 aya kadar vadeli olarak satılabilmesi, trampa edilebilmesi, en fazla 10 yıl süreyle kiraya verilebilmesi veya kat karşılığı anlaşma yapılabilmesi için Encümenimize yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 32. 2021 yılında uygulanacak isteğe bağlı ücret tarifelerinde baz istasyonu yer ücretinin belirlenmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 33. UKOME kararı ile Kuzören-Akşehir taşıma hattında faaliyet göstermek üzere 1 adet araç plakasının 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre ihale edilebilmesi hususunda 5393 sayılı Belediye Kanunu gereğince Belediye Encümenine yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 34. UKOME kararı ile Karali-Yenidoğan-Beyşehir taşıma hattında faaliyet göstermek üzere 1 adet araç plakasının 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre ihale edilebilmesi hususunda 5393 sayılı Belediye Kanunu gereğince Belediye Encümenine yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 35. Sille Subaşı Mahallesindeki özel ağaçlandırma projesi kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı ile Belediyemiz yapılacak olan sözleşme ve proje onayları ile ilgili Başkanlık Makamına yetki verilmesi ve bu kapsamda Park ve Bahçeler Dairesi Başkanı Murat CAN’ın görevlendirilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 36. Akşehir İlçesi, Adsız Mahallesinde, Akşehir Deresine yapılan taşkın koruma alanına göre imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 37. Akşehir İlçesi, Çakıllar Mahallesi, 137 ada, 46, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 102 ve 157 parseller ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 38. Akşehir İlçesi, Altunkalem Mahallesi, 413 adaya isabet eden Konut ve Konut+Ticaret Alanlarının ifraz hattı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 39. Beyşehir İlçesi, Hamidiye Mahallesi, 275 ada, 17 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 40. Bozkır İlçesi, Yukarı Mahallesi, 467 ada, 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 parseller ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 41. Çumra İlçesi, Merkez Mahallelerinde, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16.10.2020 tarih ve 787 sayılı kararı ile onaylanan yapılan revizyon nazım imar planına göre hazırlanan revizyon uygulama imar planına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 42. Çumra İlçesi, İçeriçumra Mahallesi, 399 ada, 4 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 43. Ereğli İlçesi, Cahi Mahallesi, 3517 ada, 1 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 44. Ereğli İlçesinde, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 20.11.2020 tarih ve 895 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı (Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanlarının Düzenlenmesi) göre hazırlanan revizyon uygulama imar planına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 45. Güneysınır İlçesi, Güneybağ Mahallesinde, 7749 parseli de içerisine alan 7 metrelik yolun çevresiyle birlikte düzenlenmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 46. Ilgın İlçesi, Şıhbedrettin Mahallesi, 103 ada, 2 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 47. Ilgın İlçesi, Camiatik Mahallesi, 348 ada, 45 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 48. Ilgın İlçesinde, 1/1000 ölçekli uygulama İmar Planı Plan Notlarının düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 49. Kadınhanı İlçesi, Meydanlı Mahallesi, 479 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 50. Karatay İlçesi, Yağlıbayat Mahallesi, 102 ada, 1 parsel ile 116 ada, 2 parsel ve çevresi ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 51. Karatay İlçesi, Selimsultan Mahallesi, 20803 ada 1 parsel ve çevresi ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 52. Karatay İlçesi, Fevziçakmak Mahallesi, 25643 ada 7 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 53. Karatay İlçesi, Şatır Mahallesi, 1609 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 54. Karatay İlçesi, Karaaslan Mahallesi, 34351 ada, 4, 5, 6 ve7 parseller ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 55. Kulu İlçesi, Kozanlı Mahallesi, 246 ada,  1 parsel, 245 ada, 5 parsel, 101 ada, 3, 4 ve 6 parsellere ve 114 ada 3 parseller ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 56. Meram İlçesi, Sağlık Kuyubaşı Mahallesi, 374 ada, 139 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 57. Sarayönü İlçesi, Başhüyük Mahallesi, 81 parsele isabet eden Çocuk Bahçesi Alanında Trafo yeri ayrılması ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 58. Selçuklu İlçe sınırları içerisinde, Bina yükseklikleri yençok: serbest olarak belirlenmiş alanlarda planı değişikliklerine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 59. Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, M28B05C4A ve M28B05C4B paftalara isabet eden alanda bölgede Cami Alanı ayrılarak Park Alanı ile birlikte çevresinin düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 60. Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 15723 ada, 1 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 61. Selçuklu İlçesi, Yeni Selçuk Mahallesi, 2872 ada, 21 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 62. Selçuklu İlçesi, Işık Mahallesi, 20260 ada, 6 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 63. Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 15849 ada, 1 ve 2 parseller ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 64. Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 15612 ada, 5 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 65. Tuzlukçu İlçesi, Aşağı ve Pazar Mahallesi, Akşehir Caddesi üzerinde, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 18.12.2020 tarih ve 1012 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine göre hazırlanan uygulama imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 66. Karapınar İlçesi, Sandıklı Mahallesi, Akyayla Yaylasını kapsayan alanda, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 20.11.2020 tarih ve 901 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına göre hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 67. Karapınar İlçesi, Zafer Mahallesi, Büyükçiçek Yaylasını kapsayan alanda, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 20.11.2020 tarih ve 903 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına göre hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 68. Karapınar İlçesi, Fevzipaşa Mahallesi, Kulfel Yaylasını kapsayan alanda, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 20.11.2020 tarih ve 904 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına göre hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 69. Karapınar İlçesi, Fevzipaşa Mahallesi, Koymat Yaylasını kapsayan alanda, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 20.11.2020 tarih ve 902 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına göre hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 70. Karapınar İlçesi, Gaziosmanpaşa Mahallesi, Sırnık Yaylasını kapsayan alanda, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 20.11.2020 tarih ve 906 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına göre hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 71. Karapınar İlçesi, Sandıklı Mahallesi, Vahapoğlu Yaylasını kapsayan alanda, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 20.11.2020 tarih ve 905 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına göre hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 72. (Büyükşehir Belediyesi) 5216 sayılı Belediye Kanun’un Ek Madde 3 – (Ek:RG-16/10/2020-7254/10 md.) maddesi gereğince, İlçelerimizde, “Kırsal Mahalle /Kırsal Yerleşik Alan” belirlenmesine ilişkin tekliflerine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 73. (Büyükşehir Belediyesi) Akşehir ve Doğanhisar İlçe sınırları içerisinde, Enerji Üretim Alanı (Rüzgâr Enerjisine Dayalı Elektrik Üretimi ve İletim Tesisleri) düzenlenmesi ile ilgili imar planı teklifine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 74. (Büyükşehir Belediyesi) Cihanbeyli İlçesi, Atçeken, Bahçelievler ve Köprübaşı Mahallelerinde, Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.10.2020 tarih ve 743 sayılı kararı ile onaylanan imar planlarına itiraza dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 75. (Büyükşehir Belediyesi) Cihanbeyli İlçesi, Yeşilöz Mahallesi, 523 ada 34 parsel, 539 ada 1 parsel ve çevresinde imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 76. (Büyükşehir Belediyesi) Derebucak İlçesi, Yeni Mahallesi, 267 ada, 53 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 77. (Büyükşehir Belediyesi) Ereğli İlçesi, Orhaniye Mahallesi, 182 ada, 2 parsel, 176 ada, 126 ve 127 parseller ve 178 ada, 1 parseller ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 78. (Büyükşehir Belediyesi) Kadınhanı İlçe merkezinde yapılan Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 18.09.2020 tarih ve 691 sayılı kararı ile onaylanan imar planına yapılan itiraza dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 79. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Şemsi Tebrizi Mahallesi, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 20.11.2020 tarih ve 913 sayılı kararı ile onaylanan koruma amaçlı imar planı değişikliğine yapılan itiraza dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 80. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Mezbaha (Fetih) Mahallesi, 24148 ve 24149 adalara isabet eden Küçük Sanayi ve Ticaret Alanı çevresi ile birlikte düzenlenmesine değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 81. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, 34378 ada, 2 parsele isabet eden Belediye Hizmet (İtfaiye) Alanında Trafo yeri ayrılması ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 82. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Çatalhüyük Mahallesi, M29A16C ve M29A17D paftalara isabet eden 25 metrelik yol hattının düzenlenmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 83. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Aziziye ve Sarnıç Mahalleleri sınırları içerisinde, 19, 5066, 24079, 30371, 32354 ve 32689 adaların çevresi ile birlikte düzenlenmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 84. (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Aşkan Mahallesi, 1593 ada, 139 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 85. (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Çarıklar Mahallesi, 41575 ada ve çevresindeki Donatı Alanlarının çevresiyle birlikte düzenlenmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 86. (Büyükşehir Belediyesi) Sarayönü İlçesi, Başhüyük Mahallesi, 1092 nolu parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 87. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Esenler ve Akıncılar Mahallelerinde, Genç Osman Caddesi, Akıncılar Caddesi ve Çevreyolu Caddesi arasında kalan bölgede revizyon nazım imar planı revizyona dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 88. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Büyükkayacık Mahallesi, 21464 ada, 22 parselin çevresiyle birlikte düzenlenmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 89. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Tepekent Mahallesi, 105 ada, 11 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 90. (Büyükşehir Belediyesi) Karapınar İlçesi, Selimiye, Çetmi ve Kale Mahallerinde 1/5000 ölçekli nazım imar planı düzenlemesi ile ilgili Karapınar Belediye Başkanlığı’nın teklifine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 91. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi Çayır Mahallesinde, Celalettin Karatay Caddesi’nin Aslanlıkışla Caddesi’ne bağlantı yolunun çevresi ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 92. Ilgın İlçesi, Zaferiye Mahallesi, 131 ada, 9 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 93. (Büyükşehir Belediyesi) Akşehir İlçesi, Engilli Mahallesi, 200 ada, 6, 7 ve 8 parseller ile ilgili büyükşehir Belediye Meclisinin 18.09.2020 tarih ve 678 sayılı kararı ile onaylanan imar planına askı süresinde yapılan itiraza dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 94. (Büyükşehir Belediyesi) Bozkır İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 572 ada, 104 parsel ile ilgili Konya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 20.11.2020 tarih ve 889 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 nazım imar planına askı süreside yapılan itirazın görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 95. (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçe sınırları içerisinde yer alan, “Doğal Sit- Nitelikli Doğal Koruma Alanı” ve “Doğal Sit-Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı” olarak tescil edilen, Meram Bağları Doğal Sit Alanı sınırlarını kapsayan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 96. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 14535 adanın çevresi ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliği teklifine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 97. (Büyükşehir Belediyesi) Tuzlukçu İlçesi, Pazar ve Orta Mahalleleri sınırları içerisinde 383 ada, 6, 7 ve 8 nolu parseller, 384 ada, 3 ve 5 nolu parsellere isabet eden alanda Belediye Meclisinin 20.11.2020 tarih ve 923 sayılı kararı ile onaylanan imar planına askı süresinde yapılan itiraza dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne ve gündemde başka madde kalmadığından, birleşime saat 16:30’da son verilmiştir.

            Keyfiyet Belediye Kanununun 21. maddesi gereğince ilan olunur.