15 Ocak 2021 Komisyon Raporları 

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 13.01.2021

Sayı   : 2021/1

5216 sayılı Belediye Kanunu’nun 21. maddesi ile Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik gereğince Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı isminde yeni birim kurulması Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 13.01.2021

Sayı   : 2021/2

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 68. maddesi (e) bendi gereğince en son kesinleşmiş Bütçe Gelirinin 213 sayılı Vergi Usül Kanununa göre belirlenecek yeniden değerleme oranıyla arttırılan miktarın yılı içinde toplam %10’unu geçen borçlanma için meclis üye tam sayısının salt çoğunluğunun kararı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın onayı ile yapılabilir hükmü gereği, Belediyemizin yatırımlarının finansmanında ihtiyaç duyulması halinde yıl içinde kullanılmak üzere %10'unu geçmeyen borçlanma için 300.000.000,00 TL ve %10'unu geçen borçlanma ile birlikte toplam 900.000.000,00 TL'ye kadar yurt içi banka, katılım bankası, kredi kuruluşlarından vadeli olarak kredi; sigorta, vergi ödemeleri, mal alımı ve arsa alımında kullanılmak üzere 900.000.000,00 TL'ye kadar teminat mektubu limiti oluşturulması için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 13.01.2021

Sayı   : 2021/3

Karatay İlçe Belediyesi’nin 2020 Yılı Gider Bütçesinde; Park ve Bahçeler Md.’ den 4.500.000,00 TL, Yapı Kontrol Md.’den 5.000.000,00 TL, Çevre Kor. Ve Kont. Md.’den 1.300.000,00 TL, İmar ve Şehircilik Md.’den 5.500.000,00 TL ve Emlak ve İstimlak Md.’den 2.000.000,00 TL olmak üzere toplam 18.300.000,00 TL ödeneğin eksiltilerek, Fen İşleri Md.’ne aktarılması,

Karatay İlçe Belediyesi’nin 2020 Yılı Gider Bütçesinde; Sosyal Destek Hizmetleri Md.’den 700.000,00 TL ödeneğin eksiltilerek, Basın ve Yayın Md.’ne aktarılması Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 13.01.2021

Sayı   : 2021/4

Karapınar İlçe Belediyesi’nin; 2020 Yılı Gelir Bütçesinin; 04.2.2.01 Hazine Yardımı (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı) 10.000.000,00 TL

2020 Yılı Gider Bütçesinin;

Fen İşleri Müdürlüğünün;

03.7.1.90 Diğer Dayanıklı Mal Alım Giderleri için 300.000,00 TL,

06.1.4.90 Diğer Taşıt Alımları tertibine 1.500.000,00 TL,

06.5.7.04 Sosyal Tesisler tertibine 700.000,00 TL,

06.5.7.07 Yol Yapım Giderleri için 6.000.000,00 TL ve

İnsan Kaynakları Müdürlüğüne;

03.5.1.90 Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler tertibine 1.500.000,00 TL olmak üzere toplam 10.000.000,00 TL ödenek konması Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 13.01.2021

Sayı   : 2021/5

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/m maddesi gereğince; Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı’nın sorumlu bulunduğu mevzuatlar çerçevesinde hazırlanan Konya Büyükşehir Belediyesi Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği’nin ekteki şekliyle kabulü Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 13.01.2021

Sayı   : 2021/6

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 38/g ve 75/a maddeleri gereğince; Belediyemiz ile Karatay ve Meram Belediyeleri arasında yürütülecek olan Sıfır Atık Pilot Bölge Projesinin ortak hizmet projesi olarak yapılması; proje ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 13.01.2021

Sayı   : 2021/7

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/m maddesi gereğince; Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın sorumlu bulunduğu mevzuatlar çerçevesinde hazırlanan Konya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği’nin ekteki şekliyle kabulü Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 13.01.2021

Sayı   : 2021/8

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’na bağlı Mezarlıklar Şube Müdürlüğü’nün sorumluluğu altında bulunan Üçler ve Musalla Mezarlığı’nın kapasitesinin %99 doluluk oranına ulaştığından dolayı şartlı izinler dışından define kapatılması hususunun daha detaylı incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 13.01.2021

Sayı   : 2021/9

İlçe belediyelerimiz, KOSKİ Genel Müdürlüğü ve belediyemizin iştiraki olan şirketlerin personellerine verilen, aylık Servis Elkart’ı ücretinin belirlenmesi hususu aşağıda belirtildiği şekilde Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

“İlçe belediyeleri, KOSKİ Genel Müdürlüğü ve en az %51 hissesi belediyemize ait olan şirketler, talep etmeleri halinde personeline toplu ulaşım araçlarımızdan servis hizmeti satın alabilir. Bedeli, talep eden kurum ya da şirketten tahsil edilmek üzere, personelin aylık sınırsız kullanabileceği kişiselleştirilmiş “Servis Elkart’ı” düzenlenerek, ticari indirim olarak aylık indirimli abonman ücreti kadar ücretlendirilir. Uygulama 01.01.2021 tarihinden itibaren geçerlidir. Belediyemizin 2021 yılı Gelir Tarifesi’nin belirlendiği, Konya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 20.11.2020 tarih ve 2020/830 sayılı kararında yer alan Servis Elkart’ı uygulamasına ait diğer hükümler saklıdır.”

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 13.01.2021

Sayı   : 2021/10

"Gençlik, Spor ve Eğitim Hizmetlerine Dönük Faaliyetlerin Düzenlenmesi"ne ilişkin 30.09.2019 tarihinde imzalanan protokolün, pandemi şartlarında uzaktan eğitim ve yeni normallere göre güncellenmesi, Başkanlığımızca; Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü uhdesindeki okullarda Bilgisayar Laboratuvarları, Robotik Kodlama Atölyeleri, Satranç Sınıfları, çok amaçlı salonların kurulması, Konya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile işbirliği spor aktiviteleri yapılabilmesi, spor salonları malzeme temini vb. fiziki düzenlemelerle eğitim öğretim spor faaliyetleri ve alanlarının pandemi şartlarına uygun hale getirilmesi amacıyla; Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Konya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Konya Büyükşehir Belediyesi arasında, 10/07/2004 tarih 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7. maddesi m, n ve v fıkraları, 5393 sayılı Belediye Kanununun 13. maddesi ve 75. maddenin (c) fıkraları, 12.09.2014 tarih, 624 sayılı Konya Büyükşehir Belediyesi meclis protokol yapma yetkisi kararı gereğince karşılıklı olarak işbirliği protokolleri yapılması ve protokollerin imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 13.01.2021

Sayı   : 2021/11

Ahmet Naci ÖZESKİCİLER ve Mustafa ÖZESKİCİLER tarafından sahibi oldukları Arkadaş Danışmanlık Gayrimenkul Anonim Şirketi’ni bedelsiz bağış şekliyle Büyükşehir Belediyemize devretmeleri Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 13.01.2021

Sayı   : 2021/12

Doğanhisar Restaurant Projesi için Belediyemiz ile Doğanhisar Belediyesi arasında 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 38/g ve 75/a maddeleri gereğince ortak hizmet protokolü yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 13.01.2021

Sayı   : 2021/13

Cumhurbaşkanlığı’nın 24.03.2020 tarih ve 2280 sayılı Kararı ile 28.01.2002 tarihli ve 2002/3654 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Karara "GEÇİCİ MADDE 78" maddesi kapsamında tüm sağlık çalışanlarının belediye tarafından karar verilmesi şartıyla, belediyeler ve bağlı kuruluşları ile bunların kurdukları birlik, müessese, işletme ve şirketlerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yararlanması için Başkanlık Makamına yetki verilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 13.01.2021

Sayı   : 2021/14

Pandemi sürecinde, üniversiteler ve diğer okulların kapanması ile birlikte, getirilen kısıtlamalara paralel olarak toplu ulaşım sistemindeki yolcu sayısının azalması nedeniyle bu alanda Belediyemiz adına hizmet veren taşımacıların mağduriyetlerinin önlenerek hizmet devamlılığının sağlanabilmesi amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 15/12/2020 tarih ve 2020/27 Nolu genelgesi çerçevesinde Akşehir İlçesinde faaliyet gösteren S.S. 29 Nolu Akşehir Şehiriçi Minibüscüler ve Otomobilciler Kooperatifi ile Beyşehir İlçesinde faaliyet gösteren S.S. 108 Nolu Beyşehir Minibüscüler ve Otobüscüler Kooperatif Başkanlığının, taşıma ihaleleri kapsamında, 01/06/2020 tarihi ile 31/12/2020 tarihleri arasında Belediyemize ödemesi gereken kira bedellerinin tahsil edilmemesi, bu süreçte ödenen kira bedellerinin ise 2021 yılında ödeyecekleri kira bedellerinden mahsup edilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 13.01.2021

Sayı   : 2021/15

Sürdürülebilir bir ulaşım aracı olan elektrikli scooter kullanımı dünyada olduğu gibi ülkemizde de giderek yaygınlaşmaktadır. Belediyemiz sınırları içerisinde bu hizmeti sağlamayı talep eden firmaların gerekli izinleri alması için Belediyemize başvuruları söz konusu olmaktadır. Bu sebeple elektrikli scooter hizmeti veren firmalardan gelen taleplerle alakalı resmi süreçlerin tamamlanması için Büyükşehir Belediyesi adına Başkanlık Makamına yetki verilmesi ve Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 18.12.2020 tarih ve 935 sayılı kararının iptali Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 13.01.2021

Sayı   : 2021/16

Konya Büyükşehir Belediyesi ile Mevlana Doğayı ve Hayvanları Sevenler Derneği ortak iş birliğinde düzenlenecek olan faaliyetler için Konya Büyükşehir Belediyesi ile Mevlana Doğayı ve Hayvanları Sevenler Derneği arasında 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 38/g ve 75/c maddeleri gereğince ortak hizmet protokolü yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 13.01.2021

Sayı   : 2021/17

Konya Büyükşehir Belediyesi ile Sessiz Canlar Cemiyeti Hayvanları Koruma Derneği ortak iş birliğinde düzenlenecek olan faaliyetler için Konya Büyükşehir Belediyesi ile Sessiz Canlar Cemiyeti Hayvanları Koruma Derneği arasında 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 38/g ve 75/c maddeleri gereğince ortak hizmet protokolü yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 13.01.2021

Sayı   : 2021/18

Mülkiyeti Belediyemize ait ekteki listede tapu kaydı ve niteliği yazılı gayrimenkullerin 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi (e) ve (j) bendleri gereği, satışa konu edilecek taşınmazların emlak beyan değerinden (rayiç bedel) az olmamak üzere en fazla 48 aya kadar vadeli olarak satılabilmesi, trampa edilebilmesi, en fazla 10 yıl süreyle kiraya verilebilmesi veya kat karşılığı anlaşma yapılabilmesi için Encümenimize yetki verilmesi; söz konusu taşınmaz ile ilgili gerekli uygulamalarda resmi kurum ve kuruluşlarla protokol yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 13.01.2021

Sayı   : 2021/19

Mülkiyeti Belediyemize ait imar artığı durumundaki parsellerin, yol fazlası olarak Belediyemiz adına tescil olan parsellerdeki hisselerimizin, imar uygulaması neticesinde oluşan parsellerdeki Belediye hisselerinin diğer hissedarlara 3194 sayılı Kanun’un 17. maddesi ve 5393 sayılı Kanun’un 18. maddesi (e) bendi gereğince satışı, hissedar olduğumuz parsellerdeki hisselerimizin devredilmesi ve hisseli parsellerin bu kapsamda arsa payı karşılığında kat karşılığı inşaat yapım sözleşmesi yapılabilmesi için Başkanlık Makamına yetki verilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 13.01.2021

Sayı   : 2021/20

Konya İli Karatay İlçesi Aziziye Mahallesinde bulunan Mevlana Çarşısı ve Öpa2 alanı 30.10.2018 tarih ve 268 karar sayısı ile Resmi Gazetede yayımlanarak 5366 sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanunun 2’nci maddesi gereğince Yenileme Alanı olarak ilan edilmesine karar verilmiştir.

Söz konusu alanda, Karatay İlçesi, Aziziye Mahallesi, 154 ada, 32 nolu parselde, vatandaş görüşmeleri, sözleşme (gayrimenkul devir sözleşmesi), takas, trampa, kamulaştırma, satın alma, plan, proje, harita uygulamaları, kat karşılığı anlaşma yapılabilmesi için; söz konusu taşınmaz ile ilgili gerekli uygulamalarda resmi kurum ve kuruluşlarla, özel ve tüzel kişiliklerle protokol yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 13.01.2021

Sayı   : 2021/21

İlimiz, Derbent İlçesi, Camiikebir Mahallesi, 113 ada, 2 ve 3 nolu parsellerin Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin (e) bendi gereğince satın alınması Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 13.01.2021

Sayı   : 2021/22

İlimiz, Karatay İlçesi, Fevziçakmak Mahallesi, 34246 ada, 1, 2, 3, 4, 15 nolu parsellerin Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin (e) bendi gereğince satın alınması Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 13.01.2021

Sayı   : 2021/23

İlimiz, Meram İlçesi, Alavardı Mahallesi, 26779 ada, 3 nolu parsel, 1, 2, 3 nolu bağımsız bölümlerin Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin (e) bendi gereğince satın alınması Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 13.01.2021

Sayı   : 2021/24

İlimiz, Selçuklu İlçesi, 2 Mahalle Mahallesi, 13911 ada, 7 nolu parselin Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin (e) bendi gereğince satın alınması Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 13.01.2021

Sayı   : 2021/25

Belediyemiz, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ve Vakıflar Bölge Müdürlüğü ve gerekli olan hallerde diğer resmi kurum ve kuruluşlar arasında, Meram İlçesi, Sahipata Mahallesi, 301 ada, 1 nolu parsel ile ilgili (Sırçalı Medrese'de bulunan Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü'nün taşınması ile ilgili), 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesi (e) bendi ve 75. maddesi (a) bendi gereği birlikte veya ayrı ayrı, ortak hizmet projesi kapsamında protokol yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 13.01.2021

Sayı   : 2021/26

Gazimağusa Belediyesine 1 adet çocuk oyun grubunun gönderilmesi amacıyla 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/p, 38/g ve 75/a maddeleri gereğince Belediyemiz ile Gazimağusa Belediyesi arasında ortak hizmet protokolü yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 13.01.2021

Sayı   : 2021/27

Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik gereğince; ilçe belediyelerine bırakılan ruhsat verme ve gelirleri bünyesine alma yetkilerinin ilçe belediyelerinden talep olması halinde daha önce olduğu gibi Konya Büyükşehir Belediyesi AYKOME'nin uhdesinde devam etmesi hususunda Konya Büyükşehir Belediyesi ile İlçe Belediyeleri arasında 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 38/g ve 75/a maddeleri gereğince ortak hizmet protokolü yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 13.01.2021

Sayı   : 2021/28

Büyükşehir Belediyemizce yapımı tamamlanan ekli listede isimleri yazılı tesislerin yine listede belirtildiği şekilde karşılığında bulunan İlçe Belediye Başkanlığı veya Sulama Kooperatifine 5 yıl süre ile devredilmesi için ilgili İlçe Belediye Başkanlığı veya Sulama Kooperatifi ve Belediyemiz arasında sulama tesisinin işletilmesinin devri ile ilgili protokol yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesi uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 12.01.2021

Sayı   : 2021/1

Akşehir İlçesi, İstasyon Mahallesi, 661 ada 4 nolu parsel ile ilgili uygulama imar planı değişikliği; “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” hükümlerine tabi olup, değer artış payı işlemlerinin tamamlanmasında ilgili ilçe belediyesi yetkili ve sorumludur.

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Akşehir İlçesi, İstasyon Mahallesi, 661 ada, 4 parsele isabet eden Ticaret-Konut Alanının yapılaşma kararlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı değişikliği teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 12.01.2021

Sayı   : 2021/2

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Akşehir İlçesi, Yeni Mahallesi, 937 ada, 2 ve 4 parsellere isabet eden Konut Alanının yapılaşma kararlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı değişikliği teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 12.01.2021

Sayı   : 2021/3

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Akşehir İlçesi, Yeni Mahallesi, 926 ada, 5 parsele isabet eden Konut Alanının yapılaşma kararlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 12.01.2021

Sayı   : 2021/4

Beyşehir İlçesi, Huğlu Mahallesi, 161 ada, 103, 145 ve 149 parseller ile ilgili uygulama imar planı değişikliği; “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” hükümlerine tabi olup, değer artış payı işlemlerinin tamamlanmasında ilgili ilçe belediyesi yetkili ve sorumludur.

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Beyşehir İlçesi, Huğlu Mahallesi, 161 ada, 103, 145 ve 149 parsellere isabet eden Sanayi Tesis Alanının yapılaşma koşullarının düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliği teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 12.01.2021

Sayı   : 2021/5

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Beyşehir İlçesi, Müftü Mahallesi, 712 ada, 102 parsel ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 18.09.2020 tarih ve 682 sayılı kararı ile onaylanan (Sağlık Alanının güney kısmının Eğitim Alanı olarak düzenlenmesi) 1/5000 ölçekli nazım imar planına göre hazırlanan imar planı değişikliği teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 12.01.2021

Sayı   : 2021/6

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Cihanbeyli İlçesi, Yeniceoba Mahallesi, 1447, 1473, 1474, 1475, 1476, 1477 ve 5479 parseller ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 20.11.2020 tarih ve 890 sayılı kararı onaylanan (Depolama Alanı) 1/5000 nazım imar planına göre hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

Söz konusu değişiklik “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” hükümlerine tabi olup, değer artış payı işlemlerinin tamamlanmasında ilgili ilçe belediyesi yetkili ve sorumludur.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 12.01.2021

Sayı   : 2021/7

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Çumra İlçesi, Okçu Mahallesi, 571 ada, 1 parsele isabet Pazar Alanının yapı yaklaşma mesafelerinin düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliği teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 12.01.2021

Sayı   : 2021/8

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Ereğli İlçesi, Hıdırlı Mahallesi, İsmet Paşa Caddesi’nde, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16.10.2020 tarih ve 776 sayılı kararı onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına göre hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 13.01.2021

Sayı   : 2021/9

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Hüyük İlçesi, Kıreli Mahallesi’nde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, değiştirildiği haliyle uygun görülmekle birlikte gerekli olan yerlerde Kıreli Mahallesi 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planında da değişiklik yapılması Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 12.01.2021

Sayı   : 2021/10

İmar planı revizyonu teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda; Kadınhanı İlçesi, Atlantı Mahallesi, 6469, 6470, 1672 ve 3144 nolu parsellerde, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 20.11.2020 tarih ve 899 sayılı kararı ile onaylanan (konut ve park alanlarının düzenlenmesi) 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonuna göre hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 12.01.2021

Sayı   : 2021/11

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay ilçe sınırları içerisinde, belirlenen alanlarda, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince Sanayi Alanları, İbadet Alanları ve Tarımsal Amaçlı Silo yapıları hariç bina yükseklikleri Yençok: Serbest ve Hmax: Serbest olarak yapılaşma koşulları belirlenen alanların emsalinde herhangi bir değişiklik yapılmadan bina yüksekliklerinin belirlenmesine ilişkin imar planı değişiklikleri teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 12.01.2021

Sayı   : 2021/12

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Saraçoğlu Mahallesi, 25958 ada, 1 parsele isabet eden Ortaokul Alanı ve Çelebi Mahallesi, 32766 ada, 1 parselin İlkokul Alanının yapı yaklaşma mesafelerinin düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliği teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 12.01.2021

Sayı   : 2021/13

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karapınar İlçesi, Pınarbaşı Mahallesi,165 ada, 6 parsele isabet eden Park Alanında Trafo yeri ayrılması ile ilgili imar planı değişikliği teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, güvenlik tedbirlerinin ilgili yatırımcı kuruluş tarafından alınması kaydıyla Komisyonumuzca değiştirildiği haliyle uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 13.01.2021

Sayı   : 2021/14

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Kulu İlçesi, Kemaliye Mahallesi, 98 ada, 4 ve 5 parsellere ilişkin Konya 1. İdare Mahkemesi’nin 2020/68 Esas ve 2020/720 sayılı kararına göre hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifinin, incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2.Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 13.01.2021

Sayı   : 2021/15

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Meram İlçesi, Osmangazi Mahallesi, 26594 ada, 1 ve 2 parsellere isabet eden Dini Tesis ve Konut Alanlarının düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinin, incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 13.01.2021

Sayı   : 2021/16

İmar planı değişikliği teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 15848 ada 3 parsele isabet eden Konut Alanının doğu cephesindeki 10 m çekme mesafesinin 5 m olarak düzenlenmesi ile ilgili planı değişikliği teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 12.01.2021

Sayı   : 2021/17

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 30174, 30175, 30176, 30177, 30178, 30179, 30180 ve 30181 adaların yapılaşma kararlarının plan notu ilave edilerek çevresi ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili planı değişikliği teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, plan değişikliği teklifinin üst ölçek plan değişikliği gerektirmesi nedeniyle 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği ile birlikte Komisyonumuzca yeniden düzenlendiği şekliyle değiştirilerek uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 13.01.2021

Sayı   : 2021/18

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 9082 parselin, Konya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 18.09.2020 tarih ve 707 sayılı kararı ile onaylanan (Resmi Kurum Alanı - Konya Orman Bölge Müdürlüğü) 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına göre hazırlanan, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 12.01.2021

Sayı   : 2021/19

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, M28-B05-C-3-D paftaya isabet eden park alanında Elektronik Haberleşme Altyapı Alanı planlanması ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, güvenlik tedbirlerinin ilgili yatırımcı kuruluş tarafından alınması kaydıyla Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 13.01.2021

Sayı   : 2021/20

İmar planı değişikliği teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi, 20566 ada 2 parsele isabet eden Konut Alanının 22x22 ebatlı blok, 4 kat olan yapılaşma kararlarının, yoğunluk artışı olmadan E:1.23, TAKS:0.30, Yençok: 4 Kat ve yapı yaklaşma mesafeleri ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili planı değişikliği teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 13.01.2021

Sayı   : 2021/21

Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 14690 ada 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 nolu parsel ile ilgili uygulama imar planı değişikliği; “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” hükümlerine tabi olup, değer artış payı işlemlerinin tamamlanmasında ilgili ilçe belediyesi yetkili ve sorumludur.

İmar planı değişikliği teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 14690 ada 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 parsellere isabet eden Konut Alanının yapılaşma kararlarının düzenlenmesi ile ilgili planı değişikliği teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 12.01.2021

Sayı   : 2021/22

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Seydişehir İlçesi, Alaylariki Mahallesi, 646 ada, 15 parselin güneyindeki Park Alanına Trafo Alanı ayrılması ile ilgili imar planı değişikliği teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, güvenlik tedbirlerinin ilgili yatırımcı kuruluş tarafından alınması kaydıyla Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 13.01.2021

Sayı   : 2021/23

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Seydişehir İlçesi, Alaylarbir ve Hacıseyitali Mahallerini kapsayan alanda, Seyit Harun Veli, Atatürk, Ord. Prof. Sadi Irmak ve Hürriyet Caddelerinde kaldırım ve otoparkların düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliği teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 12.01.2021

Sayı   : 2021/24

Konya İl bütününü kapsayan 1/5000’lik Nazım İmar Planı Notlarına, 1/1000’lik Uygulama İmar Planlarında uygulanmasına esas olmak üzere;

“İmar planı değişikliği nedeni ile yol terki veya ihdaslı duruma düşen parsellerde;

• Uygulama görmüş ve üzerinde ruhsatlı bina bulunan yapının, parseldeki konumu, kullanım amacı, taks, emsal ve inşaat alanını değiştirmemek, binanın taşıyıcı sistem özelliklerini olumsuz etkilememek, saçak seviyesini aşmamak şartı ile proje tadilat ruhsatlarının ve yapı kullanma izin belgelerinin imar uygulamalarının yapılmasını müteakip ruhsatın düzenlendiği mevzuat hükümlerine ve değişiklik öncesi imar planına göre düzenlenebileceği,

• Uygulama görmüş ve üzerinde yapı kullanma izin belgesi alınan bina bulunan parsellerde, yapının parseldeki konumu, kullanım amacı, taks, emsal ve inşaat alanını değiştirmemek, binanın taşıyıcı sistem özelliklerini olumsuz etkilememek, saçak seviyesini aşmamak şartı ile yapılacak proje tadilatlarına ruhsatın düzenlendiği mevzuat hükümlerine ve değişiklik öncesi imar planına göre izin verilebileceği,” hakkında plan notunun eklenmesi, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 12.01.2021

Sayı   : 2021/25

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Bozkır İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 572 ada, 104 parsel ile ilgili Konya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 20.11.2020 tarih ve 886 sayılı kararı ile onaylanan (Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanının Sanayi Alanı olarak düzenlenmesi) 1/5000 nazım imar planına askı süresinde yapılan itirazların incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 13.01.2021

Sayı   : 2021/26

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Çumra İlçesi, Merkez Mahallelerinde, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16.10.2020 tarih ve 787 sayılı kararı ile onaylanan revizyon nazım imar planına askı süresinde yapılan itirazlardan; Meydan Mahallesi, hastane civarında İçeriçumra-Çumra karayolu için güzergah değişikliği Karayolları tarafından uygun bulunmadığından, bölgenin karayolu projesine uygun olacak şekilde yeniden düzenlenmesi ve Bardakçı Mahallesinde 141 ada, 1 parsel nolu taşınmazda bulunan Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanının, taşınmazda bulunan Ticaret Alanı (T1) ile yerinin değiştirilmesinin kabulü, diğer itirazların tamamının reddi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 12.01.2021

Sayı   : 2021/27

İmar planı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda; Kadınhanı İlçesi, Meydanlı Mahallesi, 479 nolu parselin Tarım ve Hayvancılık Tesisi Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Erkan KARACA’nın nazım imar planı tekliflerinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 13.01.2021

Sayı   : 2021/28

İmar planı revizyonu teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda; Kadınhanı İlçesi, Ünveren Mahallesi, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215 ve 294 nolu adalarda revizyon nazım imar planı ile ilgili Kadınhanı Belediye Başkanlığı’nın teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca düzeltilerek uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 12.01.2021

Sayı   : 2021/29

İmar planı değişikliği teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda; Kadınhanı İlçesi, Tepebaşı Mahallesi, 277 ada, 1 nolu parsele isabet eden Belediye Hizmet Alanının, T3 Ticaret Alanı ve Trafo Alanı (Enerji Depolama Alanı) olarak düzenlenmesi ile ilgili Kadınhanı Belediye Başkanlığı’nın nazım imar plan değişikliği tekliflerinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 12.01.2021

Sayı   : 2021/30

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Fevziçakmak Mahallesi, 34246 ada, 1, 2, 3, 4 ve 15 parsellere isabet eden; E=1.00 Taks=0.50 Yençok=10.00 metre Küçük Sanayi Alanı olan imar planının; E=1.00 Taks=0.60 Yençok=12.50 metre Küçük Sanayi Alanı ve “Ekmek Üretim Tesisi Yapılabilir” plan notunun eklenmesi ile ilgili imar planı değişikliği teklifi, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 12.01.2021

Sayı   : 2021/31

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Çayır Mahallesi, 2311 ada, 33 parsele isabet eden; E= 1.50 Yençok=6 Kat Resmi Kurum Alanı (İl Emniyet Müdürlüğü) olan imarının; E= 1.50 Yençok=6 Kat Resmi Kurum Alanı (Adliye) olarak düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliği teklifi, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 12.01.2021

Sayı   : 2021/32

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Selahaddin Eyyubi (tapuda Sille) Mahallesi, 14535 adanın çevresi ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliği teklifinin, incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 13.01.2021

Sayı   : 2021/33

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Parsana Mahallesi, 43111 ada, 5 parsele isabet eden Konut Alanının düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliği teklifinin, incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 13.01.2021

Sayı   : 2021/34

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Beyhekim (kad:Yazır) Mahallesi, 29228 ada, 1 parsele isabet eden Resmi Kurum Alanının çevresi ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliği tekliflerinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 13.01.2021

Sayı   : 2021/35

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Bosna Hersek Mahallesi, 30102 ada, 11 parselin çevresi ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliği tekliflerinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 13.01.2021

Sayı   : 2021/36

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Seydişehir İlçesi, Alaylarbir ve Gökçehüyük Mahallelerinde, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 17.07.2020 tarih ve 482 sayılı kararı ile onaylanan, yaklaşık 147 ha’lık Alanda 3. Etap revizyon uygulama imar planına askı süresinde yapılan itirazların değerlendirilerek, Komisyonumuzca itirazların kısmen kabul, kısmen reddine, itirazlara istinaden hazırlanan imar planı teklifinin ise Komisyonumuzca yeniden düzenlendiği şekliyle, değiştirilerek uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 12.01.2021

Sayı   : 2021/37

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Yunak İlçesi, Fatih Mahallesi, 95 ada, 676 parsele isabet eden Konut Alanının Ticaret Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Yunak Belediye Başkanlığı’nın 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 13.01.2021

Sayı   : 2021/38

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Beyşehir İlçesi, Üzümlü Mahallesi, 11285 Parsel numaralı taşınmazda Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın imar planlarında değişiklik yapılması ile ilgili teklifin reddi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 13.01.2021

Sayı   : 2021/39

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Akabe Mahallesi, 25852 ada, 2 parsele isabet eden Kamu Hizmet Alanının, Ticaret Alanı ve Otopark Alanı olarak düzenlenmesi ile Karatay Belediye Başkanlığı’nın 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 12.01.2021

Sayı   : 2021/40

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Zivecik Mahallesi, 5811 ada, 28, 29, 30 parsellerin Sanayi Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Hasan SERT’in imar planı teklifinin, incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.