16 Ekim 2020 Komisyon Raporları 

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 14.10.2020

Sayı   : 2020/195

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 21. maddesi ile Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik gereğince; Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı adının Ulaşım Dairesi Başkanlığı olarak değiştirilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 14.10.2020

Sayı   : 2020/196

5216 sayılı Belediye Kanunu’nun 21. maddesi ile Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11. maddesi gereğince ekli (III) Sayılı Cetveldeki kadro değişikliğinin yapılması Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 14.10.2020

Sayı   : 2020/197

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 20. maddesi gereğince; danışmanlara her türlü ödemeler dâhil Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterine ödenen brüt aylık miktarının %75’i olarak ödenmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 14.10.2020

Sayı   : 2020/198

Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA) tarafından TR52/2020/Kaynak02 (Konya) referans numarası ile çağrıya çıkan ‘Kaynak Verimliliği Mali Destek Programı’nın 2020 Yılı teklif çağrısına Konya Büyükşehir Belediyesince sunulan ‘’Endirekt Armatürlerin LED Armatürlere Dönüştürülmesi Projesi’’ adlı proje teklifinde Belediyemizi temsile, ilzama ve proje belgelerini imzalamaya Genel Sekreter Ercan USLU’nun yetki kılınması Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 14.10.2020

Sayı   : 2020/199

Kadınhanı İlçe Belediyesi’nin 2020 Yılı Gider Bütçesinde; Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 430.000,00 TL ödeneğin eksiltilerek, Özel Kaleme 430.000,00 TL ödenek aktarılması, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nden 273.000,00 TL, Zabıta Müdürlüğü’nden 140.000,00 TL, Temizlik Hizmetleri Müdürlüğü’nden 100.000,00 TL, Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden 235.000,00 TL, Yazı İşleri Müdürlüğü’nden 158.000,00 TL, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nden 359.000,00 TL, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden 335.000,00 TL ödeneğin eksiltilerek toplam 1.600.000,00 TL ödeneğin Fen İşleri Müdürlüğü’ne aktarılması Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 14.10.2020

Sayı   : 2020/200

Çeltik İlçe Belediyesinin; 2020 Yılı Gelir Bütçesinin,

06.1.3.01 Diğer Bina Satış Gelirleri          7.000.000,00 TL

06.1.5.01 Arsa Satışı                                 3.000.000,00 TL

Olmak üzere toplam 10.000.000,00 TL gelir karşılığında; 2020 Yılı Gider Bütçesinin;

Fen İşleri Müdürlüğüne; (Hizmet Binası ve Yol Yapım Gid.) 9.500.000,00 TL

Hesap İşleri Müdürlüğüne; Diğerleri (Yedek Ödenek)               500.000,00 TL

olmak üzere toplam 10.000.000,00 TL ödenek konması Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 14.10.2020

Sayı   : 2020/201

Derebucak İlçe Belediyesinin; 2020 Yılı Gelir Bütçesinin, 05.2.2.51 Merkezi İdare Vergi Gelirlerinden Alınan Paylara 3.200.000,00 TL gelir karşılığında, 2020 Yılı Gider Bütçesinin; 06 Sermaye Giderlerine (Güneş Enerjisi GES Santrali kurulması için) 3.200.000,00 TL ödenek konması Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 14.10.2020

Sayı   : 2020/202

Büyükşehir Belediyemizin bağlı kuruluşu olan Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün İller Bankası A.Ş.’den kullanacağı ''Tuzgölü Özel Çevre Koruma Bölgesi Sınırları İçerisinde Yapılacak 4 adet Atıksu Arıtma Tesisi Yapımı İşi '' için 12.500.000,00 TL 'lik (Onikimilyonbeşyüzbin) krediye ilişkin düzenlenen kredi sözleşmesinden kaynaklanan her türlü ödeme yükümlülüğünü sözleşme hükümleri çerçevesinde yerine getirememesi ve/veya kredi teminatlarının yetersiz kalması halinde Büyükşehir Belediyemizin Hazine ve Maliye Bakanlığı ve/veya Banka tarafından dağıtılan yasal payların mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamının garanti olarak gösterilmesine ve konuya ilişkin her türlü iş ve işlemlerin yürütülmesi için Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim ALTAY’a yetki verilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 14.10.2020

Sayı   : 2020/203

Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği’nin 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15/b ve 18/m maddeleri gereğince ekte belirtildiği şekilde kabulü Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 14.10.2020

Sayı   : 2020/204

2021 yılı için 4734 sayılı Kanun’un Ek 7’nci maddesi ve Kamu İhale Genel Tebliği’nin 97/A maddesi gereğince Büyükşehir Belediyemiz, KOSKİ Genel Müdürlüğü, Meram ve Karatay Belediyeleri’nin ortak ihtiyacı olan akaryakıt ihalesinin tek ihale ile Büyükşehir Belediyemiz koordinatörlüğünde yapılması; gerekli iş, işlem ve protokollerin yapılması ve protokollerin imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 14.10.2020

Sayı   : 2020/205

UKOME’nin 09.09.2020 tarih ve 2020/4/08 nolu kararı ile aşağıda hattı ve güzergahı belirtilen taşıma hattında faaliyet göstermek üzere 2 araçlık hattın 10 (on) yıllığına kiraya verilmek üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre ihale edilmesi hususunda; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15/1/f bendi ve 4. fıkrası ile 5216 sayılı Kanun’un 7/p bendi gereğince Belediye Encümenine yetki verilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

Çeltik İlçesi – Akşehir Hattı

Güzergah : Çeltik - Mevlana Bulvarı - Çeltik Yolu - D-695 Ankara - Akşehir Devlet yolu - Seyit Mahmut Hayrani Caddesi - İstasyon Caddesi - Mustafa Kemalpaşa Caddesi - Tarık Buğra Sokağı takiben Köy ve Belde Garajı.

Araç Sayısı : 2 Araç

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 14.10.2020

Sayı   : 2020/206

Meram Kozağaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü Raylı Sistemler Bölümünde eğitim-öğretim gören öğrencilerinin bilgi ve motivasyonunu artırmak, öğrenim ve uygulamalarını geliştirmek amacıyla Büyükşehir Belediyemizde staj yapma hususunda 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 38/g ve 75/a maddeleri gereğince Belediyemiz ile Meram Kozağaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü arasında ortak hizmet protokolü yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 14.10.2020

Sayı   : 2020/207

Pandemi sürecinde acil ulaşım ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Belediyemiz ile İl Sağlık Müdürlüğü ve Konya Minibüscüler ve Umum Servis Araçları Esnaf Odası Başkanlığı arasında 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 38/g ve 75. maddeleri gereğince ortak hizmet protokolü yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesi, 18.09.2020 tarih ve 602 sayılı Meclis Kararının kaldırılması Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 14.10.2020

Sayı   : 2020/208

Belediyecilik hizmetlerinde yapılması planlanan Hayat Eve Sığar (HES) Kodu kontrolü uygulaması için belediyemizin ilgili elektronik sistemleri ile Hayat Eve Sığar sisteminin entegrasyon çalışmalarının yürütülmesi için Belediyemiz ile Sağlık Bakanlığı arasında işbirliği yapılması, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 38/g ve 75/a maddeleri gereğince bakanlıkla protokol yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 14.10.2020

Sayı   : 2020/209

Covid-19 pandemisi nedeniyle okulların tatil edilmesi sürecinde abonman elkart kullanıcılarına aşağıda belirtildiği şekliyle ücret iadesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

Covid-19 pandemisi nedeniyle okulların tatil edilmesi sürecinde kartlarına yükledikleri abonmanları kullanamayan indirimli Elkart sahibi vatandaşlar için;

1. 13.02.2020 – 13.03.2020 tarihleri arasında (bu iki tarih dâhil) abonman yükleyenler tespit edilecektir. (Bu tarih aralığından önce yapılmış ancak kullanım dönemi okulların kapalı olduğu döneme denk gelen abonman yüklemeleri de dâhil edilir.)

2. Aynı şekilde bu tarih aralığında (e-dolum talimatı oluşturma tarihine bakılmaksızın) E-dolum sistemi üzerinden abonmanlarını aktifleştirenler tespit edilecektir.

3. Bu kişilerin abonmanlarının kaç gününün 14.03.2020 tarihi ve sonrasına geldiği bulunacaktır.

4. Bu gün sayısından kişinin 14.03.2020 tarihinden sonra abonmanı kullandığı gün sayısı çıkarılacak ve bu işlem sonrası tespit edilen gün sayısı iadede dikkate alınacaktır.

5. İade işlemi e-Dolum ya da benzeri bir sistem üzerinden yapılacak olmakla birlikte teknik sebepler, kişinin kartının kapanması, öğrenciliğini bitmesi veya talebi doğrultusunda kendisine ya da birinci dereceden yakınına nakit veya havale/EFT şeklinde yapılabilir.

6. Vatandaş iadenin kendisine ait başka bir karta yüklenmesini talep edebilir.

7. E-dolum üzerinden iadelerde bir web sayfası üzerinden kişi ne zaman abonmanını yüklemek isterse o tarihte abonman iadesi talebi oluşturacaktır.

8. Bu çalışma için son başvuru ve son işlem tarihini belirlemeye başkanlık makamı yetkilidir.

Covid-19 pandemisi nedeniyle toplu ulaşımın kendilerine ücretsiz olması sonucu kartlarına yükledikleri abonmanları kullanmayan Tam Abonman Elkart sahibi sağlık çalışanları için;

1. Bu kişilerden talep edenler için iade işlemi uygulanır.

2. 24.02.2020 - 24.03.2020 tarihleri arasında (bu iki tarih dâhil) abonman yükleyenler tespit edilecektir. (Bu tarih aralığından önce yapılmış ancak kullanım dönemi toplu ulaşımın sağlık çalışanlarına ücretsiz olduğu döneme denk gelen abonman yüklemeleri de dâhil edilir.)

3. Aynı şekilde bu tarih aralığında (e-dolum talimatı oluşturma tarihine bakılmaksızın) E-dolum sistemi üzerinden abonmanlarını aktifleştirenler tespit edilecektir.

4. Bu kişilerin abonmanlarının kaç gününün 25.03.2020 tarihi ve sonrasına geldiği bulunacaktır.

5. İade işleminde bu gün sayısı dikkate alınacaktır.

6. İade işlemi kişiye ait aynı ya da farklı karta abonman yüklemesi ya da kişiye ya da birinci derece yakınına nakit ya da havale/EFT yoluyla ödeme şeklinde yapılabilecektir.

7. Başkanlık makamı, kişinin sağlık çalışanı olup olmadığını doğrulama amacıyla belge istemeye, hastanelerden ve diğer kurumlardan liste almaya, kurum ve kuruluşlardan alınacak web servisleri veya benzeri sistemleri kullanmaya yetkilidir.

8. Bu çalışma için son başvuru ve son işlem tarihini belirlemeye başkanlık makamı yetkilidir.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 14.10.2020

Sayı   : 2020/210

Konya’nın uluslararası alanda tanıtımına katkıda bulunmak üzere çekimleri başta Konya şehri olmak üzere Türk Kültür Coğrafyası Şehirlerinde yapılacak olan “Türk Şehirleri Programının”; yapım ekibi, teknik ekip, ekipman, dekor-kostüm, film-kaset ücreti, post prodüksiyon, prodüksiyon, bu kapsamda Büyükşehir Belediyemizce görevlendirilecek olan personelin yurt içi ve yurtdışı ulaşım, konaklama, iaşe ve ibate giderleri giderlerinin Büyükşehir Belediyemiz tarafından karşılanması, programın uluslararası yayın yapan TRT Avaz kanalında ücretsiz olarak yayınlanması için Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) ile Büyükşehir Belediyemiz arasında 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 38/g ve 75/a maddeleri gereğince protokol yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 14.10.2020

Sayı   : 2020/211

TRT tarafından çekimleri Konya’da yapılacak olan “Hazret-i Mevlâna’nın Hayatı” konulu dizi filminin, çekileceği mülkiyeti hazineye ait Meram İlçesi, Karahüyük Mahallesi 27593 ada, 1, 2, 3, 8, 17 parseller, 27684 ada, 1 parsel ve 41745 ada, 1 parselde bulunan taşınmazlar üzerine Büyükşehir Belediyemizce film platosu kurulması için 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 38/g ve 75/a maddeleri gereğince Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) ile Büyükşehir Belediyemiz arasında ortak hizmet protokolü yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 14.10.2020

Sayı   : 2020/212

Ahlat ilçesi sınırları içerisinde bulunan Selçuklu eserlerini ziyaret etmek üzere yurt içi ve yurtdışından gelen yerli ve yabancı ziyaretçilere daha iyi hizmet vermek üzere; Ahlat Belediyesi tarafından ihale edilerek, inşaatına başlanan “Ahlat Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminali İnşaat Projesine”, Büyükşehir Belediyemizce 1.500.000,00 TL destek verilmesi için Ahlat Belediyesi ile Büyükşehir Belediyemiz arasında 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 38/g ve 75/a maddeleri gereğince ortak hizmet protokolü yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 14.10.2020

Sayı   : 2020/213

Gazze Belediyesi tarafından belediye hizmetlerinin ve Koronavirüs hastalığı (COVID-19) ile mücadele hizmetlerinin yerine getirilebilmesinde kullanılmak üzere; Büyükşehir Belediyemizce 1.000.000,00 TL destek verilmesi için Türk Dünyası Belediyeler Birliği ile Büyükşehir Belediyemiz arasında 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 38/g ve 75/a-b maddeleri gereğince ortak hizmet protokolü yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 14.10.2020

Sayı   : 2020/214

Mülkiyeti Maliye Hazinesi’ne ait ve Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı'na tahsisli olan Selçuklu İlçesi, 2 Mahalle, 410 ada, 38 parsel sayılı taşınmaz üzerine Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı'nın kullanımına yönelik yeni depo vasıflı bina yapılması ile ilgili Belediyemiz, Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı ve gerekli olması halinde ilgili diğer resmi kurum ve kuruluşlar arasında 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesi (e) bendi ve 75. maddesi (a) bendi gereği birlikte veya ayrı ayrı, protokol yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 14.10.2020

Sayı   : 2020/215

Mülkiyeti Belediyemize ait İstanbul İli, Şişli İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 993 ada, 8 parselde bulunan Konya Yurdunun yenisi yapılana kadar; intifa hakkı sahibi olan Konya Yüksek Öğrenim Yaptırma Derneği’ne yurt binası kiralamak üzere 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesi (p) bendi ve 4734 sayılı Kanunu’nun 22. maddesi (e) bendi gereği Başkanlık Makamına yetki verilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 14.10.2020

Sayı   : 2020/216

Mülkiyeti Belediyemize ait, Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 15384 ada, 11, 12, 13, 14 parsel numaralı gayrimenkullerin; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesi (e) ve (j) bendleri gereği en fazla 48 aya kadar vadeli olarak satılabilmesi, trampa edilebilmesi, en fazla 10 yıl süreyle kiraya verilebilmesi veya kat karşılığı anlaşma yapılabilmesi için Encümenimize yetki verilmesi; söz konusu taşınmaz ile ilgili gerekli uygulamalarda resmi kurum ve kuruluşlarla protokol yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 14.10.2020

Sayı   : 2020/217

Mersin İli, Mezitli İlçesi, Mezitli Mahallesi, 4427 parseldeki hissemizin 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 45. maddesinin 3. fıkrası ile Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Tahsis ve Devri Hakkında Yönetmeliğin 12. ve 14. maddelerine istinaden Vilayetler Evi olarak kullanılmak üzere Vilayetler Birliği Başkanlığı'na mülkiyetin bedelsiz devri Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 16.10.2020

Sayı   : 2020/476

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu ilçesi, Sille Mahallesi, 29137 ada, 9 parsel ve çevresindeki alanda Spor Alanı ve Rekreasyon Alanının düzenlenmesine ilişkin imar planı değişikliği tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 13.10.2020

Sayı   : 2020/477

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Akşehir İlçesi, Çimenli Mahallesi, 409 ada 3 parsel de bulunan Tarihi Hamam ve çevresinin düzenlenmesi ile ilgili 1/5000 nazım imar planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 13.10.2020

Sayı   : 2020/478

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Beyşehir İlçesi, Hamidiye Mahallesi, 656 ada, 29 parselin batısındaki Park Alanı içerisine Trafo Alanı ayrılması ile ilgili imar planı değişikliği teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, güvenlik tedbirlerinin ilgili yatırımcı kuruluş tarafından alınması kaydıyla Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 13.10.2020

Sayı   : 2020/479

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Beyşehir İlçesi, Üstünler Mahallesi, 1627, 1628, 1629, 1633, 1657, 1658 ve 1659 parseller ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 17.01.2020 tarih ve 67 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğe (Park Alanı, Belediye Hizmet Alanı ve Otopark Alanlarının yeniden düzenlenmesi) göre hazırlanan uygulama imar planı revizyonu teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 13.10.2020

Sayı   : 2020/480

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Cihanbeyli İlçesi, Atçeken, Bahçelievler ve Köprübaşı Mahallelerinde, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu ve ilave imar planları ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği tekliflerinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca değiştirilerek uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 13.10.2020

Sayı   : 2020/481

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Cihanbeyli İlçesi, Atçeken Mahallesi, 48 ada 1 parsele isabet eden Çocuk Bahçesi Alanı içerisine Regülatör Alanı ayrılması ile ilgili imar planı değişikliği teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, güvenlik tedbirlerinin ilgili yatırımcı kuruluş tarafından alınması kaydıyla Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 13.10.2020

Sayı   : 2020/482

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Cihanbeyli İlçesi, Kuşca Mahallesi, 158 ada 1 parsele isabet eden Park Alanı içerisine Trafo Alanı ayrılması ile ilgili imar planı değişikliği teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, güvenlik tedbirlerinin ilgili yatırımcı kuruluş tarafından alınması kaydıyla Komisyonumuzca değiştirilerek uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 13.10.2020

Sayı   : 2020/483

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Çeltik İlçesi, Selçuk Mahallesi, 161 ada, 22 parsel ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 17.07.2020 tarih ve 491 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına göre Küçük Sanayi Alanı ile Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanının yapılaşma şartları ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 13.10.2020

Sayı   : 2020/484

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Çumra İlçesi, Okçu Mahallesi, 421 ada, 21, 22 parseller, 544 ada, 10 parsel, 545 ada, 1 parsellere isabet eden Tarımsal Amacı Korunacak Alan, Park ve yollardan geçen 380 kW Akkuyu NGS – Seydişehir İletim Hattının imar planına işlenmesi ile ilgili imar planı değişikliği teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 13.10.2020

Sayı   : 2020/485

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Çumra İlçesi, Yeni Mahallesi, 838 ada, 26, 29, 30, 33 38 parsellere isabet eden Tarımsal Amacı Korunacak Alandan geçen 380 kW Akkuyu NGS – Seydişehir İletim Hattının imar planına işlenmesi ile ilgili imar planı değişikliği teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 13.10.2020

Sayı   : 2020/486

İmar planı değişikliği teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Çumra İlçesi, Okçu Mahallesi, 523 ada, 5 parsel ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 17.01.2020 tarih ve 69 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı (Depolama Alanı) değişikliğine göre hazırlanan uygulama imar planı teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 15.10.2020

Sayı   : 2020/487

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Hüyük İlçesi, Ulupınar Mahallesi, 8629 parsele isabet eden Belediye Hizmet Alanı içerisine Trafo Alanı ayrılması ile ilgili imar planı değişikliği teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, güvenlik tedbirlerinin ilgili yatırımcı kuruluş tarafından alınması kaydıyla Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 13.10.2020

Sayı   : 2020/488

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Ilgın İlçesi, Şıhbedrettin Mahallesi, 888 ada, 132 parselin kuzey doğusundaki Park Alanı içerisine Regülatör Alanı ayrılması ile ilgili imar planı değişikliği teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, güvenlik tedbirlerinin ilgili yatırımcı kuruluş tarafından alınması kaydıyla, planda güney ve doğu cephelerinden 3 metrelik yapı yaklaşma mesafesinin eklenerek yeniden düzenlendiği şekliyle Komisyonumuzca değiştirilerek uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 13.10.2020

Sayı   : 2020/489

İmar planı değişikliği teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda; Kadınhanı İlçesi, Kolukısa/Mescit Mahallesi, 145 ada, 1 nolu parsel ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 19.06.2020 tarih ve 420 sayılı kararı ile onaylanan Konut ve Park Alanı amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine göre hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 13.10.2020

Sayı   : 2020/490

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karapınar İlçesi, İpekçi Mahallesi, 3098 ada 1 parsele isabet eden Ticaret Alanının yapılaşma kararlarının düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliği teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 13.10.2020

Sayı   : 2020/491

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karapınar İlçesi, Gaziosmanpaşa Mahallesi, 1589 ada 21, 22 ve 24 parsellere isabet eden Askeri Alanın yapılaşma kararlarının düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliği teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 13.10.2020

Sayı   : 2020/492

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Hacıyusufmescit Mahallesi 30802 adanın kuzeyinde sınırları belirlenen alan yürürlükteki uygulama imar planında Park Alanı olan imarına 5 m. x 10 m. ebatlı Trafo Alanı planlanması ile ilgili imar planı değişikliği teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, güvenlik tedbirlerinin ilgili yatırımcı kuruluş tarafından alınması kaydıyla Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 13.10.2020

Sayı   : 2020/493

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Emirgazi Mahallesi 24028 ada ile 32543 adanın arasındaki sınırları belirlenen alanın yürürlükteki revizyon imar planında Park Alanı olan imarına 5 m. x 10 m. ebatlı Trafo Alanı planlanması ile ilgili imar planı değişikliği teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, teklif edilen trafonun 12 metrelik taşıt yolundan 3 metre geriye çekilerek düzenlendiği şekliyle; güvenlik tedbirlerinin ilgili yatırımcı kuruluş tarafından alınması kaydıyla, Komisyonumuzca değiştirilerek uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 13.10.2020

Sayı   : 2020/494

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Hamzaoğlu Mahallesi 32772 ada 5 nolu parselin yürürlükteki revizyon imar planında E: 0.60, TAKS: 0.40, Hmax: Serbest yapılaşma koşulları ile Dini Tesis Alanı olan imarının Cami Alanı olarak planlanması ve yapı yaklaşma mesafeleri ile yapılaşma koşullarının düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliği teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, düzeltildiği şekliyle Komisyonumuzca değiştirilerek uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 13.10.2020

Sayı   : 2020/495

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Saraçoğlu Mahallesi, 24466 ada 1 nolu parselin batısında yürürlükteki uygulama imar planında Park Alanı ve Trafo Alanı olan imarında mevcutta bulunan 5 m. x 10 m. ebatlı Trafo Alanının yerinin değiştirilerek 10 m. x 20 m. ebatlı olarak yeniden planlanması ile ilgili imar planı değişikliği teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, güvenlik tedbirlerinin ilgili yatırımcı kuruluş tarafından alınması kaydıyla, planda kuzeybatı cephesinden 3 metrelik yapı yaklaşma mesafesinin eklenerek yeniden düzenlendiği şekliyle Komisyonumuzca değiştirilerek uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 13.10.2020

Sayı   : 2020/496

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Kulu İlçesi, Karşıyaka Mahallesi, 580 ada, 194 parsel ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.12.2019 tarih ve 982 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine göre hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 13.10.2020

Sayı   : 2020/497

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Kulu İlçesi, Dinek Mahallesinde, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.12.2019 tarih ve 983 sayılı kararı ile onaylanan (154 kV KuluEmirler Enerji İletim Hattı güzergâhının Teknik Altyapı alanları vasfında imar planına işlenmesi) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine göre hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 13.10.2020

Sayı   : 2020/498

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Meram İlçesi, Kozağaç Mahallesi, 27221 ada, 1 parsele isabet eden Rekreasyon Alanı içerisine Elektronik Haberleşme Altyapı Alanı ayrılması ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup yeniden düzenlendiği şekliyle Komisyonumuzca değiştirilerek uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 13.10.2020

Sayı   : 2020/499

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Meram İlçesi, Alakova Mahallesi, 23059 ada 5 parsele isabet eden Sosyal Tesis (Yurt) Alanının yapılaşma kararlarının düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, güneyde 10 metre olan yapı çekme mesafesinin 7 metre olarak yeniden düzenlendiği şekliyle Komisyonumuzca değiştirilerek uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 13.10.2020

Sayı   : 2020/500

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Meram İlçesi, Köyceğiz Mahallesi, M28-B-14-D-4-B, M28-B-14-D-3-A, M28-B-14-D-3-B ve M28-B-14-D-2-C paftalara isabet eden, 40682 ada 3 ve 4 nolu parseller ve çevresinde (güneyde Köyceğiz Caddesi, Kuzeyde Necmettin Erbakan Üniversitesi, doğuda Huzurevi batıda Maddi Sokak ile sınırlı alanda) Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.08.2020 tarih ve 578 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup yeniden düzenlendiği şekliyle Komisyonumuzca değiştirilerek uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 13.10.2020

Sayı   : 2020/501

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Sarayönü İlçesi, Ladik Mahallesi, 198 ada, 1, 2, 11 ve 12 parseller ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 17.07.2020 tarih ve 500 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama imar plan değişikliği teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 13.10.2020

Sayı   : 2020/502

İmar planı ve imar planı revizyonu teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Dikilitaş ve Sancak Mahalleri, M29-A-01-D-2-B, M29-A-01-D-2-C, M29-A-01-C-1-D, M29-A01-C-1-B,M29-A-01-C-1-C, M29-A-01-C-2-D, M29-A-01-C-3-B, M29-A-01-C-3-A, M29-A-01-C-4-B, M29-A-01-C-4-A, M29-A-01-C-4-D, M29-A-01-C-4-C, M29-A-01-C-3-D, M29-A-01-C-3-C, M29-A06-B-2-B ve M29-A-06-B-2-A paftalarına isabet eden alanda Konya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.08.2020 tarih ve 583 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak 1/1000 Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca değiştirilerek uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 13.10.2020

Sayı   : 2020/503

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, M28-B05-D-4-C pafta 43106 ada 1 parselin ebatlı blok 13.75x12.00 Cami Alanı ve 13.75x6.25 1 kat ebatlı blok Sosyal Tesis Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliği teklifinin üst ölçek plan kararlarını etkilemesi nedeniyle 1/5000 ölçekli plan değişikliği ile birlikte düzenlendiği şekliyle Komisyonumuzca değiştirilerek uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 13.10.2020

Sayı   : 2020/504

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Sulutas Mahallesi, 43342 ada, 27 parselin Konut Alanı olarak yapılaşma kararları ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifi 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile birlikte Komisyonumuzca yeniden düzenlendiği şekliyle uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 13.10.2020

Sayı   : 2020/505

İmar planı değişikliği teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Çumra İlçesi, Karkın Mahallesi, 346 ada, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 16 ve 17 parsellere isabet eden Konut, PTT ve Ticaret-Konut Alanlarının; Konut, Akaryakıt ve Sevis İstasyonu Alanı ve Ticaret-Konut Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliği teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 13.10.2020

Sayı   : 2020/506

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Küçüksinan Mahallesi, 25924 ada, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 10 parsellere isabet eden Konut Alanlarının yapılaşma kararlarının düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliği teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, 25924 ada, 4, 5, 6, 7 parselleri kapsayan alanın güneybatı cephesi yapı yaklaşma mesafesinin 10 metre olarak düzenlendiği şekliyle Komisyonumuzca değiştirilerek uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 13.10.2020

Sayı   : 2020/507

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Sarayköy Mahallesi, M28B14A1A, M28-B14A1B ve M28B14A2A paftalara isabet eden alanda Konut, Ticaret ve Sosyal Donatı Alanlarından oluşan 1/25000, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve değişikliği yapılması tekliflerinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 13.10.2020

Sayı   : 2020/508

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Konya İli, Cihanbeyli İlçesi, Karşıyaka Mahallesi’nde mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı ve Konya Büyükşehir Belediyesi’ne tahsisli 370 ada 18 ve 19 sayılı taşınmazlarda hazırlanan “Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi” amaçlı imar plan çalışması ile 5403 sayılı Toprak Koruma Ve Arazi Kullanımı Kanununun 13. maddesi ve 3194 sayılı İmar Kanunu çerçevesinde kamu yararı kararı alınması hakkındaki teklif Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 13.10.2020

Sayı   : 2020/509

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Cihanbeyli İlçesi, Yeniceoba Mahallesi’nde, 7227 parsel içerisindeki Terminal Alanının Kapalı Spor Tesisi Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Cihanbeyli Belediye Başkanlığı’nın imar planı teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 13.10.2020

Sayı   : 2020/510

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Cihanbeyli İlçesi, Karşıyaka Mahallesi, 1452 ada, 1 parsele isabet eden Konut Alanının Belediye Hizmet Alanı (Atık Getirme Merkezi) olarak düzenlenmesi ile ilgili Cihanbeyli Belediye Başkanlığı’nın imar planı değişikliği tekliflerinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 13.10.2020

Sayı   : 2020/511

İmar planı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Çumra İlçesi, İçeriçumra Mahallesi, 399 ada, 4 parselin Sanayi Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Anadolu Efes Biracılık San. A.Ş.’nin 1/5000 ölçekli nazım imar planı teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 13.10.2020

Sayı   : 2020/512

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Ereğli İlçesi, Orhaniye Mahallesi, 176 ada, 126, 127 parseller, 178 ada, 1 parsel ve 180 ada, 2 parsellerde isabet eden Belediye Hizmet Alanı ve Konut Alanlarının düzenlenmesi ile ilgili Ereğli Belediye Başkanlığı’nın 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve uygulama imar planı değişikliği teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, konut alanı olarak planlanan kısımlar için E=1.00, Yençok=6 Kat yapılaşma koşullarıyla düzenlenecek şekilde, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 13.10.2020

Sayı   : 2020/513

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Ereğli İlçesi, Hıdırlı Mahallesi, İsmet Paşa Caddesi’nde imar planı değişikliği yapılması ile ilgili Ereğli Belediye Başkanlığı’nın 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 13.10.2020

Sayı   : 2020/514

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karapınar İlçesi, Hankapı Mahallesi, 615 ada 3 ve 10 parsellerin Belediye Hizmet Alanı ve Ticaret Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Karapınar Belediye Başkanlığı’nın imar planı değişikliği tekliflerinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 13.10.2020

Sayı   : 2020/515

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Kulu İlçesi, Kozanlı Mahallesi, 246 ada, 1 parsel, 245 ada, 5 parsel, 101 ada, 3, 4 ve 6 parsellere ve 114 ada 3 parsele isabet eden Kamu Hizmet Alanı, Ticaret+Konut (TİCK) ve Meydanın düzenlenmesi ile ilgili Kulu Belediye Başkanlığı’nın imar planı değişikliği tekliflerinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 13.10.2020

Sayı   : 2020/516

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi, 42356 ada, 2, 6 ve 7 parseller ve çevresi ile Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 17.07.2020 tarih ve 504 sayılı kararı ile onaylanan imar planı değişikliğine askı süresinde yapılan itirazların reddi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 13.10.2020

Sayı   : 2020/517

İmar planı değişikliği teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda; Beyşehir İlçesi, Yeni Mahalle’de Beyşehir Çevre Yolu Caddesi, Prof. Dr. Ali Acar Caddesi, Yaman Caddesi Bademli Köyü yolu, Şehit Osman Çınar Caddesi, Hastane Caddesi, Bağlar Caddesi, 41309.Sokak, 41310. Sokak, 41311. Sokak, Hacıakif Mahallesi’nde Şehit Hasan Metli Caddesi’nde, Hamidiye Mahallesi’nde Mimar Sinan Caddesi, Süleyman Bey Caddesi, Ali Akkanat Caddesi, Muammer Taşkoy Caddesi’nde, Bahçelievler Mahallesi’nde Mevlüt Karaoğlu caddesi, Tahir Akyürek Caddesi’nde Müftü Mahallesi’nde Kesimoğlu Bulvarı ve Ali Muslu Caddesi’nde 1/1000 Uygulama İmar Planında “Zemin katlar ticaret yapılabilir” şeklinde plan notu eklenmesi teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 13.10.2020

Sayı   : 2020/518

İmar planı değişikliği teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda; Ilgın İlçesi, Merkez Mahallesi’nde, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.03.2020 tarih ve 267 sayılı kararı ile onaylanan revizyon imar planlarına askı süresinde yapılan itirazların görüşülmesi teklifi Komisyonumuzca kısmen ret kısmen de uygun görülmüş, aynı zamanda revizyon imar planı sınırı dışında kalan muhtelif alanlarda plan değişikliği yapılması Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 13.10.2020

Sayı   : 2020/519

İmar planı değişikliği teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda; Kulu İlçesi, Karşıyaka Mahallesi, 1473 ada, 6, 7 ve 8 parsellere isabet eden Depolama Alanının çekme mesafelerinin, ada kenarı ve ifraz hattı düzenlemelerinin yapıldığı imar planı değişikliği teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 13.10.2020

Sayı   : 2020/520

İmar planı değişikliği teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda; Kulu İlçesi, Karşıyaka Mahallesi, 1473 ada, 9 parsele isabet eden Depolama Alanının yapı yaklaşma mesafesinin ve ifraz hattının düzenlendiği imar plan değişikliği teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 13.10.2020

Sayı   : 2020/521

İmar planı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda; Kulu İlçesi, Camiikebir Mahallesi, 204 ada, 13 parsele ilişkin Konya 2. İdare Mahkemesi’nin 2019/375 Esas ve 2020/442 sayılı kararının görüşülmesi teklifinin incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 13.10.2020

Sayı   : 2020/522

Otopark Yönetmeliği ile tespit yetkisi verilen konular ile ilgili usul ve esasların belirlenmesi ve yürürlükten kaldırılan mevzuat ile tespit yetkisi verilen konulara ilişkin düzenlenen esaslarının yönetmeliğe uygun hale getirilmesi teklifinin iadesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 13.10.2020

Sayı   : 2020/523

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Beyşehir İlçesi, Üzümlü Mahallesi, 11285 Parsel numaralı taşınmazda Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın imar planlarında değişiklik yapılması ile ilgili tekliflerinin, incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 14.10.2020

Sayı   : 2020/524

İmar planı değişikliği teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda; Çumra İlçesi, Merkez Mahallelerinde yapılan revizyon nazım imar planın görüşülmesi tekliflerinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 14.10.2020

Sayı   : 2020/525

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Zivecik Mahallesi, 5811 ada, 28, 29, 30 parsellerin Sanayi Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Hasan SERT’in imar planı teklifinin, incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 13.10.2020

Sayı   : 2020/526

İmar planı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda; Sarayönü İlçesi, Başhüyük Mahallesi, 1092 nolu parselin bir kısmında, Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretimi ve İletim Tesisleri Alanı) düzenlenmesi ile ilgili Baştav Tarım Hay. San. Tic. Ltd. Şti.’nin imar planı teklifinin incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 13.10.2020

Sayı   : 2020/527

İmar planı değişikliği teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda; Selçuklu İlçesi, Bosna Hersek Mahallesi, 30102 ada, 11 parselin Resmi Kurum Alanı ve Ticaret Alanı olarak çevresi ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili teklifin Komisyonumuzca iade edilmesi uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 14.10.2020

Sayı   : 2020/528

Konya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.11.2014 tarih ve 833 sayılı kararının, "Oyun salonları, kahvehane, kafe, düğün salonları vb. gibi halkın toplu olarak uzun süre içinde kaldığı mahallerin iç yüksekliği” ibaresinin aşağıdaki şekilde düzenlenmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

“Konya il sınırları içerisinde imar planında; Sanayi, küçük sanayi, organize sanayi, konut dışı çalışma alanlarında ve ticari parsellerde: binanın tamamının bu amaçla kullanılması, parselin ayrık yapı nizamına tabi olması, binanın bütünün tek bağımsız bölüm olarak fırın ve müştemilatına tahsis edilmesi, ön bahçe mesafesinin en az (8.00) metre bırakılması durumunda ekmek fırını yapılabilir. Üst katlarında konut bulunmayan, Kent veya bölge ölçeğinde hizmet veren, bağımsız bölüm brüt alanı 1000 m2 ve üzeri olan alış-veriş merkezleri içinde, bağımsız bölüm numarası almayan ve kendi müşterisine yönelik satış yapan fırınlar yapılabilir.

Konut alanlarında ve ticari alanda üst katlarında konut bulunan binaların zemin katlarında araç kiralama ve araç satışı yapan işyerleri, kargo şirketi, oto yedek parça satış ve tamirat yerleri açılmasına izin verilmez. Araç satışı yapan işletmeler; İmar planında bu alana ayrılmış toplu işyerleri haricinde; imar planında Eski Sanayii, Karatay Sanayii, Kunduracılar, Meram Sanayii alanları haricindeki, sanayi ve küçük sanayi alanlarında ve bu alan sınırları içerisinde yer alan ticaret parsellerinde, işyeri açma ve Çalıştırma Ruhsatı Yönetmeliği kapsamında açılabilir. Konut yerleşim alanları içerisinde yer alan ticaret parsellerinde araç satış yerleri açılamaz.

Umuma açık istirahat ve eğlence yeri kapsamında olan gazino, pavyon, meyhane, bar, birahane, içkili lokanta, taverna ve benzeri içkili yerler, sinema, kahvehane ve kıraathaneler ile düğün salonlarının, taban döşemesi üzerinden tavan altına kadar (gerekli havalandırmayı sağlamak şartı ile) yüksekliği (3.50)m. den, İnternet Bilgi Hizmet ve Playstation Salonlarının iç yüksekliği (3.20) m. den az olamaz.”

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 14.10.2020

Sayı   : 2020/529

Konya il sınırları içerisinde uygulanmakta olan ''Şehir Estetiği Yönetmeliği'' Madde-17’nin aşağıdaki şekilde düzenlenerek, değişiklik yapılması Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

Madde 17-

1-) Bu yönetmelik kapsamında yapılacak olan sundurmalar binaların zemin, teras veya açığa çıkan bodrum katlarında faaliyet konusu kafe, kafeterya, lokanta, pastane vb. alkolsüz yeme içme mekânı vasfına sahip işyerlerinde, komşu dükkânların cephe görüntüsünü kapatmamak şartı ile 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu hükümleri çerçevesinde yapılabilir.

2-) Bu yönetmelik kapsamında verilecek olan sundurma izni, ilgili İlçe Belediyesince oluşturulacak komisyon tarafından, işletme sahibinin müracaatı üzerine, işletmeye özel verilen geçici bir izindir.

3-) Sundurmalar; kapalı alan oluşturmayacak, parsel sınırları dışına taşmayacak, onaylı projelerinde otopark alanı olarak tanımlanmış yerlerde yapılmayacak, görsel kirlilik oluşturmayacak, şehir estetiğine katkıda bulunacak, düzenli bir kentsel çevre oluşturacak, görüntü kirliliğini önleyecek biçimde ilgili İlçe Belediyesi tarafından oluşturulacak olan Meclis Kararı/Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yapılabilir.

4-) İşletmelerde ön bahçeli veya ön bahçesiz nizamda derinliği 1.50 metreyi geçmeyen yağmurdan, güneşten korunmak için, bir cephesi binaya bitişik, diğer cepheleri tamamen açık olarak, bezden, brandadan, naylondan ya da benzeri hafif malzemelerden yapılan, altına masa, sandalye vb. oturma elemanları yerleştirilemeyen, sabit olmayan elle ya da bir mekanizma tarafından açılıp kapanan tenteler yapılabilir.”